• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: SĄD...

Nawigacja

SĄDOWE POSTĘPOWANIE CYWILNESĄDOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE
Należy ono w Polsce do sądw powszechnych. Rozstrzygane są w nim sprawy z zakresu prawa cywilnego, a także p. rodz. i opiekuńczego oraz p. pracy (art. 1 k.p.c.). Są to w większości sprawy majątkowe, niekiedy tylko mają one charakter osobisty.

W śrd postępowań cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi i SN można odrżnić:

postępowanie rozpoznawcze (proces i postępowania nieprocesowe) - jego zadaniem jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywilnej. Może ono toczyć się w dwojakim trybie: w trybie procesu i trybie postępowania nieprocesowego. Postępowanie cywilne sądowe prowadzone w trybie procesowym nosi nazwę procesu cywilnego - sąd rozstrzyga w nim spr między stronami (powodem a pozwanym). Wszczęcie takiego procesu następuje na skutek wytoczenia powdztwa, polegającego na wniesienie do sądu pisma procesowego zwanego pozwem. Cechą procesu jest przeciwstawność interesw stron. Natomiast postępowanie nieprocesowe jest tej cechy często pozbawione. Może w nim występować wielu uczestnikw, ktrzy nie dzielą się na przeciwstawne obozy, lecz z ktrych każdy ma swoje własne interesy (np. postępowanie o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie prawa do spadku i in.). W niektrych przypadkach postępowanie nieprocesowe, w przeciwieństwie do procesu cywilnego może być przez sąd wszczęte z urzędu.

Właściwość sądu: Każdy sąd jest powołany do rozstrzygania właściwego zakresu spraw. Odrżniamy:

właściwość rzeczowa - pozwala ona ustalić, czy sprawa w pierwszej instancji powinna być rozstrzygnięta przez sąd rejonowy, czy wojewdzki. W tym względzie obowiązuje zasada, że sądami pierwszej instancji są sądy rejonowe. Od tej zasady istnieją wyjątki.

właściwość miejscowa - pozwala określić, ktry z rejonowych, lub wojewdzkich sądw na terenie kraju jest właściwym do rozstrzygnięcia sprawy. W ramach tej właściwości odrżniamy:

A: właściwość oglną, ktra formułuje generalną zasadę w/g ktrej do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy powołany jest sąd, w ktrego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania;

B: właściwość wyłączna - obowiązuje strony i wskazuje inny sąd, aniżeli wynika z właściwości oglnej (np. powdztwo o własność nieruchomości można wytoczyć tylko przed sąd w ktrego okręgu nieruchomość ta się znajduje);

C: właściwość przemienna - zachodzi, gdy przepisy k.p.c. pozostawiają powodowi swobodę co do decyzji, czy wytoczyć powdztwo w/g właściwości oglnej (przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego), czy też inny sąd wskazany alternatywnie w przepisach - np. powdztwo o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć przed sąd, w ktrego okręgu została wyrządzona szkoda, lub w miejscu zamieszkania dłużnika.

Właściwość miejscowa sądu może być ustalona przez strony w drodze umowy.

Środki dowodowe:

dowd - każdy środek, ktry pozwala na przekonanie się o istnieniu, lub nieistnieniu oznaczonych faktw. Strony zobowiązane są wskazać dowody potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Dowodu nie wymagają fakty powszechne znane, fakty znane sądowi urzędowo, fakty przyznane przez stronę przeciwną. Do środkw dowodowych w procesie cywilnym zaliczamy: 1. dokumenty (najbardziej pewny i najczęściej w procesach cywilnych przedstawiany śr. dowodowy. Jest rozrżnienie na urzędowe i prywatne dokumenty); 2. zeznania świadkw (świadkami nie mogą być osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń, wojskowi i urzędnicy w zakresie obowiązującej ich tajemnicy służbowej, strony i ustawowi przedstawiciele stron. Złożenie zeznań jest obowiązkiem każdej wezwanej przez sąd osoby, w tym charakterze. Prawo odmowy zeznań przysługuje osobom bliskim stron. Ponad to każdemu świadkowi przysługuje prawo odmowy na poszczeglne pytania); 3. opinie biegłych (Stosuje się gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne są specjalne wiadomości z określonej dziedziny wiedzy.); 4. oględziny (Przeprowadzane prze sąd często z udziałem biegłych. Polegają na bezpośrednim zbadaniu osoby, przedmiotu, pomieszczenia, miejsca); 5. dowd z przesłuchania stron (Ma charakter pomocniczy, stosowany jest przede wszystkim, gdy za pomocą in. dowodw nie uda się sprawy wyjaśnić w stopniu wystarczającym do wydania orzeczenia); 6. inne środki dowodowe (badanie krwi, taśmy, filmy itd.).

Orzeczenia sądowe dzielą się na:

wyrok: wydaje sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Rozstrzyga się w nim o całości rozprawy. Ustala się go na niejawnej ustawie sądowej, na ktrej natychmiast sporządza się na piśmie sentencje, czyli tę część wyroku, w ktrej obok elementw formalnych zawarte jest rozstrzygnięcie sądu co do żądania pozwu. Sąd może wydać wyrok zasądzający żądanie w całości, części, lub oddalający powdztwo. Sentencję wyroku ogłasza się publicznie, przytaczając jednocześnie ustnie najważniejsze motywy uzasadnienia. Wyrok staje się prawomocny, jeżeli przeciwko niemu nie przysługuje stronom środek odwoławczy. Wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny gdy minie termin do wniesienia rewizji. Wyrok sądu drugiej instancji prawomocnie kończy sprawę, chyba, że uchyla wyrok sądu pierwszej instancji. Wtedy następuje kasacja, czyli skierowanie sprawy do sądy niższej instancji do ponownego rozpatrzenia. Prawomocny wyrok sądu obowiązuje strony, oraz wszystkie inne sądy, władze i urzędy.

postanowienie - wydaje sąd w trakcie postępowania, rozstrzygając kwestie pomocnicze i cząstkowe, niezbędne dla całości sprawy. W postępowaniu nieprocesowym postanowienie ma często charakter orzeczenia kończącego sprawę.

tytuły egzekucyjne - w postępowaniu cywilnym jest to urzędowy dokument stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela w stosunku do oznaczonego dłużnika. musi precyzować treść świadczenia, ktre ma być wyegzekwowane. Tytuły egzekucyjne dzielą się na trzy grupy:

orzeczenia sądowe i niektrych innych organw(orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakaz zapłaty, wyroki sądw polubownych);

ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi

inne akty podlegające wykonaniu w trybem egzekucji sądowej(akty notarialne przede wszystkim)

Tytuł egzekucyjny stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji dopiero po nadaniu mu klauzuli wykonalności nazywa się to wtedy tytuł wykonawczy. Wydaje go tylko sąd.

Postępowanie egzekucyjne- celem jest zrealizowanie świadczenia oznaczonego w tytule egzekucyjnym w drodze zastosowania wobec mienia lub osoby dłużnika przewidzianych przez prawo środkw przymusu. Postępowanie takie może być wszczęte na wniosek wierzyciela na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, czyli na podstawie tytułu wykonawczego. Prowadzi je komornik pod nadzorem sądu. Rozrżniamy egzekucje:

A: świadczeń pieniężnych - kieruje się przeciwko mienie dłużnika i zmierza do zaspokojenia pretensji pieniężnych wierzyciela względem dłużnika (przeciwko oznaczonym składnikom jego majątku). W zależności od obiektu będącego przedmiotem egzekucji rozrżniamy egzekucję: 1. z nieruchomości (w drodze licytacji); 2. z ruchomości (też w drodze licytacji); 3. z rachunku bankowego; 4. z wynagrodzenia za pracę; 5. ze statkw morskich.

B: świadczeń niepieniężnych - zmierza do zaspokojenia wierzyciela przez odebranie dłużnikowi określonych rzeczy lub uzyskanie oznaczonego zachowania (np. eksmisja)

Ograniczenia egzekucji:

Nie podlegają egzekucji przedmioty potrzebne dłużnikowi i jego rodzinie do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i zawodu.


Przykadowe prace

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka

Udowodnij, że przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń może być lekkomyślność i niefrasobliwość człowieka Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, ktre powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje b...

Diagnoza w pracy społecznej

Diagnoza w pracy społecznej DIAGNOZA W PRACY SPOŁECZNEJ 1. Diagnoza psychopedagogiczna – oglne założenia teoretyczne: pojęcie diagnozy DIAGNOZA to rozpoznanie na podstawie zebranych objaww i znanych oglnych prawidłowości badanego złożonego stanu rzeczy przez pr...

Przemiany społeczne i gospodarcze Polski w okresie dzielnicowym

Przemiany społeczne i gospodarcze Polski w okresie dzielnicowym Podobnie jak w innych regionach środkowej Europy, ziemie piastowskie przeżywały od początku XIII wieku szybki rozwj gospodarczy i społeczny. Za czasw Krzywoustego właściwie nie istniały jeszcze prawdziwe miasta. ...

Zasady nadawania informacji (mwienia)

Zasady nadawania informacji (mwienia) 1. Zanim zaczniemy mwić do partnera powinniśmy wykonać następujące czynności: uświadomić sobie jasno, precyzyjnie jaki cel chcemy osiągnąć podejmując rozmowę z danym partnerem , uświadomić sobie w ...

Oddzielenie światła od ciemności

Oddzielenie światła od ciemności Ciemność od zarania dziejw była synonimem zła i kojarzona była z szatanem i demonami.Pierwszą pisemną wzmianką potwierdzającą to twierdzenie jest Biblijna Księga Rodzaju, w ktrej opisano pracę Boga Jahwe nad stworzeniem ...

Prawo budowlane samowola budowlana

Prawo budowlane samowola budowlana Jedną z podstawowych zasad ustawy Prawo budowlane jest zasada, że wszelkie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym ustawodawca wyraźnie podkreślił, że podstawą do ro...

Kordian jako bohater romantyczny.

Kordian jako bohater romantyczny. Kordian - czary, wodzowie, dzieje Kordiana, wędrwka, Winkelried, spisek koronacyjny, Strach i Imaginacja, Kordian jako bohater romantyczny, rozmowa cara z Konstantym CZARY: Szatan zwołuje czarownice – gotują w kotle, z ktrego wyłaniają się wodz...

Prawo karne - skarbowe

Prawo karne - skarbowe 1. Podział prawa karnego Prawo karne podzielić można na następujące dziedziny: a.) prawo karne materialne - jest dziedzina. prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry