• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Stosunki...

Nawigacja

Stosunki międzynarodowe-sporyStosunki międzynarodowe-spory


POJECIE SPORU I KONFLIKTU.FAZY KONFLIKTU,RODZAJE , PRZYCZYNY SPOSOBY ROZWIAZYWANIA SPOROW:

SPOR:>> oznacza sytuację, w ktrej punkty widzenia dwch stron są wyraźnie przeciwstawne-brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesw między stronami.-źrdłem sporu międzynarodowego jest zawsze interes podmiotu wywołującego spr: interes taki może być chroniony normą prawa międzynarodowegojednakże bywa i tak, że państwo dąży do przeparcia swego interesu, choć nie może w tym celu powołać się słusznie na prawo międzynarodowe-Niekiedy definiuje się spr międzynarodowy w sposb zwięzły jako konflikt interesw pomiędzy państwami.-spr jako wyraz sprzeczności interesw między państwami. Ze względu na podłoże i charakter wyrżnia się spory polityczne i prawne. Pierwsze ocenia się stosując kryteria:

a. interesw politycznych,

b. racji stanu,

c. żywotnych interesw narodowych.

Natomiast spory, ktrych ocena wynika z konkretnej normy prawa międzynarodowego kwalifikujemy do sporw prawnych.

-Napięcie-napięcie w stosunkach między państwami. Napięcie określa się jako stan, w ktrym występuje antagonizm bez jasno zdefiniowanego przedmiotu nieporozumień lub też pojęcie przedmiotu, istotne dla każdej racjonalnej dyskusji, pozostaje na dalszym planie. W atmosferze napięcia nawet drobne spory nabierają ostrości i zazwyczaj ich pokojowe załatwienie jest niemożliwe tak długo, jak długo istnieje stan napięcia. Ze stanem napięcia wiążą się często lub są ich następstwem kryzysy międzynarodowe. Nie każdy jednak stan napięcia i sprzeczność interesw prowadzą do kryzysw międzynarodowych. Kryzys powstaje dopiero wwczas, gdy prby pogodzenia sprzecznych interesw doprowadziły do impasu i gdy rokowania zostaną zablokowane przez przeciwstawność niemożliwą do usunięcia Konflikt-konfliktami nazywa się spory, ktre przybrały ostrzejszą formę i w ktrych grozi użycie sił zbrojnych albo leż siły takie zostały już użyte (konflikty zbrojne). Nie zawsze jednak przestrzega się tego rozrżnienia.1. Podział środkw załatwiania sporw

Środki pokojowego załatwiania sporw dzieli się zazwyczaj na środki dyplomatyczne i środki sądowe. W dyplomacji spory pokojowe łagodzą państwa w nim uczestniczące, zachowują dla siebie możliwość wpływania na decyzje do samego końca. Nie decyduje podmiot trzeci. 2. Rokowania bezpośrednie (negocjacje)SRODKI DYMPLOMATYCZNE:• Negocjacje określane są jako proces, w trakcie, ktrego państwa starają się usunąć rżnice zdań w drodze wymiany poglądw w celu osiągnięcia porozumienia

• Rokowania bezpośrednie mają tę przewagę nad innymi środkami pokojowego załatwiania sporw, że strona uznająca roszczenie drugiej strony nie czuje, że narzucono jej określoną decyzję, gdyż sama zgodziła się na proponowane rozwiązanie. Rokowania kończy zazwyczaj kompromis. Obie strony powinny wynieść jakąś korzyść z rokowań. Nikt nie chce być całkowicie przegranym i widząc taką perspektywę każda strona jest skłonna do kontynuowaniu sporu, nawet gdyby w bliskiej przyszłości straty miały się powiększyć. Ważne znaczenie ma podział rokowań na dwustronne i wielostronne (na konferencjach międzynarodowych z udziałem większej liczby państw). W rokowaniach mogą brać udział nie tylko strony uczestniczące w sporze. Za jedną z form rokowań uważa się także konsultacje, ktre strony odbywają w wyniku przyjętych wcześniej w tym względzie zobowiązań. Odbywają się one na żądanie jednej ze stron, gdy zajdzie po temu potrzeba lub też w ustalonych odstępach czasu. Brak stosunkw dyplomatycznych pomiędzy stronami w sporze nie wyklucza prowadzenia rokowań. Ułatwione są obecnie spotkania na szczycie. Wiele umw międzynarodowych wyraźnie zobowiązuje strony uczestniczące w sporze do przeprowadzenia rokowań, zanim spr zostanie przekazany do komisji badawczej, organu koncyliacyjnego lub sądu międzynarodowego. Rokowanie dwustronne to często ustępowanie słabszego partnera pod naciskiem mocniejszego państwa. Rokowania w dobie wspłczesnej — procedura pomocniczą, ktra ułatwia rokowania bezpośrednie między stronami i nawiązuje je w razie ich zerwania

• Funkcja mediatora może polegać na wzięciu w swoje ręce, za zgodą stron, inicjatywy w toku rokowań, na dyskutowaniu ze stronami, łącznie lub osobno, własnych propozycji czy też propozycji przedstawionych przez strony i zmierzających do zakończenia sporu, lub też na stworzeniu kanału komunikowania się stron ze sobą podobnie jak przy dobrych usługach. Jednakże rola mediatora jest bardziej aktywna, przedstawia on, bowiem własne propozycje załatwienia sporu czy też zmniejszenia rozpiętości między rozbieżnymi stanowiskami stron, a nawet niekiedy jest gwarantem osiągniętego porozumienia

• Procedury koncyliacyjne

• koncyliacyjnej zwanej także pojednawcza. Koncyliacja rżni się od mediacji tym, że komisja koncyliacyjna sama formułuje propozycję załatwienia sporu, a nie wsplnie ze stronami uczestniczącymi w sporze. Rżni się od postępowania rozjemczego lub sądowego, ponieważ postępowanie rozjemcze czy sądowe kończy się wydaniem orzeczenia wiążącego strony, podczas gdy wnioski, do jakich doszła komisja koncyliacyjna, są tylko propozycją skierowaną do stron bez jakiejkolwiek mocy wiążącej. Komisja koncyliacyjna nie jest w swych propozycjach dla stron skrępowana przepisami prawa międzynarodowego i może także zaproponować zmianę obowiązującego stanu prawnego.

SPOSOBY ROZWIAZYWAN. IA SPOROW SADOWNICZE?

Sądy międzynarodowe możemy podzielić na sady rozjemcze, czyli arbitraż międzynarodowy, i sądy stale.• Arbitraż międzynarodowy, czyli rozjemstwo, polega na załatwianiu sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrw wybranych przez strony. Pierwsza konwencja haska w art. 37 podaje, że arbitraż ma za przedmiot rozstrzyganie sporw między państwami przez sędziw z własnego wyboru i na zasadzie poszanowania prawa. Cechą charakterystyczną arbitrażu — w porwnaniu z sądami stałymi —jest bezpośredni wpływ stron na wybr składu sądzącego, a także możność ustalenia przez strony podstaw prawnych orzekania i zasad proceduralnych. Arbitraż ma, zatem tę zaletę, że procedura może mieć charakter poufny, a tym samym strony mają możność ograniczenia politycznych reperkusji sporu. Arbitraż może mieć charakter fakultatywny, jeżeli na oddanie sporu pod arbitraż wymagana jest zgoda obu stron, lub też obowiązkowy (obligatoryjny), jeżeli strony w uprzednio zawartej umowie zgodziły się, że na żądanie jednej z nich spr oddany będzie pod arbitraż. Praktyka wykształciła dwa systemy wyznaczania składu osobowego sądw rozjemczych: 1) tradycyjny system europejski, ktry polega na przekazaniu sporu do rozstrzygnięcia szefowi wybranemu trzeciego państwa (krlowi, prezydentowi), 2)system amerykański, ktry polega na oddaniu sporu do rozstrzygnięcia komisji mieszanej [joint commission); komisja jest pięcio- lub trzyosobowa, w jej skład wchodzą po jednej lub dwie osoby delegowane przez państwa uczestniczące w sporze oraz superarbiter powołany za zgodą obu stron. System komisji mieszanej zapewnia z reguły wyższy stopień fachowość. Od wyroku sądu rozjemczego nie ma odwołania, chyba, że strony w kompromisie postanowiły inaczej. 3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości A. Organizacja MTS Trybunał składa się z piętnastu niezawisłych sędziw wybranych spośrd osb o wysokim poziomie moralnym

Podstawą każdego sporu jest sprzeczność interesw. Jest to taki stan wzajemnych relacji pomiędzy państwami, ktry uniemożliwia im dojście do kompromisu satysfakcjonującego obie strony. Ponad to do powstania sporu może przyczynić się konkretny czyn jednej ze stron, np.:

a. działanie,

b. zaniechanie,

c. znoszenie,

ktry nadaje sprzeczności interesw charakter:

o polityczny,

o prawny,

o ekonomiczny.

Drugim pojęciem najczęściej stosowanym jest tzw. sytuacja – oznacza napięcie w stosunkach międzynarodowych, ktre może doprowadzić do sporu i bardzo często jest jego bezpośrednią zapowiedzią. Stan trudności we wzajemnych relacjach, przejawiający się przeciwnymi roszczeniami, rywalizacją, a w najgorszym wypadku wojną nazywamy kryzysem międzynarodowym.Przykadowe prace

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest to zjawisko ocieplenia atmosfery, spowodowane zwiększoną w niej ilością zanieczyszczeń, a w szczeglności wzrostem zawartości CO . Na temat globalnego ocieplenia powstała na świecie bogata literatura. Badacze nie wiedzą jeszcze jak w...

Wartości, ktre decydują o sensie ludzkiego życia. Rozważ temat, odwołując się do załączonego fragmentu i całej powieści Zbrodnia i kara Fiodor

Wartości, ktre decydują o sensie ludzkiego życia. Rozważ temat, odwołując się do załączonego fragmentu i całej powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojeskiego. Powieść Fiodora Dostojewskiego pt. Zbrodnia i kara to dzieło literackie przepełnione rozwa...

Ropa naftowa

Ropa naftowa POWSTANIE Ze względu na zastosowanie, ropa naftowa, gaz ziemny, oraz inne surowce, takie jak np. węgiel kamienny, nazywane są paliwami kopalnymi. Procesy, ktre doprowadziły do powstanie paliw kopalnych, zachodziły miliony lat temu. Powszechnie przyjmuje się, że ropa na...

The history and meaning of English language

The history and meaning of English language English is an Indo-European, West Germanic language originating in England, and is the mother language for most people in the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and the Philippines. English is a West Germanic language originated from the Anglo...

Grupa Wyszehradzka a Nato

Grupa Wyszehradzka a Nato Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku podczas spotkania Czechosłowacji Vaclava Havla, prezydenta Polski Lecha Wałęsy i premiera Węgier Jzefa Antalla. Głwnym celem tego spotkania było pragnienie bardziej intensywnej wspłpracy i przyjaźni międ...

Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Rżyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pan

Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Rżyckiego "Dwanaście stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza? W mojej pracy sprbuje ukazać obraz małej ojczyzny w poemacie Tomasz Rżyckiego Dwanaście stacji...

Sytuacja Polskiego kościoła katolickiego po II wojnie światowej.

Sytuacja Polskiego kościoła katolickiego po II wojnie światowej. Wprowadzone po II wojnie światowej w Polsce rządy komunistyczne programowo i ideologicznie były wrogo nastawione do Kościoła i religii. Dlatego też aż do 1989 roku walczyły one z polskim katolicyzmem i milionam...

Opisz sposb budowy toposu odwrconego z fragmentu powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy, porwnując go z historią opisaną w Księdze Rodzaju. Zanalizuj opowieś

Opisz sposb budowy toposu odwrconego z fragmentu powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy, porwnując go z historią opisaną w Księdze Rodzaju. Zanalizuj opowieść o grzechu pierworodnym według koncepcji wspłczesnej pisarki. Człowiek, od początku swojego istnienia, posz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry