• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola Ksi...

Nawigacja

Rola Ksiąg WieczystychRola Ksiąg Wieczystych


ROLA KSIĄG WIECZYSTYCHObrt nieruchomościami odgrywa szczeglną rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Dlatego państwo zainteresowane jest uwiarygodnieniem i usprawnieniem tego obrotu. Celom tym służy instytucja ksiąg wieczystych. Pierwsze z nich pojawiły się jeszcze w średniowieczu, służąc przede wszystkim rejestracji praw do gruntu. W czasach nowożytnych pojawiła się druga rwnie ważna funkcja, a mianowicie zapewnienie bezpiecznego obrotu nieruchomościami i zabezpieczanie kredytw nimi gwarantowanych.W miarę wzbogacania funkcji ksiąg wieczystych zmieniała się też ich treść i forma. Obecnie:

księga wieczysta jest sformalizowanym urzędowym publicznym rejestrem nieruchomości, służącym ujawnianiu prawa rzeczowego jak własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, hipoteka i spłdzielcze własnościowe prawo do lokali oraz jej stanu prawnego

W Polsce ustrj ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece, zaś kwestie szczegłowe - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorw dokumentw. Ustawa ta w zasadzie powtarza regulacje zawarte w poprzednich aktach prawnych regulujących ustrj ksiąg wieczystych w Polsce. W latach 1964-1991 księgi wieczyste prowadziły państwowe biura notarialne, jednak doświadczenie wykazało, że tylko organ tak fachowy, jak sąd, jest w stanie prawidłowo prowadzić księgi wieczyste. Od 1991 księgi wieczyste znw są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości ("sąd wieczystoksięgowy"). Jeśli nieruchomość położona jest na kilku obszarach sądw, właściwy sąd do prowadzenia księgi wyznaczany jest przez prezesa sadu wojewdzkiego.

Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości a nie dla właścicieli, to znaczy, że jedna osoba może być wskazana jako właściciel w kilku księgach wieczystych, natomiast to samo prawo własności winno być wykazane w jednej i tylko w jednej księdze wieczystej. W praktyce zdarza się, że to samo prawo własności bywa wpisane w dwch lub nawet trzech księgach - sytuację taką należy usunąć w drodze procesu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.Księgi Wieczyste zakładane są zazwyczaj na wniosek osoby uprawnionej, czyli:

• Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości państwowej jest właściwa państwowa jednostka organizacyjna lub osoba, ktrej oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste.

• Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nie stanowiącej własności państwowej jest właściciel tej nieruchomości, osoba ktrej przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomości, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, ktre może być wpisane do księgi wieczystej.

• Założenie księgi wieczystej może rwnież nastąpić na wniosek osoby upoważnionej na podstawie przepisw szczeglnych do złożenia takiego wniosku np. zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upoważniony do składania wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiących własność dłużnikw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymaniu przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak bardzo rzadka sytuacja.

Wnioski o wpis powinny być składane na piśmie, a wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od daty złożenia wniosku o jego dokonanie. Wpisem w księdze wieczystej jest rwnież wykreślenie. Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty, ktre były podstawą wpisw w księdze.

Do dokumentw urzędowych mogących stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej należy zaliczyć w szczeglności:

1. Orzeczenie sądu

• orzeczenie prawomocne

• orzeczenia nieprawomocne np. w przypadku hipoteki przymusowej, postanowienie sądu o zabezpieczeniu powdztwa, postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu kar grzywien czy innych kar pieniężnych grożących w postępowaniu karnym

• orzeczenie nieprawomocne, ale opatrzone klauzulą natychmiastowej wykonalności mogą być podstawą wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej

• odpis orzeczenia z klauzulą prawomocności np. postanowienie sądu o zniesieniu wspłwłasności, o ustanowieniu służebności drogi koniecznej, o dziale spadku

2. Dokument stwierdzający dokonanie czynności prawnej np. akt notarialny.

3. Decyzja administracyjna np. decyzja o wywłaszczeniu

4. Inne dokumenty np. zaświadczenie wystawione przez wojewodę – stanowi podstawę ujawnienia Skarbu Państwa jako właściciela na podstawie dekretu o reformie rolnej.

Wyjątkowo do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wystarcza dokument obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu takiego prawa np. podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest akt notarialny zawierający oświadczenie właściciela o ustanowieniu hipoteki.

Do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis roszczenia (czyli wystarczy umowa w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym właściciela).

Przepis ten stosuje się odpowiednio do wpisu przeniesienia hipoteki (wystarczy umowa pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym zbywcy – czyli dotychczasowego wierzyciela hipotecznego) i do ustępstwa pierwszeństwa. Jednakże gdy ustępstwem pierwszeństwa mają być objęte także prawa innej osoby, potrzebny jest także dokument obejmujący zgodę tej osoby.Wpisw dokonuje się najczęściej na podstawie dokumentw z notarialnie poświadczonym podpisem, a gdy wpis dotyczy usunięcia niezgodności między treścią księgi a stanem faktycznym, na podstawie orzeczenia sądu lub innych odpowiednich dokumentw. Do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wystarczy dokument obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa.

Instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Najważniejsze z nich to:

• jawność - nie można zasłaniać się nieznajomością wpisw w księdze wieczystej ani wnioskw, o ktrych uczyniono w niej wzmiankę,

• publiczność - każdy może zapoznać się z treścią księgi wieczystej,

• domniemanie zgodności ze stanem prawnym - domniemywa się (tzn. przyjmuje za pewne, jeżeli nie zostanie udowodnione co innego), że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością (tzn. że prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją); niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta jedynie w drodze odpowiedniego procesu cywilnego,

• rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność (w pewnym uproszczeniu: kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel stajemy się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości właścicielem nie była; jest to wyjątek od zasady, że nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw, niż sam ma – nemo plus iuris In alium transfere potest, quam ipse habet),

• pierwszeństwo praw wpisanych - ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami nie wpisanymi do księgi.

Rozpoznając sprawę wpisu do księgi wieczystej sąd dokonuje:

• kontroli treści wnioskw (czy dana okoliczność może być w ogle ujawniona w księdze wieczystej)

• kontroli treści i formy dołączonych do wnioskw dokumentw (np. czy jest to akt notarialny, czy nie zawiera on brakw

• kontroli samej księgi wieczystej

W postępowaniu o wpis sąd bada wyłącznie dokumenty, nie może wiec rozstrzygać sporw o prawo własności (o to czy rzeczywiście nastąpiło przeniesienie, ustanowienie tego prawa).

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią księgi wieczystej a dokumentem, sąd nie może dokonać wpisu.Sąd w zasadzie jest związany decyzjami administracyjnymi. Wyjątkowo wypracowano w orzecznictwie instytucję tzw. decyzji nieważnej z mocy samego prawa. Wydanie więc decyzji administracyjnej przez osobę nieupoważnioną, spowoduje jej nieważność. Nie będzie więc mogła stanowić podstawy wpisu do księgi wieczystej.Sąd nie wydaje odrębnego postanowienia o wpisie, ale dokonuje wpisu do księgi wieczystej. Z chwilą złożenia podpisu wpis staje się orzeczeniem sądu. O dokonanym wpisie zawiadamia się.

Nigdy nie sporządza się uzasadnienia wpisu (ani wykreślenia). Nawet jeżeli służy do niego odwołanie. Uzasadnia się jedynie postanowienie o odmowie wpisu.Zmiana stanu prawnego np. na skutek dokonania określonych czynności prawnych lub innych zdarzeń (śmierci spadkodawcy) następuje bez wpisu (wpis ma w tym przypadku charakter deklaratoryjny).

Skutkiem zmiany stanu prawnego bez dokonania wpisu jest niezgodność pomiędzy wpisem a stanem rzeczywistym.

Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność ta zostanie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami np. jeżeli została ustanowiona służebność – wystarczy złożenie wniosku i dołączenie do niego oświadczenia właściciela o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego.Dane wpisywane do księgi wieczystej dzieli się tradycyjnie według działw, w ktrych są wpisywane. Księga wieczysta składa się z 4 działw , w ktrych wpisuje się:

dział I: obejmuje oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z własnością lub przy ograniczonych prawach rzeczowych oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnegodział II – obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego a przy ograniczonych prawach rzeczowych wpisy dot. osoby przysługującej własnościowe spłdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spłdzielni mieszkaniowejdział III – obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych /z wyjątkiem hipotek/, wpisy ograniczeń związanych z rozporządzaniem nieruchomością i innych praw i roszczeń a dla ograniczonych praw rzeczowych,

722a

obejmuje wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeńdział IV - hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.Przykadowe prace

Fazy antropogenezy

Fazy antropogenezy Nazwa fazy antropogenezy Datowanie Cechy-wzrost-objętość mzgu Umiejętności Tereny występowania Australopithecus pojawiły się około 3, 8 miliona lat temu. Cechowały się dość masywną budową ciała i dużymi zębami trzono...

Interpretacja obrazu Tycjana pt. Nimfa i pasterz

Interpretacja obrazu Tycjana pt. Nimfa i pasterz Tycjan, właściwie Tiziano Vecelli lub Vecellio urodził się około 1488-1490 roku w Pieve di Cadore, zmarł zaś 27 sierpnia 1576 roku w Wenecji. Był włoskim malarzem, czołowym przedstawi-cielem szkoły weneckiej włoskiego ma...

Program krlewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego "Do krla".

Program krlewskiego obozu reform w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego "Do krla". Satyra "Do krla" jest poświęcona racjom obozu krlewskiego, do ktrego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżycielami krla, rwnocześnie ośmieszając ich...

Utwardzanie wydzieleniowe

Utwardzanie wydzieleniowe Laboratorium z materiałoznawstwa Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem utwardzania wydzieleniowego stopw aluminium; przesycaniem i starzeniem oraz z wpływem czasu starzenia przyspieszonego na własności wytrzymałościowe....

Podwjne oddychanie u ptakw

Podwjne oddychanie u ptakw Układ oddechowy ptakw reprezentuje szczeglnie zaawansowane rozwiązanie usprawniajace wymiannę gazową. Przede wszystkim wymiana gazowa zachodzi w ciąu całego cyklu oddechowego. Otż w układzie oddechowym ptakw oprcz płucwystępuja worki powiet...

Prąd elektryczny- co to właściwie jest?

Prąd elektryczny- co to właściwie jest? Prąd elektryczny, elektryczność- pojęcia niby dobrze nam znane. Przecież na co dzień mamy do czynienia z prądem, a elektryczność wprost nas otacza. Nie tylko jest wytwarzana w elektrowniach, lecz występuje także w przyr...

Życie i działalność św. Pawła

Życie i działalność św. Pawła Paweł z Tarsu (Saul lub Szaweł) urodził się ok. 10. roku po Chrystusie i legitymował się obywatelstwem rzymskim. Działalność rozpoczął ok. 33 roku naszej ery i trwała ona do momentu jego stracenia w Rzymie (po...

Test z etyki

Test z etyki 1. Zdefiniuj akt wewnętrznie zły: a) Zło tkwi w podmiocie b) Zamierzony przez wolę, jako zły c) Zło tkwi w przedmiocie!!!!! 2. W czym fundamentalnie wola poszukuje uprawomocnienia swoich intencji działania? a) W wartościach !!!! b) W sumieniu c) W normach etycznych 3. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry