• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Scharakt...

Nawigacja

Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe.Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe.


Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe.

Na polski system podatkowy składa się jedenaście tytułw podatkowych, objętych materialnym szczeglnym prawem podatkowym. Pojęcie podatku zostało zdefiniowane w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, wojewdztwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się rwnież do opłat i innych niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetw jednostek samorządu terytorialnego, do ktrych ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, oraz opłat, o ktrych mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.
Nieodpłatność podatku polega na tym, że podmiotowi, ktry go uiścił, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wzajemnego świadczenia ze strony państwa. Wpływy z podatkw zwiększają oglną sumę dochodw budżetowych. Z kolei z budżetu finansowane są zadania oglnospołeczne, takie jak oświata czy ochrona zdrowia, z ktrych korzystają podatnicy i członkowie ich rodzin. W tej sytuacji można mwić, co najwyżej, o odpłatności oglnej.
Przymusowość odrżnia podatek od świadczeń dobrowolnych. Stosunek między podmiotem zobowiązanym do płacenia podatku i podmiotem uprawnionym do jego nakładania jest stosunkiem podporządkowania. Obowiązek świadczenia podatku może być wyegzekwowany przez organ administracji finansowej państwa. W tym celu przewidziany jest nawet tryb egzekucyjny.
Bezzwrotność sprowadza się do tego, że uiszczony podatek nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej generalnej zasady dotyczą takich sytuacji, gdy podatek został nieprawidłowo obliczony i zawyżony lub też jeśli nałożono go niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Pieniężny charakter rżni podatek od innych świadczeń osobistych i materialnych na rzecz państwa. W rżnych okresach historii bywał on jednak ściągany w postaci płodw rolnych czy zwierząt. Jednakże pobr podatkw w postaci naturalnej należy już do przeszłości.
Podatek jest nakładany i ustalany jednostronnie. Decyzję w tej sprawie podejmują centralne lub terenowe organy stanowiące. Sam podatnik nie ma żadnego wpływu na wysokość obciążenia z tego tytułu. Podatnicy mogą jedynie w sposb pośredni, przez lobbistw lub grupy nacisku, wywierać presję na parlament czy lokalne organy stanowiące.
Podatki pełnią funkcje, ktre, z jednej strony, mają charakter obiektywny, z drugiej zaś, zmieniają się wraz z przeobrażeniami ustrojowymi i społeczno - gospodarczymi. Można wyodrębnić trzy podstawowe funkcje podatkw:
1.Fiskalna - dostarczenie państwu dochodw.
2.Przykadowe prace

Rżne oblicza heroizmu. Symbolika dwch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa)

Rżne oblicza heroizmu. Symbolika dwch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa) Przytoczone powyżej fragmenty pochodzą z powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Ośrodkiem akcji tej powieści są waśnie między dworem Korczyńskich a zaściankiem Bohatyrowiczw. Niegdyś dw...

Historia myśli ekonomicznej.

Historia myśli ekonomicznej. Starożytna myśl naukowa rozpoczyna się w zasadzie na przełomie VIII i VII w. pne., kiedy obok poezji pojawiły się pierwsze rozważania filozoficzne. Filozofia była krlową wszystkich nauk i to jej były podporządkowane wszystkie problemy i rozmy&...

Ciepło (topn, krzep, par, skr)

Ciepło (topn, krzep, par, skr) C.topn.=iloraz ciepła potrzebnego do stopienia ciała przez jego Masę w temp. Topnienia//Ct=Q/m//jedn=J/kg C.krzep=iloraz ciepła oddanego przez krzepnące ciało przez Jego masę w temp. Krzep//Ck=Q/m//jedn.=J/kg C.par.-ilorz ilości cie...

Fluor - oglna charakterystyka

Fluor - oglna charakterystyka Fluor ma symbol F, jest to pierwiastek chemiczny należący do grupy VII A w układzie okresowym, liczba atomowa 9, masa atomowa 19,0. W przyrodzie fluor występuje wyłącznie w stanie związanym w minerałach: fluorycie CaF2, kriolicie Na3AlF6, apatycie 3Ca3(PO4)2...

Dowody na istnienie Boga

Dowody na istnienie Boga Większość filozofw w swoich rozważaniach dotykała tematu Boga, jednak ja zajmę się tymi, ktrzy w sposb szczeglny zajęli się istnieniem Boga. Już w czasach starożytnych była mowa o religii. Początek religijnym ideom dał Pita...

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią.

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. polikarpos - z grec oznacza owocny , płodny co może odnosić się do pracy naukowej bohatera magister-lac. Nauczyciel Utwr należy do zabytkw języka polskiego pochodzących z przełomu XV- XVI wieku . Należy do tekstw św...

Kandyd

Kandyd Kandyd, czyli optymizm – oświeceniowa satyryczna powiastka filozoficzna francuskiego filozofa Vertera, po raz pierwszy wydana w 1759 r. Pełen tytuł powiastki brzmi Candide, ou L'Optimisme, traduit de l'Allemand de M. Le Docteur Ralph, avec les additions qu'on a trouves dans la poche du docteur, lorsq...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc 1.Organizacja miejsca wypadku: a) Ocena sytuacji Ocenę i analizę miejsca wypadku zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu , ratownikowi oraz zabezpieczenie samego miejsca wypadku b) Zasada udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc obejmuje ratowanie życie. Zapobieganie dalszym ur...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry