• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Skł...

Nawigacja

Składniki kulturySkładniki kultury


Składniki kultury1. Kultura materialna:

Nazywamy wszystkie dotykalne, konkretne wytwory społeczeństwa. Np. odkrycia archeologiczne: gliniane dzbany, biżuteria, broń. Krtko mwiąc, każdy fizyczny przejaw życia ludzi jest częścią kultury materialnej.

Kultura materialna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.2. Kultura niematerialna.

Duchowe wytwory społeczeństwa przekazywane pokoleniom. Stanowią ośrodek życia społecznego.WIEDZA I PRZEKONANIAPoglądy na temat świata jakie sobie wytworzyliśmy są częścią kulturowego dziedzictwa wszystkich społeczeństw. Pojęcie wiedza odnosi się do zbioru tk. pojęć, ktre oparte na wnioskach pochodzących z doświadczenia empirycznego, np. kulistość Ziemi i związek między niską wagą noworodkw, a paleniem podczas ciąży to elementy wiedzy.

Przekonania SA poglądami nie opartymi odpowiednią wiedzą empiryczną w takim stopniu, ktry umożliwiałby uznanie ich za niewątpliwie prawdziwe.Kultury wszystkich społeczeństw zawieraja poglądy na temat środowiska naturalnego oraz świata stworzonego przez ludzi. Co więcej wszystkie kultury wytworzyły idee dot, wielu nie sprawdzonych czy niejednoznacznych aspektw życia i śmierci, tkj np. istnienie życia po śmierci.WARTOŚCISą abstrakcyjnymi pojęciami mwiącymi o tym, co społ, uważa za dobre, słuszne i pożądane. Wartości stanowią kontekst, w ktrym są ustanawiane i uzasadniane normy społeczne. Wartości są podstawą oceny działan społ, i dlatego kształtują nasze wybry.

Wartości nie muszą być statyczne, mogą się zmieniać wraz z upływem czasu.np wartości dot. Miłości, seksu i małżeństwa.NORMYNasze zachowanie jest poddane strukture norm, przepisw i regulacji społecznych nakazujących odpowiednie zachowanie w szczeglnych sytuacjach. Normy mogą rwnież kształtować zachowaia ludzi wobec siebie.

Struktura nor społecznych jest podzielona na zwyczaje, obyczaje i prawa.

Zwyczajami nazywa się rutynowe czynności życia codziennego. Są to nawykowe działania, takie jak budzenie się o tej samej porze, nalewaie mleka do płatkw, jedzenie za pomocą sztućcw. Ludzie powinni zachowywać się zgodnie z ustalonymi zwyczajami: jeśli tego nie robią, uważa się takich ludzi za ekscentrykw, dziwakw czy nieokrzesańcw.

Obyczaje są normami uważanymi za najistotniejsze dla funkcjonowania społ i życia społ jako całości. Wartości patriotyczne określają obyczaje związane z odpowiedzialnym zachowaniem obywateli.

Tabu oznacza obyczaje proskryptywne, czyli takie, ktre określają, czego nie powinno się robić. Naruszenie tabu i innych obyczajw pociąga za sobą o wiele bardziej surowe sankcje niż niestosowanie się do zwyczajw. Sakcje te mogą obejmować uwięzienie, wygnanie, a nawet śmierć.Prawa są normami ustanowionymi i wymuszonymi przez władzę polityczną społ. Kiedy prawa te są nie spisane i skodyfikowane, określa się je jako ustawodawstwo . W niektrych społ prawo przekazuje się w formie ustnej; prawo zwyczajoweZNAKI I SYMBOLEZnaki są reprezentacjami, przedstawieniami zastępującymi coś innego niż one same. Znak naturalny ma wewnętrzny, immanentny związek z tym, co przedstawia. Np. specyficzny zapach jest znakiem skunksa ;p

Symbole (znaki konwencjonalne) nie mają naturalnego pochodzenia.; są arbitralnie stworzonymi przedstawieniami (słowami gestami, przedmiotami, obrazami), ktre zyskują znaczenie dzięki umowie (konwencji) społecznej.

*Język jest społecznie wytworzonym zbiorem znaczących symboli i najważniejszym aspektem kultury. Elementy języka mają mniej więcej to samo znaczenie dla wszystkich, ktrzy należą do tej samej społ językowej. Jest głwnym środkiem porozumiewania się.

*Gesty. Za ich pomocą rwnież można porozumiewać się (gesty, ruchy ciała).

Ludzie porozumiewają się w sposb werbalny- za pomocą języka- i niewerbalny- za pomocą gestw.

Kultura

Kultura to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne umiejętności nabywane przez człowieka jako członka społeczeństwa, a także umiejętności wytwarzania i gospodarowania, mowa i pismo. Mianem kultury obejmujemy zjawiska, ktre są wytworem aktywności ludzkiej (np. wiedza, zwyczaje, religie) i podlegają obiektywizacji tzn. są wsplne wielu ludziom, mogą być przekazywane innym i istnieją jako zjawiska ponadjednostkowe, niezależne od woli i subiektywnych wyobrażeń jednostek. Często wyrżnia się kulturę materialną, duchową i społeczną. Kultura materialna to umiejętności wytwarzania przedmiotw użytkowych, pozyskiwania żywności, czasami włącza się także przedmioty, ktre powstały dzięki tym umiejętnościom. Kultura duchowa obejmuje wytwory nie mające użytkowego charakteru, są to religia, sztuka, wyobrażenia o świecie, mitologia i filozofia. Kultura społeczna obejmuje normy i wzory postępowania, prawa, zwyczaje i rżnorodne zasady regulujące stosunki między ludźmi. Podstawowymi elementami kultury są wartości, normy i symbole. Wartości to sfera kultury, ktra zawiera oceny, kryteria i wyobrażenia o tym, co słuszne, odpowiednie. Są to ustalone w społeczności cele i standardy. Normy są konkretnymi wskazwkami i wzorami określającymi postępowanie właściwe i niewłaściwe. Normy określają np. zasady zawierania małżeństw, pracy itp., a także precyzują co i w jaki sposb jeść i jak się ubierać. Pewne normy mają charakter zwyczajw, inne zasad moralnych, jeszcze inne norm prawnych. Symbole to obiekty, ktre mają pewne ustalone znaczenie, niosą pewną ustaloną treść zrozumiałą dla innych. Symbolami są też przedmioty, ktrym nadaje się szczeglne znaczenie: godła, flagi. Wartościowanie, normowanie oraz symbolizacja tworzą trzy podstawowe przenikające się komponenty kultury. Ustalono zestaw oglniejszych elementw kultury, ktre występują powszechnie, chociaż w zrżnicowanych postaciach np.: sporty atletyczne, sztuka przyrządzania potraw, taniec, tłumaczenie snw, małżeństwo i rodzina, świętowanie, ubir, zakazy dietetyczne, praktyki religijne, ceremonie pogrzebowe, gry, dawanie darw, zakazy kazirodztwa, muzyka, mity, liczenie, imiona, ograniczenia seksualne, czynności higieniczne, sądownictwo. Istnieje zbieżność między typem osobowości i kultury. Etnocentryzm to skłonność do negatywnego oceniania innych kultur z perspektywy własnej grupy kulturowej. Postacią etnocentryzmu jest skłonność do postrzegania własnej kultury jako wyższej, lepszej. Ujawnia się także niechęć do innych kultur. Europocentryzm to skłonność do postrzegania społeczeństwa i historii z europejskiej perspektywy. Relatywizm kulturowy – metodologiczny postulat, by nie oceniać kultur za pomocą kryteriw pochodzących z innych kultur, ale ukazać je w ich odrębności. Wyraża on dążenie, by oceny moralne i etnocentryzm nie uniemożliwiały prowadzenia rzetelnych badań. Homogeniczność kulturowa – jednolitość kulturowa. Zrżnicowanie pod względem wykształcenia, zamożności i wykonywanych zawodw wiąże się ze znacznymi odrębnościami kulturowymi pod płytką warstwą powszechnie uznawanych norm i wartości. Tworzą się środowiska i zbiorowości wyrżniające się znaczną odrębnością kulturową. Do takich rżnic odnosi się pojęcie podkultury (subkultury). Dla określenia wartości, norm i symboli uznawanych przez większość społeczeństwa używa się terminu kultura dominująca. Podkultura (subkultura) to wyrżniający się zespł wartości, norm i symboli charakterystyczny dla pewnej zbiorowości. Są podkultury robotnicze, religijne, itp. Kontrkultura to subkultura odrzucająca kulturę dominującą, sprzeciwia się ona aprobowanym powszechnie wartościom, odrzuca je. Kultura masowa charakteryzuje się tym, że treści przekazywane są wielkiej liczbie odbiorcw za pośrednictwem technicznych środkw przekazu. Jest rezultatem przemian zachodzących w społeczeństwie, kształtuje się wraz z rozwojem oświaty i uprzemysłowieniem. Młodzież i dzieci stanowią poważną kategorię nabywcw towarw kulturowych. Jest to efekt oglnego wzrostu zamożności, upowszechnienia nauczania szkolnego i wydłużenia okresu kształcenia się młodzieży. Kultura masowa jest kulturą rozrywki, relaksu i odpoczynku. Najbardziej typowe dla kultury to powieści sensacyjne i kryminały, programy rozrywkowe i seriale. Możemy wyrżnić trzy układy kultury: I. Pierwotny, treści kulturowe są przekazywane w warunkach fizycznej i psychicznej bliskości, w kręgu bliskich sobie ludzi. II. Instytucjonalny, nadawcy występują wobec odbiorcw w sformalizowanych rolach, reprezentując instytucje w ktrych działają. Układ wspłtworzą szkoły, kościoły. III. Masowy, dominuje tu kontakt pośredni, odbiorcy tworzą anonimową publiczność, pozostającą w rozproszeniu.Przykadowe prace

"Święta Jadwiga "

"Święta Jadwiga " ŚWIĘTA JADWIGA Jadwiga Andegaweńska, crka Ludwika Wielkiego, krla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki, przyszła na świat na Węgrzech . Pobyt w znakomitym środowisku kulturalnym dworu w Budzie sprawił , iż Jadwiga posiad...

Przedstaw jakie mogą być ujemne skutki dla osoby zawierającej umowę bez należytej znajomości prawa

Przedstaw jakie mogą być ujemne skutki dla osoby zawierającej umowę bez należytej znajomości prawa Wdobie kryzysu gospodarczego przedsiębiorcom zależy na jak najtańszej sile roboczej. Oby tylko zapłacić jak najniższe składki na ZUS, podatki, zasiłki, PFRON itd. ...

Wyznania św Augustyna krtka praca

Wyznania św Augustyna krtka praca Wyznania Św. Augustyna Zanim zabiaerzemy sie za opis wyznan nalerzy zwrcić uwage kim był autor, aby to osiągńać trzeba przestudiować jego życiorys. Tak wieć urodził się on 13 listopada 354 roku w Tagaście położ...

Wakacje bez nałogw

Wakacje bez nałogw Żyjemy w XXI wieku. W naszych czasach młodzież ma wiele problemw. Nie mogąc ich rozwiązać, siegają po narkotyki i alkohol. Lecz wielu młodych ludzi wpada w nałogi przez towarzystwo, w ktrym przebywa. Koledzy namawiaą do tego pierwszego razu: - Sprbuj p...

Biografia - Arystoteles - biografia, twierdzeniai cytaty

Biografia - Arystoteles - biografia, twierdzeniai cytaty Arystoteles, gr. ???????????, Aristoteles (ur. 384, zm. 322 p.n.e.) – Urodził się w greckiej kolonii Stagirus u wybrzeży Tracji. Jego ojciec był nadwornym lekarzem macedońskiego krla Amynasa. W wieku 17 lat Arystoteles został wysł...

Jak zrobić stowarzyszenie

Jak zrobić stowarzyszenie Stowarzyszenie ?organizacja społeczna(zrzeszenie) powoływana przez grupę osb mających wsplne cele lub zainteresowania. W Polsce do stowarzyszeń nie zalicza się partii politycznych, komitetw wyborczych związkw wyznaniowych i branżowych organizacji zawodo...

Mon pire anniversaire.

Mon pire anniversaire. C'etait le 4 avril , je me suis reveillee a 8 heures du matin pour aller en voiture chez ma tante qui habite 200km de chez moi.Apres avoir parcouru 100 km j'ai creve un pneu, c'est la ou on commence les ennuies.J'ai pris mon telephone pour appele de l'aide et la je me suis enerve quand j'ai vue que la bat...

Turystyka - pojęcia

Turystyka - pojęcia Turystyka-całokształt stosunkw i zjawisk związanych z podrżą i pobytem w jakiejś miejscowości osb przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkow&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry