• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rodzina k...

Nawigacja

Rodzina kazirodczaRodzina kazirodcza


1. Definicje kazirodztwa i wykorzystywania seksualnego dzieci.

A/ Kazirodztwo:

Utrzymywanie stosunków seksualnych między członkami rodziny; seksualna aktywność pomiędzy członkami rodziny.

B/ Wykorzystywanie seksualne dzieci (wg WHO):

Włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nie świadomej zgody lub/i na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób lub/i która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy doczynienia, gdy taka aktywność wystąpi miedzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem; jeżeli te osoby ze względu na wiek bądź poziom rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności i władzy. Celem tego typu aktywności jest zaspokajanie potrzeb innej osoby.

2. Geneza kazirodczego wykorzystywania dzieci.

1/ Model podmiotowy:

Źródeł upatruje w zaburzeniach rozwoju sprawcy. Odpowiedzialności szukają w sprawcy i interwencja koncentruje się na sprawcy. Wyróżniamy 2 rodzaje:

A/ Koncepcja biologiczna: koncentruje się na zaburzeniach w układzie chromosomalnym, endokrynnym, zaburzenia centralnego układu nerwowego, nadmiar testosteronu i androgenów (uwarunkowania somatyczne i chemiczne w organizmie).

B/ Koncepcja psychologiczna: można wyróżnić w niej 2 rodzaje:

? Teoria relacji z obiektem: zwraca uwagę na różnice w relacjach matki z chłopcem (zaburzenia powstają wtedy, gdy jest zbyt ścisły i cielesny kontakt z matką w okresie dzieciństwa) i matki z dziewczynką (następuje odtrącenie, agresywny wzorzec ze strony matki; doświadczanie bycia ofiarą).

? Teoria uczenia się: składają się na nie 3 rodzaje:

a) Uczenie się uczestniczące: jestem w dzieciństwie ofiarą przemocy, w życiu dorosłym mogę stać się sprawcą.

b) Uczenie się przez obserwacje: nie jestem ofiarą przemocy, ale jestem świadkiem wykorzystywania seksualnego mojej siostry przez ojca; mogę w przyszłości reprezentować tego typu zachowania.

c) Symboliczne modelowanie: efekt fantazji w innym świecie, fantazjowania są skutkiem wczesnych doświadczeń, z czasem samo fantazjowanie nie wystarcza i następuje rozładowanie napięcia.

2/ Model społeczny:

Odpowiedzialne jest społeczeństwo. Występują 3 orientacje w badaniach:

A/ Modele funkcjonalne: koncentrują się na wskazywaniu jako przyczyn ważnych społecznie celów np. przetrwania grupy, określonej misji religijnej, utrzymaniu statusu materialnego.

B/ Teorie chaosu: Załamanie się wielu systemów normatywnych, przestają się liczyć wszelkie normy.

C/ Wyjaśnienia feministyczne: kazirodcze wykorzystywanie dzieci dotyczy głównie dziewcząt i jest to brak efektów równości płci.

3/ Model zintegrowany: łączą elementy modeli podmiotowych i modeli społecznych. Wskakują na zaburzenia rozwoju systemów społecznych oraz uczestników systemów społecznych. Odpowiedzialność jest rozproszona. Interwencja powinna być indywidualna i systemowa. Można wyróżnić 2 kierunki badań:

A/ 4-czynnikowy model wyjaśnienia pedofilii:

? Kongruencja emocjonalna: wskazuje na to, że dorosły doświadcza siebie na sposób dziecięcy, jest niedojrzały emocjonalnie, jego potrzeby są dziecięce.

? Reagowanie podnieceniem na dziecko: czynnik czysto biologiczny.

? Zablokowanie wobec dorosłych: Lęk kastracyjny, mężczyzna boi się kobiety jako obiektu seksualnego, jest to sprawca regresywny dążący do czynności opiekuńczych dzieci, boi się ośmieszenia ze strony kobiety.

? Odblokowanie: występują zaburzenia mechanizmów kontroli zachowań spowodowane różnymi czynnikami.

B/ Podejście rozwojowo-systemowe do rodziny: rodzina jest systemem. W przypadku zaburzenia jednej struktury zmieniają się kolejne struktury. Dochodzi do zaburzeń całego systemu.

3. Cechy rodziny kazirodczej.

? znaczna przewaga autorytetu jednego rodzica nad drugim

? niejasność pełnionych ról w rodzinie i rozmycie granic

? wysoki poziom napięć w rodzinie

? ambiwalentny obraz rodzica dominującego

? tworzenie się koalicji ofiara-sprawca

? izolacja

? konwencjonalność

4. Modele rodzin kazirodczych.

A/ Model rodziny ze sprawcą regresywnym.

Ojciec:

? odbierany jako łagodny, nie agresywny i empatyczny.

? lęk przed dój rżała kobietą, agresją i separacją.

? trudności z zaspakajaniem własnych potrzeb lub z utworzeniem dojrzałej więzi

? szuka żony w nadziei otrzymania ochrony, opieki i miłości

? w założeniu rodziny upatruje szansę na samodzielność

? w związku podporządkowuje się kobiecie.

Matka:

? na zewnątrz - stanowcza i dominująca

? nie akceptuje własnej kobiecości, jest niedojrzała seksualnie,

? potrzebę seksualną wykorzystuje dla związania ze sobą mężczyzny

? jej opieka nad mężem może mieć charakter kompulsywnej kontroli, z cechami agresji i wrogości

Cechy wykorzystania: dziecko nie jest obiektem preferowanym, ale stwarza wyższy poziom bezpieczeństwa, ofiarami są głównie dzieci młodsze (nie zdradzające objawów zbliżającego się pokwitania), rzadko akty z przemocą fizyczną, kontakty seksualne ekstragenitalne, często z dotykiem części genitalnych dziecka lub sprawcy. Mogą przypominać dziecku zabawę, odbywać się w trakcie czynności pielęgnacyjnych.

B/ Model rodziny z psychopatycznym sprawcą.

Matka:

? brak zdolności do samostanowienia,

? nie potrafi jasno formułować potrzeb i domagać się ich zaspokojenia,

? nie ma rozeznania w swojej seksualności,

? uległa i podporządkowana mężczyźnie.

Ojciec

? niskie poczucie własnej wartości, nierealistyczna samoocena,

? regulowanie poczucia wartości przez dewaluowanie innych, kontrolę i agresję,

? seksualność niedojrzała, nastawiona na ciągłe potwierdzanie własnej doskonałości, nieograniczonych możliwości i nieograniczonej władzy,

? w kontaktach seksualnych nie przejawia empatii, zdolności do uczenia się, nie odczuwa lęku,

? w związku z partnerką przyjmuj e pozycję osoby dominującej i rządzącej.

Cechy wykorzystania: dziecko jest obiektem zastępczego zaspakajania potrzeb wylądowania agresji, eksploracji, zwykle kontakt fizyczny (intra- i ekstragenitalny), może zawierać elementy przemocy, ślady działania sprawcy mają wyraźny charakter (ślady nasienia, uszkodzenia dala, infekcje, ciąża).

C/ Model rodziny z dominującym dzieckiem.

Matka i ojciec:

? niedojrzałość emocjonalna i seksualna

? niewielkie umiejętności społeczne

? mogą to być osoby o obniżonych możliwościach intelektualnych (upośledzenie) lub emocjonalnych (zależność),

? w niskim stopniu gotowi do samodzielnego funkcjonowania,

? koncentruj ą się na potrzebie seksualnej i sposobach jej zaspakajania

Cechy wykorzystania: otwarta seksualizacja życia rodzinnego; ofiarą najczęściej najstarsza córka, gdy wkracza w okres pokwitania; córka w roli partnerki seksualnej ojca, oraz osoby doroślej kierującej życiem wszystkich członków rodziny.

D/ Model rodziny promiskuitycznej:

Matka i ojciec:

? głębokie zaburzenia: osobowości (osobowość dyssocjalna, borderline, paranoiczna), psychozy, upośledzenie umysłowe,

? wysoki poziom dezorganizacji osobowości i dezadaptacyjności zachowań.

? przemoc, przestępczość, znęcanie się nad dziećmi i brak opieki w wywiadach rodzinnych partnerów - negatywny wpływ na wykonywanie ról partnerskich i rodzicielskich.

Cechy wykorzystania tematyka seksualna dominuje w rodzinie, różni sprawcy wewnątrz- i spoza rodziny, kontakty seksualne w rodzinie chaotyczne, często z wysokim poziomem agresji.

5. Modele działania matek sprawców.

A/ Nauczycielka miłości:

? najczęściej nie matki biologiczne,

? ofiarą nastoletni chłopak,

? działanie jako eksperyment, który nieletni partner przyjmuje z radością i wdzięcznością,

? brak agresji i przymusu fizycznego, dyskutowanie z chłopcami ich potrzeb oraz pomoc w rozładowaniu napięcia seksualnego,

? wiązanie ofiar ze sobą poprzez wspólną tajemnicę i umożliwienie ekspresji seksualnej.

B/ Agresywna ofiara:

? ofiarą małe dziecko

? dziecko obiektem przeniesionej agresji,

? rozwijająca się seksualność małego dziecka czynnikiem stymulującym -reagowanie pobudzeniem na niedojrzały obiekt, dążenie do wyładowania agresji,

? długotrwały i wieloraki charakter wykorzystania, połączenie z maltretowaniem fizycznym i zaniedbywaniem dziecka.

C/ Wspólniczka mężczyzny:

? zawsze działa pod naciskiem mężczyzny i w jego obecności, czasem próbuje zaniechać działania,

? ofiarami dzieci w różnym wieku,

? brak pobudzenia seksualnego, działanie wyraźnie z motywów poza seksualnych.

? czynności seksualne mają charakter instrumentalny, są sposobem zaspakajania innych, istotnych dla kobiety potrzeb (bezpieczeństwa, emocjonalnych).

6. Cechy sprawstwa matek:

? sprawstwo włączone specyficzną, bliską relację matka-dziecko,

? rzadsze stosowanie siły i przemocy,

? nakłanianie ofiary do uległości za pomocą perswazji i nagród,

? częściej - poza seksualna motywacja wykorzystywania dziecka,

? częściej - współsprawstwo (wspólnie z mężczyzną),

? częściej - charakter epizodyczny wykorzystań.Przykładowe prace

Bóg św. Augustyna, św. Tomasza i św. Franciszka.

Bóg św. Augustyna, św. Tomasza i św. Franciszka. Każdy z nas jest inny. Różnimy się kolorem oczu, włosów, osiągnięciami w szkole, psychiką, poglądami. Można by tak wymieniać w nieskończoność. Nie dziwne, więc jest to, że każdy czł...

Soplicowo jako ostoja polskości

Soplicowo jako ostoja polskości SOPLICOWO Adam Mickiewicz stworzył prawdziwe dzieło - epopeję narodową Pana Tadeusza kiedy przebywał na emigracji. Pragnął zaprezentować idealny, wiejski a przede wszystkim polski dworek – Soplicowo. Jest to miejsce- ostoja polskości, ...

Opis Księżnej Diany

Opis Księżnej Diany Diana Spencer was the beautiful English princess who changed the picture of the Royal Family. She did not become the Queen of Britain, but to the people of the country she did become a ‘Queen of Hearts’. She grew up almost next door to the Royal Family. But she didn’t guess th...

Ciało jako sztuka w epokach

Ciało jako sztuka w epokach Antyk: Sztuka starożytnych greków ? u Greków odwieczne pojęcie piękna i dobra łączyło się w całość, czyli tzw. kalos kagatos i w ich mniemaniu artysta powinien stosować się do norm etycznych. Estetyka grecka chciała przenikn...

Edward Dwurnik

Edward Dwurnik W lipcu bieżącego roku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie swoje obrazy prezentował Edward Dwurnik, współczesny malarz polski. Na wystawie znalazły się obrazy z cyklu Dwudziesty trzeci, w którym znajdują się prace przedstawiające głównie kwiaty, muzyk...

Choroby przenoszone poprzez krew

Choroby przenoszone poprzez krew KIŁA-choroba weneryczna wywołana przez krętka bladego mająca przebieg przewlekły z okresami remisji i nawro- -tów,atakująca wszystkie narządy.Choroba szerzy się głównie grogą płciową,przez kontakt z chorym i przez krew. W zale&#...

Recenzja- "Kto ratuje jedno życie.." J.Bielicki

Recenzja- "Kto ratuje jedno życie.." J.Bielicki Książka pt. Kto ratuje jedno życie… jest swoistą relacją byłego więźnia obozu koncentracyjnego koncentracyjnego w Auschwitz, który opisał swój pobyt i ucieczkę z niewoli. Jerzy Bielicki, bo o nim mowa, jako m&#...

Zjawisko fizyczne: BURZA

Zjawisko fizyczne: BURZA Powietrze w górnych warstwach atmosfery jest o wiele zimniejsze niż przy powierzchni Ziemi. Ciepłe powietrze jest lżejsze od zimniejszego, więc unosi się do góry. W trakcie wznoszenia powietrze się rozpręża, a przy rozprężaniu wszystkie gazy bardzo si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry