• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Romantyc...

Nawigacja

Romantyczny pielgrzym - omw na znanych ci przykładach.Romantyczny pielgrzym - omw na znanych ci przykładach.
Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, ktrego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem literackim dla filozofii i twrczości romantycznej. Pojawia się w niej bohater-pielgrzym, ktry nie zawsze zna swj cel, raczej go poszukuje, co prowadzi do rozmyślań, refleksji, koncentracji i rozważań religijnych.W Sonetach krymskich, ktre zostały napisane przez Adama Mickiewicza w 1825 podczas podrży na Krym, spotykamy się z pielgrzymem-poetą, pielgrzymem zesłańcem oraz pielgrzymem-filozofem. Obrazy orientalnej przyrody spotkały się z zapisem przeżyć poety-pielgrzyma zafascynowanego bogactwem natury, ale boleśnie przeżywającego niemożliwość powrotu do kraju. Podmiotem lirycznym sonetw jest właśnie pielgrzym, bohater romantyczny o wielkiej wrażliwości i bogatej wyobraźni. Zafascynowany jest ogromem i potęgą natury. Groby i ruiny pobudzają go do refleksji. Bohater obarczony jest bogactwem pamięci, skazany na podwjną samotność - uczuciową i poety wygnańca. Jest to postać gorzko doświadczona, ktrej towarzyszy pamięć utraconej przeszłości. W sonecie Burza pielgrzym-zesłaniec odczuwa samotność na skutek braku bliskich oraz na skutek życia wspomnieniami. Gdy na morzu jest cisza, w głębi duszy Podrżnego budzi się hydra pamiątek, a gdy inni w czas burzy modlą się i żegnają z bliskimi, on siedzi w milczeniu na stronie, bo i modlić się nie umie i nie ma się z kim żegnać. Bohater sonetu pogrążony jest w depresji, zazdrości pasażerom statku, że mają się z kim żegnać i że mogą się modlić. Przeżywa rwnocześnie tęsknotę za ojczyzną, poczucie osamotnienia i opuszczenia spowodowane oddaleniem od kraju. I dlatego w sonecie Stepy Akermańskie żali się: Jedźmy, nikt nie woła. Sonet ten wyraźnie szkicuje sytuację łatwą do emocjonalnego uchwycenia, aby wykorzystać ją do zilustrowania ogromnej tęsknoty wygnańca. Emocje poety-tułacza są dostępne każdemu odbiorcy, bo każdy wie co czuje człowiek wobec ogromu urzekającej przyrody, właśnie o zachodzie słońca. Skarga osamotnienia szczeglnie staje się wymowna, gdy wiąże się z tęsknotą do Litwy. I jedynie pęd statku w czas żeglugi, szybka zmiana wrażeń zagłusza w nim chwile blu silnych wspomnień. Poeta-pielgrzym występuje w sonecie ?A;Ajudah, dokonuje on rozrachunku ze swoją poezją. Poszukuje celu i dowartościowania swojej osobowości w twrczości poetyckiej. W utworze poeta przedstawia temat od wiekw poruszany przez wielu artystw - jest to dążenie do sławy, ktra zapewnia artyście nieśmiertelność. Poeta - pielgrzym w romantycznej pozie wsparty na Ajudahu skale patrzy w dł obserwując spienione fale wzbijające się o brzeg. Także w sercu poety uderzają rżne namiętności, ale to właśnie te burze życiowe, cierpienia są źrdłem poezji, to one, dzięki talentowi zapewniają poecie nieśmiertelność. Poeta ze świadomością mistrzowskich osiągnięć umie zdobyć się na rzeczową oceną swoich utworw i wypowiedzieć się pośrednio w refleksjach o własnej osobowości twrczej. W sonecie Bakczesaraj w dzień bohaterem jest pielgrzym-filozof. Mwi on o przemijaniu i niezmienności przyrody oraz poszukuje tajemnic poznania. Pielgrzym-filozof stwierdza, że człowiek otoczony piękną przyrodą słucha tego co mwi Bg do przyrodzenia, że nauką człowieka jest przyroda, ktrej piękno zawsze jest fascynujące.Innym rodzajem pielgrzyma jest Jacek Soplica - ksiądz Robak. Po dokonaniu zbrodni błąka się po świecie, a doświadczenia zdobyte w czasie wędrwek tworzą z niego żołnierza legionw i emisariusza. Takich pielgrzymw żołnierzy-tułaczy walczących na obcych frontach o wolność utraconej ojczyzny historia zna wielu. Bohater Pana Tadeusza walczy w Hiszpanii pod Samosierrą, w Niemczech pod Jeną, bije się o Gdańsk. Potem jako emisariusz i ksiądz Robak przewozi tajne listy - znowu jest pielgrzymem - działa w wszystkich trzech zaborach.W utworze Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego mamy do czynienia z pielgrzymem-apostołem narodowych ideałw, pielgrzymem-narodem, ktry ma przewodzić w wyzwoleniu całej ludzkości. Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego to utwr nawiązujący do Biblii, wskazujący wyjątkową rolę i przesłannictwo polskiej emigracji. W pierwszej części dzieła przedstawiony jest obraz dziejw narodu, aż do upadku Polski, czyli klęski powstania listopadowego. Poeta pisze, że wolność przyniesiona na ziemię przez Chrystusa pogwałcili krlowie zaborcy. Uważa, że Bg tworząc ludzi obdarzył ich wolnością, a feudalna tyrania i mieszczański materializm są zaprzeczeniem wolności, a więc woli Bożej. Zaś rozbiory Polski były najjaskrawszym pogwałceniem woli Boga. Mickiewicz zawarł w utworze mesjanistyczne proroctwo, że nard polski wywiedzie narody europejskie z niewoli, spełniając analogiczną rolę jak Chrystus do narodu żydowskiego. Dlatego też emigranci z drugiej części utworu, W Księgach Pielgrzymstwa - Polacy, zostali przedstawieni jako pielgrzymi podejmujący wędrwką do Ziemi Obiecanej’, czyli wolnej ojczyzny. Walka o wolność jest więc realizacją woli bożej. Doświadczenia Polakw w bojach o niepodległość oraz ich ofiarność czynią ich apostołami wolności. Oni pielgrzymi-apostołowie są początkiem i wyprbowaną kadrą przyszłej światowej rewolucji ludw, ktra miała by doprowadzić do powszechnego wyzwolenia i bohaterstwa narodw.W hymnie “Smutno mi Boże Słowackiego spotykamy się z pielgrzymem - samotnym poetą użalającym się nad własnym losem. W wierszu tym dominuje cichy, ale głęboki smutek, jaki ogarnął poetę po opuszczeniu ojczyzny. Spokj płynący z obserwacji piękna przyrody, pozwalał poecie pogodzić się z losem, ktry odmwił mu szczęścia w życiu. Obok zachwytu czysto estetycznego, obserwacja przyrody wywołuje u poety żal, poczucie własnej nicości w zestawieniu z odmiennym pięknem przyrody, całkowicie obojętnej na los człowieka. Widok lecących bocianw przypomina poecie utraconą ojczyznę, uświadamia mu z całą wyrazistością tułaczą dolę i brak nadziei na powrt do kraju.“Żem prawie nie znał rodzinnego domu,

Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi

Przy blaskach gromu,

Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,

Smutno mi, Boże!Tak jak u wielu polskich romantykw jest i u Słowackiego przekonanie o skazaniu przez los na wieczną tułaczkę lub pielgrzymkę, o niemożliwości powrotu do kraju. W wierszu “Rozłączenie podmiot liryczny nazywa siebie biednym tułaczem, ktrego szczęśliwa gwiazda zgasła, a w “Testamencie moim prosi aby po jego śmierci prochy spoczęły w kraju. Wyraża tu poeta myśli i odczucia wielu polskich pielgrzymw-emigrantw.I wreszcie u Cypriana Norwida jest też pielgrzym-emigrant, ktry nie znajduje uspokojenia w nowym świecie. Nowy świat to Stany Zjednoczone Ameryki, do ktrych Norwid wyjechał w 1852 roku/, bo tęsknota za kulturą europejską i świadomość bliskości ziemi ojczystej była ważniejsza niż dobrobyt i bogactwo Stanw Zjednoczonych. Tego pielgrzyma-emigranta odnajdujemy w wierszu “Moja piosnkaJest to, bez wątpienia jeden z najbardziej osobistych lirykw Norwida: tułacz przenosi się myślą do ojczystego kraju - kraju niezapomnianych, czystych wzruszeń młodości, najtrwalszych przywiązań i ukochań. Rozbrzmiewa tu cichy żal człowieka, ktry wiele przecierpiał, wiele stracił złudzeń i wiele doznał w życiu bolesnych zawodw. “Moja piosnka [II]“ podejmuje dwa wątki: w pierwszym dominuje poryw tęsknoty do kraju ojczystego, do prostoty, prawości polskiego ludu. Poeta tęskni do kraju, gdzie ludzie “kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Inny wątek pokazuje zadumę poety - tułacza nad własnym losem i pragnienie wypełnienia, realizacji nie spełnionych dotąd w życiu nadziei. Skarży się on na dolę tułacza, pielgrzyma wciąż tęskniącego za krajem rodzinnym, krajem dobroci i uczciwości.“Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej

ktrej już nie wiem, gdzie leży mieszkanie

Rwnie niewinnejRwnie niewinna jak tęsknota do kraju jest myśl o osobie, do ktrej ta piosnka serdeczna ma dolecieć. W wierszu tym mamy filozoficzny stoicyzm, zgoda na własną nieuniknioną samotność i poetycka potrzeba nadziei-tęsknoty, ktra wzbogaca świat.Romantyczni poeci uświadomili nam przez swoje utwory, jak bardzo byli samotni z daleka od ojczyzny. Romantyczny pielgrzym był wyraźnym odzwierciedleniem tego co czuje poeta, ogromnego żalu na swj nieszczęsny los wiecznego tułacza.Romantyczny pielgrzym to bohater wielu utworw czujący silne osamotnienie i tęsknotę za krajem.


Przykadowe prace

II wojna światowa Polski

II wojna światowa Polski Od zawsze naszym krajem targały rozmaite konflikty. Przez wieki pisaliśmy sobie historię blu i cierpienia, poniżenia i rozpaczy, ale także niepodległości za wszelką cenę. Polak w świecie pokazał, że potrafi walczyć, że wie, jak t...

Brak zaufania do polityki i politykw wśrd Polakw

Brak zaufania do polityki i politykw wśrd Polakw Ostatnie wydarzenia w kraju, takie jak sprawa Rywina, afera starachowicka, afera zawiązana z Jaskiernią, dotycząca nielegalnych automatw do gry oraz oglna nieudolność rządw Leszka Millera spowodowały społeczne rozczarowani...

Układy zasilania silnikw

Układy zasilania silnikw Układy zasilania silnikw o zapłonie iskrowym Wiadomości oglne Układem zasilania silnika nazywamy zespł powiązanych ze soty elementw, ktry dostarcza do cylindrw mieszaninę paliwowo-pn wietrzną (tzw. mieszankę), w ilości i o składzie...

Krew i jej rola w organiźmie

Krew i jej rola w organiźmie PLAN PRACY Temat: Krew i jej rola w organiźmie 1) Wstęp 2) Składniki krwi i ich funkcje a) Osocze b) Składniki morfotyczne 3) Krzepnięcie krwi 4) Grupy krwi i czynnik Rh 5) Choroby krwi 6) Odporność organizmu a) Wrodzon...

Izotopy i promieniotwrczość

Izotopy i promieniotwrczość Izotopy są to odmiany tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej (Z),a rżnej liczbie masowej (A). Zatem atomy tego samego pierwiastka zawierają taką samą liczbę protonw, ale rżne liczby neutronw. Słowo '' izotop '' pochodzi z j...

Zaćmenie Słońca i Księżyca

Zaćmenie Słońca i Księżyca ZAĆMIENIE SŁOŃCA zachodzi, gdy Księżyc znajdzie się między Ziemią, a Słońcem i zasłania jego tarcze. Stożek cienia Księżyca jest zbyt mały, żeby mgł objąć Ziemię. W przeci&#...

Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warun

Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych. Termin ?resocjalizacja? oznacza proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu p...

Trudno jest sobie wyobrazić do jakiego stopnia można skazić naturę ludzką. Jakie refleksje wzbudzają w Tobie słowa F.Dostojewskiego po lekturze

Trudno jest sobie wyobrazić do jakiego stopnia można skazić naturę ludzką. Jakie refleksje wzbudzają w Tobie słowa F.Dostojewskiego po lekturze Literatura wojny i okupacji z pewnością na każdym czytelniku wywarła ogromne wrażenie. Synteza emocji (głwnie negatywnyc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry