• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sp&#322...

Nawigacja

Spłki osobowe.Spłki osobowe.
Spłki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spłki wsplnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wsplnego celu gosp. przez działanie w sposb oznaczony w szczeglności wniesienie wkładw. Majątek sp. cyw. jest wsplnym majątkiem wsplnikw i obejmuje wkłady wsplnikw oraz to co spłka nabyła w toku prowadzonej działalności. Każdy wsplnik ma rwny udział nie tylko w zyskach ale i w stratach. Wsplnicy odpowiadają własnym majątkiem, za zobowiązania spłki. Jeśli obroty spłki cyw. w ciągu dwch kolejnych lat osiągnęły rwnowartość w PLN co najmniej 400 tys. euro to pod groźbą grzywny musi zostać przekształcona w spłkę handlową.

2. Sp. jawna – jest spłką osobową, ktra prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spłką handlową. Spłka ta nie jest osobą prawną, posiada jednak odrębny majątek, może nabywać i zaciągać zobowiązania jak rwnież pozywać i być pozwanym. Spłka ta podobnie jak inne spłki handlowe podlega wpisowi do rejestru handlowego. Wsplnikiem spłki jawnej może być osoba prawna.

3. Sp. partnerska - tworzona jest przez wsplnikw celu wykonywania wolnego zawodu, w spłce prowadzonej pod własna firmą. Partner nie odpowiada za zakres zobowiązań spłki powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerw. Sp. partnerska jako jedyna z osobowych ma możliwość powołania zarządu.

4. Sp. komandytowa jest spłką w ktrej wobec wierzycieli za zobowiązania spłki co najmniej jeden wsplnik odpowiada bez ograniczeń, tak jak w spłce jawnej a odpowiedzialność odpowiedzialność najmniej jednego wsplnika jest ograniczona do sumy komandytowej. Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spłki.

5. Sp. komandytowo – akcyjna – jest spłką w ktrej wobec wierzycieli za zobowiązania spłki co najmniej jeden wsplnik odpowiada bez ograniczenia a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Umowa spłki musi mieć formę aktu notarialnego. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spłki ale nie może jej reprezent. W sp. komand. – akcyj. Funkcjonuje walne zgromadzenie, może też działać rada nadzorcza.

Spłki kapitałowe :1. Sp. z o. o. – jest osobą prawną czego skutkiem jest m. in. że wsplnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spłki. Czynności w imieniu spłki dokonuje zarząd, a nie poszczeglni wsplnicy. Członkiem zarządu może być sam wsplnik lub osoba spoza, zatrudniona w celu prowadzenia jej spraw. Najwyższą władzą w sp. z o. o. jest zgromadzenie wsplnikw . Zgromadzenie wsplnikw podejmuje najważniejsze dla spłki decyzje m. In. Decyduje o podziale zyskw lub pokryć strat, powołuje zarząd. Może także powoływać radę nadzorczą lub komisje rewizyjną.

Spłki: jawną, komandytową oraz komandytowo - akcyjną można założyć tylko w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spłkę zaś partnerską założyć można w celu wykonywania wolnego zawodu w spłce, prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Spłki osobowe posiadają następujące cechy:

brak osobowości prawnej (są bowiem tzw. ułomnymi osobami prawnymi),

wsplnicy reprezentują spłkę (co do zasady, bo np. w spłce partnerskiej może zostać powołany do tego zarząd),

istnieje stała więź między wsplnikami,

wsplnicy muszą być ujawnieni (są jednak wyjątki od tej zasady, np. komandytariusze, jeśli nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spłki, nie powinni być ujawniani w firmie spłki),

wsplnicy wnoszą wkłady,

nieograniczona i solidarna odpowiedzialność osobistym majątkiem wsplnikw za zobowiązania spłki (są wyjątki od tej zasady, gdyż np. akcjonariusze w spłce komandytowo-akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spłki),

wsplnicy pracują na rzecz spłki (nie wszyscy mają taki obowiązek, czasem wystarczy wniesienie wkładw w odpowiedniej wysokości),

uproszczona księgowość.


Przykadowe prace

Alkohol w aspekcie spolecznym

Alkohol w aspekcie spolecznym Alkohol jest wszędzie wokł nas. Większość ludzi pije go umiarkowanie i bez problemw – dla większości picie jest w dużym stopniu nieświadomym, nieprzemyślanym zachowaniem. I właśnie ten fakt przyczynie się do tworzenia klimatu ...

Motyw tańca. Przedstaw na w wybranych przykładach literackich.

Motyw tańca. Przedstaw na w wybranych przykładach literackich. Taniec zajmuje niezwykle ważne miejsce we wszystkich kręgach kulturowych i można zaryzykować stwierdzenie, że towarzyszy człowiekowi od zawsze. Pierwotnie ludzie tańczyli na cześć bogw lub natury. W wielu r...

Fernsehen

Fernsehen Das Fernsehen spielt eine positive Rolle in unserem Leben. Als das Fernsehen vor 100 Jahren entdeckt wurde, hatte es zum Ziel nur um die Leute zu amsieren. Damals konnte man Filme nur in einem speziellen Kinomobil fernsehen. Jeder von uns kennt sicherlich die bekannten Stummfilme mit Charlie Chaplin. Als das Zw...

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP Część czynna -jest to przewd lub cześć przewodząca instalacji, znajdująca Się pod napięciem w czasie normalnej pracy Cześć przewodząca dostępna -jest to dostępna dla dotyku przewodząca c...

Założenia polityki ZSRR na kontynencie europejskim w latach 1945-70

Założenia polityki ZSRR na kontynencie europejskim w latach 1945-70 ZSRR wyszedł z wojny zwycięsko. W Europie Armia Czerwona dotarła do Łaby i Austrii. W ramach ZSRR znalazły się państwa bałtyckie, wschodnie obszary Polski, Besarabia, na Dalekim Wschodzie Armia Czerwona dotar ...

Kontrola administracji

Kontrola administracji I.1. Charakterystyka kontroli administracji Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub zaniechania) ze względu na określone kryteria. Przedmiotem kontroli może być zarwno struktura organizacyjna administra...

List

List Pewnego dnia w pierwszy dzień ferii zimowych, kilka dni przed moimi urodzinami, postanowiłem zaprosić przyjacił na spotkanie urodzinowe. Pisałem zaproszenia razem z listem do babci i przez roztargnienie pomyliłem koperty, zamiast listu do babci wysłałem jej zaproszenie na moje urodz...

Poczatli panstwa polskiego

Poczatli panstwa polskiego PRAHISTORIA Pierwsze ślady bytowania człowieka na ziemiach pol. pochodzą sprzed ok. 400–500 tys. lat (Trzebnica) i są związane z homo erectus. Następne to środkowopaleolityczne znaleziska sprzed ok. 200–40 tys. lat odkryte w południowej Polsce (g&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry