• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spół...

Nawigacja

Spółka cywilnaSpółka cywilna
Spółka cywilna staje się formacją zanikającą. Do 31.12.00 spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, które mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.Obecnie nie jest już to możliwe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki cywilne zawiązywać dla realizowania celów gospodarczych. W tym przypadku w wydziale działalności gospodarczej rejestrują się poszczególni wspólnicy, jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, zaznaczając we wniosku, że działalność prowadzić będą w formie spółki cywilnej.Od 01.01.02 zamiast wpisu w ewidencji wspólnicy dokonają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (ale miejsce dokonywania wpisu się najprawdopodobniej nie zmieni - dalej będą to urzędy miast i gmin - sprawę ureguluje odpowiednie rozporządzenie).Ze względu na konieczność ujednolicenia prawa według dyrektyw Unii Europejskiej ta forma prowadzenia działalności skazana jest na wymarcie. Należy sądzić, że od 01.01.04 wszystkie spółki cywilne będą musiały ulec przekształceniu w inne formy spółek. Jest to czynnik zdecydowanie przemawiający przeciw rozpoczynaniu działalności w formie spółki cywilnej.Zawierając umowę spółki należy mieć na względzie postanowienia kodeksu cywilnego (Tytuł XXXI - Spółka).Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Jako, że zwykle zobowiązania w imieniu spółki cywilnej zaciąga każdy ze wspólników osobno, należy dokładnie przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom.Ale biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania - odradzamy zakładanie nowych spółek cywilnych, jeżeli przewidujecie długi horyzont działalności. Z drugiej jednak strony założenie spółki cywilnej jest najtańsze biorąc pod uwagę koszty rejestracyjne pozostałych spółek.ZaletyDuża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki

Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności

Dobra forma dla działalności małych rozmiarów – np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa

Nieskomplikowany sposób likwidacjiWadyOdpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy

Konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników

Ponieważ forma spółki cywilnej nie jest stosowana w państwach Unii Europejskiej, prędzej czy później zastąpi konieczność przekształcenia działalności na inną formę. Już teraz ustawodawca przewidział konieczność przekształcenia spółki cywilnej w jawną, jeżeli przez dwa kolejne lata jej przychody wyniosą co najmniej 400.000 EURO.Odpowiedzialność za zobowiązaniaCały majątek osobisty wspólników, również wspólny majątek małżonków, wierzyciel może dowolnie wskazać wspólnika, który zaspokoi żądania.Możliwe formy opodatkowaniaKarta podatkowa,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

Zasady ogólne - księgowość pełna.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego.

W tytule XXXI (Spółka) omówione są zagadnienia związane z kształtowaniem stosunków w spółce cywilnej

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. - prawo działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym


Przykładowe prace

Recenzja książki Jana Miodka

Recenzja książki Jana Miodka Ostatnio przeczytałam fragment książki Jana Miodka pod tytułem: ?Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie?. Została ona wydana w r. 1983 przez Zakład Narodowy Ossoliński we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie ...

Zjawisko wzrostu wydatków publicznych

Zjawisko wzrostu wydatków publicznych Zjawisko wzrostu wydatków publicznych. Przez pojecie wydatków publicznych rozumie się wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo i inne związki publicznoprawne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych lub też realizacji funkcji państwa i inny...

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi. W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje: - Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabe...

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów literackich.

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów literackich. Przemiana wewnętrzna to charakterystyczny motyw powtarzający się w polskich utworach romantycznych. Kim byli bohaterowie dzieł romantycznych? Na przykładzie kilku utworów największych wieszczów polskich tego ...

Książka "Sara" zauracza jak Ania z zielonego wzgórza

Książka "Sara" zauracza jak Ania z zielonego wzgórza Danuta Błaszak o książce Sara Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że Sara , książka Doroty Silaj, doczeka się wersji filmowej. Na pewno potrwa to trochę czasu, ale czekam niecierpliwie na końc...

Recenzja Sztuki "Kaleka z Inischman"

Recenzja Sztuki "Kaleka z Inischman" Kaleka z Inischman jest sztuką dla każdego nie zależnie od wieku. Opowiada ona o chłopcu dotkniętym kalectwem (sucha ręka oraz kulawa noga) wychowywanym przez dwie starszawe ciotki, chłopak stracił rodziców w niewyjaśnionych okoliczno"...

Józef Chełmoński biografia i twórczość.

Józef Chełmoński biografia i twórczość. Józef Chełmoński - Polski malarz, reprezentant realizmu. Przyszedł na świat 7 listopada 1849 w Łowieckiem, w ubogiej, drobnoszlacheckiej rodzinie. Już od młodych lat musiał zajmować się pracą na roli tak jak...

Korozja

Korozja KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć stosuje się ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry