• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rodzina

Nawigacja

RodzinaRodzina
A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny?

B. Na czym polega aspekt prawny rodziny?

C. Na czym polega aspekt moralny rodziny?

Nasze wspłczesne rodziny są małe. Składają się z rodzicw i dwjki, czasem jednego dziecka. Rodziny, w ktrych jest czworo i więcej dzieci należą do wyjątkw. Coraz rzadsze są rodziny trjpokoleniowe to znaczy takie, w ktrych pod jednym dachem żyją dziadkowie, rodzice i dzieci. Wspłczesne rodziny oparte są na stosunkach bliskiego pokrewieństwa, i uczuciach rodzicielskich.

[ Mikołajewicz ]Znaczenie nowych pojęć:Rodzina – dwie, lub więcej, osoby powiązane więzią krwi, małżeństwa lub adopcją; grupa osb połączona stosunkiem małżeństwa i rodzicielstwa.

Funkcje rodziny – zadania związane z rodzeniem i wychowywaniem dzieci.WprowadzenieRodzina to podstawowa grupa społeczna, istniejąca powszechnie od najważniejszych czasw. Spełnia ona podstawowe funkcje:

- po pierwsze rozwija społeczeństwo, utrzymując ciągłość biologiczną poprzez rodzenie i wychowywanie dzieci,

- po drugie poprzez wychowywanie dzieci przekazuje następnym pokoleniom dorobek cywilizacyjny w sferze materialnej i duchowej.

Określa się też rodzinę poprzez dwa typy stosunkw: ojciec – matka; rodzice – dzieci. W takim przypadku oznacza ona trwałe, zalegalizowane stosunki seksualne ( małżeńskie ) dwojga partnerw, dających życie swoim dzieciom i uzależniających ich od siebie. Czasami mamy do czynienia z rodziną, ktra jest konstytuowana jako jedno z rodzicw ( ojciec lub matka ). Czasami jest tak, że rodzinę tworzy małżeństwo, albo związek niezalegalizowany, zwany niekiedy konkubinatem. Często też mamy do czynienia z rodziną zastępczą ( dalsi krewni lub zupełnie obce osoby ).A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny?Pojęcie rodziny zmieniało się na przestrzeni dziejw ludzkich. Początkowo, przed rewolucją przemysłową, w zależności od miejsca na mapie istniały rżne rodzaje rodzin. Lecz wszędzie tam, gdzie rolnictwo stanowiło podstawę egzystencji ludzie najczęściej żyli w dużych, wielopokoleniowych zbiorowiskach, pod jednym dachem z wujami, ciociami, teściami, dziadkami, babkami i gromadą kuzynw. Cała ta zbiorowość w mniejszym lub większym stopniu, była samowystarczalna. Wszyscy ci ludzie produkowali, a następnie konsumowali, wytworzone przez siebie dobra. Ta produkcyjna jednostka gospodarcza zwana była w Indiach rodziną łączoną, w krajach bałkańskich * zadrugą *, w Europie Zachodniej była to wielopokoleniowa rodzina rozszerzona.Sytuacja rodzin wielopokoleniowych zaczęła się zmieniać w okresie maszyny parowej. Wtedy to rodzina tradycyjna przeżywa kryzys spowodowany postępem technicznym. W domach rodzinnych zaczęły występować konflikty, upadał powoli autorytet ojca. Zmieniły się obyczaje. Przestawały być one patriarchalne, stawały się stopniowo zdemokratyzowane. Funkcje rodziny zostały * rozparcelowane *. Pojawiły się wyspecjalizowane instytucje, ktre zajęły się opieką nad ludźmi starymi, dostarczały też wzorcw edukacji dla młodzieży. Nauka powoli stawała się obowiązkowa, organizowało ją państwo.W ten sposb zmieniała się struktura rodziny. Jednak w stosunku do swoich członkw zachowała ona nadal ważne funkcje związane z: a) samym aktem narodzin dzieci, ( utrzymywania ciągłości biologicznej ), b) utrzymywaniem ciągłości kulturalnej, c) zapewnieniem pozycji społecznej dzieciom, d) zaspokajaniem ich potrzeb emocjonalnych, e) sprawowaniem kontroli nad zachowaniem swoich potomnych.Wspłcześnie funkcji tych zastąpić nic i nikt nie potrafi. Stąd rodzinę najczęściej określa się mianem * grupy pierwotnej *, albo * komrki społecznej *. Z drugiej strony w rodzinie wspłczesnej, niezależnie od jej wielkości, typu i innych cech, zmniejszyło się wyraźnie znaczenie więzi rzeczowych opartych na pracy, na przesłankach ekonomicznych i materialnych, tak charakterystycznych dla rodzin przedindustrialnych. Wzrosło natomiast więzi emocjonalnych, opartych na partnerstwie, miłości, przyjaźni, zaufaniu, życzliwości i szacunku. W historycznym rozwoju cywilizacji dokonała się swoista ewolucja wzajemnych powiązań w rodzinie.Wspłcześnie więc takie funkcje rodziny, jak opiekuńcze, wychowawcze, prawne i moralne, nie oznaczają wyłącznie zaspokajania potrzeb. Słowo funkcja oznacza nie tylko rolę, oddziaływanie, lecz także więź społeczną, wspłzależność psychiczną między rodzicami ( rwnież przybranymi ) i dziećmi.B. Na czym polega aspekt prawny rodziny?Aspekt prawny ( punkt widzenia ) na zakres praw i powinności poszczeglnych członkw rodziny reguluje w Polsce Kodeks Rodzinny. Z Kodeksu wynika, że podstawowym obowiązkiem każdego z członkw rodziny jest * wspłdziałanie dla jej dobra *. Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza rodzicw – wspłmałżonkw, ktrzy winni przyczyniać się do zaspokajania potrzeb duchowych i materialnych swoich dzieci.Dzieci do osiemnastego roku życia podlegają władzy rodzicielskiej; dziecko musi wykonywać to, czego oczekują od niego rodzice lub opiekunowie. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie i pozostaje we wsplnym gospodarstwie domowym ( zamieszkuje z rodzicami ), to ma obowiązek przestrzegania norm i reguł, ktre ustalają rodzice.Obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej polega nie tylko na narzucaniu dzieciom swojej woli, ale także kierowaniu ich rozwojem i postępowaniem. W każdym takim przypadku rodzice ponoszą prawną odpowiedzialność za postępowanie, a także za skutki podejmowanych przez siebie w stosunku do dzieci, decyzji prawnych, moralnych, wychowawczych i opiekuńczych.Opieka rodzicw nad dziećmi w sensie prawnym oznacza każdą dbałość o zaspokajanie potrzeb materialnych i duchowych dziecka. W tym przypadku rodzice chronią rwnież dzieci przed niebezpieczeństwami wynikającymi z kontaktw dziecka ze światem zewnętrznym. Ponosić też muszą koszty jego wykształcenia, wychowania, nawet zarządzać mieniem, jeżeli dziecko takowe posiada. Ponadto, przed prawem, rodzice zawsze występują jako rzecznicy interesw dziecka. Zastępują oni dziecko ( aż do pełnoletności )w czynnościach prawnych wykonywanych na jego rzecz i w jego imieniu.C. Na czym polega aspekt moralny rodziny?Każda jednostka * wrastająca * w społeczeństwo musi nauczyć się * bycia jednostką moralną *, to znaczy taką, ktra postępuje według pewnych oglnie przyjętych norm, standardw, reguł postępowania, ktre przekazywane są w rodzinie i w społeczeństwie.Każda rodzina posiada w tym przypadku własny system wartości, przez ktry należy rozumieć to wszystko, co stanowi przedmiot potrzeb, dążeń i aspiracji poszczeglnych jednostek. Do wartości tych tradycyjnie można zaliczyć samą rodzinę, rżne przedmioty materialne, osoby, grupy społeczne, instytucje, idee, typy działań. Wartości te wynikają z jednej strony z potrzeb ludzkich, ale z drugiej ukształtowane są przez wzorce kultury danego społeczeństwa w silniejszej mierze, niż potrzeby, ktrym tym wzorem podlegają. Jednocześnie wartości nadają kierunek działaniu, są źrdłem selekcji pewnych sposobw postępowania, formułowania norm i ocen. W związku z tym rodzina kształtuje pewne orientacje na wartości: a) codzienne, związane bezpośrednio z rżnymi dziedzinami życia i aktywności człowieka oraz b) bardziej abstrakcyjne, nadające sens życiu ludzkiemu.Do wartości codziennych zalicza się na przykład pracę zawodową, życie rodzinne, odpoczynek, rozrywki, działalność społeczną, polityczną.

Wśrd wartości o wyższym stopniu abstrakcji znajdują się także wartości o charakterze osobistym: na przykład realizacja własnych zdolności, uczciwość w postępowaniu z innymi ludźmi, prestiż, twrczość, sława, władza, wiara, itd.Wśrd wartości moralnych na plan pierwszy, w wielu dziedzinach, wysuwają się zawsze pewne zasady regulujące wspłżycie członkw, a związane z oglniejszymi zasadami normującymi stosunki między ludźmi. Należą do nich wzajemny szacunek, lojalność, wierność małżeńska, gotowość do niesienia pomocy w potrzebie, solidarność na wypadek niebezpieczeństwa zagrażającego ktremuś z członkw rodziny. W przeszłości istotną rolę odgrywał autorytet ojca rodziny, zasada hierarchii społecznej, posłuszeństwo dzieci wobec starszych, nierozerwalność małżeństwa. Obecnie coraz większe znaczenie uzyskuje pewna autonomia dotycząca wszystkich członkw rodziny, oczywiście w odpowiednim dla poszczeglnych osb wymiarze. Zasada rwnopartnerstwa dotyczy szczeglnie dorastających dzieci i ich rodzicw.Zasady powyższe nie zawsze oczywiście są wyraźnie sformułowane i realizowane przez rodzinę z pełną świadomością, niemniej jednak stanowią one w wielu wypadkach ważny element więzi rodzinnej. Niekiedy wchodzą w skład bardziej rozbudowanej ideologii rodzinnej, ktrej istotną część tworzą poglądy na cele i zadania rodziny oparte czy to na przesłankach religijnych, czy też na oglniejszych przesłankach związanych na przykład z taką wartością, jaką stanowi dom.Potrzeba domu stanowi szczeglne miejsce wśrd wartości moralnych. Oznacza ona rwnolegle potrzebę bezpieczeństwa, spokoju, prywatności, ktrych człowiek nie może odnaleźć w innych dziedzinach życia społecznego. Dom oznacza psychiczne * otwieranie się * dobrowolnie dla kontaktw z innymi osobami. To wreszcie baza materialna miłości rodzicielskiej i małżeńskiej – wygodne i samodzielne mieszkanie, w ktrym panuje ład, schludność, estetyka. Dom to rwnież miejsce, w ktrym dobro dzieci jest wysuwane na plan pierwszy, nieraz kosztem pomyślności całej rodziny, a zwłaszcza rodzicw. W tym przypadku dużą uwagę przywiązuje się do wykształcenia, jako do tej wartości, ktra może przynieść wymierne korzyści młodemu pokoleniu.Uczenie moralności we wspłczesnej rodzinie przestało być prostym przekazywaniem jedynie pewnych zasad i zwyczajw, ktre obowiązywały i obowiązują nadal. Jest to bardziej skomplikowany kompleks wspłdziałania dziecka i rodzicw, ktrzy uczą się reguł moralnego postępowania. Oczywiście uczą tych reguł głwnie rodzice. To oni tłumaczą dziecku co jest dobre dla niego, a co złe i nieodpowiednie. Służą często w tym przypadku własnym przykładem. Z drugiej strony moralność własna jest kształtowana przez sumienie. Sumienie to inaczej * uwarunkowana reakcja ( głwnie ) lękowa * na to, co czyni się źle, na to co pozostaje w sprzeczności z oglnie przyjętymi standardami moralnymi. Sumienie oznacza także w szerszym rozumieniu system wewnętrznej kontroli zgodności zachowań jednostki z przyjętymi przez nią normami. Innym czynnikiem, ktry kształtuje zachowania moralne jest poczucie wstydu. Oznacza ono, że dziecko już wie co jest dobre i co złe. Nabyło i uznało za swoje pewne wartości, ktre zostały mu przekazane i ktre dalej mogą być regulatorem jego postępowania.Warto dodać, że nie zawsze rodzina realizuje i wypełnia w sposb właściwy nałożone nań funkcje w płaszczyźnie moralnej. Często jest tak, że w rodzinie dochodzi do konfliktw, nawet trwałych kryzysw, ktre kończą się nieraz rozpadem rodziny – rozwodem.Rozwd jest zawsze złem, zarwno dla dzieci, jak i dla rodzicw. Dzieci przez rozwd mają zakłcone szczęśliwe dzieciństwo. Rodzice mają z kolei poczucie osobistej klęski wzmocnione przeświadczeniem, że dodatkowo krzywdzą własne dzieci.U podstaw rozbicia rodziny leżą rżnorakie przyczyny. W Polsce najczęściej jako przyczyny rozwodw, wymienia się: niezgodność charakterw obojga małżonkw, sprzeczne oczekiwania seksualne, alkoholizm i brak odpowiedzialności. Warto dodać, że im więcej dzieci w rodzinie, tym jest ona bardziej trwała. Częściej rozwodzą się małżeństwa z dzieckiem poczętym przed ślubem. Najmniej trwałe małżeństwa to te, ktre są zawierane przed dwudziestym rokiem życia, a najbardziej trwałe to te, ktre zakładają ludzie dojrzali, ustabilizowani zawodowo, świadomi swoich pragnień i celw.


Przykadowe prace

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku.

"Myśli" Pascala oraz praca pt. "Mikołaj Sęp - Szarzyński" Jana Błońskiego jako wstęp do rozważań o kulturze baroku. Wizja Pascala - świat jest zagadką, rzeczywistością obcą człowiekowi, szczeglnie w aspekcie spraw duchowych, jego kompetencje poznawcze s&...

Antyk - Barok pytania i odpowiedzi od antyku do baroku- powtrka do matury ustnej.

Antyk - Barok pytania i odpowiedzi od antyku do baroku- powtrka do matury ustnej. 1.Znane postacie mitologiczne: Zeus (Ojciec Niebios, Władca Piorunw) i jego żona Hera (Białoramienna). Bg - ustanawiał prawa, rządził ciałami niebieskimi, zaś bogini była patronką kobiet....

Władysław Eugeniusz Sikorski

Władysław Eugeniusz Sikorski Streszczenie książki Walentyny Korpalskiej "Władysław Eugeniusz Sikorski - Biografia polityczna" Generał Władysław Sikorski był jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich politykw pierwszej połowy XX wieku. We wszystkim, co o n...

Struktury rynku

Struktury rynku Rynek konkurencji doskonałej - wielu kupujących, - wielu sprzedających - swoboda wejścia i wyjścia z rynku, - doskonały dostęp do informacji dla wszystkich. - identyczność produktw. Rynek konkurencji monopolistycznej - względnie duż...

"Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże" - zinterpretuj tę myśl w oparciu o "Dziady" Mickiewicza.

"Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże" - zinterpretuj tę myśl w oparciu o "Dziady" Mickiewicza. Dziady był to ludowy zwyczaj białoruski ku czci zmarłych przodkw. Duchowieństwo zarwno katolickie jak i prawosławne nie akceptowa...

Norwegia- charakterystyka państwa.

Norwegia- charakterystyka państwa. Norwegia Dane statystyczne. Krlestwo Norwegii obejmuje zachodnie i płnocne części Płwyspu Skandynawskiego oraz płnocne terytoria archipelagu Jan Mayen i Svalbard, a na płkuli południowej rwnież Wyspę Bouveta, Wyspę P...

Porwnaj wizerunek Boga oraz relacje miedzy Bogiem, a człowiekiem w Pieśni XXV oraz Trenie XVIII Jana Kochanowskiego.

Porwnaj wizerunek Boga oraz relacje miedzy Bogiem, a człowiekiem w Pieśni XXV oraz Trenie XVIII Jana Kochanowskiego. W twrczości Jana Kochanowskiego niezwykle często są przywoływane dwie osoby, a mianowicie – człowieka i Boga. Bardzo prawdopodobnym jest, że poeta uczynił tak, ...

Ferien mit und ohne Eltern

Ferien mit und ohne Eltern Ferien mit und ohne Eltern haben sowohl Vorteile und Nachteile. Junge Leute bevorzugen Ferien ohne Eltern. Sie wollen selbstndig sein. Jugendliche und Erwachsene haben andere Interessen und Anschaungen. Auerdem streiten wit zu oft. Wir haben keine Ruhe und nicht so viele Freiheit. Eltern stellen zu vi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry