• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spo&#322...

Nawigacja

Społeczeństwo polskie wobec polityki germanizacji i rusyfikacjiSpołeczeństwo polskie wobec polityki germanizacji i rusyfikacji


Ostateczna konwencja, dotycząca trzeciego rozbioru ziem polskich została podpisana 26 stycznia 1797 roku. Wtedy to właśnie duże i liczące się państwo,

o wielowiekowej historii i bogatej kulturze przestało istnieć na mapie Europy na przeszło 120 lat. W tym czasie terytorium Polski podzielone było pomiędzy trzech zaborcw – Rosję, Austrię i Prusy. W swojej pracy chcę przedstawić stosunek społeczeństwa polskiego wobec polityki germanizacji i rusyfikacji.

Położenie Polakw w zaborze Pruskim było najgorsze. Niemcy świadomie tak kierowali polityką germanizacji, aby wywarła ona wpływ na społeczeństwo Polskie. Walka przeciwko polskości miała tutaj najszerszy zasięg, gdyż obejmowała sferę polityczną, kulturalno - narodowościową oraz gospodarczą. Nasilenie walki z polskością nastąpiło po zjednoczeniu Niemiec. Głwnodowodzącym tej akcji był kanclerz Niemiec, Otto von Bismarck. Wprowadzono język niemiecki, jako urzędowy, w szkołach rwnież uczono po niemiecku. Dowodem na to, że sytuacja narodowościowa w zaborze Pruskim była najgorsza, był protest uczniw szkoły we Wrześni i niezbyt ludzkie postępowanie Niemcw wobec protestantw. Nawet duchownym nie dano spokoju, gdyż musieli oni znać niemiecką filozofię, a kazania nie mogły być odprawiane w języku polskim. Walcząc z kościołem katolickim, zamknięto seminarium w Poznaniu. Zlikwidowano rwnież szkolnictwo zakonne a nawet wstrzymano dotacje kościelne. Postanowiono osłabić pozycję kościoła. Tej polityce rozpoczętej w 1871r jej przeciwnicy nadali miano Kulturkampf – walki o kulturę. Na ziemiach polskich walka z kościołem była uderzeniem w polskość. Głwne uderzenie walki o kulturę skierowano przeciwko szkolnictwu polskiemu. Nauczycielom zabroniono należenia do stowarzyszeń polskich, uczniom do młodzieżowych związkw katolickich. Kulturkampf trwał do, 1878r, co jednak nie złagodziło polityki germanizacyjnej na ziemiach polskich.

Na wschodnich granicach Prus wzrosły dążenia do wzmocnienia niemczyzny na wypadek zaostrzenia się konfliktu z Rosją i antyniemieckich wystąpień ludności polskiej. Jednym z drastyczniejszych krokw były przeprowadzone w 1885r rugi 26 tysięcy robotnikw polskich z zaboru austriackiego i rosyjskiego pracujących w folwarkach na terenie Niemiec. Robotnicy i ich rodziny zostali usunięci z domw, co prowadziło też do ich śmierci (mrozy).

Powołano Komisję Kolonizacyjną, mającą służyć osłabieniu polskiego ziemiaństwa. Pomimo tak ostrej polityki prowadzonej przeciwko społeczeństwu polskiemu, to jednak Polacy nie załamali się i nie dali za wygraną. Społeczeństwo polskie pomimo nakazom i zakazom Niemcw stworzyło polski ruch narodowy, ktry potrafił wykorzystać rżnorodne możliwości działania, ktre pojawiały się mimo represyjnej polityki państwa pruskiego. Duże znaczenie dla odbudowy państwa polskiego miała rozbudowa organizacji gospodarczych tj. spłdzielni, kłek rolniczych, towarzystw kredytowych i ubezpieczeniowych. Jednak na początku XX w. takie organizacje mieściły się tylko w większych miastach toteż ludność we wsiach miała jeszcze gorsze warunki bytu niż mieszkańcy miast. Społeczeństwo polskie tworzyło coraz częściej biblioteki i czytelnie obok parafii katolickich, w ktrych udostępniano polskie książki i czasopisma. Polacy tworzyli coraz nowsze gazety, aby podtrzymać świadomość narodową. Do najsławniejszych w tamtych czasach gazet zalicza się min.,, Gazeta Grudziądzka,,, Gazeta Opolska oraz,, Nowiny Raciborskie. Praca niepodległościowa pomiędzy Polakami była bardzo harmonijna. Bardzo ważną rolę odgrywali w niej księża katolicy, ktrzy byli organizatorami wielu instytucji społecznych i kulturalnych. Ziemianie i mieszczaństwo rwnież mieli swj udział w budowaniu świadomości narodowej. Wspierali oni materialnie rżnorodne inicjatywy narodowe oraz osobiści się w nią angażowali.

Położenie społeczeństwa polskiego na terenie zaboru Rosyjskiego przedstawiała się lepiej niż w zaborze opisanym powyżej. System represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Petersburgu tajny Komitet dla Spraw Krlestw Polskiego. Jego zadaniem było przygotowanie planw zmierzających do likwidacji odrębności Polski i uniemożliwienia na przyszłość ponownego zrywu niepodległościowego. Plany przewidywały likwidację autonomii i wykorzystanie antagonizmu między wsią a dworem, ktry został uznany za głwnego nosiciela ideologii niepodległościowej. W rzeczywistości carat zlikwidował tylko autonomię Krlestwa. Zmieniono nazwę Krlestwa Polskiego na Kraj Przywiślański, w 1866r. na miejsce Sekretariatu Stanu dla Krlestwa powołano Własną Jego Cesarskiej Mości Kancelarię dla Spraw Krlestwa, po roku zlikwidowano Radę Stanu i Radę Administracyjną Krlestwa Polskiego. Na miejsce Komisji Wyznań i Oświecenia wprowadzono Warszawski Okręg Naukowy, podległy Petersburgowi. Te wszystkie zmiany miały podkreślić całkowite włączenie ziem polskich do państwa rosyjskiego. W szkołach średnich wprowadzono obowiązek nauczania języka rosyjskiego i nauczania w tym języku innych przedmiotw. Od 1872r polski stał się nadobowiązkowym przedmiotem, przy rwnoczesnej rusyfikacji treści nauczania. W 1885r obowiązek nauczania wszystkich przedmiotw w języku rosyjskim przeciągnięto do szkł ludowych, z wyjątkiem nauki j. polskiego i religii. . W 1869r zlikwidowano SG w Warszawie, stanowiącej głwne –oparcie dla rozwoju polskiej nauki i kultury. Na jej miejsce utworzono uniwersytet rosyjski. Uniemożliwiano tworzenie polskich towarzystw oświatowych i kulturalnych.. Masowo konfiskowano majątki i zakazano jakiejkolwiek działalności politycznej. Polityka carska zmierzała do pełnej unifikacji Krlestwa Polskiego z Cesarstwem w celu zatarcia wszelkich śladw odrębności polityczno-ustrojowej tego kraju i zatarcia jego polskości. W związku z tym powołano specjalny komitet w Petersburgu, w celu likwidacji wszelkich instytucji autonomicznych Krlestwa. W 1866 roku zniesiono osobny Sekretariat Stanu dla Krlestwa, zlikwidowano Radę Stanu, a budżet Krlestwa włączono do oglnego budżetu Cesarstwa. Podjęto rwnież likwidację autonomicznych Komisji Rządzących – Komisję Spraw Wewnętrznych (1865), Wyznań i Oświecenia (1867) oraz Skarbu (1869). Także na polu społeczno-kulturalnym istniały rżnego rodzaju zakazy zmierzające do zburzenia podstaw tradycji narodu, zniszczenia kultury polskiej i rusyfikacji kraju. Zakazano zakładania w Krlestwie odrębnych polskich organizacji naukowych, kulturalnych, gospodarczych, a nawet filantropijnych. Istniejące zaś mogły kontynuować działalność tylko na mocy specjalnego carskiego zezwolenia.

Prasę poddano ostrej cenzurze, podobnie zresztą potraktowano drukarnie, zakłady fotograficzne, itp. Nadzr policyjny objął redaktorw, wydawcw, działaczy oświatowych, czytelnie, księgarnie i biblioteki. To wszystko w celu ograniczenia dostępu do kultury oglnonarodowej i spraw politycznych państwa. W 1866 roku wprowadzono rosyjski podział administracyjny, dzieląc Krlestwo na 10 guberni. Społeczeństwo polskie, podobnie jak w zaborze pruskim, rwnież się nie załamało. Na początku jednak polskie ugrupowania w tym zaborze były w konspiracji i liczyły niewiele członkw. Działania tych ugrupowań miały na celu rozprowadzanie nielegalnych gazet, gazet oraz przeprowadzanie demonstracji i strajkw. Czasami organizowano nawet akcje terrorystyczne, ktre były wymierzone w władze zaborcze oraz wspłpracownikw policji. Dopiero po dłuższym czasie życie polityczne w Krlestwie Polskim uległo większemu rozwojowi. Głwnie temu rozwojowi przyczyniły się dwie partie Polska Partia Socjaldemokratyczna (PPS) z Bolesławem Limanowskim i Jzefem Piłsudzkim na czele oraz Socjaldemokracja Krlestwa Polskiego (SDKPiL) i Litwy pod przywdztwem Rży Luksemburg i Feliksa Dzierżyńskiego. Zarwno SDKPiL jak i PPS organizowały wiele strajkw oraz manifestacji. Wielka demonstracja chłopw, ktrzy dążyli do wprowadzenia języka polskiego do szkł elementarnych i samorządnych gmin oraz młodzieży, ktra, podjęła walkę z rusyfikacją. Demonstracje młodzieży przyniosły efekt, iż wprowadzono do szkł prywatnych język polski a do państwowych jako język dodatkowy. Po wydaniu manifestu październikowego przez cara, Polacy mogli już zakładać jawnie organizacje społeczne oraz prasa była mniej ograniczona cenzurą.

Oceniając stosunek społeczeństwa polskiego wobec polityki germanizacji oraz rusyfikacji, uważam, że działanie przeprowadzone przez mieszkańcw obydwch zaborw było bardzo sprawne, jednak ludność w zborze pruskim mogłaby przeprowadzać więcej strajkw i manifestw. Mimo to należy przyznać i pogratulować społeczeństwu polskiemu tego, iż nie straciło ono świadomości narodowej i poddało się tyranii obydwch zaborw.

Przykadowe prace

Wybrane zwroty i wyrażenia.

Wybrane zwroty i wyrażenia. premieere - pierwszy les salutations – pożegnania Vous allez bien? – Jak się pan/pani czuje? Tu vas bien aujourd’hui? – Jak się dzisiaj czujesz? Odp.: Oui, je vais bien, merci. d’accord – dobrze, zgoda Bonne journee! – Mi&#...

Problematyka utworu Szewcy

Problematyka utworu Szewcy Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Świat przedstawiony w opowiadaniach Schulza jest osobliwy, nigdzie indziej niespotykany i rządzący się też swoimi prawami. Nie znajdujemy tu zatem typowych elementw tradycyjnej powieści realistycznej. Opisywana rzeczywisto...

Choinka

Choinka Wielu naszych rodzicw pamięta jeszcze zielone, pachnące lasem drzewko rozświetlone migotliwymi ognikami świeczek, strojne w bombki i ozdoby, z gwiazdą betlejemską na wierzchołku. Wraz z pojawieniem się w naszych domach choinki zaczynały się kolejne święta Bo&#...

Charakterystyka srodkw artystycznych.

Charakterystyka srodkw artystycznych. ***Podzial srodkow jezykowych : a)fonetyczne b)slowotworcze c)fleksyjne ( fleksja zajmuje sie odmiana wyrazow ) d)skladniowe e)leksykalne ( leksyka zajmuje sie slownictwem ) ^^LEKSYKALNE srodki jezykowe 1. SYNONIMY (wyrazy blieskoznaczne) Moga ...

Przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła.

Przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła. Joseph Conrad w swoim dziele, zatytułowanym ?Jądro ciemności? pokazał jak bardzo ludzka psychika jest podatna na zmianę warunkw otaczającego środowiska. Przedstawił inteligentnego, wszechstronnie utalentowanego człowieka, ktry...

Biografia - Gustaw Herling - Grudziński.

Biografia - Gustaw Herling - Grudziński. Gustaw Herling-Grudziński urodził się w 1919 roku w Kielcach. W prasie międzywojennej zadebiutował jako krytyk literacki. W czasie wojny został aresztowany i osadzony w łagrze na dalekiej płnocy. Rosję udało mu się opuści...

Przemiany społeczne w ostatnim dwudziestoleciu

Przemiany społeczne w ostatnim dwudziestoleciu Historia Polski jest bardzo interesująca i wzbogacana przez rozbiory, powstania i wojny. Lata 1986-2006 są w niej trwale zapisane jako okres zmian zarwno politycznych oraz gospodarczych jak i społecznych. Zobaczmy więc jak upadek komunizmu, wejście Pol...

Uzależnienia-narkotyki

Uzależnienia-narkotyki UŻALEŻNIENIE Przyczyny przyjmowania przez młodzież środkw o działaniu odurzającym upatruje się powszechnie sferze psychospołecznej. Światowa Organizacja zdrowia rozpatrująca to zjawisko w kategoriach zachowania dewiacyjnego jako w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry