• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozlicze...

Nawigacja

Rozliczenie gotwkowe i bezgotwkowe.Rozliczenie gotwkowe i bezgotwkowe.
Rozliczenia gotwkowe: polegają na dokonywaniu rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banku lub innych instytucji.

Wpłata gotwki na r-k wierzyciela, Czek gotwkowy stanowiący dyspozycję skierowaną do banku do wypłaty określonej w czeku sumy pieniężnej okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku.

Rozliczenia bezgotwkowe polecenie przelewu-polega na tym że klient daje swojemu bankowi polecenia obciążenia swojego r-ku i przelania kwoty na r-k wierzyciela.

Polecenie zapłaty - wierzyciel przekazuje swemu bankowi dyspozycję by ten obciążył określoną kwotą r-k bankowy dłużnika i przekazał ją na r-k wierzyciela Musi spełniac dodatkowe warunki : Wierzyciel i dłużnik muszą posiadać r-k bankowy w bankach ktre zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty.

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną bankowi w ktrym posiada r-k bankowy do obciązenia tego r-ku kwotą czeku oraz uznania tą kwotą r-ku posiadacza czeku. Słuzy do rozliczeń bezgot. staje się bezgotwkowym gdy na grnym marginesie blankietu wpiszemy klauzulę do rozrach. Na blankiecie wpisujemy nazwę instytucji. Są najczęściej potwierdzone tzn. wystepuje adnotacja banku okreslająca kwotę ktra może być wypłacona i ma pokrycie na koncie.

Pap. wart.dzielimy na:

towarowe *konsomęt *dowd składowy

stwierdzające założenia towaru

w publicznym domu składowym

pieniężne *czeki weksle*bony towarowe skarbowe*banknoty

kapitałowe *akcje *obligacje *listy zastawne *certyfikaty

*jednostki uczestnictwa

Czek Sporzadzone na specjalnym blankiecie i udzielone bankowi pisemnie zlecenie wpłacenia okazicielowi lub okreslonej osobie sumy pieniędzy ze śr. posiadanych przez wystawcę na r-ku bankowym, nalezy do pieniężnych pap.wart. Wydawany przez bank posiadaczowi r-ku bankowego w postaci książeczki czekowej zawierającej blankiety czekowe oznaczone num. i num r-ku bankowego.

Aby był ważny musi zawierać nazwę czek , bezwarunkowe polecenie kwoty (zapłacenia) pieniężnej okresloną słownie i cyfrą, podpis wystawcy czeku.

Czeki gotwkowe: na okaziciela, pobiera gotwkę posiadacz czeku . Imienny wystawiony na osobę uprawnioną do zrealizowania czeku Imienny Zakreślony czek staje się zakreślonym gdy dokonamy na blankiecie tzw. zakreslenia szczeglnego, polegającego na wykonaniu dwch rwnoleg. linii tak aby znalazła się między nimi nazwa banku.

Weksel: dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia okreslonej sumy pienięznej w oznaczonym terminie.

Protest weksla odmowa przyjęcia lub zapłaty weksla

stwierdzona aktem publicznym w formie protestu.

Protest jest urzędowym potwierdzeniem że weksel nie

został przyjety lub że nastąpiła odmowajego zapłaty.

Protest weksla z powodu odmowy zapłaty powinien

nastąpic w ciagu dwch tygodni powszednich po

dniu płatności. rozrżnia się 2 rodzaje rozliczeń z weksla

roszczenia przeciwko głwnym dłużnikom, ktrym

są wystawcy weksla własnego i akceptacji weksla

ciągnianego i roszczenia zwrotne czyli regresywne

powstające w chwili gdy głwny dłużnik nie wykupi weksla.

Weksel własny jest przyżeczeniem zapłaty przez wystawcę weksla podanej w nim kwoty pieniężnej na rzecz remitenta czyli osoby wskazanej na wekslu (Miejsce i data wystawienia, data płatności, nazwa remitenta,suma wekslowa, klauzula inf., miejsce płatności u domitenta –bank, znak opłaty skarbowej, wystawca weksla-dłużnik)

Weksel trasowany polecnie wydane przez dostawcę osobie trzeciej (trasantowi) wypłacenia przez nią sumy weksla osobie wskazanej na wekslu(remitentowi) lub na jej zlecenie w oznaczonym terminie. Wystawcę weksla trasowanego nazywamy trasantem osobę ktra ma zapłacić sumę podaną w wekslu czyli trasantem oraz remitentem ktremu ta suma ma być wypłacona. (miejsce i data wystawienia weksla, data płatności, nazwa remitenta-wierzyciela, suma wekslowa, nazwa trasanta, akceptant-trasat, miejsce płatności, wystawca weksla-trasant, znak płatności skarbowej)

Trasant- osoba, ktra wystawia weksel.

Trasat- osoba, ktra ma zapłacić sumę podaną na wekslu.

Remitent- osoba, ktrej suma ma być wypłacona.

Poręczenie wekslowe- oznacza się poręczam per aval powinno wskazywać za kogo je dano jezeli tego nie oznacza uważa się ze udzielono je za wystawcę. Jeżeli posiadacz weksla zamierza zapłacić wekslem swoje zobowiązanie musi przenieść prawa własności weksla na osobę, ktrej płaci wekslem nazywa się indosem osoba, preznacona swoje prawa z weksla na innę osobę jest indosantem, osoba zaś na, ktrej rzecz przeniesiono prawa z woli to indosariusz.

Dyskonto weksla OD suma x % x liczbę dni : 360

Akredytywa polega na wydzieleniu (zarezerwowaniu) przez bank śr. odbiorcy towarw lub usług w celu zapewnienia zapłaty dostawcy o ile spełni on warunki dostawy. Chroni interes dostawcy zapewniając mu zapłatę nalezności. Otwierana na wniosek odbiorcy składany w banku prowadzącym jego r-k.

Obligacje zaświadczenie o udzieleniu pożyczki temu ktry puszcza w obieg pierwotny czyli emitentowi. Emitentem moze być: rząd, panstwo, jedn. komunalne, przedsiębiorstwa, instytucje finans, banki, władze municypalne(administracy)

Akcje dokument stwierdzający że jej posiadacz jest wspłwłascicielem (akcjonariuszem) S.A i ma z tego powodu prawo uczestniczyć w jej zyskach wpływać na jej sprawy.

*imienne- mogą być zbywane tylko za pisemnym oświadczeniem właściciela oraz za zgodą zarządu spłki.

*na okaziciela zbywane bez formalności przez ich wręczenie

*uprzywilejowane szczeglne uprawnienia dotyczące prawa głosu podziału i wysokości dywidendy oraz podziału majątku w razie likwidacji. Max 5 głosw dla jednej akcji

*zwykłe jedna akcja jeden głos

Wartośc nominalna wartośc uwidoczniona na akcji cena po ktrej akcje sprzedawane są pierwszemu nabywcy zwaną ceną emisyjną

Kurs walut przeliczanie zobowiązań lub nalezności w walucie okreslonego kraju na waluty innych krajw

*płynne (zmienne lub elastyczne)kształtują się pod wpływem mechanizmw rynkowych uwzglednaijących popyt i podaż określonych walut na danym rynku walutowym. Wyjątkowo państwo może prowadzić intensywny skup i sprzedaż walut na danym rynku walutowym (kierowany)

*stałe (stabilne) występuje wwczas gdy kurs walut zmienia się pod wpływem popytu i podazy w pewnych granicach

*sztywne ustalane w trybie urzędowym przez władze kraju nie ulegają zmianom w dłuższym czasie

*jednolity rozliczenie odbywają się po jednym kursie

*zrżnicowany dla poszczeglnych płatności stosuje sie rżne kursy (ruch turystyczny, wypłata rent, obrt towarowy)


Przykadowe prace

Kreacja matki w Przedwiośniu i Granicy

Kreacja matki w Przedwiośniu i Granicy Ani w ?Przedwiośniu?, ani w ?Granicy? matki nie są postaciami głwnymi. Ich kreacje służą przede wszystkim charakteryzowaniu dorosłych już dzieci, objaśnianiu ich decyzji i relacji z ludźmi. Powyższe fragmenty pokazują bardzo...

"Wiele hałasu o nic"

"Wiele hałasu o nic" Dnia .............................. w czasie lekcji języka polskiego nasza klasa oglądała film zrealizowany na podstawie komedii Williama Szekspira Wiele hałasu o nic . Utwr ten obejrzeliśmy w związku z omawianym na wcześniejszych lekcjach innym dziełem ...

Die Winterferien

Die Winterferien Die Winterferien habe ich zu Hause verbracht. Ich habe eine ganze Menge gemacht. Ich habe im Haushalt geholfen und ich habe Einkaufe gemacht. Ab und zu habe ich zusammen mit meinen Freunden ins Kino gegangen. Ich bin in die Disco gegangen und ich bin spazieren gegangen.Meine Freizeit verbringe ich am liebsten v...

Łdź-historia miasta

Łdź-historia miasta 1432 - 1869 Łdź jako miasto ma 575 lat. Pierwsze wzmianki o Łodzi pochodzą z 1332 roku. W lipcu 1423 roku - krl Władysław Jagiełło nadał jej przywilej lokacyjny. W tym okresie Łdź otrzymała 28-łanowy obszar. Podstawą egzys...

Ruch Czerwonokrzyski, prawo humanitarne

Ruch Czerwonokrzyski, prawo humanitarne Czerwony Krzyż jest organizacja międzynarodową, ktre za głwny cle postawiła sobie niesienie pomocy poszkodowanym w konfliktach zbrojnych, klęsk żywiołowych oraz zwykłym ludziom, ktrzy potrzebują pomocy. Organizacja ta powstała 29 p...

Epoki w sztuce

Epoki w sztuce SZTUKA STAROŻYTNA Jej częściami składowymi są: sztuka starożytnych Egipcjan, Grekw i Rzymian. Sztuka starożytnego Egiptu Rozwijała się przede wszystkim na terenie Egiptu, lecz silny wpływ wywarła na sztukę basenu Morza Śrdziemnego...

"Zbrodnia i Kara" - zmagania sumienia.

"Zbrodnia i Kara" - zmagania sumienia. Zbrodnia i kara jest jedną z najwybitniejszych lektur epoki pozytywizmu. Na miano arcydzielnej zasługuje miedzy innymi dzięki temu, że jest powieścią polifoniczną – myśli i poglądy bohaterw nie są przez Dostojewskiego w żaden spo...

List do koleżanki na temat "Mein Lieblingsbuch"

List do koleżanki na temat "Mein Lieblingsbuch" Liebe Monika, Vielen dank fur deinen Brief, der mir viel Freude bereitet hat. Entschuldige mir bitte, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. In der letzten Zeit habe ich viel zu tun. Ich muss viel lernen, weil ich im nachsten jahr Prufungen ablege. Monika, du...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry