• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rodzina k...

Nawigacja

Rodzina kazirodczaRodzina kazirodcza


1. Definicje kazirodztwa i wykorzystywania seksualnego dzieci.

A/ Kazirodztwo:

Utrzymywanie stosunków seksualnych między członkami rodziny; seksualna aktywność pomiędzy członkami rodziny.

B/ Wykorzystywanie seksualne dzieci (wg WHO):

Włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nie świadomej zgody lub/i na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób lub/i która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy doczynienia, gdy taka aktywność wystąpi miedzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem; jeżeli te osoby ze względu na wiek bądź poziom rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności i władzy. Celem tego typu aktywności jest zaspokajanie potrzeb innej osoby.

2. Geneza kazirodczego wykorzystywania dzieci.

1/ Model podmiotowy:

Źródeł upatruje w zaburzeniach rozwoju sprawcy. Odpowiedzialności szukają w sprawcy i interwencja koncentruje się na sprawcy. Wyróżniamy 2 rodzaje:

A/ Koncepcja biologiczna: koncentruje się na zaburzeniach w układzie chromosomalnym, endokrynnym, zaburzenia centralnego układu nerwowego, nadmiar testosteronu i androgenów (uwarunkowania somatyczne i chemiczne w organizmie).

B/ Koncepcja psychologiczna: można wyróżnić w niej 2 rodzaje:

? Teoria relacji z obiektem: zwraca uwagę na różnice w relacjach matki z chłopcem (zaburzenia powstają wtedy, gdy jest zbyt ścisły i cielesny kontakt z matką w okresie dzieciństwa) i matki z dziewczynką (następuje odtrącenie, agresywny wzorzec ze strony matki; doświadczanie bycia ofiarą).

? Teoria uczenia się: składają się na nie 3 rodzaje:

a) Uczenie się uczestniczące: jestem w dzieciństwie ofiarą przemocy, w życiu dorosłym mogę stać się sprawcą.

b) Uczenie się przez obserwacje: nie jestem ofiarą przemocy, ale jestem świadkiem wykorzystywania seksualnego mojej siostry przez ojca; mogę w przyszłości reprezentować tego typu zachowania.

c) Symboliczne modelowanie: efekt fantazji w innym świecie, fantazjowania są skutkiem wczesnych doświadczeń, z czasem samo fantazjowanie nie wystarcza i następuje rozładowanie napięcia.

2/ Model społeczny:

Odpowiedzialne jest społeczeństwo. Występują 3 orientacje w badaniach:

A/ Modele funkcjonalne: koncentrują się na wskazywaniu jako przyczyn ważnych społecznie celów np. przetrwania grupy, określonej misji religijnej, utrzymaniu statusu materialnego.

B/ Teorie chaosu: Załamanie się wielu systemów normatywnych, przestają się liczyć wszelkie normy.

C/ Wyjaśnienia feministyczne: kazirodcze wykorzystywanie dzieci dotyczy głównie dziewcząt i jest to brak efektów równości płci.

3/ Model zintegrowany: łączą elementy modeli podmiotowych i modeli społecznych. Wskakują na zaburzenia rozwoju systemów społecznych oraz uczestników systemów społecznych. Odpowiedzialność jest rozproszona. Interwencja powinna być indywidualna i systemowa. Można wyróżnić 2 kierunki badań:

A/ 4-czynnikowy model wyjaśnienia pedofilii:

? Kongruencja emocjonalna: wskazuje na to, że dorosły doświadcza siebie na sposób dziecięcy, jest niedojrzały emocjonalnie, jego potrzeby są dziecięce.

? Reagowanie podnieceniem na dziecko: czynnik czysto biologiczny.

? Zablokowanie wobec dorosłych: Lęk kastracyjny, mężczyzna boi się kobiety jako obiektu seksualnego, jest to sprawca regresywny dążący do czynności opiekuńczych dzieci, boi się ośmieszenia ze strony kobiety.

? Odblokowanie: występują zaburzenia mechanizmów kontroli zachowań spowodowane różnymi czynnikami.

B/ Podejście rozwojowo-systemowe do rodziny: rodzina jest systemem. W przypadku zaburzenia jednej struktury zmieniają się kolejne struktury. Dochodzi do zaburzeń całego systemu.

3. Cechy rodziny kazirodczej.

? znaczna przewaga autorytetu jednego rodzica nad drugim

? niejasność pełnionych ról w rodzinie i rozmycie granic

? wysoki poziom napięć w rodzinie

? ambiwalentny obraz rodzica dominującego

? tworzenie się koalicji ofiara-sprawca

? izolacja

? konwencjonalność

4. Modele rodzin kazirodczych.

A/ Model rodziny ze sprawcą regresywnym.

Ojciec:

? odbierany jako łagodny, nie agresywny i empatyczny.

? lęk przed dój rżała kobietą, agresją i separacją.

? trudności z zaspakajaniem własnych potrzeb lub z utworzeniem dojrzałej więzi

? szuka żony w nadziei otrzymania ochrony, opieki i miłości

? w założeniu rodziny upatruje szansę na samodzielność

? w związku podporządkowuje się kobiecie.

Matka:

? na zewnątrz - stanowcza i dominująca

? nie akceptuje własnej kobiecości, jest niedojrzała seksualnie,

? potrzebę seksualną wykorzystuje dla związania ze sobą mężczyzny

? jej opieka nad mężem może mieć charakter kompulsywnej kontroli, z cechami agresji i wrogości

Cechy wykorzystania: dziecko nie jest obiektem preferowanym, ale stwarza wyższy poziom bezpieczeństwa, ofiarami są głównie dzieci młodsze (nie zdradzające objawów zbliżającego się pokwitania), rzadko akty z przemocą fizyczną, kontakty seksualne ekstragenitalne, często z dotykiem części genitalnych dziecka lub sprawcy. Mogą przypominać dziecku zabawę, odbywać się w trakcie czynności pielęgnacyjnych.

B/ Model rodziny z psychopatycznym sprawcą.

Matka:

? brak zdolności do samostanowienia,

? nie potrafi jasno formułować potrzeb i domagać się ich zaspokojenia,

? nie ma rozeznania w swojej seksualności,

? uległa i podporządkowana mężczyźnie.

Ojciec

? niskie poczucie własnej wartości, nierealistyczna samoocena,

? regulowanie poczucia wartości przez dewaluowanie innych, kontrolę i agresję,

? seksualność niedojrzała, nastawiona na ciągłe potwierdzanie własnej doskonałości, nieograniczonych możliwości i nieograniczonej władzy,

? w kontaktach seksualnych nie przejawia empatii, zdolności do uczenia się, nie odczuwa lęku,

? w związku z partnerką przyjmuj e pozycję osoby dominującej i rządzącej.

Cechy wykorzystania: dziecko jest obiektem zastępczego zaspakajania potrzeb wylądowania agresji, eksploracji, zwykle kontakt fizyczny (intra- i ekstragenitalny), może zawierać elementy przemocy, ślady działania sprawcy mają wyraźny charakter (ślady nasienia, uszkodzenia dala, infekcje, ciąża).

C/ Model rodziny z dominującym dzieckiem.

Matka i ojciec:

? niedojrzałość emocjonalna i seksualna

? niewielkie umiejętności społeczne

? mogą to być osoby o obniżonych możliwościach intelektualnych (upośledzenie) lub emocjonalnych (zależność),

? w niskim stopniu gotowi do samodzielnego funkcjonowania,

? koncentruj ą się na potrzebie seksualnej i sposobach jej zaspakajania

Cechy wykorzystania: otwarta seksualizacja życia rodzinnego; ofiarą najczęściej najstarsza córka, gdy wkracza w okres pokwitania; córka w roli partnerki seksualnej ojca, oraz osoby doroślej kierującej życiem wszystkich członków rodziny.

D/ Model rodziny promiskuitycznej:

Matka i ojciec:

? głębokie zaburzenia: osobowości (osobowość dyssocjalna, borderline, paranoiczna), psychozy, upośledzenie umysłowe,

? wysoki poziom dezorganizacji osobowości i dezadaptacyjności zachowań.

? przemoc, przestępczość, znęcanie się nad dziećmi i brak opieki w wywiadach rodzinnych partnerów - negatywny wpływ na wykonywanie ról partnerskich i rodzicielskich.

Cechy wykorzystania tematyka seksualna dominuje w rodzinie, różni sprawcy wewnątrz- i spoza rodziny, kontakty seksualne w rodzinie chaotyczne, często z wysokim poziomem agresji.

5. Modele działania matek sprawców.

A/ Nauczycielka miłości:

? najczęściej nie matki biologiczne,

? ofiarą nastoletni chłopak,

? działanie jako eksperyment, który nieletni partner przyjmuje z radością i wdzięcznością,

? brak agresji i przymusu fizycznego, dyskutowanie z chłopcami ich potrzeb oraz pomoc w rozładowaniu napięcia seksualnego,

? wiązanie ofiar ze sobą poprzez wspólną tajemnicę i umożliwienie ekspresji seksualnej.

B/ Agresywna ofiara:

? ofiarą małe dziecko

? dziecko obiektem przeniesionej agresji,

? rozwijająca się seksualność małego dziecka czynnikiem stymulującym -reagowanie pobudzeniem na niedojrzały obiekt, dążenie do wyładowania agresji,

? długotrwały i wieloraki charakter wykorzystania, połączenie z maltretowaniem fizycznym i zaniedbywaniem dziecka.

C/ Wspólniczka mężczyzny:

? zawsze działa pod naciskiem mężczyzny i w jego obecności, czasem próbuje zaniechać działania,

? ofiarami dzieci w różnym wieku,

? brak pobudzenia seksualnego, działanie wyraźnie z motywów poza seksualnych.

? czynności seksualne mają charakter instrumentalny, są sposobem zaspakajania innych, istotnych dla kobiety potrzeb (bezpieczeństwa, emocjonalnych).

6. Cechy sprawstwa matek:

? sprawstwo włączone specyficzną, bliską relację matka-dziecko,

? rzadsze stosowanie siły i przemocy,

? nakłanianie ofiary do uległości za pomocą perswazji i nagród,

? częściej - poza seksualna motywacja wykorzystywania dziecka,

? częściej - współsprawstwo (wspólnie z mężczyzną),

? częściej - charakter epizodyczny wykorzystań.Przykładowe prace

Achilles i Hektor bohaterami wszechczasów

Achilles i Hektor bohaterami wszechczasów Achilles i Hektor to bohaterowie Iliady Homera. Obaj byli najdzielniejszymi i największymi wojownikami swoich wojsk, Achilles w obozie Achajów, Hektor wśród obrońców Troi. Wywarli olbrzymi wpływ na losy wojny. Pochodzący ze znakomitych rodów, doskonale wyszkoleni...

Streszczenie - Świtezianka

Streszczenie - Świtezianka Nad brzegiem jeziora Świteź młody strzelec spotykał się wieczorami z piękną dziewczyną. Prosił ją, by zamieszkała w jego chatce i wyznał jej miłość. Dziewczyna zażądała, aby młodzieniec złoż...

Zbrodnia i Kara - Czy mądrość może być przyczyną alienacji?

Zbrodnia i Kara - Czy mądrość może być przyczyną alienacji? Raskolnikow jest człowiekiem złożonym i bardzo skomplikowanym. Przez jego głowę przepływa wiele myśli egzystencjalnych, nawet czasami za dużo się zastanawia nad błahymi sprawami. Jest cz ...

Bogurodzica- związek utworu z ideologią epoki i właściwości języków pieśni.

Bogurodzica- związek utworu z ideologią epoki i właściwości języków pieśni. Bogurodzica to najstarsza polska pieśń religijna. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy, pochodząca z I poł. XIIIw. Choć spisana została w początkach I p...

Ruch robotniczy na ziemiach polskich w II połowie XIX w. i na pocz. XX w

Ruch robotniczy na ziemiach polskich w II połowie XIX w. i na pocz. XX w Ruch robotniczy w Polsce na przełomie XIX i XX w. Powstanie w XIX w. klasy robotniczej było naturalną konsekwencją rozpoczętej w poł XVIII w. w Anglii i Walii rewolucji przemysłowej, która z kolei była moż...

Stosunki polsko - niemieckie za I piastów (Praca oceniona na 6)

Stosunki polsko - niemieckie za I piastów (Praca oceniona na 6) W powszechnym pojęciu społeczeństwa polskiego problem zagrożenia ze strony Niemiec występuje nieomal od zarania dziejów. Czynnikiem tym tłumaczy się nieraz nawet konieczność jednoczenia się plemion słowiańs...

Umowa darowizny

Umowa darowizny Umową nazywamy zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do ustanowienia, zniesienia lub zmiany stosunku prawnego .Do definicji umowy dołożono łacińskie słowo donatio, które było podstawą do utworzenia pojęcia darowizna. W szerszym znaczeniu ...

Zastosowanie i wpływ pierwiastków promieniotwórczych na organizmy żywe.

Zastosowanie i wpływ pierwiastków promieniotwórczych na organizmy żywe. Promieniotwórczość polega na samorzutnym rozpadzie - rozszczepieniu - jąder atomów niektórych pierwiastków. Pierwiastki, których atomy ulegają rozszczepieniu, nazywane są pierwiastkami promieniotwórczymi. Istnieją dw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry