• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: System pa...

Nawigacja

System partyjny Republiki WłoskiejSystem partyjny Republiki Włoskiej


System Partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej, lata 1945 – 1994System I Republiki Włoskiej był klasycznym systemem wielopartyjnym. Rozdrobnienie sceny politycznej spowodowały spory regionalne, pogłębiająca się przepaść pomiędzy rozwiniętą ekonomicznie płnocą kraju, a zacofanym gospodarczo i społecznie południem. W tym okresie partie polityczne nawiązywały do trzech grup tradycji ideowych:1. Laickiej (Włoska Partia Liberalna, Włoska Partia Republikańska oraz ruchy związane z niemarksistowską lewicą laicką na czele z Partią Radykalną.

2. Katolickiej (Chrześcijańska Demokracja)

3. Marksistowskiej (Włoska Partia Komunistyczna, Włoska Partia Socjalistyczna)Lata 1944 – 45 zaowocowały rządami tzw. Eparchii – koalicji sześciu partii uczestniczących w Komitecie Wyzwolenia Narodowego (komuniści, socjaliści, Partia Czynu, republikanie, chadecja, liberałowie).

Lata 1946 – 47 ukazały koalicję trzech partii – chrześcijańskich demokratw, socjalistw, komunistw. Łącznie uzyskały 75 % poparcie w pierwszych wyborach powszechnych.

1948 był rokiem przełomowym, ponieważ wtedy chadecja otrzymała 48 % poparcie społeczne. Nastąpił nowy układ sił partyjnych, ktry z niewielkimi zmianami utrzymał się do 1990 roku. W latach 1948 – 62 chadecja usiłowała tworzyć rządy samodzielne, lub opierające się na koalicjach centralnych. Od 1963 Partia chadecka nawiązała koalicję centrolewicową z socjalistami. Po wyborach regionalnych w 1975 pojawiła się prba przezwyciężenia istniejącego układu sił i dotychczasowa władza musiała pjść na kompromis godząc się na pośrednią wspłpracę z komunistami. Komuniści w ramach tzw. Kompromisu historycznego, zmierzali do porozumienia z chadecją i socjalistami, by przejąć wspłodpowiedzialność za rządy. Prba ta zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ komuniści zamienili koncepcję, wysuwając idee alternatywy demokratycznej wobec rządw chadecji, zakładając porozumienie między siłami lewicy.

W 1978 rokiem rezygnacji socjalistw z koncepcji tzw. alternatywnej lewicy, dzięki czemu w 1980 roku powrotem koalicji centrolewicowej z udziałem socjalistw.

W latach 1970 – 80 pojawiły się nowe ugrupowania i ruchy polityczne takie jak zieloni, pacyfiści, czy ruchy feministyczne. Rządy w okresie I Republiki były niestabilne i zmieniały się 51 razy.System Partyjny Włoch do końca lat OsiemdziesiątychUkład polityczny wśrd partii był stosunkowo trwały i do 1993 r. nie wskazywał zasadniczych zmian Początek republiki wiązał się z trjpartyjną koalicją obejmującą chrześcijańskich demokratw, socjalistw i komunistw, trwający do 1947 r. W roku tym, w określonej sytuacji w świecie, a szczeglnie w Europie dochodzi do usunięcia komunistw z rządu i podjęcia prby zupełnej izolacji politycznej tej partii. Po rozpadzie trjpartyjnej koalicji powstaje sojusz chadecji z partiami tzw. trzeciej siły, a więc liberałami, republikanami i socjaldemokratami. Ten stan rzeczy z niezbyt wielkimi zmianami, trwał do 1993 r. W okresie tym pierwszoplanową rolę pełniła Chrześcijańska Demokracja, uczestnik wszystkich koalicji. Partia ta szukała sobie sojusznikw bądź to na prawicy (koalicje centroprawicowe), bądź też na lewicy (orientacje centrolewicowe), ale nie wśrd komunistw. Prby zmian tej sytuacji - podjęcie wspłpracy z komunistami- (podejmowane min. przez Aldo Moro) nie przyniosły rezultatw. Trzecią siła polityczną Włoch stanowili socjaliści. Podzieleni, nie odgrywali przez wiele lat większej roli. Sytuacja uległa zmianie, kiedy Bettino Craxi stanął na czele rządu. Od tego czasu Włoska Partia Socjalistyczna starała się pełnić rolę języczka u wagi na wzr roli, jaką pełnili w Niemczech FDP. W tym roku wprowadzono rwnież nową większościowo – proporcjonalną ordynację wyborczą do Izby Deputowanych i Senatu. Premierem został Silnio Berlusconi, przywdca Forza Italia.

W wyniku wyborw 1994 roku wyłoniły się wyraźnie dwa bloki partyjne: prawicowy i lewicowy. Po stronie prawicy znajdywały się takie partie jak Forza Italia, Liga Płnocna, Sojusz Narodowy. Opozycyjna lewica zdominowana przez postkomunistyczną Demokratyczną Partię Lewicy.

Wybory z 1996 roku przyniosły sukces ugrupowaniom centrolewicowym – Demokratycznej Partii Lewicy, Zielonym, Włoskiej Odnowie. Tworząc koalicję Drzewo Oliwne (L’ulivo). W opozycji znalazły się partie centroprawicowe tzw. Biegun Ludności – Forza Italia, Sojusz Narodowy, Centrum Chrześcijańsko – Demokratyczne, Zjednoczeni Chrześcijańscy Demokraci i radykałowie.Specyfika Włoskiego systemu partyjnego polega na tym, że:• Niewątpliwą dominację posiadały Chrześcijańska Demokracja i komuniści

• Większość partii o dużej skali o dużej skali ideologicznego zrżnicowania, przy tym wrażliwych na punkcie autonomii polityczno – organizacyjnej

• Tworzenie koalicji rządowych, skazanych na możliwość rozpadu, niedobr stabilizacji politycznej dla trwałego rządu

• Brak wymiany między większością stanowioną oparcie dla rządu, a opozycją, poprzez zaszłości polityczne, politykę izolowania partii komunistycznej z koalicji rządowych

Prawna instytucjonalizacja partii politycznych:Art. 49 konstytucji: Wszyscy obywatele mają prawo swobodnego zrzeszania się w partie celem wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie się polityki narodowejKonstytucja ogranicza korzystanie z prawa zrzeszania się w partie osb małoletnich i duchownych.Art. 18 Wprowadza zakaz tworzenia organizacji tajnych – dotyczy on także partii jak rwnież instytucji, ktre dążą do realizacji swych celw przy pomocy organizacji o charakterze wojskowym

Głwne partie:Chrześcijańska Demokracja (DC) - powstała w r. 1943- nawiązywała do tradycji włoskiego ruchu katolickiego i od początku Republiki do r. 1993, samodzielnie bądź w koalicji z innymi partiami, brała udział w rządzie po wygranych wyborach w 1948 r., w ktrych partia ta osiągnęła absolutną większość w parlamencie zerwała dotychczasową koalicję z socjalistami i komunistami. Zajmowała ona raczej centrową pozycję w systemie partyjnym Włoch, uczestnicząc w rządach zarwno o charakterze centroprawicowym, jak centrolewicowym. Po 1975 roku postawa partii stała się pragmatyczna. Program polityczny chadecji nawiązywał do doktryny społecznej Kościoła rzymskokatolickiego, akcentując harmonię społeczną, idee samorządu, głwnie pracowniczego, podkreślając wagę więzi rodzinnych. Spotkało się w literaturze oceny, że była to najbardziej wyznaniowa ze wszystkich partii chadeckich w Europie, choć można zauważyć, że w latach osiemdziesiątych jej związki z hierarchią kościelną w ogle, a z Watykanem w szczeglności uległy osłabieniu.Włoska Partia Komunistyczna (PCI) - powstała w 1921 roku w wyniku rozłamu, jaki dokonał się w łonie partii socjalistycznej. W okresie faszystowskim partia działała w warunkach nielegalnych. Zapisała ona swj udział w walce z faszyzmem, w walce o niepodległość kraju i o nadanie rodzącemu się ustrojowi państwa demokratycznego charakteru. Do r. 1947 partia brała udział w rządzie i odgrywała znaczącą rolę w pracach konstytuanty. Od roku 1947 permanentnie była poza rządem, wobec ktrego zajmowała rżną postawę- od bezwzględnej z nim walki jako najsilniejsza partia opozycyjna, aż po przyjęcie formy elastycznych, uzależnionych od charakteru programu gabinetu i realizowanej przezeń polityki. Najliczniejsza partia komunistyczna Europy zachodniej wyrżniała się prowadzeniem bardziej narodowej i niezależnej polityki wobec Moskwy. Zjawisko to narastało z biegiem czasu w sposb wyraźny i widoczny. Partia szukała dla Włoch innego programu budowy socjalizmu niż stworzony w ZSRR czy w innych krajach realnego socjalizmu. Odegrała wielką rolę w tworzeniu, tzw. eurokomunizmu, czyli w poszukiwaniu modelu socjalistycznego ustroju opartego na zasadach zachodniej demokracji, z wykorzystaniem instytucji demokratycznych. Partia popierała udział Włoch w EWG i NATO.Włoscy Socjaliści – Ruch socjalistyczny posiadał we Włoszech głębokie tradycje. Włoska partia Socjalistyczna powstała w 1892 roku, miała, więc bogate tradycje. Legitymuj się ona także znacznym wkładem w walkę z faszyzmem i w budowę demokratycznego ustroju Republiki. Jednocześnie dodać należy, że na przestrzeni swej historii uległa licznym przemianom w tym i rozłamy:

1921- utworzenie PCI

1947- utworzenie Włoskiej Partii Socjaldemokratycznej

1964- utworzenie Włoskiej Partii Socjalistycznej Jedności Proletariackiej

W latach czterdziestych w sojuszu z komunistami, wystawiając w latach 1948-1952 jedną listę wyborczą po 1956 roku zerwała sojusz z komunistami. Największą ilość głosw otrzymali w 1948 31% głosw.Włoski Ruch Społeczny- mimo konstytucyjnego zakazu tworzenia organizacji faszystowskich od 1948 roku grupuje byłych działaczy faszystowskich i zwolennikw skrajnej prawicy. Ruch ten występował przeciwko związkom zawodowym, systemowi parlamentarnemu opowiadał się za silną władzą wykonawczą. Neofaszyści potrafili, korzystając z poparcia monarchistw, zdobyć ok. 8% głosw.

System partyjny Włoch wspłczesnychKryzys starych partii można zaobserwować już na początku lat dziewięćdziesiątych. W wyniku wyborw z 5 kwietnia 1992r. wszystkie tradycyjne partie włoskie poniosły poważne straty. Uformowana po wyborach koalicja posiadała większość parlamentarną jedynie dzięki istnieniu proporcjonalnego systemu wyborczego. Kryzys wywołały dwa powiązane ze sobą ściśle czynniki. Po pierwsze nielegalne finansowanie partii politycznych. Partie wydawały 50- krotnie więcej niż dostawały z budżetu państwa. W sporej części, więc utrzymywały się z nielegalnych źrdeł dochodw. Było to możliwe dzięki rozwiniętemu systemowi łapwek wypłacanych przez przedsiębiorstwa za uzyskanie lukratywnych kontraktw rządowych. Po drugie ujawniona korupcja elit władzy. Wydarzenie to nazwano następnie akcją czyste ręce. Chodziło o działania prokuratorw mediolańskich pod przewodnictwem A. Di Pietro, ktrzy wykryli fałszywe bilanse handlowe jednego z dużych przedsiębiorstw. Okazało się, że z finansw firmy ‘wspierano działalność dwch partii: DC i PSI. W tym samym czasie doszło do ujawnienia kontaktw wielu osb z mafią Sycylijską( dotyczyło to między innymi Giuliano Andreottiego byłego premiera Włoch). Po wygaśnięciu immunitetw po rozwiązaniu parlamentu wszczęto postępowania przeciwko 400 byłym parlamentarzystom.

Fakty te tak spo

9141

wodowały zmianę systemu wyborczego i zdmuchnęły z powierzchni ziemi tradycyjne partie Republiki.Partie polityczne po 1994:Demokraci Lewicy (DS) - utworzona została na XX Zjeździe Włoskiej Partii Komunistycznej w 1989 roku. Przekształcenia te wyprzedziły zasadniczy kryzys partii włoskich i związany był z upadkiem realnego socjalizmu. Jest dziś jedną z najliczniejszych partii włoskich (675tys.)członkw. W wyborach 1993 była głwną siłą polityczną wspłtworzącą koalicję wyborczą Sojusz Postępu, zdobywając 20, 4 % głosw.Partia Odrodzenia komunistycznego (PRC) - utworzona 15 grudnia 1991 roku przez grupę członkw Włoskiej Partii Komunistycznej, niezgadzających się na jej rozwiązanie. Liczy 150 tys. członkw. Tworzyła Sojusz Postępu.Demokratyczni Socjaliści Włoscy(SDI)- utworzona w maju 1998 r. w wyniku połączenia Włoskiej Partii Socjaldemokratycznej (PSDI) Partii Socjalistycznej (SI zał. 1994), Włoskich Socjalistw (SI, zał. 1994) i Ruchu na Rzecz Jedności Socjalistycznej i robotniczejWłoska Partia Ludowa- nawiązuje do tradycji Włoskiej Partii Ludowej (zał. 1919) od 1943 do 1994 działała pod nazwą Partia Demokracji Chrześcijańskiej, o charakterze centrowym

W lipcu 1995 podzieliła się na dotychczasową PPI oraz Zjednoczonych Chrześcijańskich Demokratw partii o charakterze lewicowym, podpisała porozumienie polityczne z Demokratyczną partią Lewicy stając się drugą siła polityczną Drzewa Oliwnego.Centrum Chrześcijańsko- Demokratyczne(CCD) i Zjednoczeni Chrześcijańscy Demokraci (CDU)- powstali poprzez secesję części działaczy z PPI. Ugrupowanie to wybrało sojusz wyborczy z Forza Italia i Sojuszem NarodowymNaprzd Włochy (Forza Italia- FI) - Zupełnie nowa partia włoskiej sceny polityczne. Założony przed wyborami w 1994 r. przez przemysłowca i magnata prasowego Sylvio Berluscooniego. Ruch ten obiecywał Włochom nowy włoski cud gospodarczy obniżenie bezrobocia, ograniczenie niepotrzebnych wydatkw państwa połączonych z obniżeniem podatkw i walkę z korupcją. W ich programie znajdują się takie punkty jak zasada: mniej podatkw, więcej rynku, ograniczenie ekonomicznych funkcji państwa (antyetatyzm), likwidacja lub ograniczenie programw socjalnych (antyopiekuńczość).Posiadając silne wsparcie ze strony trzech stacji telewizyjnych ugrupowanie to stało się faktycznym zwycięzcom wyborw 1994.Liga Płnocna Włochy Federalne (LN-IP) utworzona w 1991 r. w wyniku połączenia Ligi Lombardzkiej z kilkoma organizacjami autonomicznymi działającymi na płnocy kraju od 1995 pod nazwą Liga płnocna(LN) od lutego 1997 (Liga Płnocna- Włochy Federalne) opowiada się za powstaniem niepodległego państwa- Padanii, populistyczno- liberalnaZieloni – działa od 1982 r., Ugrupowanie to przyjęło program ochrony środowiska naturalnego, głosi sprzeciw wobec wytwarzania energii atomowej i krytykuje struktury biurokratyczne.

LiteraturaE. Gdulewicz Ustroje państw wspłczesnych tom 1, Lublin 1997 r.

K. A. Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998 r.Przykadowe prace

Kto jest mi bliższy Hamlet czy Fortynbras i dlaczego (moje refleksje po lekturze Zbigniewa Herberta

Kto jest mi bliższy Hamlet czy Fortynbras i dlaczego (moje refleksje po lekturze Zbigniewa Herberta Po przeczytaniu tak wspaniałego, słynnego na całym świecie dzieła Williama Szekspira, głęboko się zastanawiałem, ktra z postaci jest mi bardziej bliższa, krlewicz Hamlet czy...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej Dekret o naczelnictwie, rząd Jzefa Piłsudskiego 11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim. Po wielu tygodniach starań rżnych stronnictw i instytucji 10 XI 191...

Literatura wspłczesna pisze swj kodeks moralny - co z niego wybrałabyś dla siebie?

Literatura wspłczesna pisze swj kodeks moralny - co z niego wybrałabyś dla siebie? Każdy człowiek, bez względu na poziom wykształcenia, na środowisko , w ktrym się wychowuje i żyje, bez względu na status społeczny, ilość pieniędzy na koncie...ka&...

Ład społeczny

Ład społeczny Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego? 2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego? 3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim wartości stanowią swoiste * dobre publiczne *, ktre, gdy raz zostan&...

Determinaty dochodu narodowego

Determinaty dochodu narodowego Produkcja potencjalna, to produkcja, ktrą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji (zasoby pracy, kapitału, ziemi). Rozmiary tej produkcji zależą od wielkości czynnikw produkcji oraz efektywności ich wyko...

Charakterystyka doktryn politycznych

Charakterystyka doktryn politycznych Liberalizm: - szeroko rozumiana wolność wartością nadrzędną, - prawo jednostki nad znaczeniem wsplnoty - rząd, żadna grupa społeczna czy jednostka nie powinna w żaden sposb zakłcać wolności jednostki; jedynym dopuszczalnym...

Charakterystyka Balladyny

Charakterystyka Balladyny Balladyna jest tytułową bohaterką dramatu Juliusza Słowackiego. Dziewczyna jest zwykłą chłopką, mieszkającą w starej chacie koło jeziora Gopło, kobieta pochodzi z rodziny ubogiej, niezamożnej. Balladyna ma matkę i młodsz&#...

Der Stoffwechsel

Der Stoffwechsel Der Stoffwechsel ist die wesentliche Funktion der lebenden Materie; auf ihm bauen alle anderen Lebenseigenschaften auf. Der Stoffwechsel (Metabolismus) ist die Gesamtheit aller chemischen, physikalischen und enzymatischen Stoffumwandlungen in lebenden Organismen. Er umfasst: - die Aufnahme von krperfremde...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry