• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rzecznik ...

Nawigacja

Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.


Organy ochrony prawnej i kontroli:organy orzekające; organy zapewniającewykonywanie orzeczeń; organy kontroli przestrzegania prawa; organy pomocy i obsługi prawnej.Do tej grupy organw państwa zalicza się prokuraturę, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Za takie organy można także uznać Państwową Inspekcję Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Dziecka. Ich status i zadania są zrżnicowane.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)Art. 80Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

(Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Środki ochrony wolności i praw)Art.. 2081. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposb działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Art. 2091. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat. (dotyczyć będzie Rzecznika Praw Obywatelskich, ktry zostanie powołany po wejściu w życie Konstytucji).

2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.Art. 210Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organw państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

(Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Rzecznik Praw obywatelskich.)Art. 211Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, ktry może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.Art. 212Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Dz. U. 01.14. 147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw

Obywatelskich.

(tekst jednolity)1. Na podstawie art.. 16 ust. 1 zadanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) i art. 11 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. Nr 21, poz. 123) , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych;

1.) ustawą z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji

określonych w ustawach szczeglnych pomiędzy organy gminy a organy

administracji rządowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.

198),

2.) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw

Obywatelskich oraz ustaw – Kodeks postępowania karnego, o Sądzie

Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 83, poz. 371)

- ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10

października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. Nr 109, poz. 471),

3.) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektrych ustaw określających

kompetencje organw administracji publicznej – w związku z reformą

ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

4.) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr.49,

poz. 483),

5.) ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,

poz. 69),

6.) ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw

Obywatelskich, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie

niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552) i zmian wynikających

z przepisw ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst

ustawy nie obejmuje :

1.) art. 21-28 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

(Dz. U. Nr 21, poz. 123), ktre stanowią:

Art.21. W Kodeksie postępowania administracyjnego w art. 210 po

wyrazach Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

dodaje się wyrazy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art.22. W Kodeksie postępowania cywilnego w art. 417 w & 1 po wyrazach

Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dodaje się

wyrazy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art.23. W Kodeksie postępowania karnego w art. 464 na końcu dodaje się

wyrazy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art.24. W ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z

1984 r. Nr 33, poz. 177) w art. 117 w zdaniu pierwszym po wyrazach

Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dodaje się

wyrazy a także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art.25. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osb zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz.101, z 1982 r.

Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262) w art. 2 w

pkt. 1 na końcu dodaje się wyrazy i także Rzecznika Praw

Obywatelskich.

Art.26. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym

(Dz. U. Nr 22, poz. 98) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach Prezes

Najwyższej Izby Kontroli dodaje się wyrazy Rzecznik Praw

Obywatelskich.

Art.27. Powołania Rzecznika Praw Obywatelskich na pierwszą kadencję Sejm

dokona nie pźniej niż przed dniem 1 grudnia 1987 r.

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r., z tym że art. 18

ust. 2 i art. 27 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2.) art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w

ustawach szczeglnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej o

zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198), ktry stanowi:

Art. 67. Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 maja 1990 r.;

3.) art. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw

Obywatelskich oraz ustaw – Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o

Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 83, poz. 371), ktry stanowi:

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

4.) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektrych ustaw określających

kompetencje organw administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa

(Dz. U. Nr 106, poz. 668), ktry stanowi:

Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art.

128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 pkt ust. 2 i 4, art.146 ust. 2 i 4 oraz art.

147 ust. 2 i 3, ktre wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36

pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3,art. 84, art. 97 pkt 1-3, 5-10 i 12-36 oraz art. 139 pkt 9

lit. A), ktre wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.;

5.) art.150 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz.

483), ktry stanowi:

Art. 150. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia;

6.) art. 21 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69),

ktry stanowi:

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.;

7.) art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr

48, poz. 552), ktry stanowi:

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art.

2, ktry wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r..

Marszałek Sejmu: M. Płażyński

Załącznik do obwieszczenia Marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

9 lutego 2001 r. (poz. 147)

Ustawa

z dnia 15 lipca 1987 r.

o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Art. 1. 1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich.2.1) Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej Rzecznikiem, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych.

2a.2) W sprawach dzieci Rzecznik wspłpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka.

3. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela 3) Rzecznik bada, czy

wskutek działania lub zaniechania organw, organizacji i instytucji, obowiązujących do przestrzegania realizacji tych wolności i praw 4) , nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad wspłżycia i sprawiedliwości społecznej.Art. 2. Rzecznikiem może być obywatel polski wyrżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.Art. 3. 1. Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 postw.

2. Szczegłowy tryb zgłaszania kandydatw na Rzecznika Praw Obywatelskich określa uchwała Sejmu.

3. Uchwałę Sejmu o powołaniu Rzecznika Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu.

4. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu, o ktrej mowa w ust. 3. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody.

5. Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko Rzecznika inną osobę. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

6.Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.Art. 4. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązkw Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie:Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązkw Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela 3), kierując się przepisami praw oraz zasadami wspłżycia społecznego i sprawiedliwości.Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i służbowej.Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomż Bg. 5)Art. 5. 1. 6) Kadencja Rzecznika trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem.

2.Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.Art. 6. 7) Po zaprzestaniu wykonywania obowiązkw Rzecznik ma prawo powrcić na stanowisko zajmowane poprzednio albo otrzymać stanowisko rwnorzędne poprzednio zajmowanemu, jeśli nie ma przeszkd prawnych.Art. 7.7)1. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, jeżeli:

1.) zrzekł się wykonywania obow

d7b0

iązkw,

2.) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązkw na skutek choroby, ułomności lub upadku sil stwierdzonych orzeczeniem lekarskim.

2. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany rwnież jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.

3. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, na wniosek Marszałka Sejmu.

4. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 postw, większością co najmniej 3/5 głosw w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby postw.Art. 8. Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazując na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela 3).Art. 9. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:

1.) na wniosek obywateli lub ich organizacji,

2.) na wniosek organw samorządw, 2a.) 8) na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, 3.) z własnej inicjatywy.Art. 10. Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczeglnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, ktrej wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.Art. 11. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem może:

1.) podjąć sprawę,

2.) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środkw działania,

3.) przekazać sprawę według właściwości,

4.) nie podjąć sprawy

- zawiadamiając o tym wnioskodawcę i osobę, ktrej sprawa dotyczy.Art. 12. Podejmując sprawę Rzecznik może:

1.) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające,

2.) zwrcić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organw, a w szczeglności organw nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej,

3.) zwrcić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej części.Art. 13. 1. Prowadząc postępowanie, o ktrym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo:

1.) 10) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,

2.) 11) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spłdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych,

3.) 12) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organw ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia,

4.) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

2. 13) W sprawach objętych tajemnica państwową udzielanie informacji lub umożliwianie Rzecznikowi wglądu do akt następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3. 14) Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skarżącego, w tym także wobec organw władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesw jednostki.Art. 14. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

1.) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela 3),

2.) skierować wystąpienie do organw, organizacji lub instytucji, w ktrych działalności stwierdził naruszenie naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela 3), wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej,

3.) zwrcić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o ktrej mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie środkw przewidzianych w przepisach prawa,

4.) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak rwnież wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi,

5.) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu,

6.) 15) zwrcić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi,

7.) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach,

8.) 16) wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prowadzonego orzeczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.Art. 15. 1. W wystąpieniu, o ktrym mowa w art. 14 pkt 2, Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwiania sprawy, a także może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowanie sankcji służbowych.

2. Organ, organizacja lub instytucja, do ktrych zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie pźniej jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W przypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrcić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.Art. 16. 1. W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela 3) i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw.

2. Rzecznik może rwnież:

1.) występować do właściwych organw z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktw prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela 3),

2.) 17) występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach, o ktrych mowa w art. 188 Konstytucji,

3.) 17) zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych i brać udział w tym postępowaniu,

4.) 18) występować z wnioskami do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisw prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub ktrych stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.Art. 17. 1. 19) Organ, organizacja lub instytucja, do ktrych zwrci się Rzecznik, obowiązane są z nim wspłdziałać i udzielać mu pomocy, a w szczeglności:

1.) zapewniać dostęp do akt i dokumentw na zasadach określonych w art.. 13,

2.) udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień,

3.) udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć,

4.) ustosunkowywać się do oglnych ocen, uwag i opinii Rzecznika.

2. 20) Rzecznik może określić termin, w jakim powinny być dokonane czynności, o ktrych mowa w ust. 1.Art. 17. a. 21) Rzecznik wspłdziała ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela.Art.. 18. 22) Przepisy ustawy dotyczące ochrony wolności i praw człowieka i obywatela odnoszą się rwnież odpowiednio do osb nie będących obywatelami polskimi, znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przysługujących mu wolności i praw.Art. 19. 1. 23) Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

2. 24) Informacja Rzecznika podawana jest do wiadomości publicznej.

3. Rzecznik może przedkładać Sejmowi i Senatowi określone sprawy wynikające z jego działalności.

4. Rzecznik na wniosek Marszałka Sejmu przedstawia informacje lub podejmuje czynności w określonych sprawach.Art. 20. 1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Zadania i organizacje Biura określa statut, ktry nadaje Marszałek Sejmu na wniosek Rzecznika.

3. Na wniosek Rzecznika Marszałek Sejmu może powołać nie więcej niż trzech zastępcw Rzecznika, w tym zastępcę do spraw żołnierzy. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

4. Rzecznik określa zakres zadań zastępcy (zastępcw) Rzecznika.

5. 25) Do zastępcw Rzecznika oraz pracownikw Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach urzędw państwowych.

6. (skreślony). 26) .

7. (skreślony). 26) .Art.. 21. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rzecznika Praw Obywatelskich pokrywane są z budżetu centralnego.Art. 22. Rzecznik, za zgodą Sejmu, może ustanowić swoich pełnomocnikw terenowych.1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 68, poz. 552), ktra weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r.

2) Dodany przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 691), ktra weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

4) Ze zmiana wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

5) Zdanie ostatnie dodane przez art. 1 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art., 1 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

8) Dodany przez art. 17 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 2.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 55 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektrych ustaw określających kompetencje organw administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), ktra weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

14) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

19) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

20) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

21) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy, o ktrej mowa w przypisie 1.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 127 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r., Nr 49, poz. 483), ktra weszła w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

26) Przez art. 127 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w przypisie 25.

Poczet Rzecznikw Praw obywatelskich:Rzecznicy Praw obywatelskich:Prof. dr hab. Ewa Łętowska

(ur. 22.03.1940 r. w Warszawie)

Ślubowanie złożyła 19.11.1987 r.

Koniec kadencji 12.02.1992 r.

Prof. dr hab. Tadeusz Zieliński

(ur. 19.06.1926 r. w Krakowie, zm. 28.09.2003 r.)

Ślubowanie złożył 13.02.1992 r.

Koniec kadencji 07.05.1996 r.

Prof. dr hab. Adam Zieliński

(ur. 19.06.1931 r. w Pruszkowie)

Ślubowanie złożył 08.05.1996 r.

Koniec kadencji 19.06.2000 r.

Pof. dr hab. Andrzej Zoll

(ur. w 1942 r . w Sieniawie)

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich:Dr hab. Jerzy Świątkiewicz

Powołany na Zastępcę 15.09.1995 r.

Stanisław Trociuk

Powołany na Zastępcę 01.01.2002 r.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-690 Warszawa

Tel. centrala: (22) 551-77-00; Przyjęcia interesantw: (22) 551-77-60; (22) 551-78-11;

Fax. (22) 827-64-53.

Rzecznik podejmuje działanie, jeżeli uzyska informację wskazującą na naruszenie praw i wolności człowieka i obywatela. Może podjąć działanie zarwno na wniosek, jak i z własnej inicjatywy. Podejmując sprawę, Rzecznik może, zależnie od jej charakteru, wybrać jeden z następujących trybw postępowania: 1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, 2) zwrcić się o zbadanie sprawy do organw nadzoru, prokuratury, kontroli, 30 zwrcić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli określonej sprawy. Prowadząc własne postępowanie Rzecznik ma prawo zbadać każdą sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji państwowej, organizacje spłdzielcze, społeczne, zawodowe, samorządowe, osoby prawne itd. Może też zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Po zbadaniu sprawy, Rzecznik – o ile stwierdził naruszenie praw i wolności obywatela – wykorzystuje przyznane mu przez ustawę środki prawne. Może on m. in.:

1) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w ktrym formułuje opinie i wnioski w sprawie stwierdzonego naruszenia praw obywatela; może też żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko winnym lub zastosowania sankcji służbowych; w razie niezadowalającej odpowiedzi może zwrcić się do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań,

2) zwrcić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającą prawo z żądaniem zastosowania środkw przewidzianych w przepisach prawa;

3) żądać wszczęcia postępowania cywilnego, jak rwnież wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi,

4) żądać wszczęcia przez prokuraturę lub innego oskarżyciela publicznego śledztwa lub dochodzenia,

5) zwrcić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym – na prawach przysługujących prokuratorowi,

6) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego orzeczenia, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

7) wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia.

Jak widać z powyższego wyliczenia, Rzecznik Praw Obywatelskich nie dysponuje władzą podejmowania decyzji w sprawie naruszenia praw obywatelskich, Jego istotna rola polega na zwracaniu uwagi, także publicznym, na przypadki naruszenia praw i wolności obywateli oraz wszczynaniu przewidzianych przez prawo trybw postępowania, zmierzających do ich usunięcia.

W związku kształtującym się na tle prowadzonych spraw obrazem rzeczywistości, Rzecznik Praw Obywatelskich może podejmować rwnież istotne inicjatywy oglne, zmierzające do polepszenia stanu w zakresie respektowania praw i wolności obywateli. Może on na przykład występować do właściwych organw (Prezydenta, rządu, ministrw i in.) z wnioskiem o podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktw prawnych rangi niższej niż ustawa. Rzecznikowi służy także prawo zwrcenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie określonego aktu normatywnego lub przepisu za sprzeczny z Konstytucją. Może tez formułować i przedstawiać odpowiednim organom inne oglne opinie i wnioski dotyczące ich działalności, a związane ze sferą praw i wolności obywatelskich.

Przykadowe prace

Cykl mocznikowy

Cykl mocznikowy CYKL MOCZNIKOWY Cykl mocznikowy jest sekwencją reakcji enzymatycznych, w toku ktrych grupy aminowe aminokwasw ulegają przemianie w mocznik Głwnym produktem wydalania azotu u zwierząt ureotelicznych ( tj. ssaki, dorosłe płazy, spodouste ) jest mocznik. Moczn...

Ściąga z metodologii badań politologicznych

Ściąga z metodologii badań politologicznych 1. Nauka- społeczna działalność ludzi, mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości, wyrastające z potrzeb jej opanowania i przekształcenia przez człowieka Czynnosci nauki: - powiązana z poznaniem wybraneg...

Czterogodzinna wycieczka po Gdańsku

Czterogodzinna wycieczka po Gdańsku 10.00-10.20 zbirka Ratusz Głwnego Miasta Najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, siedziba władz miasta. Budowany był od 1379 do 1492 roku. Hełm wieży o wysokości 80 m, wieńczy metalowy, złocony posąg kr...

Bona Sworza d'Aragona

Bona Sworza d'Aragona Bona Sforza d'Aragona Przyszła na świat 2 lutego 1494 w Vigevano, w pobliżu Pawii jako crka Izabeli Aragońskiej i Gian Galeazza Sforzy, księcia Mediolanu. Na chrzcie otrzymała imie Bona Maria. Nie zaznała prawie wcale ojcowskiego uczucia, ponieważ ksią...

Prawo Polski a prawo Unii Europejskiej

Prawo Polski a prawo Unii Europejskiej Prawo Polski a prawo Unii Europejskiej Rozważania na temat zależności prawa RP od prawa UE chciałabym zacząć od wyjaśnienia definicji prawa wsplnotowego. Prawo Wsplnotowe to samodzielny porządek prawny przez państwa członkowskie...

Prawo Konstytucyjne - ustrj RP

Prawo Konstytucyjne - ustrj RP Akty normatywne ( prawodawcze, prawotwrcze ) są źrdłem prawa czyli tworzą system formalnie obowiązujących powszechnych zasad, nakazw, zakazw dla wszystkich kategorii podmiotw na terytorium państwa. Zawierają przepisy ogłaszane w dziennikach ...

Mikroekonomia

Mikroekonomia 1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposb ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia rżnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, ktrymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesw produkcyjnych w do...

Leasing. Rodzaje leasingu.

Leasing. Rodzaje leasingu. Leasing to forma najmu lub dzierżawy ruchomych środkw trwałych albo nieruchomości, stwarzająca korzystającemu z nich przedsiębiorstwu, możliwość użytkowania bez konieczności nabycia danych dbr. Forma tej działalności ukształto...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry