• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Scharakt...

Nawigacja

Scharakteryzuj "Dziady" jako dramat romantyczny.Scharakteryzuj "Dziady" jako dramat romantyczny.
Romantyzm ukształtował się w całkowitej opozycji do epoki wcześniejszej - oświecenia. Świat ukazany przez romantykw, przepuszczony został przez pryzmat ich uczuć, wiary wewnętrznej. Twrcy romantyczni programowo zwalczali wszelkie zasady i reguły obowiązujące w dziełach literackich. Nie inaczej było w dramacie romantycznym, ktry zerwał z klasycznymi zasadami . "Dziady" A. Mickiewicza są dramatem romantycznym, ktry posiada następujące cechy:
1. Pomieszanie realizmu z fantastyką. Obok scen realistycznych ("Scena Więzienna", "Salon Warszawski", "Pan Senator") istnieją w dramacie sceny fantastyczno - wizyjne ("Improwizacja", "Widzenie ks. Piotra", "Sen Senatora", "Sen Ewy"). W II i IV części "Dziadw" pojawiają się też duchy zmarłych, zaś w III części - diabły i anioły. Zadaniem tych scen jest zbudowanie nastroju, poruszenie uczuć odbiorcy, pogłębienie charakterystyki psychologicznej postaci. Nie jest to zabieg całkiem nowy, bo już Szekspir do "Makbeta" wprowadził wiedźmy i zjawy, ale w dramacie Mickiewicza sceny te grają rolę rwnorzędną z realistycznymi, u Szekspira były tylko uzupełnieniem.
2. Pogwałcenie klasycznej zasady trzech jedności. W dramacie Mickiewicza nie obowiązuje jedność miejsca (akcja toczy się w Wilnie, Warszawie, w celach więziennych i w salonach arystokratycznych, w domku wiejskim pod Lwowem, w kaplicy cmentarnej - II część, w chacie księdza - IV część, wreszcie na zesłaniu - "Ustęp") ani jedność czasu (są to lata od około 1823 do 1831, choć brak dokładnego sprecyzowania), ani jedność akcji (dramat porusza rżne sprawy: martyrologię narodu, walkę Konrada z Bogiem, charakterystykę społeczeństwa, sprawę przyszłości narodu, charakterystykę zaborcw, dzieje nieszczęśliwej miłości Gustawa, opis obrzędu ludowego).
3. Luźna kompozycja utworu. Każda z części dramatu i każda ze scen może istnieć samodzielnie. Brak jest w "Dziadach" akcji rozumianej jako ciąg przyczyn i skutkw. Akcja nie tworzy logicznego ciągu, każda ze scen i części podejmuje inną problematykę.
4. Brak przestrzegania czystości gatunku nie tylko w obrębie dramatu - jako rodzaju literackiego. Mamy w dramacie elementy epickie (opowiadanie o losach patriotw polskich) i liryczne (wybuchy natchnienia oraz wyznania uczuć wewnętrznych w "Improwizacji" i "Widzeniu"). Mamy też elementy groteski ("Sen Senatora") i sceny komiczne (dowcipy i żarty więźniw usiłujących dodać sobie otuchy).
5. Nowy typ bohatera romantycznego, ktry posiada następujące cechy:
a). nadwrażliwość uczuciowa będąca źrdłem talentu poetyckiego. Konrad jest poetą, wybrańcem narodu. Potrafi wznieść się ponad ludzi i z dumą powiedzieć:

"Depcę was, wszyscy poeci,
Wszyscy mędrce i proroki,
Ktrych wielbił świat szeroki"

Mickiewicz podkreślając niezwykłą moc twrczą swego bohatera podpisuje się pod popularną zachodnioeuropejską ideą, zgodnie z ktrą poeta stawał się prorokiem, duchowym wodzem narodu;
b). tragizm wypływający z niemożliwości zrealizowania idei, ktrej bohater poświęcił swe życie. Tragiczny jest Gustaw, ktry bezgranicznie kocha kobietę, ale miłość ta prowadzi go do samobjczej śmierci. Tragiczny jest los Konrada i innych patriotw polskich, ktrzy życie swoje poświęcają idei walki o wolność ojczyzny;
c). osamotnienie wynikające z niemożliwości porozumienia się nawet z najbliższymi. W celi więziennej widzimy wielu więźniw, ktrzy darzą Konrada przyjaźnią, ale nie rozumieją go do końca. Konrad przerasta ich i dlatego musi pozostać samotny;
d). nieszczęśliwa miłość do kobiety (Gustaw) i gotowość do poświęcenia własnego szczęścia i życia dla szczytnej idei (walki o wolność ojczyzny, walki o szczęście ludzi);
e). patriotyzm wyrażający się w ponoszeniu ofiar (męczeństwie) dla ojczyzny i w walce o jej wolność;
f). skłonności samobjcze wynikające z małej odporności psychicznej i niemożności pokonania przeszkd piętrzących się na drodze do realizacji celu życia (Gustaw - samobjca z miłości, zamiary samobjcze młodego więźnia Rollisona).
Tak więc mamy w "Dziadach" połączenie realizmu z mistyką, rzeczywistości z fantastyką, przełamanie granic między rodzajami i gatunkami literackimi, ogromną rolę czynnikw cudownych, luźną budowę scen. Są to cechy europejskich dramatw romantycznych. "Dziady" Mickiewicza można więc śmiało ulokować obok "Fausta" Goethe'go czy dramatw Byrona.


Przykadowe prace

Malarstwo historyczne II połowy XIX wieku

Malarstwo historyczne II połowy XIX wieku 1. Malarze 2. Style malarstwa w wczesnym czasie • Malarstwo impresjonistyczne • Malarstwo batalistyczne • Postimpresjonizm 3. Przykłady dzieł Malarze Najwybitniejszym malarzem romantyzmu polskiego był Piotr Michałowsk...

Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twrczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?.

Jaki model człowieka i obywatela prezentuje twrczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego?. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy rozpocząć od przypomnienia sobie w jakiej epoce literackiej tworzyli M.Rej i J.Kochanowski. Pisarze ci tworzyli w epoce odrodzenia zwanej inaczej renesansem. Jest to...

System wartości polskiego inteligenta u początku XXI wieku.

System wartości polskiego inteligenta u początku XXI wieku. Struktura społeczna i obyczajowość ludzi początku XX wieku zdecydowanie rżni się od wspłczesnej. Znikną sztywny podział na klasy społeczne, a wskutek postępu technologicznego i kulturowego od wszystkich ...

Ramzes II Wielki władca starożytnego Egiptu - jego życie i dokonania

Ramzes II Wielki władca starożytnego Egiptu - jego życie i dokonania Ramzes II Faraon nazwany pźniej przez historię Ramzesem Wielkim wprowadził Egipt w okres niesłychanej prosperity, jakiej ten kraj nie zaznał od czasw Totmesa III. Genialny dowdca, wielki budowniczy, panował prz...

“In what ways do you think your childhood has influenced you as an adult?

“In what ways do you think your childhood has influenced you as an adult? “In what ways do you think your childhood has influenced you as an adult? I came from typical Polish family where I had mother, father and one older brother. My parents worked from morning until 4pm. Child support was maximum and I u...

Charakterystyka Romea

Charakterystyka Romea Chciałbym scharakteryzować Romea Montekiego, ktry pojawił się w książce Romeo i Julia napisanej przez Wiliama Szekspira. Żył on pod koniec XVI wieku. W książce jest przedstawiony jako młodzieniec, mający około 20 lat. Zamieszkiwał...

Obliczenia molowe

Obliczenia molowe m = n • M m – masa substancji (g) n – liczba moli (mol) M – masa molowa (g / mol) N = n • NA N – liczba cząstek materialnych(at.) n - liczba moli (mol) NA – liczba Avogarda 6,023•1023 atomw / mol 1u = 1,66•10-24 kg mol – ...

Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach trzydziestych.

Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach trzydziestych. Zarwno Hitler jak i Mussolini kwestionowali istniejący porządek polityczny w Europie i świecie określany mianem wersalsko-waszyngtońskiego, głosząc rewanżyzm, odwet, ekspansjonizm. Początkowa wydawało się, ż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry