• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo, grupy społeczne, cele i struktura grupy.Społeczeństwo, grupy społeczne, cele i struktura grupy.
Społeczeństwo – jest to duża społeczność np. państwowa, ktra żyje na określonym obszarze, posiada jednakowe potrzeby i jest ze sobą ściśle powiązana. Życie poszczeglnych jednostek społeczeństwa toczy się głwnie w jego ramach- tu nawiązują oni kontakty z innymi ludźmi, uczą się, zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje w społeczeństwie za pomocą rżnych zbiorowości, takich jak np. kręgi towarzyskie, grupy, zbiorowości etniczne, terytorialne, klasy i warstwy społeczne. Pierwsze społeczeństwa to społeczeństwa plemienne, ktre zamieszkiwały duże obszary, ale były nieliczne jednostkowo. Z czasem osiedliły się i zorganizowały.Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wsplnych potrzeb, wartości i interesw, ktrych treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, ktra wykształciła pewien zakres wsplnego myślenia. W grupie istnieje komunikacja i łączność, tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wsplnych wartości.Podstawową grupą jest grupa rodzinna. W ramach społeczeństwa możemy jednak wyrżnić także inne grupy społeczne, powiązane odmiennego rodzaju więziami społecznymi. Grupy te stawiają przed sobą rżnorodne zadania oraz rżny jest stopień złożoności ich wewnętrznej struktury.

Pierwszy podział grup społecznych dokonywany jest ze względu na typ więzi społecznych (subiektywne odczuwane poczucie wsplnoty i łączności pomiędzy jednostkami, oparte na akceptacji przynależności do grupy, przestrzeganiu wartości, norm i wzorw zachowań grupowych), wyrżnia się:

a) grupy pierwotne, w ktrych stosunki między członkami są bliskie; istnieje więź oparta na osobistych kontaktach i postawach emocjonalnych. (rodzina)

b) grupy wtrne, oparte na więziach formalnych, rzeczowych. (np. partia polityczna) Komunikacja pomiędzy członkami odbywa się przez pośrednikw lub grupę pośredniczącą.

Drugi ze względu na wielkość grupy dzieli się na:

a) grupy małe, (2+1) posiadające prostą strukturę, czyli złożone wyłącznie z członkw i nie posiadające żadnych podgrup (np. rodzina, grupa rwieśnikw, klasa)

b) grupy duże, (>3) posiadające strukturę zbudowaną z wielu podgrup (np. klasa, grupa społeczno-zawodowa, związek zawodowy.)

W kolejnym podziale ze względu na stopień formalizacji można wskazać:

a) grupy formalne (organizacje), funkcjonujące na podstawie wewnętrznych,

sformalizowanych i oficjalnych instytucjach władzy, kontroli i podziale rl,

czyli specjalizacji zadań (np. harcerstwo)

c) nieformalne, złożone zwykle z małej liczby osb, połączonych wsplnotą, nie posiadające sformalizowanych zasad działania. interesw,, w ktrych obowiązują niesformalizowane – niekiedy bardzo luźne i ulotne – zasady i kryteria członkostwa, kierownictwa i kontroli (np. grupa kolegw.)

Czwarty podział dokonywany jest na podstawie pozycji grup w społeczeństwie i są to klasy społeczne. Klasy to takie grupy ludzi, z ktrych jedna może przywłaszczać sobie pracę drugiej dzięki rżnicy miejsca, jakie zajmują w określonym systemie gospodarki społecznej i sposobem otrzymywania i rozmiarami tej części bogactwa społecznego, ktrą rozporządzają.

Kolejnym rodzajem grup są grupy:

a) celowe (np. sportowe, partie polityczne, tzw. akcyjne)

b) wsplnotowe (ze względu na zadania, wsplnota poglądw, wartości).

c) specjalne- tworzone na pewien okres czasu w celu spełnienia jakiegoś zadania.

Istnieją jeszcze dwa rodzaje grup społecznych: grupy terytorialne (skupiska rozproszone, wędrowne) i grupy tworzące się na podstawie wsplnych wartości kulturowych.

Tworzy się rwnież grupy celowe, ktre zostały zorganizowane planowo dla realizacji pewnego celu lub grupy celw, i w ktrych istnieje tylko więź sformalizowana. W grupach celowych dominuje więź rzeczowa i stosunki oparte na stycznościach rzeczowych. Są one tworzone intencjonalnie. Mechanizm tworzenia się grup celowych:

1. Potrzeby ludzkie i dążenie do ich zaspokojenia

2. Przekształcenie potrzeb w interesy, ktre związane są z systemem wartości. Są

nadbudowane nad potrzebami

3. Dążenie do zaspokojenia interesw prowadzi do stawiania sobie celw. Cel to

bardzo określony przedmiot lub stan rzeczy, ktry zbiorowość chce osiągnąć.

Cel jest konkretyzacją interesu.

Należy odrżnić zrzeszenia od grup celowych przymusowych (np. armia).

Cele nie muszą być koniecznie wsplne, lecz mogą być podobne. Cel podobny to cel indywidualny, ktrego realizacja może być osiągnięta przez zbiorowość ludzi wspłdziałających. Wielkie grupy celowe, ktre powstają na zasadach dobrowolności i ktrych cel jest wsplny, podlegają tym samym prawom, tendencjom. Cechy:

1. Rozbudowany system instytucji i urządzeń sformalizowanych, organizacja,

ktra koordynuje i kieruje działaniami osb zrzeszonych.

2. Uczestnictwo ma charakter kontraktowy (prawa i obowiązki)

Tendencje:

1. Tendencja do jedności konsolidacja grup podobnych

2. Tendencja do koordynacji i centralizacji.

3. Powstanie kategorii wyspecjalizowanych kierownikw ekspertw (wysmukłe

struktury organizacyjne)

4. Pojawienie się wysokiego kierownictwa.

Są także grupy odniesienia stanowiące dla jednostki model zachowań społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriw oceny własnego działania oraz działań innych ludzi.

a) grupa odniesienia audytoryjnego publiczność, ktrej oczyma jednostka

postrzega samą siebie (mechanizm jaźni odzwierciedlonej). Ta grupa oddziałuje

dzięki potrzebie konformizmu lub chęci wyrżnienia się z otaczającego grupy.

b) grupa odniesienia normatywnego do ktrej jednostka należy lub do ktrej

członkostwa aspiruje. Jednostka identyfikuje się z nią z obawy przed

wykluczeniem albo nie przyjęciem do niej, postępuje zgodnie z uznawanymi w

niej normami i wartościami.

c) grupa odniesienia porwnawczego stanowi dla jednostki tło porwnawcze przy

niej normami i wartościami własnych i innych ludzi. Oddziałuje przez poczucie

upośledzenia lub wyższości, ktre jest rezultatem porwnania.

Organizacja grupy utożsamiana jest z jej strukturą wewnętrzną zbudowaną z pozycji zajmowanych przez członkw i związanych z nimi rl społecznych. Każda grupa musi posiadać odpowiednią organizację. Na organizację składają się instytucje, stanowisko kierownika, przywdcy, wzory działania i formy kontroli. Struktura grupy to sposb podporządkowywania sobie członkw instytucji i podgrup. W skład struktury wchodzą także inne elementy grupy (podstawy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań). Istnieją mikrostruktury, ktre odnoszą się do małych grup i makrostruktury. Istnieją struktury formalne i nieformalne.

Dezorganizacja grupy jest to zespł procesw, składających się z wielkości zjawisk społecznych i zachowań anormalnych, ktrych występowanie i intensywność zagraża kontynuacji procesw życiowych grupy. Przyczyny: dezorganizacja instytucji, osłabienie kontroli społecznej, chwiejność kryteriw i ocen moralnych oraz dopuszczenie wzorw zachowań, ktre w grupie podlegały represji. Grupa społeczna jest zespołem osb powiązanych jakąś więzią społeczną. Grupą społeczną jest grupa kolegw, gdyż łączy ich wzajemne koleżeństwo, jest drużyna piłkarska, ktra tworzy grupę ze względu na reguły gry i wsplny cel – wygraną, grupami społecznymi są grupy kibicw połączone tym, że chcą zwycięstwa drużyny, ktrą dopingują.

Konformizm – to postawa przejawiająca się w postępowaniu jednostki ściśle podporządkowanym normom i wzorom narzuconym przez grupę społeczną.Oglna charakterystyka społeczeństwa polskiego.

W roku 2000 liczba ludności wynosiła ok. 38 mln 643 tys. Potencjał ludności wobec Europy duży, bo aż 8 miejsce (tuż za Niemcami, Włochami, Francją, Ukrainą, Hiszpanią, Rosją, Wielką Brytanią). Dzięki temu mamy większy wpływ na politykę Europy. Stanowimy duży rynek zbytu, przez co należy się z nami liczyć. Problemy związane z takim potencjałem ludnościowym to: trudność w przeprowadzeniu reform, aby coś zmienić potrzebne są większe pokłady finansowe, ciężko jest stworzyć dużo miejsc pracy.

W Polsce dominuje ludność miejska-> 62%. Mamy przewagę kobiet, zwłaszcza w grupie wiekowej od 65 lat wzwyż. Rodzi się więcej chłopcw. Jednak jako społeczeństwo zaczynamy się stopniowo starzeć, gdyż nasz przyrost naturalny jest minimalny. Polacy mają stosunkowo niskie wykształcenie: na 100% niecałe 7% ma wyższe wykształcenie. Ponad 6% społeczeństwa polskiego ma wykształcenie niepełne podstawowe. Taki stan rzeczy utrudnia walkę z bezrobociem.

Mamy więc społeczeństwo:

- o zacofanej strukturze społeczno- gospodarczej

- starzejące się

- raczej słabo wykształconeProblem ubstwa i bezrobocia.

Zjawisko ubstwa może dotyczyć nawet i 30% społeczeństwa polskiego. Wynika ono z dużego bezrobocia, ktre dotyczy ok. 3 mln ludzi, nie obejmuje to ‘ukrytego bezrobocia’ na wsi.

Bezrobocie- rżnica między wymogami konkurencyjnej gospodarki a wykształceniem;

Bezrobocie strukturalne- działanie gałęzi przemysłu, ktre są nierentowne (grnictwo, hutnictwo). Z hutnictwem problem, bo są wielkie koncerny, ktre mogą zaoferować stal po niższych cenach. Poza tym padają stocznie, PKP też nie ma pieniędzy na stal. Przestarzałe techniki wydobywcze. Zmniejsza się produkcja w związku z czym rośnie bezrobocie strukturalne.

Bezrobocie w Polsce rośnie rwnież z innych przyczyn, np.: wahania na światowych rynkach gospodarczych, polski rynek przegrywa ze wschodnimi, z japońskim, amerykańskim i wieloma innymi, prbujemy, co prawda, wejść na zachodni rynek, ale wychodzi nam to nieudolnie. Światowa recesja wpływa niekorzystnie na nasz rynek. Poza tym wszechobecna jest automatyzacja produkcji, co powoduje, że ludzi zastępują maszyny.

Skala bezrobocia jest rżna pod względem wieku: 20- 24-> 1/3 bezrobotni, w zależności od regionu kraju, np.: niskie- mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, natomiast wysokie- zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie. W 95 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 13%, teraz 18%. Jednym z efektw bezrobocia jest bezdomność.

Zwalczanie:

• aktywne- tworzenie funduszy małych przedsiębiorstw, szkolenie i przekwalifikowanie na inny zawd, roboty publiczne

• pasywne- łagodzą bezrobocie nie zwalczając go. Formą pasywną będą zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne

• pobudzanie wzrostu gospodarczego, inwestycja w edukację.Patologie społeczne

Patologia- naruszenie przyjętych w społeczeństwie norm, wartości. Zachowanie osb lub grup społecznych sprzeczne z przyjętymi normami. Zakłcenie rwnowagi społecznej narusza, osłabia więzi społeczne, osłabia system wartości.

1. Do patologii zaliczamy:

- alkoholizm- w Polsce ok. 1 mln osb pije nałogowo

- przemoc w rodzinie

- narkomania

- prostytucja

- dewiacje seksualne

- rozwj przestępczości na wielką skalę-> zorganizowanej i nieletnich oraz korupcja

- zjawisko samobjstw (zwłaszcza wśrd młodzieży)

- upadek kultury życia codziennego (nie reagowanie na brud, śmiecenie, upadek kultury słowa, brak poszanowania swego własnego słowa)

- znieczulica społeczna na wszelkie zło

2. Przyczyny:- uwarunkowania genetyczne- uwarunkowania środowiskowe - nierwne możliwości życia, rozwoju -> nierwny dostęp do dbr materialnych

3. Sposoby zwalczania:- kampania mediw- napiętnowanie - zaostrzanie kar- rygorystyczne prawo

- ośrodki profilaktyczne i resocjalizacja- organizacje i instytucje społeczne (np. MONAR)- oglnospołeczny brak akceptacji dla zachowań dewiacyjnych


Przykadowe prace

Ludzie, ktrzy czytają książki przeżywaja kilka egzystencji naraz

Ludzie, ktrzy czytają książki przeżywaja kilka egzystencji naraz Książka jest bezcennym skarbem. Czytanie jej pomaga nam w bardzo wielu życiowych sytuacjach. Jedną z ważniejszych zalet korzystania z literatury jest ciągłe poszerzanie swojego zasobu słownic...

Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń

Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń 1.Wyjawienie prawdy na początku spowiedzi. 2. Częste biesiady u Stolnika. 3. Fałszywość i dwulicowość Stolnika. 4. Miłość Soplicy do Ewy. 5. Niechęć Jacka do Stolnika. 6. Trwoga mieszczan przed Jackiem. 7. Pr&...

Prba interpretacji "Stepw akermańskich".

Prba interpretacji "Stepw akermańskich". Stepy akermańskie Adama Mickiewicza to typowy sonet. Została zachowana budowa charakterystyczna dla tego gatunku. Pierwsze dwie strofy to część opisowa, a dwie końcowe to część moralna. Utwr posiada 14 wersw. Pierwsza strofa uka...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościł św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ogranicza...

Opisz prawa dziedziczności Grzegorza Mendla

Opisz prawa dziedziczności Grzegorza Mendla ? OPISZ PRAWA DZIEDZICZNOŚCI GRZEGORZA MENDLA ? W 1866 Grzegorz Mendel podczas badań nad krzyżowaniem roślin, (głwnie grochu zwyczajnym) sformułował następujące prawa: 1. Pierwsze prawo Mendla (prawo czystości gamet): Każ...

Wybory

Wybory WYBORY-sposb powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych(np. w samorządowych przez głosowanie na wytypowanych kandydatw). Wybory stanowią nieodłączną część rządw demokratycznych, realizowane są przez zasady powsze...

Formy finansowania małych i srednich przedsiębiorstw

Formy finansowania małych i srednich przedsiębiorstw 1. Oglne zagadnienia dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa i jego podstawowe klasyfikacje. Pojęcie p r z e d s i ę b i o r s t w o w odmiennych znaczeniach wys...

Meine Wnsche

Meine Wnsche Ich wunsche mir das Abitur bestehen,weil ich studieren mochte.Ich traume von dem Studium im anderem Stadt.Ich wunsche mir Aufnahmeprufungen bestehen.Ich mochte Jura studieren.Wenn ich das Studium absolvieren,mochte ich eine gute Arbeit finden.I mochte viel Geld verdinen.Ich wunsche mir reisen.Ich traume von der Rei...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry