• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Spjniki

Nawigacja

SpjnikiSpjniki
Spjniki w zdaniach wspłrzędnych z szykiem prostymSzyk prosty: Zdanie nadrzędne + spjnik + podmiot + orzeczenie + ..., np.

Wir arbeiten nicht, sondern wir hren Musik.1) aber – ale

2) denn – ponieważ, bo

3) oder – lub

4) sondern – lecz

5) und – iSpjniki w zdaniach wspłrzędnych z szykiem przestawnymSzyk przestawny: Zdanie nadrzędne + spjnik + orzeczenie + podmiot + ..., np.

Sie hat viele Freunde, trotzdem fhlt sie sich einsam.1) auerdem – oprcz tego

2) dann – potem

3) darum/deshalb/deswegen – dlatego

4) sonst – w przeciwnym razie

5) trotzdem – mimo toSpjniki w zdaniach wspłrzędnych z zdaniami pobocznymiSzyk zdania pobocznego: Zdanie głwne + spjnik + podmiot + ... + orzeczenie, np.

Karin fragt, ob wir heute zu Hause sind.1) dass – że – zdania oznajmujące podmiotowe i dopełnieniowe:

Es ist schn, dass du gekommen bist.

Die Mutter sagte, dass wir ziemlich frech sind.

2) ob – czy

3) wann - kiedy

4) warum - dlaczego

5) wo - gdzie

6) wohin – dokąd

7) als, wenn – kiedy, gdy – zdania czasowe – als używamy tylko w odniesieniu do czynności jednorazowej mającej miejsce w przeszłości, wenn w odniesieniu do czynności powtarzającej się w przeszłości i teraźniejszości, a także do czynności jednorazowej teraźniejszej:

Ich besuchte meine Schwester, als ich voriges Jahr in Paris war.

Peter ruft uns an, wenn er sich Geld leihen will.

8) bevor/ehe – zanim – zdania czasowe – bez następstwa czasw:

Bevor er mit dem Studium anfing, bestand er die Aufnahmeprfung.

9) bis – aż, dopki – zdania czasowe - bez następstwa czasw

10) nachdem – po tym jak – zdania czasowe – następstwo czasw:

Zdanie poboczne Zdanie głwne

Perfekt Prsens, Futur I

Plusquamperfekt Imperfekt, Perfekt

Następstwo czasw oznacza, że czynność zdania pobocznego nastąpiła przed czynnością zdania głwnego:

Monika spricht mit dem Schulleiter, nachdem er sie zu sich gerufen hat.

Nachdem wir in Krakau angekommen waren, gingen wir zu unseren Freunden.

11) seit/seitdem – odkąd, od czasu gdy, od kiedy – zdania czasowe – zazwyczaj bez następstwa czasw

12) solange, whrend – tak długo jak, podczas gdy – zdania czasowe – bez następstwa czasw – czynności odbywają się rwnocześnie

Solange ich studierte, arbeitete meine Frau.

Ich schlief, whrend mein Bruder Biologie lernte.

13) weil – ponieważ – zdania okolicznikowe przyczyny

14) wenn – kiedy, jeżeli – zdania warunkowe

Wenn ich mde bin, lege ich mich ins Bett.

15) damit – aby – zdania okolicznikowe celu; jeżeli podmioty w zdaniu głwnym i pobocznym są takie same można damit konstrukcją bezokolicznikową um... zu

Er geht im die Stadt, damit er seinen Lehrer besucht. – czasownik odmieniony

Er geht in die Stadt, um seinen Lehrer zu besuchen. – czasownik w bezokoliczniku

16) obwohl – chociaż – zdania przyzwalające

Obwohl ich wenig Zeit habe, helfe ich dir bei der Aufgabe.

17) obgleich – jakkolwiek – zdania przyzwalające

18) obschon – mimo że – zdania przyzwalająceNiemieckie spojniki:) Praca znajduje sie w zalaczniku


Przykadowe prace

Pieśń o spostoszeniu Podola (troska autora o społeczeństwo i ojczyznę, postawa wczesnej szlachty)

Pieśń o spostoszeniu Podola (troska autora o społeczeństwo i ojczyznę, postawa wczesnej szlachty) Pieśń o spustoszeniu Podola autorstwa Jana Kochanowskiego została napisana około 1575 roku. Zawiera opis najazdu Tatarw, będących wwczas poddanymi sułtana tureckiego,...

Spłki osobowe.

Spłki osobowe. Spłki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spłki wsplnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wsplnego celu gosp. przez działanie w sposb oznaczony w szczeglności wniesienie wkładw. Majątek sp. cyw. jest wsplnym majątkiem wsplnik...

Wymagania dotyczące budynkw wynikające z Kodeksu Pracy

Wymagania dotyczące budynkw wynikające z Kodeksu Pracy I. Prawo i kodeks pracy. II. Budynki. III. Pomieszczenia pracy. IV. Wymagania wynikające z kodeksu pracy. Wymiary Podłoga Oświetlenie Dostęp do stanowiska pracy Ogrzewanie Wentylacja i klimatyzacja Wilgotn...

Krajoznawstwo - ukształtowanie terenu Polski

Krajoznawstwo - ukształtowanie terenu Polski Ukształtowanie terenu Polski Charakterystyczną cechą ukształtowania obszaru naszego kraju jest pasowy układ rzeźby. Wysokości bezwzględne terenu rosną w kierunku z płnocnego zachodu na południe. Nie jest to jednak wzrost ...

Bitwa o Wielką Brytanię

Bitwa o Wielką Brytanię 22 czerwca 1940 r. zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym zagrożeniem w tym rejonie była Wielka Brytania, oddzielona od Francji kanałem La Manch...

Leasing. Rodzaje leasingu.

Leasing. Rodzaje leasingu. Leasing to forma najmu lub dzierżawy ruchomych środkw trwałych albo nieruchomości, stwarzająca korzystającemu z nich przedsiębiorstwu, możliwość użytkowania bez konieczności nabycia danych dbr. Forma tej działalności ukszta...

Znaczenie okresu Napoleońskiego dla Europy i Polakw

Znaczenie okresu Napoleońskiego dla Europy i Polakw W Europie XVIII w. Kończył się pod znakiem wojen. Przeciwko zmianą społecznym i politycznym w rewolucyjnej Francji, gdzie w 1789 roku obalono absolutaryzm krlewski, wystąpiły Austria , Prusy oraz wiele mniejszych państw. Zawią...

Dorobek nauk o zarządzaniu pierwszej połowy XX w. – wnioski dla wspłczesności.

Dorobek nauk o zarządzaniu pierwszej połowy XX w. – wnioski dla wspłczesności. Na przestrzeni mijających lat pierwszej połowy XX-tego stulecia zachodziły diametralne zmiany w podejściu do technik stosowanych w zarządzaniu. Począwszy od podejścia przedmiotowego gdzi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry