• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Stosunki ...

Nawigacja

Stosunki polsko - ukraińskieStosunki polsko - ukraińskie
W stosunkach międzynarodowych każde państwo może przyjmować jedną z trzech pozycji. Pierwszą z nich jest pozycja czynna, będąca funkcjonalną na rzecz wsplnoty, służąca rozwiązywaniu problemw międzynarodowych. Drugą jest postawa dysfunkcyjna, cechująca się brakiem woli wspłpracy oraz postawa neutralna, polegająca na niezajmowaniu stanowiska, co nie ułatwia rozwiązań.Polskę postrzega się państwo czynnie włączające się do rozwiązywania zagadnień międzynarodowych. Takie stanowisko Polski tłumaczone jest tym, iż wyłącznie poprzez wspłpracę z innymi krajami można rozwiązać swoje problemy gospodarcze, czy też cywilizacyjne. Polityka zagraniczna prowadzona przez Polskę jest skondensowana z partnerami na Wschodzie i Zachodzie. Dobre stosunki z sąsiadami gwarantują poważne traktowanie Polski przez społeczność międzynarodową.Wspłpraca Polski z Ukrainą widoczna jest na arenie międzynarodowej, ich stosunki są pozytywnie oceniane przez oba te państwa. Jest to możliwe dzięki dwustronnej kooperacji, ktrej efekty widoczne są chociażby w kontaktach politycznych.. Dla Polski, Ukraina jest docenianym partnerem rozmw i wszelkich przedsięwzięć, łączy ich wsplna historia, kultura narodowa stąd też łatwiej o ich zrozumienie i poszanowanie własnych interesw. Wizytwką polsko-ukraińskiego partnerstwa jest wsplna misja stabilizacyjna w Iraku, kontynuację ktrej zapowiedzieli prezydenci. Prace na plan odbudowy Iraku przewidują wsplny program działań tych państw.Do regularnych kontaktw między oboma państwami dochodzi bardzo często. Warto chociażby wspomnieć o spotkaniu szefw obu państw do ktrego doszło 12 lutego br. Spotkanie przyjęło formę konsultacji politycznych bez żadnych skutkw prawnych, co chodzi o stronę formalną. Celem spotkanie było wnikliwe analizowanie sytuacji wewnątrzpolitycznej obu państw jak i spojrzenie na wspłistnienie Polski i Ukrainy w szerszym, międzynarodowym kontekście stanowiącym rdzeń przeprowadzonych konsultacji. Głwnymi tematami były rozbudowa rurociągu Odessa-Brody, operacja stabilizacyjna w Iraku oraz reforma konstytucyjna na Ukrainie.

W latach dziewięćdziesiątych stosunki polsko - ukraińskie przebiegały następująco. Tuż po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę (24.08.1991) doszło do podpisania wsplnego komunikatu między Polską a Ukrainą o nawiązaniu stosunkw dyplomatycznych. Podpisano rwnież konwencje konsularną między tymi dwoma krajami. W niedługim czasie w Warszawie i Kijowie rozpoczęli urzędowanie przedstawiciele dyplomatyczni w randze specjalnych wysłannikw rządw. Warto zauważyć, że Polska już wcześniej miała w Kijowie swj Konsulat Generalny. W październiku 1991r Polska i Ukraina zawarły umowę o handlu i wspłpracy gospodarczej. Ponadto podpisana została Deklaracja o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunkw polsko-ukraińskich". W grudniu 1991 Polska jako pierwsza uznała oficjalnie Ukrainę jako państwo suwerenne. Pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy- Leonida Krawczuka w Polsce przypadła na 18 maja 1992r. Podpisano wwczas Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i wspłpracy. Traktat ten potwierdzał nienaruszalność granic państwowych i wyrzeczenie się wszelkich pretensji terytorialnych oraz wykluczał we wzajemnych stosunkach użycie siły lub groźbę jej użycia. Do spraw priorytetowych należało zapewnienie w pełni praw członkom mniejszości narodowych. Szeroko rozbudowany artykuł 11 Traktatu gwarantował prawo członkom mniejszości narodowej do zachowania, wyrażania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej rwności wobec prawa. Strony Traktatu zobowiązały się do podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia praw do języka ojczystego, zakładania i utrzymywania własnych instytucji i stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych i religijnych, wykonywania praktyk religijnych, używania imion i nazwisk w brzmieniu przyjętym dla języka ojczystego, ustanawiania i utrzymywania niezakłconych kontaktw w obrębie kraju zamieszkania, jak rwnież przez granice. Przynależność do mniejszości narodowej ma być sprawą indywidualnego wyboru, a jakakolwiek dyskryminacja z tego powodu jest zabroniona. Był to ważny z punktu widzenia historycznego i psychologicznego zapis, zarwno Polacy, jak i Ukraińcy żyjący poza granicami swego kraju mieli w pamięci nieodległe czasy, kiedy przyznanie się do narodowości wywoływało negatywne konsekwencje. Ponadto doszło rwnież do zawarcia międzynarodowych umw tj. o międzynarodowych przewozach drogowych oraz o stanie przejść granicznych. Kolejnym udogodnieniem w kontaktach handlowych tych państw była podpisana w styczniu 1993r konwencja w sprawie unikania podwjnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od podatku. W celu zacieśnienia wspłpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Ukrainą Węgrami i Słowacją utworzono Euroregion Kapracki (1993). Następnie utworzenie przez Polskę, Ukrainę i Białoruś Euroregionu "BUG".Ważnym aspektem we wzajemnych stosunkach było podpisanie umowy o bezwizowej turystyce, a potem o ruch bezwizowym. W maju 1997r Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski udał się na Ukrainę aby podpisać wsplną polsko-ukraińską "Deklarację o porozumieniu i pojednaniu". Oba narody wzajemnie się przeprosiły za uczynione w przeszłości krzywdy. W maju 2000r do Polski przyjechał Leonid Kuczma i wraz z Aleksandrem Kwaśniewskim wziął udział w III Szczycie Gospodarczym Polsko-Ukraińskim w Rzeszowie. Następnie w sierpniu 2001r Aleksander Kwaśniewski wziął udział w obchodach 10-lecia niepodległości Ukrainy. Bardzo istotnym wydarzeniem były Wsplne obchody 60-tej rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Uroczystości w Pawliwce na Ukrainie z udziałem prezydentw Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i Ukrainy Leonida Kuczmy.Kwestie sporne, są ważnym aspektem o ktrym należy wspomnieć. W 1992 r. miały miejsce dwie sprawy mające negatywny wpływ na stosunki polsko-ukaińskie. Pierwsza z nich dotyczyła akcji "Wisła" oraz jej następstw dla dziesiątkw tysięcy Ukraińcw mieszkających w Polsce. Natomiast druga sprawa sporna dotyczyła własności mienia kościelnego zakonu karmelitw w Przemyślu. Postulat naprawienia skutkw akcji "Wisła" został wysunięty zarwno przez przedstawicieli ukraińskiej mniejszości (zwłaszcza Związek Ukraińcw w Polsce), jak i wiele ukraińskich organizacji politycznych i społecznych (głwnie na Ukrainie Zachodniej) z Ludowym Ruchem Ukrainy na czele. Podjęły one tę kwestię zarwno podczas obrad Rady Najwyższej Ukrainy, jak i w listach kierowanych do prezydenta i rządu Ukrainy. W związku z tym problem zadośćuczynienia i naprawienia wyrządzonych przez akcję "Wisła" szkd przedstawiciele Ukrainy poruszali kilkakrotnie .Stanowisko Ukrainy sprowadzało się do żądania potępienia wysiedleń ludności ukraińskiej przez Sejm RP w takiej formie, w jakiej uczynił to Senat w 1990 r. oraz zgody na powrt wszystkich wysiedlonych do dawnych miejsc zamieszkania, a także żądano odszkodowania za utracone majątki. Strona polska jednoznacznie potępiła akcję "Wisła", a kwestii odszkodowań postanowiła się bliżej przyjrzeć. Wysiedlani na ziemie odzyskane Ukraińcy otrzymywali poniemieckie majątki, a więc byłoby rzeczą skomplikowaną ustalenie ich rzeczywistych strat, a zatem i odszkodowań. Strona ukraińska więcej do tej sprawy oficjalnie nie powracała.Kwestia religijna okazała się konfliktogenna na stosunki Polski z Ukrainą. Na terenach obu tych państw istniały trzy religie: rzymskokatolicka, prawosławna i grekokatolicka. Po drugiej wojnie światowej Cerkiew grekokatolicka została decyzją Stalina włączona do Cerkwi prawosławnej; ukraińską autokefalię zlikwidowano już wcześniej. Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji "Wisła" byli w większości grekokatolikami. Po 1989 r., powołując się na fakt zwracania katolikom kościołw i innych obiektw sakralnych na Ukrainie, grekokatolicy zaczęli domagać się zwrotu świątyń, ktre zostały przekazane Kościołowi katolickiemu. Kościł karmelitw w Przemyślu stał się przyczyną konfliktu między państwami. A dokładnie Ukraińcy ostro zareagowali na wieść, że lokalne władze w Polsce zezwoliły na demontaż kopuły (wymagającej remontu), pozostałej z czasw austriackich, kiedy to budynek należał do grekokatolikw. Doszło nawet do prb pikietowania polskiego konsulatu we Lwowie. Rząd polski automatycznie wydał zakaz kontynuowania rozbirki kopuły, mimo to uraz nadal pozostał.Rok 2004 jest szczeglnym okresem w stosunkach ukraińsko-polskich. Aby jeszcze bardziej zbliżyć społeczeństwa i zacieśnić wspłpracę na wszystkich możliwych płaszczyznach ogłoszono obecny rok Rokiem Polski na Ukrainie. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej zaczyna intensywniej promować swoją kulturę, co ma duże znaczenie dla Ukrainy, ktra usilnie dąży do kontaktw z Zachodem. Z politycznego punktu widzenia jednak najważniejszym wydarzeniem roku dla Ukrainy będą powszechne wybory prezydenckie. Wiemy już jakim kontrowersjom one towarzyszą. Mimo zapewnień Prezydenta Kuczmy (ktry de fakto nie kandyduje w tych wy borach), że kampania wyborcza jak i same wybory będą odbywały się zgodnie z wszelkimi standardami państwa demokratycznego nie sprawdziły się. Wiemy już, że do poważnych nadużyć doszło dzięki czemu społeczeństwo wyszło na ulicę dać dowd niezgody na sfałszowany wynik wyborw. Ukraina, jako młode państwo niepodległe, posiadające znaczny dorobek w zakresie budowania społeczeństwa demokratycznego, wzbudza niepokj poprzez burzliwe doświadczenia konfliktw władzy i opozycji.Źrdła:

Międzynarodowe stosunki polityczne Włodzimierz Malendowski, Czesław Mojsiewicz

(artykuły: Polska Polityka Zagraniczn Czesław Mojsiewicz

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe Jolanta Bryła )

Leksykon wspłczesnych międzynarodowych stosunkw politycznych, praca zbiorowa pod redakcją Czesława Mojsiewicza

Historia Polski Wojciech Roszkowski

www.stosunki.pl

www.pwin.c-net.pl


Przykadowe prace

Kontrola stanu technicznego budynkw

Kontrola stanu technicznego budynkw Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Art. 62. 1. Obiekty budowlane p...

Starożytny Rzym - notatki

Starożytny Rzym - notatki Początki cesarstwa rzymskiego 753 r. p.n.e. – data założenia miasta do 509 r. p.n.e. – władanie krlw (pierwszy – Romulus) V w. p.n.e.- rozpoczęcie podbojw pyrrusowe zwycięstwo – coś, co osiągnięto nadmiernym kosztem...

Związki aromatyczne

Związki aromatyczne Inną grupą węglowodorw są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do ktrego mogą być przyłączone podstawnik...

Charakterystyka bohatera-narratora Antoniego Libera

Charakterystyka bohatera-narratora Antoniego Libera O bohaterze opowiadania Antoniego Libera ,,Cały świat to scena'' możemy na pewno powiedzieć, że jest to człowiek z wielkimi ambicjami, wielkim zapałem i przywiązaniem do teatru. Postanowił sprbować własnych si ...

Telewizja

Telewizja La television est la premier voleur de temps. C'est pourquoi j'essaie de passer moins de temps devant la tele. Je regared la tele deux heures par jour environ. Samedi, je ne la regarde du tout. Dimanche, quand je ne fais rien et que je m'ennuie, je passe devant la tele trois heures ou quatre heures. J'aime regarder le...

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 - twelve -...

Religie świata starożytnego.

Religie świata starożytnego. Politeizm, wielobstwo, pojęcie używane w niektrych nurtach religioznawstwa i w języku potocznym na określenie systemw religijnych lub religii, w ktrych występuje wiara w istnienie wielu sił nadprzyrodzonych, a w szczeglności upersonifikowanych w byta...

Cefta, Efta, Nafta, Afta

Cefta, Efta, Nafta, Afta CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od 1993 Czechy i Słowa-cję) dotyczy powołania do życia strefy wolnego handlu pomię...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry