• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ropa naf...

Nawigacja

Ropa naftowa i produkty naftoweRopa naftowa i produkty naftowe
Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktw przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejw smarowych, parafiny.

Mimo że źrdła jej znane były już w starożytności, to jednak rozwj przemysłu naftowego datuje się dopiero od drugiej połowy XIX stulecia..

Pochodzenie złż ropy naftowej tłumaczono rozmaicie. Mendelejew wysunął teorię nieograniczonego pochodzenia ropy z węglikw metali ciężkich, z ktrych składa się jądro Ziemi. Węgliki te pod wpływem wody rozłożyły się na węglowodory, tworzące ropę. Mimo że teoria ta znalazła wielu zwolennikw, nie tłumaczy ona jednak obecności w ropie związkw azotowych ani związkw optycznie czynnych. Pźniej badacze niemieccy Engler i Hoefer wyrazili pogląd, że ropa powstała z tłuszczu zwierząt żyjących w odległych epokach geologicznych. Wreszcie w roku 1877 polski uczony Bronisław Radziszewski wysunął przypuszczenie, że ropa naftowa mogła powstać także z roślin. Za hipotezą Englera przemawia fakt, że przez destylację tranu rybiego pod wysokim ciśnieniem otrzymuje się produkt zbliżony do nafty, za hipotezą zaś Radziszewskiego - doświadczalnie stwierdzona fermentacja celulozy pod wpływem pewnych bakterii żyjących w mule jezior. Produktami tej fermentacji są metan i dwutlenek węgla. Drugim dowodem słuszności teorii Radziszewskiego jest stwierdzenie w ropie naftowej obecności śladw chlorofilu, barwnika roślin zielonych.

Ropa naftowa jest ciemnobrunatną cieczą o gęstości 0,79 - 0,96 g/ml i o swoistym zapachu. Barwa jej bywa rwnież jasna i słabo opalizująca. W wodzie ropa się nie rozpuszcza.

Głwnymi składnikami ropy naftowej są rozmaite węglowodory:

- nasycone węglowodory parafinowe, a więc homologi metanu,

- małe ilości węglowodorw oleinowych (homologi etylenu),

- nasycone węglowodory cykliczne, tzw. węglowodory naftenowe, pochodne cyklopentanu i cykloheksanu o wzorze CnH2n,

- węglowodory aromatyczne, pochodne benzenu C6H6

4. Przerbka ropy naftowej i jej produktyRopę naftową obrabia się w dwojaki sposb: poprzez destylację frakcyjną lub kraking. Kraking polega na rozrywaniu długich łańcuchw węglowodorowych na łańcuchy krtsze, mniej skomplikowane w drodze rozkładu termicznego lub katalitycznego. Kraking ma bardzo duże znaczenie w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Otrzymane w pro-cesie krakingu benzyny odznaczają się wysoką liczbą oktanową, a otrzymane gazy zawie-rają dużo węglowodorw nienasyconych, ktre są ważnym surowcem w syntezie che-micznej. Kraking termiczny przeprowadzany jest w temperaturze 400 – 700C pod ciśnie-niem do 50 at. (5 MPa).

Destylacja frakcyjna wykorzystuje fakt, że wrząca mieszanina ciekła wysyła parę o innym składzie niż skład mieszaniny ciekłej. Skraplając pary wydzielające się z wrzącej cieczy otrzymuje się szereg frakcji destylatu o innym składzie niż skład cieczy destylowa-nej. W celu uzyskania większej czystości (lepszego oddzielenia) destylatu stosuje się pro-ces wielokrotnej destylacji - rektyfikację. Pozwala to na uzyskanie frakcji rżniący się temperaturą wrzenia o 1 – 2C. W przypadku ropy naftowej temperatury wydzielania od-powiednich frakcji wynoszą: <110C dla gazw opałowych, 110C dla benzyny i paliw silnikowych, 180C dla nafty, 260C dla olejw opałowych i >340C dla bitumw (smoła, asfalt, masy bitumiczne). Wydajność destylacji we wspłczesnych rafineriach wynosi 100 000 baryłek (16 000 000 litrw) destylatu w ciągu doby.

Produkty obrbki ropy naftowej wykorzystuje się jako surowce energetyczne (gazy opa-łowe, benzyna, olej napędowy), w przemyśle chemicznym, jako smary, do budowy drg, nawierzchni bitumicznych itp.

Do najważniejszych produktw przerbki ropy naftowej należą:

1) Paliwa - gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, nafta, olej napędowy, oleje opa-łowe;

2) Oleje smarowe;

3) Gaz parafinowy, z ktrego otrzymuje się parafinę;

4) Asfalty i koks naftowy;

5) Smary stałe.

W zależności od rodzaju ropy naftowej oraz produktw, jakie mają być z niej otrzy-mywane, stosuje się odpowiednie technologie przerbki ropy naftowej. Ropę naftową poddaje się przerbce w rafineriach paliwowych, paliwowo-olejowych oraz w rafineriach petrochemicznych (rafineria ropy naftowej). W rafineriach paliwowo-olejowych stosuje się tzw. zachowawczą metodę przerbki ropy, polegającą na rozdziale ropy naftowej na frakcje, bez chemicznej zmiany jej składnikw; z ropy naftowej, poddanej destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym, otrzymuje się frakcje wrzące do temp. 300–350C, a pod ci-śnieniem zmniejszonym (w celu uniknięcia rozkładu składnikw ropy naftowej) - frakcje wrzące powyżej tej temperatury. Destylację prowadzi się w instalacjach tzw. rurowo-wieżowych (głwnymi aparatami są piece rurowe i kolumny destylacyjne, zw. wieżami - stąd nazwa, oraz wymienniki ciepła, chłodnice, pompy). Odwodnioną ropę naftową pod-daje się stabilizacji (oddzielenie najlżejszych, gazowych węglowodorw), ogrzewa w pie-cu (do temperatury 350C) i wprowadza do kolumny destylacyjnej atmosf., w ktrej na-stępuje jej rozdzielenie na: benzynę, naftę, olej napędowy (odprowadzane po ochłodzeniu do zbiornikw magazynowych) oraz mazut; mazut - po ogrzaniu - wprowadza się do ko-lumny destylacyjnej prżniowej, z ktrej odbiera się destylaty olejowe i gudron. W celu uzyskania produktw handlowych otrzymane frakcje poddaje się procesom uszlachetnia-jącym, np. benzynę — odsiarczaniu, reformingowi; frakcje olejowe — rafinacji (np. odpa-rafinowaniu, odasfaltowaniu). W rafineriach paliwowych i petrochemicznych niektre frakcje otrzymane w wyniku destylacji ropy poddaje się tzw. procesom destruktywnym. W rafineriach paliwowych prowadzi się głwnie katalityczny kraking destylatw prżnio-wych (średnich i ciężkich) oraz koksowanie mazutu; uzyskuje się w ten sposb duże ilości wysokooktanowych benzyn silnikowych i oleju napędowego. W rafineriach nastawionych na uzyskiwanie surowcw do syntez org. (etenu, propenu, butadienu, benzenu, toluenu) podstawowym procesem destruktywnym jest piroliza lekkich frakcji naftowych, prowadzi się też kraking katalityczny cięższych frakcji uzyskanych w wyniku destylacji atmosfe-rycznej.

Podczas destylacji frakcyjnej z surowej ropy naftowej otrzymuje się następujące produkty:

1) Eter naftowy, zbierany do temperatury 70oC, o gęstości poniżej 0,7 g/ml, składa się głwnie z najlżejszych węglowodorw zawierających nie więcej niż sześć atomw węgla w cząsteczce. Zastosowanie: jako benzyna apteczna albo rozpuszczalnik do ekstrakcji.

2) Benzyna lekka, zbierana od 60 do 100oC i o gęstości 0,7 - 0,75 g/ml, stosowana głwnie jako benzyna lotnicza.

3) Benzyna ciężka, wrząca w granicach 100 - 150oC o gęstości 0,75 g/ml, używana jako benzyna samochodowa.

4) Ligroina, zwana inaczej benzyną lakową, wrze w granicach 100 - 180oC.

Podane powyżej granice temperatur wrzenia poszczeglnych frakcji oraz ich gęstość nie charakteryzują dokładnie danego rodzaju benzyny. Zależnie od pochodzenia ropy i od przeznaczenia destylatu granice te mogą się wahać.

Nafta jest produktem destylacji ropy odbieranym w granicach temperatur wrzenia 215 - 325oC. Surową naftę otrzymaną z pierwszej destylacji i zawierającą sporo smolistych zanieczyszczeń poddaje się następnie rafinacji chemicznej. Oczyszczona nafta powinna być trudno zapalna, a więc nie może zawierać lotnych składnikw, charakterystycznych dla benzyny. Temperatura zapłonu nafty, zgodnie z przepisami, wynosi 39oC. A zatem nafta nie powinna zapalać się w zetknięciu ze stosunkowo zimnym płomieniem zapałki.

Oleje naftowe - pozostałość po destylacji ropy naftowej pod zwykłym ciśnieniem, wrzącą powyżej 325oC, poddaje się następnie destylacji prżniowej (pod zmniejszonym ciśnieniem), otrzymując rozmaite produkty przemysłowe, a przede wszystkim rżne oleje naftowe. Należą do nich oleje smarowe, oleje silnikowe (używane do silnikw Diesla), oleje gazowe (przerabiane za pomocą pirolizy na mieszaninę gazw, używaną do oświe-tlania) oraz olej parafinowy, z ktrego przez wymrażanie wykrystalizowuje się parafinę służącą do wyrobu świec. Z niskogatunkowych rop, nie nadających się do wytwarzania wyżej wymienionych olejw naftowych, otrzymuje się oleje opałowe (mazut) stosowane na statkach lub w przemyśle.

Parafina stała topi się w temperaturze 15 - 60oC. Jest prawie bezbarwnym przezroczy-stym lub płprzezroczystym ciałem krystalicznym. Składnikami parafiny są węglowodory o zawartości węgla C19 - C39. Parafina służy do wyrobu świec oraz jako materiał izola-cyjny w elektrotechnice.

Wazelina jest rwnież produktem destylacji niektrych gatunkw ropy naftowej i sta-nowi pozostałość po oddestylowaniu lżejszych składnikw. Wazelin surowa jest żłto-czerwoną lub ciemnozieloną płstała masą, używaną jako smar, nie ulegający zmianom na powietrzu ( w odrżnieniu od tłuszczw). Przez rafinację chemiczną za pomocą stężonego kwasu siarkowego, ktry następnie usuwa się za pomocą wody, otrzymuje się bezbarwną wazelinę farmaceutyczną, służącą do wyrobu maści.

Smoła ropna (inaczej asfalt naftowy) jest ostateczną pozostałością po przerbce ropy naftowej, stosuje się ją np. po pokrywania nawierzchni drg.Destylacja ropy naftowej. Obrbka rozpoczyna się od tak zwanej destylacji frakcyjnej, ktrą przeprowadza się w wielkiej wieży. Surową ropę podgrzewa się tak długo , aż większość jej płynnych składnikw przejdzie w stan lotny. Pary te unosząc się ku grze wieży, coraz bardziej się oziębiają, wreszcie ponownie stają się płynami . Rżne substancje przechodzą w stan ciekły przy rżnych temperaturach, toteż wypływają one z wieży na rżnych poziomach . Tak oddzielone substancje ropy nazywa się frakcjami .Otrzymuje się z nich benzynę , naftę , oleje smarowe i opałowe oraz pozostałość – asfalt naftowy. Podczas obrbki ropy naftowej wytwarza się rwnież gaz . Niektre z płynw uzyskiwanych w wyniku destylacji są zbyt gęste i ciężkie , aby można je było stosować w takiej postaci . W procesie zwanym krakowaniem rozkłada się je więc na substancje prostsze , uzyskując więcej benzyny , a także olei lekkich .

Podczas destylacji frakcyjnej z surowej ropy naftowej otrzymuje się następujące produkty:

Gaz, składa się głwnie z najlżejszych węglowodorw zawierających nie więcej niż cztery atomy węgla w cząsteczce

Eter naftowy, zbierany do temperatury 70 oC, o gęstości poniżej 0,7 g/ml, składa się głwnie z najlżejszych węglowodorw zawierających nie więcej niż sześć atomw węgla w cząsteczce. Zastosowanie: jako benzyna apteczna albo rozpuszczalnik do ekstrakcji.

Benzyna lekka, zbierana od 60 do 100 oC i o gęstości 0,7 - 0,75 g/ml, stosowana głwnie jako benzyna lotnicza.

Benzyna ciężka, wrząca w granicach 100 - 150 oC o gęstości 0,75 g/ml, używana jako benzyna samochodowa.

Ligroina, zwana inaczej benzyną lakową, wrze w granicach 100 - 180 oC.

Nafta jest produktem destylacji ropy odbieranym w granicach temperatur wrzenia 215 - 325 oC.

Oleje naftowe. Pozostałość po destylacji ropy naftowej pod zwykłym ciśnieniem, wrzącą powyżej 325 oC, poddaje się następnie destylacji prżniowej (pod zmniejszonym ciśnieniem), otrzymując rozmaite produkty przemysłowe, a przede wszystkim rżne oleje naftowe. Należą do nich oleje smarowe, oleje silnikowe, oleje gazowe oraz olej parafinowy, z ktrego przez wymrażanie wykrystalizowuje się parafinę służącą do wyrobu świec.

Parafina stała topi się w temperaturze 15 - 60 oC. Jest prawie bezbarwnym przezroczystym lub płprzezroczystym ciałem krystalicznym. Składnikami parafiny są węglowodory o zawartości węgla C19 - C39. Parafina służy do wyrobu świec oraz jako materiał izolacyjny w elektrotechnice.

Wazelina jest rwnież produktem destylacji niektrych gatunkw ropy naftowej i stanowi pozostałość po oddestylowaniu lżejszych składnikw.

Smoła ropna (inaczej asfalt naftowy) jest ostateczną pozostałością po przerbce ropy naftowej, stosuje się ją np. po pokrywania nawierzchni drg.

Ubocznym produktem przerbki ropy są kwasy naftenowe, kwasy mahoniowe i kwasy zielone. Sole miedziowe i cynkowe tych kwasw mają własności grzybobjcze i używa się ich do konserwacji drewna. Sole kwasw mahoniowych i zielonych wykorzystuje się w przemyśle włkienniczy i do chłodzenia obrbki metali.

Jako surowca energetycznego używa się ropy w transporcie , przemyśle i innych działach gospodarki. Ropa naftowa wykorzystywana jest do produkcji wielu paliw , smarw i olejw silnikowych. Służy rwnież do produkcji nawierzchni asfaltowych i całej gamy innych produktw, np. kosmetykw , lekw , barwnikw , materiałw wybuchowych , nawozw sztucznych, włkien sztucznych , atramentu , środkw owadobjczych , plastiku , syntetycznego kauczuku


Przykadowe prace

Zawieranie znajomości

Zawieranie znajomości ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI Dzień dobry! Guten Tag! Czy przeszkodzi panu/ pani, jeśli tu usiądę? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich hier setze? Pozwoli pani, że się przedstawię? Gestatten Się, dass ich mich vorstelle? Jakiej jest pani narodowoś...

Mięśnie wskaźnikowe i dermatomy

Mięśnie wskaźnikowe i dermatomy Mięśnie wskaźnikowe C1-zginacze i prostowniki szczytowo-potyl. C2-rotatory czyli mm.skręcające staw szczytowo-obrotowy C3-m.pochyły przedni,środkowy i tylny C4-dźwigacz łopatki,czworoboczny(unoszenie ramion) C5-dwugł.r...

Afrodyta

Afrodyta Afrodyta - bogini miłości i piękna opikunka małżeństw,portw i żeglarzy adlaczedo bo została zrodzona z fali morskiej nie daleko Cypru nie ma matki ani ojca.Jej pierwszą jej miłością był śmiertelnik Adonis, ktremu codziennie towarzyszyła na polo...

Mikołaj Rej - biografia

Mikołaj Rej - biografia Mikołaj Rej herbu Oksza ur. się 4 lutego 1505, zm. między 8 września, a 5 października 1569r. Urodził się w zamożnej rodzinie szlacheckiej w Żurawnie na Rusi Czerwonej jako syn wdowca Stanisława i Barbary Herburt (1480-1550, crka Piotra Herburt...

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da Diese Nacht war nicht zum Schlafen da (nach Walter Mompel, 1989 – 1991 Regierender Brgermeister in Berlin) ber die Mauer hinweg lcheln sich ein Junge und ein Mdchen freundlich an. Ein Wahlplakat der Berliner SPD im Dezember 1988. berschrift: Berlin ist Freiheit. Die nchste G...

List oficjalny do kierownika ośrodka sportowego

List oficjalny do kierownika ośrodka sportowego xxxxx xxxxxxxx Dzierżoniw, 27 Marzec 2007 Uczeń Zespołu Szkł Gimnazjalnych nr x w xxxxxx Kierownik Ośrodka Sportowego Zwracam się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zawodw lekkoatletycznych. Ucze&...

Obraz miasta w "Małej Apokalipsie" Tadeusza Konwickiego - konspekt

Obraz miasta w "Małej Apokalipsie" Tadeusza Konwickiego - konspekt *Moje miasto przypomina sławny Irkuck. Kiedyś było kalekim miastem europejskim, dziś jest zdrowym kiszłakiem azjatyckim. Jestem w niewoli tego miasta. Albo raczej tu wybrałem sobie dom niewoli. * To miasto jest stolica narodu...

Zagadnienia na egzamin- teoria polityki

Zagadnienia na egzamin- teoria polityki TEORIA POLITYKI Teoria to zbir zadań oglnych uporządkowanych logicznie bądź treściowo, ktre powstają w sposb prawomocny. Metodologia służy do oddzielania sytuacji, podpowiada w jakiej sytuacji ktra metoda jest najlepsza. Można wyr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry