• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Religia

Nawigacja

ReligiaReligia


W referacie tym określe, czym jest religia, i omwię kilka jej form.

Zastanowimy się nad związkiem między religią i zmianą społeczną oraz nad sposobem organizacji religii. Opisze. my krtko kilka głwnych systemw wiary.DEFINICJA RELIGII

Ponieważ istnieje wiele form religii, trudno podać jej jednoznaczną definicję.

- święte jest wszystko, co nadprzyrodzone.

- Swieckie jest natomiast to, co zwyczajne i codzienne.

- rytuał, czyli formalne, uroczyste praktyki związane ze sferą świętości. Mogą to być modlitwy, oczyszczenie rytualne, taniec lub śpiewy. Czynności te pozwalają wierzącemu zbliżyć się do świętości w sposb spokojny i kontrolowany.

Religię można określić jako system wierzeń i rytuałw dotyczących obszaru świętości.TYPY RELIGII

We wszystkich znanych nam społeczeństwach istniała jakaś forma religii. Formy te były bardzo zrżnicowane. Ludzie oddawali cześć rżnym przedmiotom i bytom, a także uczestniczyli w wielu praktykach religijnych.WIARA W ZJAWISKA NADPRZYRODZONE

Jest to typ religii przyjmujący istnienie sił nadprzyrodzonych poza światem realnym, ktre wpływają w sposb korzystny i niekorzystny na ludzkie losy. Nie ma tu żadnego boga czy ducha, lecz jedynie bezosobowe, nadprzyrodzone siły.ANIMIZM

Religia może także przybrać formę animizmu, czyli przekonania o działaniu "duchw" w świecie. Mogą one istnieć w ludziach lub w bytach świata naturalnego, jak drzewa i zwierzęta. Te siły duchowe mogą być pomocne, szkodliwe albo obojętne dla człowieka. Religia animistyczna była rozpowszechniona wśrd rżnych plemion w Afryce i na innych kontynentach.TEIZM

Teizm to wiara w istnienie bogw, ktrzy są potężni i interesują się działaniami ludzi.

Znamy dwie głwne formy teizmu.- Politeizm

Najpowszechniejszą formą teizmu jest politeizm - wiara w istnienie wielu bogw.- Monoteizm

Drugą formą teizmu jest monoteizm - wiara w istnienie jednego boga.RELIGIA: POGLĄDY FUNKCJONALISTOW

Religia spełnia ważne funkcje społeczne, istnieje w jakiejś formie we wszystkich społeczeństwach, jest pozytywną siłę w życiu społeczeństwa.FUNKCJE RELIGII

SPJNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

Religia jest siłą spajającą społeczeństwo, ponieważ zapewnia wsplne przekonania, wartości i normy, na podstawie ktrych ludzie mogą stworzyć wsplną tożsamość. Jest spoiwem społecznym, ktre wiąże grupę, zapewniając jej wsplny system wartości.NADANIE SENSU ŻYCIU

Religia oglnie daje zadowalające odpowiedzi na fundamentalne pytania o ludzką egzystencję i ludzkie cele w życiu. Podejmuje problem życia i śmierci, wskazuje, jak ludzie powinni żyć, określa sens życia i wyjaśnia, co dzieje się z ludźmi po śmierci.KONTROLA SPOŁECZNA

Normy społeczne często opierają się na przekonaniach religijnych. Większość najważniejszych regulacji prawnych (np. prawo zabraniające morderstwa) ma wymiar zarwno moralny, jak i prawny. Są one osadzone w wartościach religijnych i mają religijne uzasadnienie.WSPARCIE PSYCHICZNE

Religia zapewnia wielu ludziom wsparcie emocjonalne i psychiczne, dzięki czemu mogą przetrwać w niepewnej i złożonej rzeczywistości. Religia jest szczeglnie potrzebna w okresie kryzysu wywołanego, na przykład, śmiercią bliskiej osoby. Religia nadaje sens umierania, przynosi ulgę osieroconym i cierpiącym.IDEOLOGIE ŚWIECKIE - RWNOWAŻNIKI RELIGII

Funkcjonaliści twierdzą, że istnieją funkcjonalne rwnoważniki religii (społeczne i kulturowe zjawiska, ktre wywołują ten sam skutek co inne zjawiska i mogą je zastępować). Oznacza to, że świeckie (niereligijne) systemy przekonań (np. nauka) mogą spełniać te same funkcje co religia.

Wiele światowych "izmw" - faszyzm, socjalizm, komunizm, humanizm -można uznać za świeckie religie.

Rżnica między religią a ideologią świecką polega na tym, że źrdłem siły i punktem odniesienia religii jest to, co nadprzyrodzone. Wiara w to, co nadprzyrodzone sprawia, że religia jest zjawiskiem trwałym i opiera się drastycznym zmianom.

RELIGIA W UJĘCIU TEORII KONFLIKTU

RELIGIA JAKO "OPIUM DLA LUDU"

Religia, według teorii konfliktu, wspiera i sankcjonuje istniejący system prawny, odwracając uwagę uciemiężonych od nękających ich problemw i od prb ostatecznego ich rozwiązania. Marks nazwał religię "opium dla ludu", sugerując tym samym, że religia - podobnie jak opium - wprawia ludzi w dobry nastrj i pozwała im zapomnieć o nędznej egzystencji, a także o działaniach koniecznych do zmiany tej sytuacji.

Religia odwraca uwagę od problemw i cierpienia w świecie doczesnym, obiecując nagrodę w przyszłym życiu.

RELIGIA A NIERWNOŚĆ SPOŁECZNA

W świetle teorii konfliktu religia jest siłą konserwatywną. Opiera się na istniejącym porządku i uczestniczy w jego utrzymaniu, nie dopuszczając do zmian społecznych. Ponadto, większość religii jest zorientowana na mężczyzn i przez nich zdominowana, czyli ma formę patriarchalną. Nawet wspłcześnie niektre największe systemy religijne nie zgadzają się na wzrost władzy i pozycji kobiet w obrębie swoich struktur.RELIGIA A KONFLIKT SPOŁECZNY

Religia może wywoływać napięcia między społeczeństwami. Chrześcijanie podjęli walkę przeciw muzułmanom, wyruszając na wyprawy krzyżowe, ktre przyniosły ogromne zniszczenia. Jednym z głwnych uzasadnień kolonizacji Azji, Afryki i Ameryki Południowej było przekonanie o konieczności nawrcenia "pogan", ktrzy oddawali cześć wielu bogom.RELIGIA A ZMIANA SPOŁECZNA

Religia może być siłą napędową zmian społecznych, choć nie każda z tych zmian jest korzystna (np. kolonializm europejski). Jednym z najważniejszych przykładw wspierania, jeśli nie wywoływania, zmian społecznych przez religię jest rozkwit kapitalizmu. Z drugiej jednak strony, jak twierdzą teoretycy konfliktu, religia odgrywa często konserwatywną rolę, hamując zmiany i umacniając tradycję. Takim przykładem jest ożywienie fundamentalizmu islamskiego.

"ETYKA PROTESTANCKA" A KAPITALIZM: POBUDZANIE ZMIAN SPOŁECZNYCH

Weber twierdził, że związek między społeczeństwem i religią jest inny: to właśnie system wiary może wpływać na rozwj struktur ekonomicznych i społecznych.

Uważa, że nowoczesny kapitalizm to zupełnie nowy model działalności ekonomicznej.KALWINIZM

Według Webera to nowe podejście stworzyli kalwiniści – protestanci.

Zadaniem kalwinisty w życiu doczesnym jest zachowanie ascezy (czyli powstrzymanie się od ziemskich przyjemności) i praca dla chwały Bożej.INNE RELIGIE

Inne religie nie stworzyły takiej samej bazy dla rozwoju kapitalizmu. Katolicyzm skłania swoich wyznawcw do oczekiwania nagrody raczej w życiu przyszłym niż doczesnym. Religie azjatyckie (np. hinduizm) nie zachęcają do działań, ktre mogłyby prowadzić do osobistego rozwoju, inne religie nie zalecają ciężkiej pracy, jaka jest niezbędna do rozwoju kapitalizmu (np. islam), albo kładą nacisk na życie po śmierci, ignorując uwikłanie w życie na ziemi (np. buddyzm i taoizm).REWOLUCJA ISLAMSKA: POTWIERDZANIE TRADYCJI

W czasie ostatnich dziesięciu czy dwudziestu lat znacznie nasilił się fundamentalizm wśrd muzułmanw (wyznawcw islamu). Terminem tym określa się ścisłe przestrzeganie zasad związanych z tradycyjną wiarą i zwyczajami.

W wielu islamskich krajach Środkowego Wschodu fundamentalizm wymaga od kobiet uległości. W Iranie kobiety muszą zasłaniać włosy i twarz kwefami. W Arabii Saudyjskiej samym kobietom nie wolno prowadzić samochodu. Fundamentalizm islamski jest szczeglnie widoczny w Iranie, gdzie stanowi sposb życia wielu ludzi.ORGANIZACJA RELIGII

Chociaż religia opiera się na przekonaniach i rytuałach, podobnie jak inne instytucje społeczne ma określoną strukturę organizacyjną i przyjmuje rżne formy. Poniżej opiszemy cztery najpowszechniejsze formy organizacji religijnych.KOŚCIŁ

Kościł jest stabilną, dobrze zintegrowaną ze społeczeństwem instytucją, ktra utrzymuje, że jest jedyną uprawnioną drogą do prawdy religijnej. Posiada przeważnie jasno określoną hierarchię funkcjonariuszy i pewną formę organizacji biurokratycznej. Ci funkcjonariusze są odpowiedzialni za stosowne praktyki religijne.

Kościoły są zazwyczaj konserwatywne. Akceptują głwne cele społeczne, ale przeciwstawiają się zmianom. Za przykład może tu posłużyć sprzeciw Watykanu wobec teologii wyzwolenia, ktra swymi korzeniami sięga ideologii marksistowskiej.SEKTA

Sekty są w pewnym sensie podobne do Kościołw: podobnie jak Kościoły twierdzą, że są jedyną uprawnioną drogą do prawdy religijnej. Przeważnie są niewielkie i odosobnione, często odrzucają normy i wartości kultury dominującej. Sekty nierzadko powstają w wyniku oderwania się niewielkiej grupy wyznawcw od większego Kościoła.

Sekty mają zazwyczaj mniej formalną organizację niż Kościł. Przywdztwo w nich opiera się często na charyzmie, czyli niezwykłych cechach osoby, ktra przyciąga wyznawcw i potrafi na nich wpływać.WYZNANIE

Wyznanie (denomination) to organizacja przypominająca Kościł, ktra jest dobrze zintegrowana ze społeczeństwem, ale nie przypisuje sobie wyłącznego prawa do prawdy religijnej. Jedną z cech szczeglnych wyznania jest akceptacja prawa do pluralizmu w przekonaniach religijnych. Na ogł wyznania mają sformalizowane duchowieństwo i praktyki religijne traktują mniej emocjonalnie.

W pewnym sensie wyznania można uważać za duże sekty, ktre dostosowały się w określonym stopniu do społeczeństwa.KULT

Kult jest formą organizacji religijnej przejawiającą antagonistyczny stosunek do społeczeństwa, w ktrym funkcjonuje. W kultach, podobnie jak w sektach, przywdztwo opiera się na charyzmie. Kulty często zmierzają do izolowania swoich członkw od reszty społeczeństwa, uznawanego przez nie za zdemoralizowane.

Kulty dążą do zapewnienia swoim członkom całkowicie nowego stylu życia, rżniącego się niejednokrotnie w sposb bardzo wyraźny od ich dotychczasowej egzystencji. Przynależność do kultu pociąga za sobą często znaczne przeobrażenia osobowości. Fakt ten w okresie ostatnich dwudziestu lat spowodował wzrost społeczneo zaniepokojenia funkcjonowaniem kultw, a zwłaszcza ich zdolnością do "prania mzgw".

GŁWNE RELIGIE ŚWIATA

Na świecie istnieją tysiące rznych religii. W tej części opisze krtko zasadnicze cechy sześciu najbardziej rozpowszechnionych.1. CHRZEŚCIJAŃSTWO

Chrześcijaństwo jest najszerzej praktykowaną religią świata. Około miliarda osb (20% ludności świata) uznaje się za chrześcijan, a ponad połowa z nich to katolicy. Głwną prawdą wiary chrześcijańskiej jest przekonanie o boskości Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, Zbawcy świata, ktry zapewnia życie po śmierci. Poza tym chrześcijanie rżnią się między sobą w sferze zasad wiary, praktyk religijnych i form organizacji.- Rozwj chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu. W XI w. podział religijny spowodował powstanie dwch głwnych organizacji chrześcijańskich: Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła prawosławnego w Konstantynopolu (Stambuł). W XVI w. reformacja doprowadziła do zerwania z Rzymem i powstania protestantyzmu. Pluralizm religijny Europy czasw reformacji pozwolił na rozwj licznych, istniejących do dziś wyznań w obrębie protestantyzmu.- Zasady wiary chrześcijańskiej

Najważniejszym źrdłem wiary dla chrześcijan jest Biblia, ktra, w ich przekonaniu, powstała z inspiracji Boga i zawiera Jego słowa. Chrześcijanie czczą Boga za pośrednictwem praktyk religijnych i modlitwy, dziękują Mu za wszystko i proszą o pomoc w ważnych sprawach. Ukrzyżowanie Chrystusa uczyniło krzyż symbolem chrześcijaństwa. Zmartwychwstanie Syna Bożego jest dla wyznawcw tej religii dowodem Jego boskości.2. ISLAM

Islam, ktry częściowo wywodzi się ze starożytnego judaizmu, jest drugą co do wielkości religią świata - ma około 500 milionw wyznawcw. Jest religią powszechnie wyznawaną w Afryce Płnocnej, na Bliskim Wschodzie oraz w niektrych regionach Azji (np. w Indonezji). Założycielem islamu był prorok Mahomet w VII w. n.e. W przeciwieństwie do Chrystusa nie jest on uznawany za istotę boską, ale za ziemskiego wysłannika Allaha (Boga).- Święte miejsca

Geograficznym centrum Islamu jest Mekka w Arabii Saudyjskiej - miejsce urodzenia Mahometa. Dwie najświętsze świątynie - meczety znajdują się w Mekce i Medynie w Arabii Saudyjskiej.- Rytuały w Islamie

Odpowiednikiem chrześcijańskiej Biblii jest w islamie Koran zawierający święte słowa Mahometa, ktre uważa się za pochodzące od Boga. Koran uczy wewnętrznego spokoju przez pod

c322

danie się woli Allaha. Rytuał religijny nakazuje pięciokrotną modlitwę w ciągu dnia oraz przynajmniej raz w życiu pielgrzymkę do Mekki. Podobnie jak w innych religiach kobiety są podporządkowane mężczyznom.3. HINDUIZM

Na świecie jest mniej więcej tylu hinduistw, ilu muzułmanw. Hinduizm, ktry narodził się około 4000 lat temu w dolinie Indus w Indiach, wyznawany jest głwnie na subkontynencie indyjskim. W przeciwieństwie do chrześcijaństwa oraz islamu, jego powstanie nie wiąże się z żadną szczeglną osobą; nie ma też w nim oficjalnie uznanej świętej księgi, jak Biblia czy Koran.- Drahma i Karma

Chociaż w zasadach wiary i praktykach hinduistw zauważa się duże zrżnicowanie, jest też kilka wsplnych elementw. Wierzą oni, że w społeczeństwie istnieje siła moralna zwana dharmą, ktra wymaga przyjęcia pewnych obowiązkw i odpowiedzialności. Wierzą rwnież w karmę - duchowy rozwj każdego człowieka, oraz w to, że karma każdej osoby zależy od sposobu jej życia.- Reinkarnacja

Hinduiści wierzą w reinkarnację, czyli powtrne narodziny po śmierci w innym ciele i w takim samym stanie duszy, jaki człowiek osiągnął w poprzednim życiu. Udoskonalając duszę w każdym kolejnym wcieleniu, osoba może dojść do stanu doskonałości duchowej - nirwany, ktra przerywa reinkarnację. Oprcz praktyk osobistych hinduizm obejmuje także obrzędy publiczne, jak Kumbh Mela, w ktrym miliony hinduistw co dwanaście lat pielgrzymują‚ by odbyć rytualną kąpiel w oczyszczających wodach świętej rzeki Ganges.4. BUDDYZM

Buddyzm został założony w Indiach przez Siddhartę Gautamę, reformatora zwanego Buddą (tzn. przebudzony), w VI w. p.n.e. Jego osobista charyzma przyciągała wielu wyznawcw, ktrzy szerzyli jego poglądy w Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej, Chinach, Korei i Japonii. Buddyzm ma teraz około 250 milionw wyznawcw.- Ścieżka szlachetności

Według buddyzmu życie składa się z cierpienia. Nieszczęście jest wszędzie, jego początek tkwi w ludzkim pożądaniu przyjemności. Pożądanie to może zostać wykorzenione, jeśli człowiek będzie szedł Ośmioraką Ścieżką Szlachetności, ktra kładzie nacisk na należyte: wiarę, postanowienie, mowę, czyn, życie, dążenie, pamiętanie oraz zagłębianie się. Buddyzm podkreśla znaczenie wspłczucia i litości dla innych.- Buddyzm a Hinduizm

Podobieństwo buddyzmu do hinduizmu jest oczywiste, z tą rżnicą, że buddyzm nie wspiera systemu kastowego w sposb bezpośredni. W obu religiach działanie przez dobre uczynki oraz tworzenie duchowych wsplnot jest dostępne zarwno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Kolejną cechą wsplną tych religii jest brak personifikacji Boga oraz pochodzenie od charyzmatycznego przywdcy.5. KONFUCJANIZM

Konfucjanizm powstał w V w. p.n.e. na podstawie nauki Konfucjusza. Przez ponad 2000 lat, aż do początku tego stulecia, konfucjanizm był oficjalną religią w Chinach. Chociaż rewolucja 1949 r. ustanowiła Ludową Republikę Chin i osłabiła religijność w tym kraju, na świecie jest około 150 milionw wyznawcw konfucjanizmu, głwnie w Chinach.- Żen

Konfucjusz podzielał zatroskanie Buddy o cierpienia ludzi biednych. Podkreślał znaczenie osiągnięcia osobistego zbawienia przez prawe uczynki. Głwnym pojęciem w konfucjanizmie jest żen (humanitarność), zgodnie z ktrym moralność i lojalność wobec innych powinna przezwyciężyć interes własny. W poglądach Konfucjusza jest niewiele odniesień do zjawisk i sił nadprzyrodzonych, toteż niektrzy uważają, że konfucjanizm nie powinien być uważany za religię. Ponieważ posiada on jednak rozbudowany system wierzeń i praktyk, wielu ludzi go za religię uznaje.6. JUDAIZM

Na świecie, szczeglnie w Ameryce Płnocnej, Europie oraz na Bliskim Wschodzie, a głwnie w nowej ojczyźnie - Izraelu, jest około 17 milionw Żydw.- Przymierze

Kilka tysięcy lat temu judaizm był religią animistyczną. Następnie przekształcił się w pierwszą monoteistyczną religię świata. Bg Jahwe ustanowił przez Abrahama, twrcę religii, przymierze - szczeglny związek z narodem żydowskim - dzięki ktremu Żydzi stali się "narodem wybranym". Ich zadaniem było szerzyć słowo Jahwe w świecie; w zamian za to On otoczył ich szczeglną opieką.- Stary Testament i Tora

Głwne zasady judaizmu zawarte są w Biblii (nazywanej przez chrześcijan Starym Testamentem, aby odrżnić go od Nowego Testamentu). Pierwsze pięć ksiąg Biblii, czyli Tora (Pięcioksiąg), opisuje wczesną historię i zasady wiary Żydw. Bg przekazał Mojżeszowi dziesięć przykazań; stanowią one podstawowe prawa, ktrym powinni być posłuszni wszyscy Żydzi. Judaizm kładzie szczeglny nacisk na naukę i studiowanie, na koncepcje społeczności oraz na okazywanie miłosierdzia potrzebującym.- Praktyki religijne

Niektre z praktyk wyznawcw judaizmu to modlitwa dwa razy dziennie, obchodzenie dni świętych upamiętniających ważne wydarzenia w historii Żydw i przestrzeganie przepisw odżywiania się, polegających na zachowaniu rytualnej czystości pokarmw (pokarmy koszerne). Podobnie jak chrześcijaństwo rwnież judaizm doświadczył pewnych podziałw z powodu rżnic w interpretacji religii.

DZIEDZICTWO JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIE

Wartości kulturowe wynikają zarwno z judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Dziesięć przykazań wpłynęło na system prawny i moralny większości państw.

PODSUMOWANIE

Religia ma związek raczej z tym, co święte i nadprzyrodzonej niż z przyziemną rzeczywistością tego, co świeckie. Najwcześniejsze formy religii to wiara w zjawiska i siły nadprzyrodzone i animizm. Pźniejszymi formami była wiara w jednego Boga (monoteizm) i w wielu bogw (politeizm), a także idealizm transcendentny.

Funkcjonaliści uważają, że religia jest pozytywną siłą w społeczeństwie, ponieważ podtrzymuje jego spjność, oraz nadaje cel i sens życiu ludzkiemu. Sankcjonuje także kontrolę społeczną i zapewnia wsparcie psychiczne w szczeglnie trudnych czasach. Podobną rolę odgrywają też ideologie świeckie (np. humanizm), ktre są funkcjonalnymi rwnoważnikami religii.

Zwolennicy teorii konfliktu mają mniej pozytywne podejście do religii. Marks widział w niej "opium dla ludu", ponieważ odwraca ona uwagę członkw społeczeństwa od ziemskich problemw. Inni twierdzą, że usprawiedliwia ona i podtrzymuje nierwności społeczne i jest podłożem konfliktu. Religia jest zatem traktowana przez nich jako siła konserwatywna.

Zdania na temat związku religii ze zmianą społeczną są podzielone. Weber dowodzi, że doktryna kalwinizmu miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju nowoczesnego kapitalizmu. Wiara kalwinistw w ascetyzm i predestynację umożliwiła ten rodzaj racjonalnego myślenia, ciężkiej pracy i akumulacji kapitału, ktrego potrzebował wczesny kapitalizm. Rewolucję fundamentalistw islamskich uznano natomiast za potwierdzenie tradycji i przeciwstawienie się zmianom społecznym.

Istnieją rżne formy organizacji religijnych. Kościł jest najlepiej zorganizowany i zintegrowany ze społeczeństwem; zwykle wykazuje konserwatywne nastawienie i utrzymuje, że jest jedyną drogą do prawdy religijnej. Sekta jest niewielka, przywdztwo w niej opiera się na charyzmie i nie jest tak dobrze jak Kościł zintegrowana ze społeczeństwem. Członkowie sekty są przekonani, że znają jedyną drogę do prawdy. Wyznanie przypomina Kościł pod względem organizacji, ale ma znacznie bardziej otwarty stosunek do innych religii. Kult jest zazwyczaj antagonistyczny wobec społeczeństwa i oferuje swym członkom całkowicie nowy sposb Życia.

Największa religia, chrześcijaństwo, ma około miliarda wyznawcw. Głwną cechą chrześcijaństwa jest wiara w boskość Jezusa Chrystusa. Religia ta podzieliła się na kilka Kościołw: rzymskokatolicki, prawosławny i protestancki.

Islam, wyznawany przez 500 milionw ludzi, jest drugą co do wielkości religią na świecie. Stworzył go Mahomet.Opiera się na Koranie -świętej księdze, ktra zawiera słowa Allaha spisane przez proroka.

Zasady hinduizmu, są podobne do zasad buddyzmu, ktry ma o połowę mniej wyznawcw. Obie te religie opierają się na przekonaniu, że każdy człowiek powinien prowadzić prawe ź pełne poświęcenia życie, ktre ma służyć ludzkości.

Konfucjanizm, wyznawany głwnie w Chinach, kładzie nacisk na wspłczucie i miłosierdzie dla innych.

Judaizm, pierwsza religia monoteistyczna, skupia około 17 milionw wyznawcw. ktrzy z powodu odrębnych zwyczajw i obrzędw są często odizolowani od innych grup religijnych.

Przykadowe prace

Czym jest i czym powinien być wspłczesny patriotyzm, czy w ogle jest potrzeby. Uzasadnij swoje zdanie

Czym jest i czym powinien być wspłczesny patriotyzm, czy w ogle jest potrzeby. Uzasadnij swoje zdanie Ojczyzna, ojcowizna, kraj rodzinny to dla większości ludzi coś więcej niż miejsce na ziemi. To bogaty zasb doświadczeń, myśli i emocji, to poczucie przynależności ku...

Interpretacja Psalmu 14

Interpretacja Psalmu 14 1. Interpretacja Mwi głupi o swoim sercu: > Słowa te oznaczają wg Starego Testamentu, iż Bg nie działa,; ludzie nie zastanawiają się nad istnieniem Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze Życiem ludz...

Charakterystyka Cześnika i Rejenta "Zemsta"

Charakterystyka Cześnika i Rejenta "Zemsta" Słuszne jest twierdzenie Wacława mwiące: Jeden ogień, drugi woda, chcieć ich zgodzić czasu szkoda odnoszące się do dwch skłconych sąsiadw. Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz byli jak dwa rżne żywio ...

Gospodarka polski w okresie rozbicia dzielncowego

Gospodarka polski w okresie rozbicia dzielncowego Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synw. Jan Długosz napisał w Kronice: Pierworodnemu Władysławowi (...) zapisuję ...

Opracownie językoznawstwa na egzamin u dr Zabrockiego.

Opracownie językoznawstwa na egzamin u dr Zabrockiego. Językoznawstwo typologiczne – twierdzenia formułowane w ramach lingwistyki typologicznej związane są z klasyfikacją poszczeglnych językw naturalnych. Podstawą tej klasyfikacji jest podobieństwo ze względu na cec...

Interpretacja mitu o Syzyfie.

Interpretacja mitu o Syzyfie. Mity, chociaż rozgrywały się w rzeczywistości uświęconej, pośrd tak zwanego sacrum, a ich głwnymi bohaterami byli bogowie, reguły mają czysto praktyczne - "ziemskie". Z ich pomocą ludzie interpretowali i porządkowali otaczający ich &...

Porwnanie Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica.

Porwnanie Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica. Kreując postać Andrzeja Kmicica Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak Soplica, przemienia się w bohatera walczącego o wolność ojczyzny. Podobna jest droga ż...

Nauczyciel ludzkosci - Sokrates

Nauczyciel ludzkosci - Sokrates POGLĄDY : Sokrates spojrzał na człowieka z innej strony , powiedział : Człowiek to ten , ktry rozpoznaje dobro i powinien je czynić . w ten sposb jednoznacznie świadczy , że najważniejsze zasady w egzystencji ludzkiej to prawa etyczne , kt...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry