• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rola poet...

Nawigacja

Rola poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" KrasickiegoRola poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" Krasickiego
"Nie-Boska komedia" jest nawiązaniem do "Boskiej komedii" Dantego. Jest utworem, ktry ukazuje destrukcję porządku świata boskiego. Jest to wieloznaczny i wielotematyczny dramat romantyczny, w ktrym występują trzy wątki: poetycki, rodzinny i historiozoficzny. Krasiński w swoim dziele w specyficzny sposb traktuje poetę i poezję. Już we wstępie ukazuje swoje poglądy na ten temat.Poeta według niego to ktoś nieprzeciętny, wieszcz, ktry stoi ponad tłumem. Jest kimś kto posiada dar poetycki oraz natchnienie od samego Boga, a nawet jest jego wysłannikiem. Artysta rozumie przeszłość i przyszłość, dociera do prawdy. Jest osobą, ktra w romantyzmie była utożsamiana z duchowym przywdcą narodu, ideologiem potrafiącym poruszyć zbiorowość. Koncepcja poety ukazuje go jako geniusza przeznaczonego do spełniania określonej funkcji społecznej, np. do prowadzenia rewolucyjnej działalności. Jego poezja stanowi natomiast oręże w walce o określone ideały. Według Krasińskiego tworzenie poezji to dar. Poeta miał być przywdcą duchowym narodu, wieszczem, drogowskazem. Poeta to postać wyjątkowa, obdarzona przez Boga przymiotami. Poeta to indywidualista i człowiek o niezmiernie bogatym życiu wewnętrznym, pełen sprzeczności, rozterek i wahań.Jednak autor potępia poetw i samego siebie za miłość do własnych dzieł, a nie ludzi. To potępienie poezji wypływa z faktu, iż romantycy często odrzucali poezję słowa i przekładali nad nią poezję życia. Artysta ze sztuki czyni źrdło przyjemności, zamiast czynić z niej źrdło moralnego podniesienia życia.Poeta jako człowiek bardzo wrażliwy i czujący więcej niż przeciętni ludzie stwarza sobie swj własny wyidealizowany świat, do ktrego dąży. Czasami granica pomiędzy tymi światami może się zatrzeć, a skutki tego mogą być naprawdę tragiczne.Krasiński rozrżnia dwa typy poetw: "fałszywych" i "błogosławionych".

W dramacie fałszywym poetą jest Hrabia Henryk - życie swoje prbował budować według zewnętrznych wzorcw i odebrał w ten sposb sobie zdolność autentycznego przeżywania życia. Poetą błogosławionym jest Orcio. W momencie chrztu matka zwrciła się do Boga, by jej syn był poetą. By być prawdziwym poetą, według Krasińskiego, trzeba cierpieć. Z cierpienia bierze się moc twrcza - dziecko dotknięte jest ślepotą. Ma to znaczenie symboliczne - Orcio traci wzrok fizyczny, zyskuje duchowy - dar prorokowania.Poezja to dar od Boga. Jest pięknem i prawdą, lecz jako, że jest tworzona przez człowieka, czyli twr niedoskonały, może być prawdziwa jak i pusta. Istotą poezji

jest nie tylko odzwierciedlenie uczuć, ale także jej celem jest rozsławienie poety.Poezja miała odzwierciedlać wielkość autora i dwoistość świata, w jego materialnym i duchowym wymiarze. Miała ona wyrażać tajemniczość istnienia i natury, odkrywać tę tajemniczość i nazywać to, co do tej pory było nie nazwane. Nawoływała do podjęcia walki z ciemiężycielami narodw i wpływała na poczucie świadomości narodowej.Romantycy stworzyli nową koncepcję poezji i poety - wieszcz i geniusz. Poeta w ich ujęciu stawał się najwyższym prawodawcą i prorokiem, wysłannikiem Boga. Poezja danego narodu miała przedstawiać jego dawne i teraźniejsze dzieje, sławić bohaterw, w razie potrzeby podtrzymywać na duchu i zagrzewać do walki z wrogiem. Poezja i poeci spełniali ważną rolę w epoce romantyzmu, co można wywnioskować z lektury "Nie-Boskiej komedii". Być poetą, oznacza jednak być postacią tragiczną - mającą świadomość swojej wielkości i geniuszu, jednak wiedzącą, że dar jakim jest poezja prowadzi do zguby.


Przykadowe prace

Recenzja filmu "Zemsta"

Recenzja filmu "Zemsta" Reżyserem i autorem scenariusza filmu Zemsta na podstawie dramatu Aleksandra Fredry pod tym samym tytułem jest Andrzej Wajda . Cześnik Raptusiewcz, mieszkający po sąsiedzku w tym samym zamku ze znienawidzonym przez siebie Rejentem Milczkiem , pragnie ożeni&#...

Interpretacja cytatu

Interpretacja cytatu W swoim utworze Zofia Nałkowska porusza rżnorodne problemy natury moralnej i filozoficznej. Jednym z najważniejszych jest ocena człowieka. Prbuje uświadomić czytelnikowi, że ludzkie możliwości poznania – także odnalezienia prawdy o samym sobie, są...

Funkcjonowanie recepcji jako działu koordynującego prace hotelu.

Funkcjonowanie recepcji jako działu koordynującego prace hotelu. Podstawowym zadaniem recepcji jest świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem i obsługa gości hotelowych w czasie ich pobytu w hotelu, a także prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami sztuki hotelarskiej. Wszyscy praco...

Hrabia Henryk i Pankracy jako romantyczny sobowtr Krasińskiego.

Hrabia Henryk i Pankracy jako romantyczny sobowtr Krasińskiego. Hrabia Henryk i Pankracy są głwnymi bohaterami "Nie-Boskiej komedii" - dramatu Zygmunta Krasińskiego. Kłcą się ze sobą o swoje racje na temat rewolucji ludu przeciw szlachcie. Rzeczywistym odbiciem w historii wyda...

Zamek Grodziec

Zamek Grodziec Zamek Grodziec Zamek Grodziec został usytuowany na malowniczym wzgrzu powulkanicznym na wysokości 389m n.p.m. Pierwsza potwierdzona wzmianka o Grodźcu pochodziła z bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155 r. Zachowane do dnia dzisiejszego zabudowania zamkowe powstały prawdopo...

"Apollo i Marsjasz" Zbigniew Herbert

"Apollo i Marsjasz" Zbigniew Herbert Inspiracją dla Zbigniewa Herberta tworzącego wiersz "Apollo i Marsjasz" jest "mit o Apollinie i Marsjaszu". Podmiot liryczny utworu jest obserwatorem opisywanych zdarzeń (ukaranie Marsjasza i jego cierpienia). Wiersz zatem należy do liryki pośredniej. Odbiorca tekstu...

Jądro atomowe

Jądro atomowe Okres połowicznego rozpadu-czas w ktrym następuje rozpad połowy jądra atomowego izotopu pierwiastkw promieniotwrczych///// Pierwiastki bloku –D-(metale) mają na ostatniej powłoce 2, lub wyjątkowo 1 elektron, a na przedostatniej od9 do18 elektronw///// Landano...

Ściąga z zarządzania

Ściąga z zarządzania PODSTAWY ZARZĄDZANIA Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem ka...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry