• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sp&#322...

Nawigacja

Spłka cywilnaSpłka cywilna


Spłka cywilna powstaje w drodze umowy zawartej przez wsplnikw. Przepisy odnoszące się do spłki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860-875). W umowie wsplnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wsplnego celu gospodarczego przez działanie w sposb oznaczony, w szczeglności przez wniesienie wkładw, (art. 860 k.c.).

Spłka cywilna jest prawną formą wspłdziałania osb fizycznych lub prawnych dążących do osiągnięcia celw gospodarczych (np. budowy domu). Nie może być powołana dla realizacji innych celw, na przykład prowadzenia działalności filantropijnej. Cel gospodarczy może być długotrwały lub jednorazowy, forma spłki cywilnej jest więc przydatna zarwno dla stworzenia trwałych stosunkw między wsplnikami, jak i dla przeprowadzenia jednorazowego zadania. Spłka może być utworzona na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa spłki wymaga formy pisemnej ad probationem, jej niezachowanie nie powoduje więc nieważności umowy, a tylko ewentualne utrudnienia dowodowe w razie sporu między wsplnikami.

Wsplnicy są zobowiązani wnieść do spłki wkłady przewidziane w umowie. Wkłady mogą mieć postać pieniężną lub rzeczową. Mogą też polegać na wniesieniu do spłki innych praw, na przykład prawa użytkowania gruntu lub lokalu, prawa najmu lub dzierżawy, wniesieniu używania własnego samochodu, patentu, licencji itp. Wreszcie wkładem wsplnika może być świadczenie usług określonych w umowie, zarwno przez cały czas trwania spłki, jak i przez inny ansa oznaczony czas. Wkładem może więc być własność (rzeczy, pieniędzy), inne s.h.). prawo, oraz świadczenie usług. Obowiązek wniesienia wkładu nie musi ciążyć na wszystkich wsplnikach. Musi on wynikać wyraźnie z umowy. Wartość wkładu określa umowa spłki, w przeciwnym razie przyjmuje się, że wkłady wsplnikw Pły mają jednakową wartość)

Z prawnego punktu widzenia majątek spłki jest wspłwłasnością wsplnikw, a dokładnie: wspłwłasnością łączną (art. 196 k.c.). W czasie trwania spłki wsplnik nie może rozporządzać swoim udziałem we wsplnym majątku, nie może też domagać się podziału wsplnego majątku. Wierzyciel wsplnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału w majątku spłki.

Wsplnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spłki. Zobowiązaniami spłki są wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez jednego wsplnika, celu kilku lub wszystkich wsplnikw, jeżeli pozostają one w związku z działalnością spłki. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że za zobowiązania spłki każdy wsplnik odpowiada zarwno wsplnym majątkiem spłki, jak i całym swoim majątkiem osobistym. Jednakże wsplnik, ktry pźniej przystąpił do istniejącej już spłki, bądź wystąpił ze spłki, odpowiada tylko za te zobowiązania, ktre powstały w czasie, kiedy był wsplnikiem. Należy pamiętać, że wsplnicy w umowie nie mogą inaczej ukształtować zasad swojej odpowiedzialności za zobowiązania spłki, ich solidarna odpowiedzialność stanowi przeto nieodłączną cechę spłki cywilnej.

O sposobie prowadzenia spraw spłki, to znaczy zajmowaniu się jej interesami, rozstrzyga umowa. Może ona zawierać szczegłowe postanowienia powierzające poszczeglnym wsplnikom zakresy ich zadań i dziedziny spraw, ktrymi mają się zajmować. W razie braku takich postanowień, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spłki może i powinien prowadzić każdy ze wsplnikw, bez potrzeby odwoływania się do pozostałych. Dopiero w razie sprzeciwu choćby jednego z nich potrzebna jest w danej sprawie uchwała wsplnikw. Natomiast do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest uprzednia uchwała wsplnikw. Bez uchwały można wykonać czynność nagłą, jeżeli jest to konieczne do uchronienia spłki przed niepowetowaną stratą. Z istoty spłki cywilnej wynika, że uchwały wsplnikw muszą zapadać jednogłośnie.

Z przypisanym danemu wsplnikowi zakresem prowadzenia spraw spłki łączy fora się ściśle prawo do reprezentowania spłki w stosunkach z innymi podmiotami. W zasadzie każdy wsplnik jest umocowany do reprezentowania spłki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Kwestia ta może na być przez wsplnikw uregulowana odmiennie, jednakże wymaga to bądź zamieszczenia w umowie spłki odpowiednich postanowień, bądź odrębnej uchwały wsplnikw. Wsplnicy mogą też powierzyć reprezentowanie spłki osobie nie będącej wsplnikiem, udzielając jej odpowiedniego pełnomocnictwa. Umowa spłki określa zazwyczaj udział wsplnikw w zyskach i stratach spłki. Jeżeli umowa tej kwestii nie reguluje, udział ten jest rwny bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie można zwolnić niektrych wsplnikw od udziału w stratach, natomiast nie jest dopuszczalne wyłączenie wsplnika od udziału w zyskach. Jeżeli umowa wspomina tylko o udziale w zyskach, wsplnik w tym samym stosunku uczestniczy w stratach. Jeżeli spłka została zawarta n. dłuższy czas, każdy ze wsplnikw ma prawo żądać podziału i wypłaty zysk z końcem roku obrachunkowego. W innych przypadkach prawo to służy wsplnikom dopiero po rozwiązaniu spłki.

Spłka cywilna, jak wszystkie spłki osobowe, cechuje się stałym składem wsplnikw. Jednakże możliwe jest poszerzenie grona wsplnikw, co wymaga zmiany umowy spłki. Możliwe jest także wystąpienie wsplnika ze spłki jednakże może to nastąpić tylko na zasadach przewidzianych przepisami. W szczeglności w spłce utworzonej na czas nie oznaczony wsplnik może wypowiedzieć swj udział na trzy miesiące naprzd ze skutkiem na koniec roku obrachunkowego. Jeżeli zachodzą ważne powody, wsplnik może wypowiedzieć swj udział rwnie: bez zachowania wymienionych terminw. Dotyczy to także spłki utworzonej na czas oznaczony. Umowa spłki może przewidywać krtszy termin wypowiedzenia udziału wsplnika może dokonać także jego wierzyciel, ktre przeprowadził bezskuteczną egzekucję z ruchomości wsplnika i uzyskał zajęcie praw przysługujących wsplnikowi na wypadek wystąpienia ze spłki (art. 870 k.c.)

Wsplnikowi występującemu ze spłki zwraca się w naturze rzeczy, ktry wnisł do używania oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczony w umowie spłki. Gdy wartość wkładu w umowie nie była oznaczona, zwraca się wartość wkładu z chwili wniesienia. Natomiast nie zwraca się wartości wkład polegającego na świadczeniu usług oraz używaniu przez spłkę rzeczy należących do wsplnika. Ponadto wsplnik otrzymuje taką część pozostałego majątku, jak. odpowiada stosunkowi, w ktrym uczestniczył w zyskach spłki.

Spłka ulega rozwiązaniu w przypadkach przewidzianych w umowie. Jeżeli mimo zajścia przewidzianych tam powodw trwa ona nadal za zgodą wszystkich wsplnikw, uważa się ją za przedłużoną na czas nie oznaczony. Niezależnie od treści umowy, każdy ze wsplnikw może z ważnych przyczyn żądać rozwiązani spłki. Wymaga to wytoczenia powdztwa pozostałym wsplnikom. O ewentualnym rozwiązaniu spłki orzeka wwczas sąd. Gdy dojdzie do rozwiązania spłki z majątku pozostałego po zapłaceniu długw spłki zwraca się wsplnikom ich wkłady według zasad przewidzianych dla wystąpienia wsplnika, a pozostał nadwyżkę dzieli się między wsplnikw w takim stosunku, w jakim uczestniczy w zyskach spłki

I. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Stosownie do art. 7 Prawa działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorcw, a zasady wpisu określają przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze sądowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr.17, poz. 209).

O tym co zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać stanowi art.88b ust 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej. Powinno ono zawierać:

a) oznaczenie przedsiębiorcy.

b) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność po za miejscem zamieszkania – rwnież wskazanie siedziby i adresu zakładu głwnego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

c) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

d) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

Organ ewidencyjny może odmwić osobie fizycznej wpisu do ewidencji w drodze decyzji. Decyzja odmowna wydawana jest wwczas, gdy zgłoszenie:

1) dotyczy działalności gospodarczej, do ktrej nie stosuje się przepisw ustawy,

2) dotyczy działalności gospodarczej, ktra podlega

koncesjonowaniu.,

3) dotyczy działalności gospodarczej, ktrej podjęcie nie podlega

zgłoszeniu,

4) zawiera braki formalne, ktre nie zostały usunięte mimo wezwana

w wyznaczonym terminie.

5) dotyczy działalności gospodarczej objętej prawem wyłączności dla

spłdzielni inwalidw i niewidomych.

Osoba fizyczna, ktra uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi pamiętać, że ciąży na niej obowiązek zgłaszania organowi ewidencyjnemu, w ciągu 14 dni, zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do niej i prowadzonej działalności, powstałych po wpisie do ewidencji, objętych danymi zawartymi w zgłoszeniu.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w drodze decyzji administracyjnej (w terminie określonym w tej decyzji) w następujących przypadkach:

- zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,

- prawomocnego orzeczenia sądu, zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności gospodarczej, objętej wpisem,

- gdy organ ewidencyjny dokonał wpisu z naruszeniem prawa.II Oznaczenie podmiotu gospodarczego

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej, siedziba przedsiębiorcy i miejsce prowadzonej działalności gospodarczej (zakład) powinny być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie to powinno zawierać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności. Ustalone oznaczenie stosować należy rwnież na pieczątkach i drukach używanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowy wymg dotyczy osb fizycznych prowadzących działalność wytwrczą, tzn. osoba taka zobowiązana jest zamieszczać na wyrobach wprowadzanych do obrotu oznaczenia zawierającego: ,

- nazwę (firmę) lub imię i nazwisko producenta i jego adres,

- nazwę lub symbol wyrobu, niezależnie od oznaczeń wymaganych na

podstawie odrębnych przepisw.

III. WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTW GOSPODARKI NARODOWEJ - REGON

Krajowy rejestr urzędowy podmiotw gospodarki narodowej prowadzony jest przez Prezesa Głwnego Urzędu Statystycznego w sposb zinformatyzowany i nosi nazwę REGON.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wniosek o wpis do rejestru obowiązana jest złożyć w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) działającym w wojewdztwie, na ktrego terenie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od swego powstania lub podjęcia działalności. Wniosek składany jest na formularzu RG-1 "Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotw gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem" i zawiera m.in. takie rubryki jak: nazwa podmiotu, nazwisko i imiona, numer PESEL, dokładny adres zamieszkania, formę prawną, formę własności, rodzaj wykonywanej działalności, datę powstania podmiotu i rozpoczęcia działalności, dane organu rejestrowego. Do wniosku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi dołączyć wypis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesję na prowadzenie danej działalności potwierdzający powstanie podmiotu lub podjęcie działalności. Podmiotom wpisanym do rejestru podmiotw gospodarki narodowej nadawany jest numer identyfikacyjny REGON, ktry składa się z dziewięciu cyfr, ktre nie mogą mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewnej cechy podmiotu, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta - cyfrę kontrolną.

Nadany numer pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego. Nie powoduje nadania nowego numeru REGON zamiana cech podmiotu objętego wpisem do rejestru podmiotw ani likwidacja i ponowne podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotw gospodarki narodowej wraz z nadanym numerem REGON urząd statystyczny zobowiązany jest przękazać osobie fizycznej nie pżniej niż w terminie 14 dni od dnia zo
dc44

iżenia przez nią wniosku o nadanie REGON.

Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane aktualizować dane, na podstawie ktrych został nadany REGON w przypadku każdorazowej ich zmiany w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

Powyższe obowiązki wynikają z rozporządzenia Rady Ministrw z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotw gospodarki narodowej... (Dz. U. Nr 69, poz. 763) i rozdziału 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.).

IV Założenie rachunku bankowego

Ustawa o działalności gospodarczej w art. 3 w stosunku do osb fizycznych, ktre zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodw i rozchodw wprowadza obowiązek posiadania rachunku bankowego. Na rachunku tym mają być gromadzone i wydatkowane z niego środki pieniężne w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca i jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza rwnowartość 3.000 EURO albo rwnowartość 1.000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 10.000 EURO. przeliczone na złote według kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w ktrym dokonywane są operacje finansowe.

O posiadaniu rachunku bankowego (często zwanego gospodarczym lub podstawowym) podmiot gospodarczy obowiązany jest zawiadomić:

1) urząd skarbowy, właściwy ze względu na podatek dochodowy, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku - do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w ktrym ten rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu skarbowego; zawiadamiając urząd skarbowy należy podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego,

2) właściwy urząd skarbowy oraz bank, w ktrym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy, o posiadaniu rachunkw bankowych w innych bankach, informując o nazwach i adresach bankw oraz o numerach rachunkw bankowych,

3) banki, w ktrych otwarte są inne rachunki bankowe tego przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, gdzie otwarty jest rachunek podstawowy, oraz o numerze tego rachunku.

W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do złożonych zawiadomień osoba fizyczna jest obowiązana do zgłoszenia tych zmian w terminie 14 dni od daty ich powstania. Banki w stosunku do podmiotw gospodarczych pragnących otworzyć rachunek bankowy wymagają przedłożenia rżnych dokumentw, ktre wynikają z ich instrukcji wewnętrznych. W stosunku do osb fizycznych prowadzących działalność są to z zasady: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja, zaświadczenie o numerze REGON, dowd osobisty oraz wzr pieczątki firmowej.

V. Opodatkowanie na oglnych zasadach

Podatnik zrzekający się opodatkowania w formie karty podatkowej albo ryczałtu od przychodw ewidencjonowanych lub tracący warunki do opodatkowania w ww. formach opłacą podatek dochodowy na oglnych zasadach.

Podatek dochodowy opłacany na oglnych zasadach to podatek dochodowy od osb fizycznych opłacany przy zastosowaniu:

- podstawy obliczania podatku, o ktrej mowa w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) i

- skali podatkowej, o ktrej mowa w art. 27 ww. ustawy.

Ww. podatek dochodowy ustala się w oparciu o założone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą właściwe księgi, czyli:

- podatkową księgę przychodw i rozchodw, lub księgę rachunkową.

Sposb prowadzenia podatkowej księgi przychodw i rozchodw, szczegłowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowd pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, a także szczegłowy zakres obowiązkw związanych z jej prowadzeniem zawiera rozporządzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodw i rozchodw (Dz. U. Nr 105, poz. 1199).

O prowadzeniu księgi przychodw i rozchodw podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, w ktrym będą opłacali podatek dochodowy na oglnych zasadach lub w terminie 7 dni od dnia założenia księgi, jeżeli obowiązek prowadzenia księgi powstaje w ciągu roku.

Podatnik obowiązany do prowadzenia księgi zobowiązany jest rwnież do prowadzenia:

- ewidencji środkw trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencji wyposażenia,

- indywidualnych (imiennych) kart przychodw pracownikw - w przypadku ich zatrudnienia.

Księgi muszą być prowadzone rzetelnie i w sposb niewadliwy dlatego w wielu przypadkach podatnicy decydują się na powierzenie prowadzenia ksiąg biuru rachunkowemu, ale wwczas podatnik jest obowiązany:

- w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym urząd skarbowy, w ktrym zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodw związanych z jej prowadzeniem.

prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży (obowiązek ten nie dotyczy podatnikw ewidencjonujących obrt przy zastosowaniu kas rejestrujących), a w razie wykonywania działalności określonej w 6 rozporządzenia - także ewidencji, o ktrych mowa w tym przepisie.

Zasady i sposb prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności i należy je prowadzić w siedzibie jednostki (osoby fizycznej prowadzącej działalność), a jeżeli ich prowadzenie powierzono jednostce uprawnionej do świadczenia tych usług podatnik jest obowiązany:

- powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę podatnika,

- zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie podatnika.

Księgi rachunkowe obejmują dziennik, konta księgi głwnej (ewidencji syntetycznej), w ktrej obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwjnego zapisu, konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), wykaz składnikw aktyww i pasyww (inwentarz), zestawienie obrotw i sald kont księgi głwnej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych.

Księgi powinny być trwale oznaczone nazwą jednostki, ktrej dotyczą, oraz zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej, wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, a wydruki komputerowe także co do miesiąca i daty sporządzenia, a także przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Do ksiąg rachunkowych miesiąca należy wprowadzać, w postaci zapisu, każdą operację gospodarczą, ktra nastąpiła w tym miesiącu. Operacje zapisane w księgach są podstawą ustalenia podatku dochodowego.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według następujących zasad:

- zaliczki należy wpłacać poczynając od miesiąca, w ktrym dochody przekroczyły kwotę powodująca obowiązek zapłacenia podatku w 2000 r.,

- zaliczkę za ten miesiąc (w ktrym powstał obowiązek jego zapłaty) stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 26a i 27 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych,

- zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości rżnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Ww. zaliczki za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia). W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku (PIT-5).

VI. ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO

Opodatkowanie podatkiem od towarw i usług reguluje ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarw i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 , poz. SO ze zm.).

Zgodnie z ww. ustawą opodatkowaniu podlegają czynności określone w art. 2,

zaś podatnikami są m.in. osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposb częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wwczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej. Podatnicy ci są obowiązani, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Zgłoszenia rejestracyjnego nie muszą składać (choć mogą je złożyć) podatnicy zwolnieni od podatku od towarw i usług na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 lub wykonujący wyłącznie czynności o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Obowiązkiem tym zatem nie są objęci podatnicy:

- opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania,

- rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w ciągu roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży towarw nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 80.000 zł i nie wykonujący czynności, o ktrych mowa w art. 14 ust. 10 ustawy; w tym przypadku warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie do urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze zwolnienia (VAT-6),

wykonujący wyłącznie czynności, o ktrych mowa w art. 2 ustawy, dotyczące towarw wymienionych w załączniku 1 do ustawy, oraz usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Art. 9 ust. 3 ustawy daje tym podatnikom możliwość złożenia zgłoszenia rejestracyjnego bez rwnoczesnej rezygnacji ze zwolnienia. Niezależnie jednak od tej możliwości, do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego zobowiązani są podatnicy, ktrzy wcześniej wybrali zwolnienie od

tego podatku składając VAT-6 a faktyczna wartość sprzedaży towarw, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczyła w ciągu roku podatkowego kwotę 80.000 zł lub rozpoczęli wykonywanie czynności, o ktrych mowa w art. 14 ust. 10 ustawy, tj.:

- sprzedaż wyrobw z metali szlachetnych,

- sprzedaż wyrobw akcyzowych, - świadczenia usług prawniczych,

- świadczenie usług w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa,

- świadczenie usług jubilerskich.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku na mocy art. 14 ust. 1 pkt 1 lub art. 14 ust. 6, tj. ze względu na nie przekroczenie granicznej kwoty obrotw obowiązani są do prowadzenia ewidencji kwot uzyskanych ze sprzedaży za dany dzień, nie pźniej jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Ewidencja ta pozwala ustalić moment, w ktrym podatnik utracił prawo do zwolnienia ze względu na przekroczenie kwoty 80.000 zł.

Mimo prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 lub art. 14 ust. 6, podatnicy mogą być zobowiązani w szczeglnych przypadkach do prowadzenia jeszcze jednej formy ewidencji obrotw. Mowa tu o obowiązku wynikającym z art. 29 ustawy o VAT i dotyczącym rejestrowania kwot obrotu uzyskanego ze sprzedaży na rzecz osb fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikw indywidualnych, przy pomocy kas rejestrujących. Z 2 rozporządzenia Ministra Finansw z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 98, poz. 1 143) wynika, że podatnicy (nawet zwolnieni od podatku) u ktrych wartość obrotu za ubiegły rok podatkowy przekroczyła kwoty wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku podatnikw rozpoczynających działalność, jeżeli kwota obrotu na rzecz osb fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczyła 20.000 zł - obowiązani są do wprowadzenia kas rejestrujących.

Na koniec należy zauważyć, że:

- podatnik. u ktrego powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarw i usług, obowiązany jest prowadzić stosowne ewidencje, o ktrych mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT i składać deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktrym powstał obowiązek podatkowy,

- w ww. terminie podatnicy są obowiązani wpłacać podatek wynikający z deklaracji VAT-7 na rachunek właściwego urzędu skarbowego,

- urzędem właściwym dla składania wszelkich formularzy i dopełniania innych obowiązkw wynikających Z ustawy o VAT jest - zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy - urząd właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności. a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwch lub więcej urzędw skarbowych - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika, a gdy podatnik nie ma siedziby - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śrdmieście.

VII. ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

Podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną skutkuje rwnież powstaniem obowiązku w zakresie ubezpieczeń, przy czym podleganie ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) natomiast ubezpieczeniu zdrowotnemu - ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.).

W myśl przepisw ww. ustaw obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności i trwa do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, natomiast stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. dobrowolnie - ubezpieczeniu chorobowemu. Ww. osoby mają obowiązek zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni, od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. W tym samym terminie obowiązane są dokonać zgłoszenia płatnika składek, czyli siebie - osobę fizyczną.

Jeżeli osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składki wyłącznie za siebie to zobowiązana jest przesyłać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Omawiana grupa ubezpieczonych zobowiązana jest ponadto na mocy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.) do opłacania składki na Fundusz Pracy. Składki na ten fundusz opłaca się za okres trwania ubezpieczeń społecznych oraz w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na te ubezpieczenia.

Na koniec podamy jakie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe muszą składać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) dokumenty zgłoszeniowe:

- ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, - ZUS ZFA - zgłoszenie danych płatnika składek - osoby fizycznej,

- ZUS ZBA - informacja o numerach rachunkw bankowych (jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy),

- ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej, (jeżeli jest) nowy adres prowadzenia działalności lub likwidacja działalności pod wczesnej wskazanym adresem,

2) dokumenty rozliczeniowe:

- ZUS DRA - deklaracja wykazująca składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za dany miesiąc.

Uwaga: 1) Powyższe ma zastosowanie do osb prowadzących pozarolniczą działalność i nie pozostających rwnocześnie w stosunku pracy lub nie objętych ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułw, bowiem w tym przypadku zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności są nieco inne (szerzej na ten temat w Nr 3 i 4 Ubezpieczeń i Prawa Pracy z 1999 r.).

2) Osoba prowadząca pozarolniczą działalność mająca na wyłącznym utrzymaniu członkw rodziny dokonuje zgłoszenia tych osb do ww. ubezpieczeń na odpowiednich formularzach (ZUS ZCZA albo ZUS ZCNA).

VIII Zatrudnianie pracownikw

Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności gospodarczej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zatrudniać pracownikw w nieograniczonej liczbie i bez pośrednictwa organw zatrudnienia. Zatrudnianie pracownikw pociąga za sobą konieczność wypełniania rżnych obowiązkw, m.in. z zakresu: Kodeksu pracy (np. dokumentacja osobowa, badania lekarskie, regulamin pracy i wynagradzania, zapewnienia środkw higieny itp.), ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (płatnik zaliczek na podatek). ubezpieczeń (płatnik składek), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ewidencji i identyfikacji podatnikw.

Zakres obowiązkw pracodawcy jak widać jest bardzo szeroki i wymagałby odrębnego opracowania dlatego zagadnienie zatrudnienia pracownikw zostanie pominięte.

IX. ZAWIADOMIENIE INSPEKTORA PRACY

Stosownie do art. 209 1 Kodeksu pracy, pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracownikw oraz złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych do spełniania wymagań wynikających z przepisw bhp dotyczących prowadzonej przez niego dziedziny działalności.

Obowiązek powyższy należy dopełnić w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Ponadto obowiązek złożenia pisemnej informacji i powiadomienia właściwych inspektorw ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności (zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji), a także w przypadku zaprzestania działalności lub likwidacji zakładu pracy.

Pracodawca prowadzący działalność powodującą szczeglne zagrożenie dla zdrowia lub -życia pracownikw może zostać zobowiązany przez właściwego inspektora pracy lub właściwego państwowego inspektora sanitarnego do okresowej aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu.

Po zapoznaniu się z wymogami formalnymi należy, wypełnić dokumenty ktre należy pobrać z poszczeglnych urzędw oraz sporządzić umowę między wsplnikami.

Formularze dokumentw należy pobrać w następujących urzędach:

1. Urząd Miasta mający swoją siedzibę przy Placu Słowiańskim 8

- tu należy wypełnić zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji

2. Urząd Skarbowy mający swoją siedzibę przy ul. Najświętszej Marii Panny 3, potrzebne dokumenty to:

- NIP-2;

- zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej;

- formularz wyboru formy opodatkowania na rok podatkowy;

3. Urząd Statystyczny mieszczący się przy ul. Jaworzyńskiej 65, tu wypełnia się wniosek o wpis do Krajowego Urzędu Podmiotw Gospodarki Narodowej

4. ZUS ul. Wojska Polskiego 5, dokumenty to:

- ZPA 1 – dotyczy firmy;

- ZZA 1 – dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych;

- ZUA 1 – dotyczy zgłoszenia pracownikw;

(Nie przewidujemy zatrudniania pracownikw więc nie wypełniamy druku:

ZPA 1)

5. Bank – dowolny oddział w ktrym założymy rachunek spłki. Dokumenty to:

- wniosek o otwarcie rachunku bankowego;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

- umowa rachunku bankowego;

- karta z wzorami podpisw;

- potwierdzenie odbioru formularzy;

BISLIOGRAFIA:

gazeta prawna

strony www

W. Siuda "Prawo gospodarcze"

Przykadowe prace

Władza zaszczytem, zobowiązaniem, siłą destrukcyjną-motyw władcy i władzy w literaturze.

Władza zaszczytem, zobowiązaniem, siłą destrukcyjną-motyw władcy i władzy w literaturze. Jeżeli ktoś potrzebuje prace na taki temat.Z chęcia moge odsprzedać. Mj nr kontaktowy:667918371. Praca jest pisana przez polonistke na wysokim poziomie. Przygotowana była na...

Stan wojenny

Stan wojenny Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (z soboty na niedzielę) dekretem Rady Państwa na podstawie art. 33, ust. 2 Konstytucji PRL, ktry stanowił: Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polsk...

Kalendarium rządw Pepina Krtkiego i Karola Wielkiego (751-814r.)

Kalendarium rządw Pepina Krtkiego i Karola Wielkiego (751-814r.) 751 r.- faktycznie władający państwem Pepin usuwa z tronu ostatniego władcę z dynastii Merowingw, Childeryka III i zamyka go w klasztorze. Akt ten zaakceptował papież Stefan III. 753 r.- papież Stefan III prosi Pe...

Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?

Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze? Bolesław Prus "Lalka": Dwch głwnych narratorw. Oglnie głwnym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się samodzi...

Człowiek umiera, ale żyć może w pamięci następnych pokoleń

Człowiek umiera, ale żyć może w pamięci następnych pokoleń Drogi ..(Nazwa osoby do ktrej piszesz'') Piszę do Ciebie ten list, ponieważ niedawno przeczytałem nową książkę pt. ,,Kamienie na szaniec’’. Chciałbym zachęcić Ci...

Charakterystyka Tezeusza

Charakterystyka Tezeusza Tezeusz to bohater jednego z mitw, w ktrym przedstawiony jest jako najsłynniejszy bohater i wojownik ateński. Nie wiadomo jakie miał on pochodzenie, wiadomo tylko, że jego matka – Ajtra była krlewną z Trojzeny, a ojciec krlem Attyki. Pewnego dnia Teze...

Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głwnie od czynnikw p...

Udowodnij, że najważniejszą wartością w życiu jest zdrowie.

Udowodnij, że najważniejszą wartością w życiu jest zdrowie. Zdrowie jest bardzo ważne w naszym życiu. Bez niego w ogle by nas tu nie było. Wiele razy byłam świadkiem czyichś narodzin. Domyślam się jakie to szczęście mieć zdrowe dziecko. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry