• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Religia &...

Nawigacja

Religia żydowska



Religia żydowska




Religia Żydowska
Wiara w jednego Boga (monoteizm) była czymś odosobnionym i wyjątkowym w świecie starożytnym. Proces formowania się zarwno tej religii, jak i ksiąg Starego Testamentu wiąże się ściśle z historią Żydw. Najwcześniejszych dziejw tego ludu, związanych z postaciami Abrahama, jego syna Izzaka i wnuka Jakuba, nie da się umieścić w czasie, czy połączyć w sposb pewny z innymi wydarzeniami historycznymi.
Nie lekceważąc okresw wcześniejszych ani pźniejszych, trzeba podkreślić, że okres niewoli babilońskiej był szczeglnie owocny dla uformowania się religii i kultury żydowskiej. W czasach politycznego upadku, w konfrontacji ze światem zewnętrznym, zwłaszcza w warunkach diaspory, religia, ktrej wyjątkowość w zderzeniu z obcymi tym mocniej była uświadamiana, niosła nadzieję na pojawienie się Mesjasza (,,pomazańca? , czyli krla; krlowie obejmując władzę, byli namaszczani olejem), ktry z woli Boga pokona wrogw. Stopniowo formuje się Księga Święta, a właściwie Księgi (gr. Biblia ? księgi). W zbiorze tym możemy odnaleźć ślady wpływu kultur Wschodu starożytnego, z ktrymi Żydzi się kontaktowali. Opowieść o potopie wykazuję niewątpliwą zależność od sumeryjskiego eposu o Gilgameszu; Psalm 104 ma wiele zbieżności z ,,hymnem do słońca? Echnatona (faraon egipski 1353 ? 1335, autor reformy religijnej, kładącej akcent na kult słońca jako jedynego boga). Biblia jest jednak przede wszystkim oryginalnym tworem kultury żydowskiej, powstającym na przestrzeni wiekw; Pieśń Debory (znajdująca się w Księdze Sędziw) pochodzi z XII w., Księga Daniela powstała w II w. Stary Testament był (i jest) dla Żydw zbiorem ksiąg zawierających normy religijne, moralne i prawne. Uformował się w długotrwałym procesie, zakończonym ostatecznym ustaleniem i utrwaleniem kanonu (zbir pism uznanych przez jakąś wsplnotę religijną za święte, za natchnione przez Boga i w konsekwencji będące źrdłem wiary). Poszczeglne dzieła literatury hebrajskiej wchodzące w skład Starego Testamentu powstawały oddzielnie i istniały początkowo niezależnie od siebie. Stopniowo z istniejącej obszernej literatury zaczęto wyodrębniać poszczeglne utwory i łączyć je w większe zbiory.
Żydowski kanon Starego Testamentu
Składa się nań 39 ksiąg. Szereg pism, ktre w swoim czasie i w rżnych miejscach diaspory żydowskiej były uważane za święte, z rżnych przyczyn do kanonu nie weszło.
Część pierwsza, najstarsza ? Prawo (hebr. Tora ? nauka), składa się z pięciu ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtrzonego Prawa, w ktrych zawarta jest opowieść o stworzeniu świata, początkach ludzkości i historii plemion izraelskich do śmierci Mojżesza. Jest to najważniejsza część Starego Testamentu , nazywana rwnież Pięcioksięgiem Mojżeszowym, w końcu IV w. uznana za świętą.
Część druga ? Prorocy, obejmuje księgi opisujące wydarzenia od śmierci Mojżesza do upadku krlestw (izraelskiego i judzkiego): Jozuego, Sędziw, dwie księgi Samuela i dwie księgi Krlewskie. Tu znajdują się rwnież księgi prorokw: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i dwunastu prorokw ,,mniejszych?. Część ta została zebrana w odrębną całość i ostatecznie uformowana przed 200r.
Część trzecia ? Pisma, zawiera utwory poetyckie (Księga Psalmw, Pieśni nad Pieśniami), dzieła filozoficzne (Księga Koheleta), a także księgi o treści historycznej (Księgi Kronik). Ta część uznana została za kanoniczną dopiero ok. 100 r. po Chr.

Księgi Starego Testamentu zostały napisane w języku hebrajskim (tylko fragmenty kilku ksiąg są w aramejskim ? potocznym języku używanym w Palestynie).
Zhellenizowanie i posługująca się językiem greckim liczna i znacząca gmina żydowska w egipskiej Aleksandrii przez nieznajomość hebrajskiego miała utrudniony kontakt z oryginalnym tekstem Biblii. Stworzyło to potrzebę przekładu Starego Testamentu na grecki. Przekład ten nazywamy Septuagintą (łac. Septuaginta ? siedemdziesiąt, miała być to liczba osb dokonujących tłumaczenia), zawiera ksiąg więcej, bo 46 ? Żydzi egipscy włączyli do swego kanonu siedem innych pism, ktre uznawali za budujące. Chrześcijanie, ktrzy nie znali hebrajskiego, posługiwali się tym właśnie greckim tłumaczeniem. Kanon chrześcijański Starego Testamentu obejmuje 46 ksiąg ułożonych w nieco innym porządku.






Przykadowe prace

Bezpieczeństwo dziecka - przedszkole nr 118 w Krakowie:

Bezpieczeństwo dziecka - przedszkole nr 118 w Krakowie: Bezpieczne funkcjonowanie państwa, bezpieczny byt każdej rodziny, każdego obywatela, jest wartością najwyższą. Według A. Masłowa, bezpieczeństwo jest drugą w hierarchii ważności potrzebą ludzk...

Opis obrazu J.Matejki Bitwa pod Grunwaldem

Opis obrazu J.Matejki Bitwa pod Grunwaldem Ogladając obraz J. Matejki pt. Bitwa pod grunwaldem znajdujemy się w samym centrum walki. Na srodku obrazu widzimy rycerza na koniu, ktry ubrany jest czerwony żupan i ma mitrę na głowie. W rozpostartych i podniesionych do gry rękach trzyma m...

Dioda i elementy nieliniowe

Dioda i elementy nieliniowe Płprzewodniki – to ciała krystaliczne mające własności pośrednie pomiędzy przewodnikami a izolatorami. Do wytwarzania elementw płprzewodnikowych stosowane są na ogł monokryształy. Dzięki jednorodnej strukturze istnieje możliwo&...

Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm.

Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm. Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodw było w romantyzmie bardzo popularne . Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zabory - to jej męczeństwo , ktre odkupi winy innych krajw , że emigranci pol...

Oglna charakterystyka Oświecenia.

Oglna charakterystyka Oświecenia. Oświecenie - wiek filozofw, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia, Francja i Holandia. Podstawe idei oświeceniowej tworzyły podlądy XVII w. uczony...

Metody organizacji i zarządzania

Metody organizacji i zarządzania Metody organizacji i zarządzania Podstawowe błędy menadżerw: 1. Niewykorzystywanie możliwości – myślenie w kategoriach zagrożeń a nie szans 2. Syndrom warsztatu – Brak ekspansji firmy, trwanie przy nieaktualnych formach zarz&...

Rynek finansowy

Rynek finansowy Rynek finansowy jest miejscem , na ktrym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży rżnych form kapitału krtkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym...

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: powstanie kościuszkowskie, III rozbir Polski, legniony polskie itp. rozdział 43

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: powstanie kościuszkowskie, III rozbir Polski, legniony polskie itp. rozdział 43 PROGRAM POLSKICH REWOLUCJONISTOW [geneza powstania kościuszkowskiego] Idee rewolucji francuskiej, upowszechniające się w Polsce już w okresie Sejmu C...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry