• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Strategie...

Nawigacja

Strategie rozwoju regionalnego i lokalnegoStrategie rozwoju regionalnego i lokalnego


1. Pojęcie strategii i jej podstawowe elementy.
Strategia rozwoju to sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów działania, będących reakcją na otoczenie w sytuacji szybko zachodzących zmian. Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw racjonalnego działania. Główne cechy strategii to:
- oparcie rozwoju na trwałych wartościach i stabilnych elementach środowiska materialnego,
- podporządkowanie działań bieżących długookresowym celom strategicznym,
- całościowe podejście do problematyki rozwoju poprzez ujęcia systemowe,
- aktywny udział władz i społeczeństwa w całym procesie formułowania i realizacji strategii.
Strategia jest jakościową koncepcją przyszłości, zbiorem celów i zadań oraz głównych przedsięwzięć organizacyjnych w powiązaniu z zasobami, układem decyzji i ukierunkowaniem wysiłków na jej realizację. Jest ona zatem koncepcją poprzedzającą działanie, opracowywaną przed działaniem, do którego się odnosi. Opracowywanie koncepcji strategii następuje w oparciu o proces planowania przyszłego rozwoju. Podmiotem strategii:
- szczebel kraju ? rząd centralny,
- szczebel województwa, gminy, powiatu ? organy samorządu,
Podmiotami współdziałającymi na wszystkich poziomach planowania rozwoju są rozwijające się instytucje oraz organy polityczne, społeczne i zawodowe oraz instytucje pozarządowe. Przedmiotem strategii w skali globalnej? jest cały kraj. W skali regionalnej są jednostki administracyjne: województwa, powiaty, gminy.
Traktując strategię jako określenie pewnego sposobu postępowania, można wyróżnić w ramach niej trzy podstawowe części, tj.: uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju. Uwarunkowania wynikają z diagnozy istniejącego stanu, która pozwala ujawnić podstawowe problemy dotychczasowego rozwoju oraz szanse i zagrożenia wpływające na przyszły rozwój. Cele rozwoju wskazują na sposób rozwiązywania zaistniałych problemów i wykorzystania szans oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Natomiast kierunki rozwoju są kontynuacją przyjętych celów w postaci zbioru zadań i programów rozwoju odniesionych do struktur zarządzania.
Planowanie strategiczne jest sposobem rozumowania, który musi kolejno uwzględniać następujące elementy:
- ustosunkowanie się do stanu istniejącego poprzez jego ocenę i interpretację,
- określenie mechanizmów rozwoju identyfikujących jego podstawowe elementy,
- wyznaczenie pola możliwych rozwiązań poprzez wskazanie parametrów granicznych,
- wskazanie kierunków postępowania na drodze osiągania pożądanych rezultatów,
-wykorzystanie okoliczności i pokonywanie ograniczeń dzięki odpowiednim sposobom działania.

2. Tok opracowania strategii.
Strategia rozwoju jest opracowaniem własnym samorządu terytorialnego, który w całości odpowiada za jej sformułowanie i realizację.Przykładowe prace

Świątynia Boga a świątynia konsumpcji.

Świątynia Boga a świątynia konsumpcji. Pismo Święte jest wspaniałą budowlą, którą należy nie tylko czytać, ale w której trzeba mieszkać Współczesny świat otacza się pewną aureolą materializmu. Coraz rzadziej wśród ludzi po...

Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna.

Egzystencjalizm jako sposób myślenia o świecie i doktryna filozoficzna. Poglądy zbliżone do filozofii egzystencjalizmu odnajdujemy już w utworach literackich i wypowiedziach filozoficznych, które pojawiły się w epokach wcześniejszych (m.in. w Trenach Jana Kochanowskiego, w Myślach Bla...

Fundusze strukturalne jak instrument realizujący politykę regionalną UE

Fundusze strukturalne jak instrument realizujący politykę regionalną UE Polityka regionalna w Europie ma dość długą historię. Stosunkowo najwcześniej zmuszona została zająć się nią Wielka Brytania, bo już po wielkim kryzysie lat trzydziestych, kiedy bezro...

Systemy partyjne

Systemy partyjne Tematem pracy jest pytanie:,, Dlaczego w niektórych państwach demokratycznych system dwupartyjny uznawany jest za korzystniejszy od wielopartyjnego? Zacznę od tego czym jest system partyjny, więc jest to układ partii politycznych działających w państwie oraz zachodzące ...

Walka z formą jako sposób na życie. Zrealizuj temat na podstawie Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Walka z formą jako sposób na życie. Zrealizuj temat na podstawie Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Sposób bycia, przyjęte stereotypy kulturowe i gesty, dzięki którym porozumiewamy się z innymi ludźmi są składnikami formy, którą posługuje się Witold Gombrowicz w Ferdydurke. Aut...

Krwotoki

Krwotoki Krwotoki to wydostanie się krwi z naczynia w skutek przerwania jego ciągłości. Są one skutkami urazów. Choroby organizmu wywołujące groźne dla życia to np. rak, gruźlica, wrzody żołądka i dwunastnicy. Nagłe krwotoki pociągające za sobą ...

Zróżnicowanie ludności świata pod względem religijnym

Zróżnicowanie ludności świata pod względem religijnym Doświadczając różnych niepowodzeń, pomimo osiągnięć w technice i nauce, człowiek zastanawia się nad wieloma zagadnieniami. Oczekuje od różnych religii odpowiedzi na tajemnice ludzkiej egzystencji: czym ...

Czy upadek Polski w XVIII w. był nieunikniony?

Czy upadek Polski w XVIII w. był nieunikniony? Państwo polskie, za którego początek uważa się datę przyjęcia chrztu w 966r. z rąk Czech, trwało nieprzerwanie na arenie międzynarodowej, posiadając w swej szczytowej fazie rozwoju, powierzchnię blisko 990 tys. km2, się...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry