• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Skutki I ...

Nawigacja

Skutki I wojny światowejSkutki I wojny światowej
Wygranie wojny przez państwa Ententy dało Francji i Wielkiej Brytanii wiele korzyści się ich rola w Europie, Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię. Znacznie wzrosła też władza USA. Te trzy wyżej wymienione państwa sprawowały nadzr nad realizacją postanowień Traktatu Wersalskiego. Pełniły one także rolę arbitrw w sporach między państwami(np.przebieg plebiscytu na Grnym śląsku). Rosja straciła wiele w tej wojnie,gdyż ciągle dokonywały się w niej zmiany związane ze zmianą systemu sprawowania władzy.Największymi przegranymi były jednak Austria i Niemcy.Utraciły one większą część zdobytych ziem,musiały płacić odszkodowania wojenne innym państwom, ich gospodarka była nastawiona głwnie na produkcję dla wojska,więc musiała ponownie zmienić swj charakter.Dużo natomiast zyskały państwa będące wcześniej pod okupacją jak np. Polska.Po ponad stuletniej niewoli powstało znowu niepodległe państwo polskie z wolnym dostępem do morza.Mimo iż nie wszystkie ziemie polskie należały do terenw Polski(np.Gdańsk,Grny śląsk), to najważniejsze dla polakw było odzyskaie suwerenności. W I wojnie światowej zginęło około 10 mln. ludzi,a 20 mln. zostało rannych. Były także ogromne straty materialne.W tym konflikcie zostały użyte także nowe rodzaje broni.Piechota została wyposażona w ciężkie karabiny maszynowe.Altyleria posiadała działa o ogromnych kalibrach,dużej sile ognia i dalekim zasięgu ognia.W zaopatrzeniu dużą rolę odgrywały samochody.W tej wojnie zadebiutował także nowy pojazd wspomagający natarcie piechoty - czołg.Na froncie zachodnim Niemcy wprowadzili także gazy bojowe,ktre mimo zakazu były stosowane pśniej przez obie strony konfliktu.Wojna toczyła się nie tylko na lądzie,ale także na morzu i w powietrzu.Marynarka była wyposażana w pancernikim,ktre dysponowały bardzo dużą siłą ognia. Pojawiły się także okręty podwodne,ktre praktycznie bezkarnie mogły nękać konwoje z dostawami dla wojska. Na początku wojny w celach dokonywania rozpoznania został użyty także samolot.Pod koniec wojny lotnictwo obydwu walczących stron posiadało już jednostki bombardujące,myśliwskie i rozpoznawcze. Nie na długo jednak zapanował pokj w Europie,bo już po 21 latach doszło do nowego konfliktu zbrojnego,ktry pochłonął jeszcze więcej ofiar i objął terenami walk jeszcze większe obszary.

Liga NarodwLiga Narodw jest to organizacja międzynarodowa utworzona w 1919r. w Paryżu, podczas konferencji pokojowej, jaka odbyła się po zakończeniu I wojny światowej. Pakt L.N. został przygotowany pod przewodnictwem prezydenta Stanw Zjednoczonych W. Wilsona, a następnie przyjęty 28.04.1919r. jako integralna część Generalnego Traktatu Pokoju inaczej nazywanego Traktatem Wersalskim. Wszedł on w życie 10.01.1920r. O jego istocie mwiły hasła jak: pokj przez prawo, harmonia interesw, harmonia świata, prawo międzynarodowe jako światowy skarbiec wartości moralnych. Członkiem L.N. mogło zostać państwo posiadające samorząd. Pierwotnymi członkami Ligi Narodw były 32 państwa. W okresie do 1925 r. do L.N. przystąpiło dalszych 10 krajw. W sumie więc L.N. liczyła 55 członkw. Do Ligi nie należały: Stany Zjednoczone, ZSRR, ktry wstąpił do Ligi Narodw w 1934r., by wystąpić z niej w 1939r. oraz Niemcy ( wstąpiły do Ligi w 1926r., by wystąpić z niej w 1933r. Najwyższą liczbę członkw L.N. osiągnęła w 1937r. Należały wwczas do niej 54 państwa. Największą rolę odgrywały w niej Francja i Wielka Brytania.

Siedzibą L.N. była Genewa. Jednym z celw L.N. było stworzenie systemu bezpieczeństwa, warunkw pokojowego rozwiązywania sporw międzynarodowych i rozbrojenia.

Szczeglnie ważny jest artykuł 12, w ktrym zawarte jest zobowiązanie państw do pokojowego załatwiania sporw międzynarodowych. Nie jest to jednak postanowienie wprowadzające bezwzględny zakaz wojny jako środka rozwiązywania sporw i konfliktw międzynarodowych. Tego rodzaju zobowiązanie zostało zawarte dopiero w przyjętym w 1928r. Pakcie Brianda-Kelloga mwiącym o wprowadzeniu zakazu wojny, traktowanej dotąd jako legalny środek polityki zagranicznej państwa.

Przy Lidze Narodw działał Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej. Działalność L.N. obejmowała w pierwszej kolejności problematykę pokoju, bezpieczeństwa i wojen. Do sukcesw w tym zakresie należały m.in. zwołanie konferencji rozbrojeniowej w 1932r. Liga rozpatrywała także szereg sporw międzynarodowych, jak np. spr Litwy z Polską o Wilno (1920), Spr Grecji z Włochami o cieśninę Korfu (1923). Nie rozpatrywała natomiast w ogle sprawy Agresji Niemiec na Polskę w 1939r. Prowadząc negocjacje z agresorami ułatwiła im rozpętanie II wojny światowej. Osiągnięciem L.N. są natomiast prawno-miedzynarodowe regulacje wielu problemw międzynarodowych (np. prawo wojenne, status uchodźcw, bezpaństwowość). Od grudnia 1939r. Liga Narodw zawiesiła swe prace.Pakt Ligi Narodw dołączono do wszystkich traktatw pokojowych. Określał on zadania Ligi- czuwać nad narodami, nad ich bezpieczeństwem i oglnie nad pokojem światowym. Trzy głwne organy Ligi to Zgromadzenie Oglne wszystkich członkw, Rada pięciu mocarstw i Sekretariat. Wokł ich powstało kilka innych instytucji. Razem stanowiły system Ligi Narodw. Utworzono stałe komisje czuwające nad sprawami podlegającymi Lidze: Komisja ds. Wolnego Miasta gdańska, Komisja Mandatowa i komisja ds. Mniejszości Narodowych. Powołano tez instytucje koordynujące wspłprace międzynarodowa w dziedzinie kultury, gospodarki i pomocy humanitarnej. Ważna działalność prowadziło Biuro Komisarza Ligi Narodw ds. Uchodźcw, tzw. Bezpaństwowcw, ktrym ich własne państwa odbierały obywatelstwo. Przy Lidze Narodw założono także Międzynarodowa Organizację Pracy, dążyła ona do zapewnienia odpowiedniego poziomu warunkw pracy i życia na całym świecie. W Hadze powstaje rwnież Stały Trybunał Sprawiedliwości Ligi Narodw, ktry miał rozstrzygać spory między państwami.

I tak po raz pierwszy stosunki miedzy państwami miała regulować ponadnarodowa organizacja, ktrej członkowie płacili nawet składki. Działalność Lig Narodw była ważnym doświadczeniem, na ktrym oparto Organizację Narodw Zjednoczonych. W sprawie pokojowego rozwiązania poważnych międzynarodowych konfliktw organizacja zawiodła. Po pierwsze Liga Narodw miała być org. wszystkich państw świata i dysponować prawem mediacji oraz interwencji w wypadku zagrożenia pokoju, jednak nigdy nie stała się org, światowa. Do 32 państw założycieli dołączyły wkrtce państwa neutralne, nowo powstałe oraz pokonane. Z ligi wykluczono jednak Niemcy i Rosje Radziecką już na samym początku. Nie przystąpiły do niej w ogle Stany Zj.Obciążeniem dla organizacji okazało się uznanie Paktu Ligi za integralna część traktatw pokojowych. Polska, Czechosłowacja, Jugosławia uważały Ligę za gwaranta postanowień pokojowych. Jednak państwa niezadowolone z postanowień pokojowych tj Niemcy, ZSRR, Węgry, Austria krytycznie odnowiły się do organizacji, uważały Ligę Narodw za narzędzie polityki państw zwycięskich. Spadek jej prestiżu był widoczny gdy organizacje nie potrafiła zapobiec takim wydarzeniom jak okupacja Zagłębia Ruhry przez Francję lub aneksja Kłajpedy przez Litwę.

Organizacja nie dysponowała odpowiednimi środkami nacisku w wypadku konfliktw, nie miała możliwości zastosowania sankcji wojskowych. Międzynarodowe siły mogące temu służyć nie powstały. Jedynym sukcesem Ligi było wykluczenie ZSRR po agresji na Finlandię. Polityka mocarstw znw oparła się na sojuszach i koalicjach ale rwnież na przemocy i zbrojeniach.

Konferencja pokojowa w ParyżuKonferencja pokojowa – 18.01.1919:- wszystkie strony uważały, że winnym rozpętania wojny są Niemcy

- nie postanowiono likwidować imperializmu, żeby mc odbudować Niemcy

-Anglia nie chciała osłabienia, bo wtedy mogłaby rozwijać się Francja.

-Francja chciała osłabić Niemcy.

Uczestnicy:- USA- Woodrow Wilson, Anglia – Lloyd George, Francja – Clemenceau, Japonia, Włochy – Vittorio Orlando

Francja poniosła największe straty w czasie wojny. Chciała odszkodowań od Niemiec oraz likwidacji niemieckich sił zbrojnych i podziału Niemiec. Nadrenia miała być protektorem Ligi Narodw.

28 czerwca 1919r. Podpisano traktat pokojowy.(wersalski) Był bardzo niekonsekwentny. Od razu zaczęto wzmacniać Niemcy, bo narodził się Związek Radziecki z niebezpiecznym ustrojem.

Postanowienia:

- Niemcy spłacą odszkodowanie wojenne w ciągu 30 lat.

- Niemcy zostaną pozbawieni obowiązku służby wojskowej – 100 armia (Reiswera) do pilnowania porządku wewnętrznego.

- Niemcy mają zakaz posiadania lotnictwa, łodzi podwodnych oraz broni pancernej.

- Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię.

- Francja otrzymała na 15 lat mandat na Zagłębie Saary.

- Wprowadzono 50 km strefę zdemilitaryzowaną nad Renem.

- Powołano Ligę Narodw.

- Wprowadzono tzw. traktaty mniejszościowe podpisały je Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia i Grecja. Mwiły, że mniejszości narodowe będą traktowane na rwni z obywatelami. Były ważne, ale nie rozciągnięto ich na kolonie i tereny mandatowe.

Traktaty:

a) Austria – w Saint –Germain 10.09.1919

-Czechosłowacja- Czechy,Morawy i Śląsk Opawski od Austrii

- Krlestwo SHS -Styria,Dalmacja,Bośnia i Hercegowina

-Rumunia - Bukowina

-Włochy- pd.Tyrol, zach. Krainę i pobrzeże Adriatyku

-Polska - Galicja

-Austria- zmuszona do zapłacenia odszkodowania i zmniejszenia armii

b)Bułgaria – Neuilly 27.11.1919

-siły zbrojne ograniczone do 20tys. Bez lotnictwa i broni ciężkiej

-Rumunia- Dobrudż

-Grecja- Tracja Zachodnia

c)Węgry – Trianon 4.06.1920

-ograniczenie wojska, zapłata odszkodowania

-Czechosłowacja –Słowacja i Ruś Zakarpacka

-Krlestwo SHS – cz. Banatu, Chorwację i Wojwodinę

-Rumunia – Siedmiogrd, część Banatu

d)Turcja – Sevres 10.08.1920

-likwidował Imperium Osmańskie

-Grecja- Adrianopol, Smyrnę oraz pozostałe posiadłości europ.

-Kurdystan – pd-wsch obszary

-nigdy nie wszedł w życie

Liga Narodw- 1919 – 1946 (w 1937 skupiała 58państw)

-cele: -powołana do czuwania nad pokojem światowym zgodnie z programem prez. Wilsona (14pkt Wilsona), statut przyjęty w Wersalu w 1919

-rozwj wspłpracy narodowej

-członkowie:- 32państwa, 5 dominiw, 13 państw zaproszonych

-USA nigdy nie ratyfikowały traktatu

-siedziba w Genewie

-najwyższa władza: – Zgr. Oglne(wszystkie państwa), dominujące znaczenie miała Rada LN – 4stałych członkw (Francja, Japonia, W.Brytania, Włochy) i 4 niestałych

-decyzje- nadzorowała sprawowanie mandatw nad byłymi koloniami niemieckimi

-zakaz handlu kobietami i dziećmi

-powołanie w 1925 komisji rozbrojeniowej

-ocena:- nie potrafiła utrzymać pokoju

-nie stała się organizacją powszechną

-służyła utrzymaniu hegemonii polit. Francji i Anglii

-utrzymywała system kolonialny

-formalnie rozwiązana 2 1946

-majątek przejął ONZ

Konferencja pokojowa, kończąca pierwszą wojnę światową, zebrała się w Paryżu w styczniu 1919 roku. Głwne mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia tworzyły Radę Najwyższą, kierowniczy organ tej konferencji. W jej trakcie skupiono się na następujących problemach: rozstrzygnięciu kwestii terytorialnych przez ustalenie granic państw pokonanych i nowo powstałych, rozstrzygnięciu kwestii ekonomicznych przez ustalenie wysokości i podział odszkodowań wojennych oraz zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa mniejszościom narodowym. Od marca 1919 roku w sprawach europejskich decydowała Rada Czterech (bez Japonii). Mimo przyjęcia jako idei przewodniej zasady samostanowienia narodw, ktra nakazywała, aby granice państwowe pokrywały się z zasięgiem terytorialnym danej narodowości, decyzje konferencji warunkowane były w znacznej mierze interesami gospodarczymi oraz koncepcjami geopolitycznymi zwycięskich mocarstw. Wśrd czynnikw oddziałujących na kształt terytorialny Polski nie można pominąć dwch ścierających się ze sobą koncepcji: pierwszej, Naczelnika Państwa, ktry nawiązując do idei Jagiellonw chciał utworzyć z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski federację państw zwrconą przeciwko dominacji Rosji Radzieckiej, i drugiej, inkorporacyjnej – reprezentowanej przez Narodową Demokrację, ktra pragnęła włączyć do Polski ziemie wschodnie z Wilnem i Lwowem, aby następnie poddać polonizacji zamieszkujących je w większości, obok Polakw – Ukraińcw, Białorusinw i Litwinw.W toku konferencji pokojowej odżył ponownie antagonizm francusko – brytyjski, ktry w znacznej mierze zaciążył nad końcowymi postanowieniami traktatu i przesądził o słabości stworzonego systemu wersalskiego. O ile Francja dążyła do definitywnego rozbicia Niemiec i wprowadzenia postanowień, ktre uniemożliwiłyby w przyszłości odbudowę politycznego, militarnego i gospodarczego potencjału niemieckiego, o tyle Wielka Brytania – usatysfakcjonowana militarnym zwycięstwem na Niemcami, obawiając się hegemonii francuskiej na kontynencie europejskim – nie była zainteresowana w tak zdecydowanym osłabieniu Niemiec. Z tego też powodu przedstawiony przez delegację polską program rewindykacji ziem na zachodzie spotkał się z silnym poparciem Francji i zdecydowanym sprzeciwem Wielkiej Brytanii, upatrującej w powstaniu silnej i niezależnej państwowości polskiej zbyt dużego nie-bezpieczeństwa dla Niemiec. Te ścierające się koncepcje znalazły swj wyraz w postanowieniach trak-tatw pokojowych regulujących granice Polski.Zachodnie i płnocne granice państwa polskiego ustalił traktat pokojowy z Niemcami podpisany w dniu 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Na mocy jego postanowień Niemcy zrzekły się praw do części Wielkopolski, ktra nie została oswobodzona w wyniku powstania wielkopolskiego, i do Pomorza. W okręgu olsztyńskim i kwidzyńskim w Prusach Wschodnich oraz na Grnym Śląsku traktat przewidywał przeprowadzenie plebiscytu, czyli wypowiedzenia się ludności w formie głosowania, czy pragnie przyłączenia do Polski, czy do Niemiec.Gdańsk – mimo pierwotnych zamiarw wielkich mocarstw – nie został włączony do Polski. Z inspiracji Wielkiej Brytanii i Stanw Zjednoczonych traktat wersalski utworzył z Gdańska wraz z przyległym okręgiem wolne miasto, pozostające pod opieką utworzonej w tymże traktacie Ligi Narodw. Polsce powierzone zostało prowadzenie spraw zagranicznych tego miasta. W wyniku podpisanych z Gdańskiem konwencji z 1920 i 1921 roku Polsce przysługiwało na obszarze miasta szereg uprawnień, ktre miały jej zagwarantować swobodny dostęp do morza.

Granica południowa wyznaczona została pośrednio przez traktat pokojowy z Austrią podpisany 10 września 1919 roku w Saint – Germain – en – Laye. Traktatem tym Austria zrzekła się na rzecz głwnych mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych wszystkich praw do obszarw należących do monarchii austro – węgierskiej, a znajdujących się poza nowymi granicami Austrii. Postanowienie o zrzeczeniu zawierało z gry uznanie aktw, ktre wydadzą w przyszłości mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone wobec ziem poza austriackich, a więc także ziem polskich, ktre były częścią monarchii austriackiej. Korzystając z tych uprawnień Rada Najwyższa upoważniła rząd polski do tymczasowego zajęcia Galicji Wschodniej po rzekę Zbrucz.Sprawa wschodniej granicy Polski stanowiła centralne zagadnienie polityki zagranicznej i wewnętrznej nowo powstałego państwa. Pozostawała ona rwnież w kręgu zainteresowania wielkich mocarstw. Ustaliły one w dniu 8 grudnia 1919 roku tymczasową granicę wschodnią Polski biorąc za podstawę zasięg terytorialny narodowości polskiej, ktra pokrywała się w zasadzie ze wschodnimi granica-mi byłego Krlestwa Polskiego, bez Augustowa i Suwałk (tzw. linia Curzona). Granicy tej nie chciał uznać rząd polski, gdyż nie odpowiadała ona ani koncepcjom federacyjnym, ani inkorporacyjnym. O sprawie tej zadecydowały ostatecznie nie noty dyplomatw koalicyjnych, ale wojna z Rosją Radziecką.


Przykadowe prace

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. Dramat rodzinny. Dramat "Nie-Boska komedia" rozpoczyna się sceną, w ktrej Anioł Strż posyła do poety oblubienicę, by była dla niego dobrą żoną. Chr Złych Duchw przygotowuje pokusy: Dziewic...

Elementy bilansu,aktyw i pasyw

Elementy bilansu,aktyw i pasyw Aktywa A . Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwa...

Przyczyny upadku komunizmu

Przyczyny upadku komunizmu Komunizm - ruch społeczno-polityczny wywodzący się z ideologii marksistowsko –leninowskiej. Komunizm jako ideologia stanowi system poglądw głoszący program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego oraz zbudowania społeczeństwa bezklaso...

Na podstawie wybranych utworw literackich uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w ktrym powstały.

Na podstawie wybranych utworw literackich uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w ktrym powstały. Utwory literackie powstałe w oświeceniu wiernie odzwierciedlają czas, w ktrym powstały. Jest to czas, kiedy uwidaczniane były wady i przywary szlachty oraz wczesnego systemu pa ...

Streszczenie - Historia mioci Winicjusza i Ligii

Streszczenie - Historia mioci Winicjusza i Ligii Winicjusz i Ligia to gwni bohaterowie powieci Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Winicjusz by dowdc jednego z rzymskich legionw. Mia wszystko czego mg tylko zapragn. By bowiem mody i bogaty, a drzwi do dalszej kariery stay przed nim szeroko otwarte. Pewnego dnia na...

Ekonomiczne podstawy gospodarowania przestrzenią

Ekonomiczne podstawy gospodarowania przestrzenią W ostatnich latach naszego wieku rozmiar i nasilenie zniszczeń naturalnego środowiska człowieka tak się spotęgowało, że zaniepokoiły cały świat. Do Organizacji Narodw Zjednoczonych napływały masowo z rżnych c...

Wytwrnia win owocowych

Wytwrnia win owocowych 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa jest produkcja i wprowadzenie na rynek nowej marki wina owocowego. Spłka powstała 01.05.2005 r. w Siemianowicach Śląskich jako Spłka z o.o. zgłoszona do Krajowego Re...

Felieton o manipulacji w reklamie

Felieton o manipulacji w reklamie Sternicy świadomości. Rb tak, jak Ci mwię, przecież wiem, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie Twoją rzeczą jest myśleć, zrobię to za Ciebie. Ty tylko działaj pod moje dyktando. Doktryna technokratw? Na pierwszy rzut oka, owszem, można tak p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry