• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rola org...

Nawigacja

Rola organizacji międzynarodowych.Do ktrych org należy Polska?Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?Rola organizacji międzynarodowych.Do ktrych org należy Polska?Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?
Rola organizacji międzynarodowych. Do ktrych organizacji międzynarodowych należy Polska? Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?Organizacją międzynarodową nazywamy organizację zrzeszającą państwa albo inne osoby prawne lub fizyczne z rżnych państw dla realizacji określonych celw. Wyrżniane są:

1. organizacje międzynarodowe międzyrządowe (najczęściej tylko one uznawane są za podmioty prawa międzynarodowego publicznego)

a)powszechne czyli obejmujące wszystkie państwa świata (np. ONZ) lub grupowe czyli obejmujące niektre państwa np. określonego regionu (np. NAFTA)

b)oglne (np.UA) lub specjalne (np. FAO, OPEC)2. Organizacje międzynarodowe pozarządowe np. Czerwony KrzyżIstnieje wiele organizacji międzynarodowych stworzonych do realizacji rżnorodnych celw, jednakże najważniejsze z nich to:

• CEFTA- Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu- organizacja powstała w 1992 r. w celu wspłdziałania do szybkiej integracji z Unią Europejską takich państw jak: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry. Ta organizacja była jakby odpowiednikiem EWG i EFTA.

• EFTA- Europejska Strefa Wolnego Handlu. W ramach EFTA wymiana handlowa z Polską dotyczy towarw przemysłowych.

• NAFTA- Płnocnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu- swoim zasięgiem obejmuje Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk. W porozumieniu zakłada się w ciągu 15 lat stopniowe znoszenie ceł między krajami członkowskimi.

• EUROSTAT- Urząd Statystyczny UE. Odpowiada za przygotowywanie prognoz i analiz, przekazuje instytucjom Wsplnot Europejskich niezbędne informacje statystyczne, wspłpracuje z urzędami statystycznymi państw członkowskich, ktre mogą uzyskać od Eurostatu informacje dotyczące rozwoju integracji europejskiej w ramach UE.

• FAO- Organizacja Narodw Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa- powstała w 1945 r. z siedzibą w Rzymie. Polska jest członkiem FAO od początku istnienia organizacji, jednakże z kilkuletnią przerwą. FAO popiera międzynarodową działalność zmierzającą m.in. do polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktw rolnictwa, leśnictwa i rybołwstwa oraz zachowanie zasobw naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunkw życia na wsi. Do zadań FAO należy: stabilizowanie cen na surowce rolnicze przez system subsydiw, udzielanie pomocy technicznej krajom o niskiej kulturze rolnej.

• IATA- Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźnikw Powietrznych ( International Air Transport Association ) założone w 1919 w Hadze jako International Air Traffic Association. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1945r. z siedzibą w Montrealu. Zrzeszenie grupuje przedsiębiorstwa linii lotniczych ( m.in. od 1939r. PLL LOT ) z poszczeglnych krajw i koordynuje ich działania w systemie światowej sieci połączeń.

• MFW- Międzynarodowy Fundusz Narodowy to międzynarodowa organizacja finansowa, o ktrej powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w lipcu 1944r. na konferencji Narodw Zjednoczonych w Bretton Woods. Polska jest członkiem funduszu.

• OECD- Organizacja wspłpracy gospodarczej i rozwoju forum najbardziej rozwiniętych państw świata, na ktrym prowadzi się rokowania gospodarcze, ustala politykę ekonomiczną, przestrzega zasady pełnej wymiany informacji gospodarczej. Należy do niej 29 państw ( Polska wstąpiła do OECD w lipcu 1996r.)

• UNESCO- Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury założona w 1945r. przez 44 państwa w tym Polskę. Za głwne cele stawia sobie UNESCO utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa poprzez oddziaływanie na strefę wychowania, nauki i kultury poszczeglnych członkw, wymianę kulturalną i wzajemne poznanie rżnych kultur.

• EWWiS- Europejska Wsplnota Węgla i Stali powstała w 1952r. a powołały ją: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy.

• EUROATOM- Europejska Wsplnota Energii Atomowej powstała w wyniku zawarcia Traktatw Rzymskich w 1957r. Celem była wspłpraca w dziedzinie pokojowego wykorzystywania energii atomowej.

• EWG- Europejska Wsplnota Gospodarcza powstała w wyniku procesw integracyjnych rozpoczętych po II wojnie światowej przez europejskie państwa demokratyczne o gospodarce rynkowej. EWG powstała na mocy Traktatw Rzymskich z 25.03.1957r. Organizacja ta funkcjonuje od 1.01.1958r. a jej głwnymi celami są: budowa wsplnego rynku wewnętrznego, zrwnoważony rozwj gospodarczy oraz ujednolicenie polityki gospodarczej krajw członkowskich, ktre także wspłpracują ze sobą w pewnych kwestiach polityki wewnętrznej. W 1991r. EWG wraz z EFTA stworzyło Europejski Obszar Gospodarczy. W 1993r. po traktacie w Maastricht EWG zmieniło nazwę na Wsplnota Europejska i rozszerzyło swoje kompetencje. 16.12.1991r. została podpisana umowa EWG z Polską o stowarzyszeniu w sprawie handlu i wspłpracy handlowo-gospodarczej a następnie po jej zaakceptowaniu przez wszystkich zainteresowanych zaczęła obowiązywać od 1.02.1994r. W rezultacie tego układu Polska uzyskała dostęp do rynkw krajw EWG a w ramach pomocy gospodarczej także przepływ technologii.

• BANK ŚWIATOWY- międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju umożliwiający zaciągniecie pożyczek, udzielający gwarancji na pożyczki zagraniczne, ukierunkowujący pożyczki na ściśle określony cel np. w 1998r. Polska uzyskała pomoc dla rolnictwa przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwj infrastruktury.

• GRUPA WYSZEHRADZKA- powstała w 1991r. Należą do niej: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Zadaniem tej struktury jest rozszerzanie kontaktw oraz wspłpracy gospodarczej, politycznej i wojskowej. Grupa ta zajmowała się także kwestią przyłączenia państw członkowskich do Wsplnoty Europejskiej i NATO. Efektem jej pracy stało się podpisanie 21.12.1992r. w Krakowie Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu- CEFTA.

• WMO- Światowa Organizacja Meteorologiczna- organizacja wchodząca w skład ONZ, z siedzibą w Genewie powstała w 1945r. z istniejącej od 1879r. Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej. Głwne zadania organizacji to: koordynacja działań służb meteorologicznych rżnych krajw, ujednolicenie metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianie prognoza pogody.

• UNICEF- Fundusz Narodw Zjednoczonych na rzecz Dzieci powołano do istnienia 11.12.1946r. jako organizację mającą doraźnie wspierać dzieci w krajach zniszczonych przez II wojnę światową. Inicjatorem powstania UNICEF był dr Ludwik Rajchman, polski lekarz, ktry został pierwszym przewodniczącym tej organizacji.

• NATO- Organizacja Paktu Płnocnoatlantyckiego powstała 4.04.1949r. w Waszyngtonie z siedzibą w Brukseli. Założycielami paktu byli: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, USA, Wielka Brytania i Włochy. W 1952r. dołączyły Grecja i Turcja, w 1955r. RFN, w 1982r. Hiszpania, w 1999r. Polska , Czechy i Węgry a w 2004r. Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Naczelnym celem NATO jest zapewnienie oglnego bezpieczeństwa i wspłpracy wojskowej państw członkowskich. Strukturę NATO tworzą Rada NATO, Stała Rada NATO, Komitet Planowania Obrony, Grupa Planowania Nuklearnego oraz liczne komitety i grupy robacze. W lipcu 1997r. zaproszono Polskę, Czechy i Węgry na szczyt państw NATO, gdzie rozpoczęły się oficjalne negocjacje. Ostatecznie Polska została członkiem NATO 12.03.1999r. Głwne operacje NATO: misja pokojowa IFOR w Bośni i Hercegowinie prowadzona między 20.12.1995 a 20.12.1996, misja pokojowa SFOR w Bośni i Hercegowinie prowadzona między 21.12.1996 a 2.12.2004, obecność Kosowo Force (KFOR) w Kosowie od 12.06 1999, obecność Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo (ISAF) w Afganistanie od grudnia 2001, wsparcie logistyczne Unii Afrykańskiej w Farfurze w 2005.

• ONZ- Organizacja Narodw Zjednoczonych. Wraz z zakończeniem II wojny światowej zaistniała potrzeba instytucji międzynarodowej, w ktrej zrzeszone państwa dbałyby o zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. 26.06.1945r. w San Francisco odbyła się konferencja, na ktrej uchwalono Kartę Narodw Zjednoczonych. Na jej podstawie powstała 25-26.06.1945r. Organizacja Narodw Zjednoczonych. Polska nie reprezentowana na konferencji podpisawszy wspomnianą Kartę 16.10.1945r. uznana została wraz z 50 pozostałymi państwami za jej członkw założycieli. Obecnie ONZ skupia 189 krajw świata, a jego siedziba głwna znajduje się w Nowym Jorku, a biura pomocnicze w Genewie i Wiedniu. Głwnymi celami ONZ są: utrzymanie pokoju na świecie, ochrona praw człowieka, czuwanie nad poszanowaniem zobowiązań międzynarodowych, wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodw świata. Do najważniejszych organw ONZ należą: zgromadzenie oglne, rada bezpieczeństwa(rozwiązuje konflikty na świecie), rada gospodarczo-społeczna (troszczy się o kwestie gospodarcze, społeczne, kulturowe, zdrowotne, edukacyjne), Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat. Pod egidą ONZ działają liczne misje rozjemcze, organy i programy specjalne oraz agencje. Poprzez wieloletnie zaangażowanie w misjach pokojowych ONZ, Polska zyskała liczące się uznanie społeczności międzynarodowej, a nasze jednostki wojskowe wysoką ocenę za ich profesjonalizm i sprawność działania. Dotychczas około 30 tys Polakw wspiera uczestniczyło w rżnego rodzaju misjach zagranicznych. Polska wspiera działania zmierzające do trwałego rozwiązania konfliktu i umocnienia procesw demokratycznych na Bałkanach. W 1996r. polscy żołnierze wzięli udział w Sitach Zaprowadzania Pokoju (IFOR) a od roku 1997 do chwili obecnej uczestniczą w Siłach Stabilizujących (SFOR) w Bośni i Hercegowinie. Od 1999r. uczestniczą w misji NATO w Kosowie (KFOR). W 1999r. uczestniczyli też w misji humanitarnej na terenie Albanii w ramach Wielonarodowych Sił NATO (AFOR). Obecnie Polacy uczestniczą w operacjach pokojowych ONZ UNDOF (Wzgrza Golan) i UNIFR (południowy Liban) i Jednostka Specjalna Policji w UNMIK (Kosowo). Pod względem liczebności kontyngentu Polska była sidmym kontrybutorem operacji pokojowych ONZ za Francją, Wielką Brytanią, Kanadą, Ghaną, Indonezją i Holandią. Mając na uwadze ograniczone środki finansowe Polski jest ona zdolna utrzymać swoją pozycję wśrd państw- kontrybutorw operacji pokojowych, jeśli skoncentruje się na zdobytej dotychczas specjalizacji w logistyce i wystawi duże samodzielne jednostki lub przystąpi do wspłpracy z innymi partnerami na zasadzie rwnorzędności. Wspłpraca na rzecz rozwoju stała się integralnym elementem polskiej polityki zagranicznej- świadczą o tym działania podejmowane przez resort spraw zagranicznych wobec krajw rozwijających się i państw w okresie transformacji. Polska przeznacza środki finansowe na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej w tych krajach w skali odpowiadającej jej bieżącym możliwościom oraz stopniu zaangażowania w międzynarodowych organizacjach pomocowych, zwłaszcza system ONZ. W sumie w latach 98- 02 Polska udzieliła krajom rozwijającym się i państwom w okresie transformacji pomocy o wartości 179,17 mln. USD.

• Unia Europejska- związek państw- członkw Wsplnot Europejskich (EWG, EWWiS, Euratom) zawarty na mocy traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej, działający od 1.11.1993r. Członkami założycielami są: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz Wielka Brytania. W 1995r dołączyli Austria, Finlandia i Szwecja a 1.05.2004r Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Węgry, Słowacja i Słowenia. Celem UE jest utworzenie unii gospodarczej, monetarnej (waluta ECU) i politycznej oraz wprowadzenie wsplnego obywatelstwa. Polska do UE wstąpiła w 2004r jednakże wielu Polakw miało wątpliwości czy wyjdzie to nam na dobre. Obawialiśmy się przede wszystkim utraty suwerenności gospodarczej, ograniczenia produkcji w części przedsiębiorstw, co może prowadzić do bezrobocia, upadku mało konkurencyjnych przedsiębiorstw, umożliwienia obywatelom UE nabywania ziemi w naszym kraju, lokowania w Polsce zakładw uciążliwych dla środowiska, wzrostu zorganizowanej przestępczości. Jednakże wstąpienie do UE wiązało się także z dużymi korzyściami tj.

a) Możliwość korzystania z programw pomocy.

Polska jako państwo słabiej rozwinięte może korzystać z funduszy, a także innych programw z dotacjami na ochronę środowiska, restrukturyzacje przemysłu, rozwj transportu czy rolnictwa. Wejście Polski do UE jest obecnie jedyną realną szansą na odbudowanie silnego polskiego rolnictwa, ktre w niedalekiej przyszłości będzie mogło, na lepszych niż obecnie zasadach konkurować, zarwno na rynku europejskim, jak i światowym. Polscy rolnicy w dniu akcesji zostali włączeni w system i zasady europejskiej Wsplnej Polityki Rolnej (WPR), funkcjonującej już z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. To dzięki niej stworzono w Europie nowoczesny sektor celny oraz konkurencyjną gospodarkę żywnościową na najwyższym światowym poziomie.

b) Szybszy rozwj gospodarczy.

Włączenie Polski do Unii Europejskiej stwarza szanse na jej szybszy rozwj gospodarczy o czym może przekonać przykład Irlandii, ktra w ciągu 24 lat swego członkostwa w UE podwoiła wysokość PKB na jednego mieszkańca, osiągając ostatnio poziom PKB wyższy od Wielkiej Brytanii.

c) Większy napływ zagranicznego kapitału daje szansę unowocześnienia wielu gałęzi przemysłu.

d) Uruchomienie i stymulowanie procesw innowacji społecznej, gospodarczej wymuszonej przez konieczność adaptacji Polski do wymogw Unii.

e) Możliwość eksportu polskich towarw bez ograniczeń na rynki zachodnie może wpłynąć na poprawę sytuacji polskich eksporterw, na wzrost produkcji oraz na dodatkowy wzrost PKB.

f) Powstanie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzenia

za prace, co przyczyni się do poprawy warunkw życia ludności.

g) Korzyści z realizacji zasad czterech swobd- swobody osiedlania się, podejmowania pracy oraz przepływu kapitału, dzięki czemu Polacy będą mogli pracować i mieszkać w wybranym przez siebie kraju UE. W okresie początkowym, po przystąpieniu polski do UE korzystanie z tej zasady jest ograniczone dla obu stron.

h) Przyspieszony rozwj regionw i miast wspłpracujących z innymi regionami UE

i tworzących tzw. Euroregiony

i) Uaktywnienie międzynarodowego ruchu turystycznego -zniesienie granic miedzy Polską a Unia Europejska przyczyni się do wzrostu liczby turystw zagranicznych, zachęconych walorami środowiska przyrodniczego oraz zabytkami kultury.

j) Polepszenie bezpieczeństwa i pozycji polski w Europie.

k) Wyjście z sąsiedztwa dwch mocarstw: Rosji i Niemiec.Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza pełnoprawny udział w tworzeniu i korzystaniu z dobrodziejstw polityk europejskich, do ktrych zaliczyć można politykę spjności UE. Jest to jedna z ważniejszych polityk UE, ktra zaraz po WPR pochłania największą część wsplnotowego budżetu. Jej zasadniczym celem jest osiąganie spjności gospodarczo-społecznej. Mwiąc w dużym uproszczeniu chodzi tu o całe spektrum działań nakierowanych na wyrwnywanie rżnic rozwojowych nie tylko pomiędzy państwami, ale i regionami UE. Dla Polski oznacza to możliwość uzyskania wsparcia w ramach instrumentw polityki spjności UE jakimi są Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spjności. Stawia to przed naszym krajem zarwno ogromne możliwości rozwojowe, ale i wielkie wyzwania m.in. w zakresie programowania i realizacji działań rozwojowych. W kontekście polityki spjności UE polska polityka winna koncentrować się na 2 zasadniczych sferach: zapewnieniu najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych już od 1 maja 2004 środkw oraz aktywnym udziale w dyskusji nad przyszłością polityki spjności UE, ktra toczy się rwnolegle z dyskusją nad przyszłą perspektywą finansową UE (budżetem UE) na lata 2007-2013. Nasuwa się jednak pytanie: co my – Polacy wniesiemy do Unii? Otż damy Unii m.in. kapitał ludzi (ok. 38 mln.), dorobek kulturowy, zdrową i smaczną żywność, potencjał intelektualny, możliwość wymiany handlowej z 38milionowym narodem oraz możliwość inwestowania w naszym kraju.WNIOSKI:

Rzeczpospolita Polska wstąpiła 1maja 2004 roku i weszła do elity krajw europejskich. Przed Polską uchyliły się drzwi do wielu programw pomocowych: Fahre, Sapard, dopłaty bezpośrednie dla rolnikw i inne. Większość tych programw działa na zasadzie bezzwrotnych pożyczek lub podziału kosztw miedzy UE a instytucjami państwowymi Polski. Programy pomocowe dotyczą budowy oczyszczalni ściekw, sieci kanalizacji, sieci gazowniczych, rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Teraz najważniejszą role odgrywają urzędnicy samorządw lokalnych, a także prywatni przedsiębiorcy, aby wykorzystać w jak największym stopniu dane pieniądze. Polska musi wystrzec się błędw popełnionych przez Grecję, ktra w znikomym stopniu wykorzystała programy pomocowe.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzymy się rynki pracy niektrych krajw zachodnich ( Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja), a inne kraje wprowadziły kilkuletnie okresy ochronne (np. Niemcy, Austria, Francja). Taka sytuacja powinna obniżyć bezrobocie w Polsce. Wsplna gospodarka rolna i programy pomocowe dla rolnictwa powinny podnieść z zapaści polskie rolnictwo. Wreszcie polscy rolnicy będą wiedzieli co ile i za ile będą produkować. Wprowadzenie rent strukturalnych obniży średni wiek rolnikw. Programy zalesieniowe rozwiążą sprawę gruntw o niskiej klasie ziemi. Przed obywatelami RP otworzyły się granice, możliwy jest swobodny przepływ ludzi, towarw i usług. Oczywiście dystans jaki dzieli Polskę nawet od najbiedniejszych krajw Unii, jeśli chodzi o rozwj jest szokujący. Niemniej rozsądne jest znalezienie się w towarzystwie, ktre zapewni korzyści w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej.

Wprowadzone zmiany potrzebują czasu. Ich wyniki nie będą widziane od razu, ale dopiero w przyszłych pokoleniach. Proces akcesji RP do UE jest trudny, ale konieczny, gdyż podniesie on poziom życia i powoli będziemy się zrwnywać z krajami Europy Zachodniej.LITERATURA:

1. Blair Alasadir Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002

2.Kop Jadwiga, Kucharska Maria, Szkurłat Elżbieta Geografia społeczno-ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001

3.Praca zbiorowa pod redakcja Leny Kolańskiej- Bobińsiej Obraz Polski i Polakw

w Europie, wyd. Instytut spraw publicznych, Warszawa 2003

4. Mały słownik stosunkw międzynarodowych, WSiP, Warszawa 1997

5. Młodzież i Unia Europejska, Biblioteczka Wojska i Wychowania, Warszawa 2003

6.Wielki Atlas Świata- Encyklopedia Geografii


Przykadowe prace

Wpływ choroby przewlekłej i kalectwa na psychikę chłowieka

Wpływ choroby przewlekłej i kalectwa na psychikę chłowieka Używając pojęcia “choroba to kojarzy się nam ona najczęściej z utratą zdrowia. Stanu zdrowia na ogł nie odczuwa się, natomiast wyraźnie odczuwa się jego niedostatek w postaci z ...

7 cudw świata

7 cudw świata Wygląd Piramidy Cheopsa Piramida Cheopsa jest najstarszym i jedynym dobrze zachowanym cudem świata. Ma 146,6 m wysokości (50 pięter) . Na jej podstawie (230m x 230m) można byłoby postawić naraz pięć największych kościołw świata: bazylikę...

Recenzja filmu pt. “Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Recenzja filmu pt. “Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Najlepszym sposobem na wypełnienie uczniom i nauczycielowi czasu w trakcie trwania 2-godzinnych zajęć języka polskiego jest oglądanie ekranizacji słynnych powieści. Jest to swego rodzaju sposb na utrwalenie sobie nie ty...

Młodzi wobez wyzwań swoich czasw

Młodzi wobez wyzwań swoich czasw Młodzi wobec wyzwań swoich czasw Literatura: Mit o Dedalu i Ikarze, Wiliam Szekspir Hamlet , Johann Wolfgang von Goethe Cierpienia młodego Wertera , Adam Mickiewicz Dziady , Konrad Wallenrod , Bolesław Prus Lalka , Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem , Stefan...

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie ETYKA W BIZNESIE Przystępując do rozważania na temat etyki biznesu celowym wydaje się określenie przedmiotu etyki w ogle. Termin ?etyka? pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył go Arystoteles określając swe badania d...

Problemy fleksyjne i składniowe czasownikw

Problemy fleksyjne i składniowe czasownikw Podstawową funkcją syntaktyczną czasownika jest funkcja orzeczenia. Może on ją pełnić dzięki swoim formom, ktre wyrażają takie kategorie gramatyczne, jak czas, tryb, osoba, aspekt, strona i liczba, pozwalające na loka...

Co wpływa na kurs walutowy?

Co wpływa na kurs walutowy? Tempo wzrostu gospodarki, poziom stp procentowych i poziom inflacji to tzw. fundamentalne czynniki wpływające na kurs waluty. Ale praktyka pokazuje, że psychologia rynku walutowego jest bardzo złożona – często do znacznych wahań kursu dochodzi w oderwaniu od...

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjan. Zinterpretuj wiersz Do przyjacił Moskali oraz odwołaj się do III części Dziadw

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjan. Zinterpretuj wiersz Do przyjacił Moskali oraz odwołaj się do III części Dziadw TEMAT 2 z prbnego badania wynikw nauczania z języka polskiego kl 2 LO 09.03.2006 Może się kiedyś powtrzy :) I połowa XIX wieku, to okres okrutnyc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry