• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rozpozna...

Nawigacja

Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka w rodzinie.Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka w rodzinie.
Nieznana jest rzeczywista liczba dzieci krzywdzonych. Znaczna ich część nie ma szans na profesjonalną pomoc. Powodem jest brak odpowiedniej diagnozy. Zachowanie dziecka maltretowanego jest na tyle charakterystyczne, iż można wykryć przypadek znęcania poprzez obserwację. Nauczyciel może obserwować niepokojące objawy w wielu sytuacjach o zrżnicowanym charakterze, porwnywać z zachowaniem innych dzieci oraz zachowaniem dziecka w przeszłości.Brągiel przeciwdziałanie przemocy rozpatruje w 3 płaszczyznach:

- działania interwencyjne- celem jest przerwanie dokonujących się aktw przemocy i udzielenie bezpośredniej pomocy ofierze,

- działanie terapeutyczno – lecznicze- zmierzające do zminimalizowania i usunięcia doznanych urazw i krzywd,

- profilaktyka- celem jest zapobieganie przemocy, głwnie za pomocą popularyzacji wiedzy o omawianym zjawisku, sposobach rozpoznawania przemocy oraz wyrabianiu umiejętności przeciwstawiania się jej.Wyrżnia też:

- profilaktykę pierwotną-, ktra wiąże się z promowaniem zdrowia, poprawą samopoczucia społecznego oraz eliminowaniem patologii społecznej,

W tej fazie profilaktyki podejmuje się działania mające na celu:

• oddziaływanie na środowisko szkolne tak, aby wspierało ono samokontrolę i poczucie własnej wartości u uczniw, nauczycieli i rodzicw;

• przygotowanie uczniw do życia w rodzinie, rodzicielstwa, radzenia sobie ze stresami;

• edukację rodzicw w zakresie wychowania dziecka, jego rozwoju i specyficznych zachowań dziecka związanych z fazą jego rozwoju;

• tworzenie lokalnej polityki wspierania dzieci i rodzin.

- profilaktyka wtrna- skupia się na wczesnym wykrywaniu objaww maltretowania, zanim ujawnią się poważne lub trwałe zmiany. Obejmuje ona:

• przekazywanie nauczycielom wiedzy i umiejętności wykrywania objaww maltretowania dziecka;

• omawianie tego problemu z uczniami w celu identyfikowania przez nich kolegw z grupy ryzyka lub też zachęcania dzieci maltretowanych do ujawnienia swych problemw;

• identyfikacja rodzin wysokiego ryzyka, korzystających z rżnych form pomocy społecznej;

• inicjatywa utworzenia w szkole i w społeczności lokalnej zespołu zajmującego się dziećmi maltretowanymi.

-profilaktyka trzeciorzędna- ma na celu uchronienie dziecka przed kolejnym wykorzystaniem. W razie potrzeby dziecko należy umieścić w szpitalu, ośrodku wychowawczym, podjąć terapię rodziny.

Działania szkoły odnoszą się do profilaktyki wtrnej.W Polsce badania sondażowe na temat postaw wobec przemocy rżnych grup zawodowych pracujących z dziećmi przeprowadziła Fundacja Dzieci Niczyje. W badaniach udział wzięli: lekarze pediatrzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni.Najlepiej wypadli pedagodzy szkolni mieli największe doświadczenie w pracy z dziećmi krzywdzonymi, interweniowali w każdym przypadku. Najgorzej wypadli lekarze i pielęgniarki.Jarosz wyrżnia 4 rodzaje reakcji przedstawicieli środowisk szkolnych:

- reakcje formalne bezpośrednie- szybkie zgłoszenie przypadku instytucji specjalistycznej lub organom ścigania, ogranicza ją brak specjalistycznych instytucji,

- reakcje pośrednie- przekazie sprawy przełożonemu, pedagogowi szkolnemu lub poradni pedagogiczno- psychologicznej, doprowadza do efektu, koła czyli przekazywania przypadku przemocy, co znacznie przedłuża czas udzielania pomocy,

- reakcje nieformalne- samodzielne kontynuowanie działań w celu rozpoznania i pomocy, opźnia ewentualne profesjonalne leczenie,

- brak reakcji wystąpił u 13% badanych.Przyczyny zaniechania zgłoszeń:

- brak respektu do obowiązku zgłaszania lub jego niezrozumienie- mniej niż połowa wiedziała o tym, że jest zobowiązana do zgłoszenia raportu,

- około połowy czekało na rodzicw, by wsplnie rozwiązać problem,

- 37% nie zgłaszało problemu, ponieważ nie byli pewni swoich podejrzeń,

- negatywne doświadczenia związane ze zgłoszeniem, tylko 60% zgłoszonych otrzymuje profesjonalną pomoc,

- obawa przed odejściem dziecka z przedszkola,

- strach przed odwetem,

- poczucie winy,

- wstyd, wspłczucie,

- niski stopień dyskrecji instytucji pomocy socjalnej.Rozpoznanie zachowań neurotycznych i psychopatycznych u rodzicw:

- zachowanie irracjonalne,

-odbieranie dziecka po godzinach zamknięcia przedszkola,

- nie przychodzenie po dziecko do przedszkola,

- bycie pod wpływem środka odurzającego w chwili odbioru dziecka.Zachowanie dziecka:

- problemy z koncentracją,

- objawy zaniedbania ( brak troski o higienę i strj dziecka)

- brak pewności siebie.Im starsze dziecko tym mniejsze prawdopodobieństwo, że podejrzenia o jego krzywdzeniu zostaną zgłoszone do odpowiedniej instytucji. Podejrzenia o seksualne molestowanie są zgłaszane częściej niż inne.Wpływ na wzrost zgłoszeń:

- wiara w skuteczność zgłoszenia,

- wcześniejsze szkolenie w zakresie rozpoznawania przemocy,

- poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego.Średnio formalność zgłoszenia trwa 14 miesięcy, a nawet 21 miesięcy.Badania, że żaden nauczyciel nie zetknął się z ofiarą przemocy świadczy o tym, że:

- marginalność problemu przemocy,

- stanowi usprawiedliwienie dla braku zainteresowania poszerzeniem wiedzy na temat przemocy oraz zaniechanie właściwych reakcji w sytuacji podejrzeń o przemoc.Pedagodzy szkolni:

- mają najwyższy poziom wiedzy w zakresie znajomość symptomw przemocy oraz aktyww prawnych chroniących dziecko, są osobami najbardziej kompetentnymi.Wykrywanie przemocy napotyka na trudności natury proceduralnej i organizacyjnej, ale też z brakiem wystarczającej świadomości problemu. Należy kształcić poszczeglne grupy zawodowe w tym zakresie.Każdy rodzaj krzywdzenia charakteryzuje się symptomatycznymi cechami, ktrych znajomość odgrywa zasadniczą rolę w diagnozowaniu przypadku dziecka krzywdzonego.Pełna diagnoza obejmuje aspekty: psychologiczne, pedagogiczne i środowiskowe. Szkolna ocena zagrożenia bazuje na obserwacji głwnie dziecka i rodzicw. Elementy poddające się obserwacji:

- wygląd, zachowanie i wypowiedzi dzieci, analiza wytworw dziecka, osiągnięć w nauce, interakcje z rwieśnikami i nauczycielami.

Konsekwencje przemocy mają charakter następstw bezpośrednich i oddalonych w czasie.Wszystkie ofiary przejawiają charakterystyczne cechy takie jak:

- braki socjalizacyjne, zaburzenia poczucia tożsamości, nieumiejętności realizacji potrzeb w sposb społecznie akceptowalny, odwrcenie roli- pseudojrzałość w wielu dziecięcym i infantylizm w wieku dorosłym, nieumiejętność dokonywania wyborw, niska kontrola emocji.Maltretowanie fizyczne:

- odnosi się głwnie do przemocy fizycznej i jest to akt przeprowadzony z zamiarem spowodowania cierpienia fizycznego czy krzywdy innej osoby,

- normalna przemoc- klapsy, popychanie, poszturchiwanie, sprawianie lania. Są to zachowania bardzo popularne, traktowane jako metody wychowania lub jako akceptowane społecznie sposoby rozwiązywania sporw rodzinnych.

- nadużywanie przemocy- to akty przemocy, ktre przez swoją formę stanowią duże zagrożenie. Należą do nich:

- uderzenie pięścią, kopanie, gryzienie, duszenie, oparzenie, pobicie.

Objawy somatyczne maltretowania:

- rżnego rodzaju i kształtu uszkodzenia skry, będące w rżnych fazach gojenia, urazy narządw wewnętrznych, złamania kości, krwawe wylewy siatkwki do oka, wybite zęby, wyrwane włosy.

Objawy somatyczne niespecyficzne:

- problemy z trzymaniem moczu i kału, brak reakcji na bl.

Następstwa odległe w czasie:

- choroby narządw wewnętrznych, padaczka, zaburzenia wzroku i słuchu.

Objawy psychiczne maltretowanych niemowlakw:

- ciągły płacz, zbytnia dojrzałość, cechy powagi, dystansu i pasywnej czujności, czuwają we śnie, sen jest niespokojny i przerywany, nie ma typowej radości w kontakcie z rodzicem, rozwj motoryki, mowy i zachowań społecznych jest opźniony, pojawia się regres w zachowaniu- ssanie palca, moczenie się itd.W osobowości dziecka maltretowanego:

- brak samoakceptacji i obniżona samoocena,

- strach przed niepowodzeniem.

- wycofanie się w celu uniknięcia kary,

- poczucie zagubienia, bezsensu, depresja, izolacja, emocjonalna labilność,

- brak zdolności do rozluźnienia i poczucia humoru,

- tłumienie reakcji emotogenicznych.Normy zachowania wobec rodzica:

- od nienaturalnego przywiązania, poprzez zupełny brak reakcji niepokoju przy oddzielaniu się od rodzica, tulenie się do osb obcych, do reakcji histerycznych czy pojawieniu się rodzica.

Rozwj poznawczy dzieci maltretowanych jest utrudniony zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci.

Relacje z innym dzieckiem:

-przejawia agresję, wrogość, krnąbrność i złość, ktra wynika z braku kontroli nad jego życiem.

Brak poczucia przynależności do innych osb- solna potrzeba kontroli nad innymi.

Brak poczucia bezpieczeństwa przejawia się demonstrowaniem gestw obronnych.

Dzieci mają problemy z nawiązaniem przyjaźni, są albo nadmiernie kłtliwe i agresyjne, albo ekstremalnie nieśmiałe, nie wykazują cech empatii, obojętne są wobec płaczu innych dzieci. Starsze często uciekają z domu, Bierzą narkotyki i piją alkohol.Zaniedbanie.Amerykańskie Stowarzyszenie humanitarne syndrom zaniedbania opiera się na 3 symptomach:

- 5% spadek wagi, opźnienie w rozwoju psychomotorycznym, wzrosty poniżej normy.

Małe dzieci objawy somatyczne:

- skrne dolegliwości wynikające z braku pielęgnacji, rozległe infekcje, wypryski, odparzenia, pasożyty skry, wzdęty brzuszek, duże zapadnięte oczy, spłaszczona głwka i wytarte z tyłu włoski od ciągłego leżenia na wznak, słaby rozwj napięcia mięśniowego, ktry powoduje brak zdolności do podtrzymywania ciężaru ciała (opźnione raczkowanie, siadanie i chodzenie), rzadko się śmieje, rzadko płacze, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie potrafi odwzajemnić przyjaznego dotyku, opźniony jest rozwj mowy, co prowadzi do zaburzonej komunikacji między rwieśnikami, brak umiejętności opźniania gratyfikacji oraz zinternalizowanych zasad moralno- etycznych, co prowadzi do zachowań impulsywnych: agresja,kradzieże, oszustwa, towarzyszy im poczucie wstydu, dzieci zwracają uwagę brakiem czystości i nieadekwatnością ubioru.Maltretowanie psychiczne:

- rozmyślne niszczenie lub znaczące obniżanie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka bez stosowania przemocy fizycznej,

- olbrzymi zakres zachowań- od wyzwisk, grźb i odrzucenia po nadmierne wymagania i nieliczenie się z możliwościami dziecka.

-objawy psychiczne:

- zaburzenia snu i mowy, tiki, zachowania agresywne- ssanie palca, kołysanie się,

- zachowania destrukcyjne- samobjcze, agresja,

- nadmierne ugrzecznienie zachowania,

- uległość i podporządkowanie się dorosłym

- stała koncentracja uwagi na sobie,

- poczucie winy, perfekcjonizm, zbyt wysokie wymagania w stosunku do siebie,

- brak pewności siebie,

- brak wiary w powodzenie swoich działań,

- lęk prze porażką, nietypowy lęk przed konsekwencjami rżnych zachowań, częste kłamstwa, zachowania pesudorosłe.

Następstwa somatyczne:

- ble brzucha, głowy, mdłości, moczenie i zanieczyszczanie się bez powodw medycznych, objawy astmy/Maltretowanie seksualne:Charakterystyka somatycznych objaww seksualnego wykorzystania uwzględnia:

- otarcia, zasinienia i inne zmiany w okolicy odbytu i narządw płciowych, stany zapalne narządw płciowych, trudności w oddawaniu moczu, ble w dole brzucha, częste omdlenia, nudności.

Strona psychiczna:

- zachowania paraseksualne- zachowanie seksualne nieadekwatne do jego rozwoju, używanie w zabawie nazw organw i czynności płciowych oraz zabawy zawierające przemoc seksualną, zachowania uwodzicielskie wobec dzieci i dorosłych, erotyzacja rysunku dziecka, odgrywanie przemocy seksualnej na zabawkach, lalkach.Zmiany w zachowaniu dziecka:

- sygnalizowanie niechęci do przebywania w towarzystwie określonych osb, w pewnych miejscach, nagłe zmiany zachowań bez powodu, poczucie naznaczenia, inności i związane z tym izolowanie się od otoczenia, unikanie kontaktw zarwno z rwieśnikami, jak i dorosłymi, zachowanie infantylne, fantazje, utrata apetytu lub objadanie się, trudności z zasypianiem, koszmary.Następstwa w czasie wykorzystania seksualnego:

- psychozy, alienacja, utrata zaufania do ludzi dorosłych bądź osb tej płci, do sprawcy wykorzystania, brak zdolności do rozpoznania, kto jest godny zaufania, zatracenie zdolności rozrżniania pomiędzy uczuciem a seksem, skłonność do zachowań erotycznych w zwykłych sytuacjach społecznych, częsta zmiana partnerw seksualnych lub prostytucja, brak satysfakcjonującego wspłżycia w małżeństwie, brak jasnej tożsamości płciowej, zachowania autodestrukcyjne- anoreksja, bulimia, rżne ble, nadużywanie lekw, alkoholu,narkotykw, tendencje samobjcze.

Wymienione objawy i konsekwencje przemocy wiążą się z takimi czynnikami jak:

- wiek, cechy indywidualne, specyficzne możliwości rozwojowe, zaburzenia neurologiczne, forma i przebieg doświadczanej przemocy, rodzaj więzi dziecka ze sprawcą, pomoc lub jej brak, obecność innych ważnych osb z życiu dziecka, biologicznie uwarunkowane czynniki i zaburzenia wynikające z traumy, wrogie czynniki środowiskowe.

Właściwe postępowanie nauczyciela przyczynia się wzrostu ilości ujawnionych przypadku nadużyć.


Przykadowe prace

Biografia - Krzysztof Kamil Baczyński

Biografia - Krzysztof Kamil Baczyński Poeta. Urodził się 22 stycznia 1921 w Warszawie, zginął 4 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim. Od 1933 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie w 1939 uzyskał świadectwo dojrzałości. Należa ...

Higiena człowieka.

Higiena człowieka. tassmar@kki.net.pl Praca kontrolna z biologii Temat: Higiena człowieka. Higiena- nauka badająca wpływ czynnikw środowiska na zdrowie. W praktyce dąży do usuwania z otoczenia czynnikw ujemnych, a wprowadzania dodatnich, w celu ochrony zdrowia oraz zapewnienia j...

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne Polietylen lub polieten - polimer etenu. Symbol przemysłowy: (PE). Polietylen jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci. Synteza polietylenu jest przykładem polimeryzacji rodnikowej. Z...

Kondycja człowieka wspłczesnego

Kondycja człowieka wspłczesnego Komentarz: Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość problemw człowieka wspłczesnego lub – odwrotnie – uniwersalność. Pierwsza opcja jest lepsza – wi...

Alkohol w aspekcie spolecznym

Alkohol w aspekcie spolecznym Alkohol jest wszędzie wokł nas. Większość ludzi pije go umiarkowanie i bez problemw – dla większości picie jest w dużym stopniu nieświadomym, nieprzemyślanym zachowaniem. I właśnie ten fakt przyczynie się do tworzenia klimatu ...

Rżnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego

Rżnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego RŻNICE INDYWIDUALNE MIĘDZY UCZNIAMI A ZBIOROWY CHARAKTER NAUCZANIA SZKOLNEGO Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich osb w okreslonym wieku życia, choć rżnią się one znacznie między ...

Temat: Plan Barbarossa (referat)

Temat: Plan Barbarossa (referat) Barbarossa plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we wspłdziałaniu z armią fińską...

Meine Heiratsplne

Meine Heiratsplne Ich weiss noch nicht, wann ich heiraten mochte.Zuerst mochte ich mein Studium absolvieren und dann denke ich daruber reiflich nach.Mein Ehemann musste intelligent, gut erzogen, nicht unbedingt sehr statlich, aber unbedingt humorvoll und lustig sein. Wir sollten ahnliche Interessen haben. Ich mochte auch, dass ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry