• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rola rodz...

Nawigacja

Rola rodziny w życiu społecznymRola rodziny w życiu społecznym
Rodzina to podstawowa grupa społeczna, istniejąca już niemal od najdawniejszych czasw. Już najwcześniejsze cywilizacje opierały swoje istnienie właśnie na rodzinie. Po pierwsze to rodzina, jako jedyna grupa społeczna rozrasta się nie tylko poprzez przyjmowanie członkw z zewnątrz, ale rwnież, a nawet przede wszystkim, przez rodzenie dzieci, zapewniając tym samym biologiczną ciągłość społeczności. Po drugie rodzina przez wychowywanie dzieci przekazuje następnym pokoleniom dorobek cywilizacyjny w sferze materialnej i duchowej.Nie istnieje jedna oglnie obowiązująca definicja rodziny. Rżni autorzy prbują zbudować definicję w zależności od własnego spojrzenia i potrzeb. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom. Dopiero dalsze miejsce zajmują w definicjach takie cechy, jak wsplnota gospodarcza czy wsplnota zamieszkania. Tak więc możemy oglnie powiedzieć, że rodzina to grupa osb powiązanych ze sobą więzami pokrewieństwa. W skład tej grupy wchodzą mężczyzna i kobieta związani małżeństwem oraz ich dzieci. Niekiedy mwiąc o rodzinie ma się na myśli rwnież inne osoby spokrewnione z małżonkami i dziećmi, na przykład dziadkw, krewnych bliższych czy dalszych.Jedną z najważniejszych funkcji rodziny jest zapewnienie biologicznej ciągłości społeczeństwa. Rodzina jest jedyną grupą społecznie i religijnie uznaną za uprawnioną do powoływania nowego życia. Oczywiście przyjście na świat dziecka poza rodziną także ma miejsce, ale większość systemw kulturowych i społeczeństw uważa to za niedopuszczalne, często nawet przestępstwo, poważne naruszenie norm moralnych.W rodzinie ma też miejsce przekazywanie każdemu nowemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego, to znaczy wprowadzenie młodych pokoleń w normy życia zbiorowego. Ten proces przekazywana ma miejsce od najmłodszych lat życia dziecka. Rodzina stale oddziałuje na psychikę dziecka. To oddziaływanie eliminuje oficjalność kontaktw, zakłada bezinteresowność i ofiarność, przez co zostawia trwały ślad w psychice i charakterze dziecka. W tym czasie stale nawiązują się i umacniają więzi emocjonalne łączące dziecko z rodziną. Zaspokojenie w tym czasie i wcześniejsze rozwinięcie potrzeb uczuciowych dziecka nie pozostaje bez związku z procesem jego pźniejszego przystosowania społecznego. To właśnie rodzina umożliwia uzewnętrznienie swoich potrzeb poprzez zwierzanie się, okazywanie zaufania, szukanie rady i pomocy. Rodzice są pierwszym ich adresatem, a rozwj tego rodzaju uczuć w okresie dzieciństwa sprzyja pźniejszemu dostosowaniu dorastającego lub nawet dorosłego człowieka do uznanych społecznie norm i wzorw zachowań.Rodzina jako mała grupa, a jednocześnie instytucja społeczna przedstawia pewna specyficzną, mniej lub bardziej zorganizowaną formę życia społecznego, opartą na wspłpracy i wspłdziałaniu, poszanowaniu praw drugiego człowieka, ofiarności. Dzięki przystosowaniu do tego rodzaju form życia społecznego w rodzinie dziecko łatwiej potrafi przystosować się do życia w innych grupach, szerszych zbiorowościach. Rodzina jest zatem środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się pźniejsze wejście człowieka w społeczeństwo. Rodzina, stanowiąc swego rodzaju odbicie szerszego społeczeństwa, także z punktu widzenia rządzenia się w codziennym życiu pewnymi określonymi wartościami i modelami społecznymi, staje się pomostem łączącym człowieka ze społeczeństwem i pozwalającym mu w sposb bezkonfliktowy włączyć się w życie społeczne przez uzgadnianie swoich jednostkowych, osobistych dążeń z dążeniami ogłu społeczeństwa.Rodzina jest także czynnikiem przyspieszającym i ułatwiającym człowiekowi korzystanie z dbr kultury, przekaźnikiem dziedzictwa kulturowego szerszej zbiorowości. Uczy dziecko takich zachowań, ktre pozwalają na porozumienie się z innymi, na wspłżycie społeczne, ułatwiają zrozumiałe reagowanie na zachowania innych członkw społeczeństwa należących do tego samego kręgu kulturowego. Stosunki panujące w rodzinie, atmosfera codziennego życia obejmująca rwnież organizację życia domowego oraz codzienny tryb życia poszczeglnych jej członkw, jak i rodziny jako całości, ma wpływ na kształt wyobrażeń dziecka o stosunkach międzyludzkich, na jego postawy, a więc na kształtowanie jego osobowości. Rodzice, będący dla dziecka osobami znaczącymi, z ktrymi czuje się ono związane uczuciowo i ktre pragnie naśladować, przekazują mu pewne wzory, normy postępowania, co ma duży wpływ na pźniejsze dostosowanie się dziecka do norm przyjętych w większej społeczności. Nawet wtedy, gdy zewnętrzny, pozarodzinny wpływ zacznie wypierać wpływ rodzinny, wartości przekazane w najmłodszych latach życia dziecka stanowić będą siłę zatrzymującą lub przepuszczającą te nowe normy i wartości, niejednokrotnie przeciwstawne rodzinnym.Proces wychowania nie zawsze jest procesem racjonalnym, popartym jakimś ideom wychowawczym opartym na pedagogice, często jest nieplanowany i niemetodyczny. Rezultatem tych oddziaływań socjalizujących może być jednostka dobrze przystosowana do życia społecznego lub po prostu nieprzystosowaną. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z jednostką potrafiącą skutecznie zaspokajać swe potrzeby przez pełnienie określonych rl społecznych, związaną uczuciowo z tymi rolami i zdolną do twrczego uczestniczenia w życiu społeczności. W drugim przypadku jednostka nie potrafi wystarczająco zaspokajać swoich potrzeb, lub czyni to w sposb nieprawidłowy, co usposabia jednostkę egocentrycznie czy nawet egoistycznie, czyniąc ją społecznie i kulturowo bierną.Od najdawniejszych czasw rodzina pełni też funkcję opiekuńczą. Zapewnia utrzymanie jej niepracującym członkom – dzieciom, starcom czy chorym. Obowiązkiem rodziny jest opieka nad tymi członkami społeczeństwa, ktrzy z rżnych powodw nie mogą samodzielnie egzystować w społeczeństwie. Wprawdzie istnieją wyspecjalizowane instytucje – żłobki, domy opieki, domy spokojnej starości – jednak rodzina pozwala łatwiej przystosować ludziom należącym do tej grupy do ich aktualnej sytuacji.Na rodzinę trzeba patrzeć rwnież jako na grupę, ktra dziedziczy i przekazuje sytuację społeczną i przynależność do określonej klasy społecznej. Każdy człowiek rodzi się w rodzinie określonej społecznie. Fakt ten określa już na początku określoną pozycję klasową, a tym samym punkt jego startu życiowego. Przynależność klasowa człowieka jest tak długo tożsama z przynależnością klasową rodzicw, jak długo on sam nie zdobędzie własnej pozycji społecznej.Rodzina przekazuje też nowym członkom społeczeństwa pewne wzory wartości, norm i wzorw zachowań religijnych oraz uczy określonych rl i określonego typu interakcji uznawanych w grupie religijnej. Tą drogą dokonuje się integracja dziecka z globalną społecznością religijną, z Kościołem.Patrząc oglnie na te rozważania można stwierdzić, że to właściwie rodzina tworzy społeczeństwo, jest jego podstawą, decyduje o jego obliczu. To rodzina ustala pewne normy postępowania, ktre pźniej są przenoszone na całe społeczeństwo, niezależnie od jego kultury czy religii. Wzorce utrwalone już od najwcześniejszych latach życia człowieka, system wartości, reguły postępowania, stosunki panujące w tej małej grupie decydują o wyglądzie większych grup społecznych: społeczności szkolnej, robotniczej czy wreszcie społeczeństwa jako całości. Od rodziny zależy, jak wygląda całe społeczeństwo, jakie panują w nim obyczaje, normy moralne, religijne czy wreszcie osobiste stosunki pomiędzy poszczeglnymi członkami społeczeństwa.


Przykadowe prace

Analiza treści uchwał (programw) kongresw krajoznawczych.

Analiza treści uchwał (programw) kongresw krajoznawczych. Pierwszy Oglnopolski Kongres Krajoznawczy odbył się w dniach 12-13. 07.1929r w grodzie Przemysława (Poznań). Kongres miał stać się stymulatorem do poznania samych siebie, człowieka i jego pracy. Proponował przyj...

Rżne postawy człowieka wobec śmierci - na podstawie bohaterw średniowiecznej literatury.

Rżne postawy człowieka wobec śmierci - na podstawie bohaterw średniowiecznej literatury. Odwołując się do bohaterw z literatury średniowieczna opisz rżne postawy człowieka wobec śmierci i jej egzystencjalnego sensu. Średniowiecze to najdłuższy w dzi...

Specyfika poezji C.K. Norwida - tematyka, kompozycja, forma.

Specyfika poezji C.K. Norwida - tematyka, kompozycja, forma. Elegia "Fortepian Szopena" (pochodzi z tomu "Vademecum") powstał jako inspiracja zniszczeniem instrumentu po powstaniu styczniowym oraz przedwczesną śmiercią kompozytora. Tematem jest istota sztuki, jej właściwości...

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we wspłczesnych państwach demokratycznych rż

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we wspłczesnych państwach demokratycznych rż 1. Prezydent RP Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłośc...

Jakie znaczenie ma dla ciebie Biblia?

Jakie znaczenie ma dla ciebie Biblia? Święta księga. Takie podejście do tego największego z dzieł literackich w historii ma większość z nas. Trudno by było znaleźć dorosłego człowieka, ktry nigdy nie zetknął się choćby z kilkoma słowa...

Adam i Maryla-recenzja spektaklu

Adam i Maryla-recenzja spektaklu Zaciekawiła mnie ostatnio postać naszego polskiego poety Adama Mickiewicza. Ostatnio nawet tak sie złożyło, że miałam okazję być na spektaklu pt. "Adam i Maryla". Autorem tego przedstawienia jest pan Mariusz Marczyk z teatru RODE. Przedstawieni...

Zasady bezpieczeństwa przy obrbce ręcznej

Zasady bezpieczeństwa przy obrbce ręcznej Mimo szerokiej mechanizacji i automatyzacji przemysłu niektre podstawowe operacja przy obrbce części i wyrobw muszą być w dalszym ciągu wykonywane ręcznie. Na przykład montaż i regulacja wielu obrabiarek, maszyn i przyrządw...

Recenzja książki Mieczysława Jastruna zatytułowanej "Mickiewicz".

Recenzja książki Mieczysława Jastruna zatytułowanej "Mickiewicz". ? Widzę go, tu jakby stał przede mną, ale słw nie mam dość celnych, aby go pani marszałkowej odmalować. On sam siebie sportretował najtrafniej w Wallenrodzie. Pani pamięta te wiersze: ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry