• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: System p...

Nawigacja

System polityczny i typologia systemw politycznychSystem polityczny i typologia systemw politycznych
System politycznySystem to najoglniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbir elementw. Strukturę można określić jako ogł związkw między elementami uwarunkowanych przynależnością danych elementw do tego systemu.

Możemy wyrżnić trzy charakterystyczne koncepcje:

1) Koncepcja instytucjonalna – system polityczny to całokształt działających instytucji politycznych oraz stosunkw między nimi, a także zasad działania i stosunkw normatywnych na podstawie, ktrych one działają. J. Kowalski - system polityczny to aparat państwowy, partie polityczne oraz organizacje i grupy społeczne formalne i nieformalne uczestniczące w działaniach politycznych w obrębie danego państwa oraz ogł zasad politycznych i norm regulujących ich wzajemne stosunki.

2) Koncepcja behawiorystyczno-funkcjonalna – system polityczny określany jest jako zachodzący w obrębie poszczeglnych wsplnot dynamiczny proces społeczny, ktrego istotą jest przetwarzanie impulsw społecznych w decyzje i działania polityczne. Karol B. Jankowski – System polityczny to układ tworzący płaszczyznę artykułowania interesw, samoregulacji zapewniającej dynamiczną rwnowagę społeczną.

3) Koncepcja systemowa – istotne są tu relacje między systemem a jego otoczeniem, sprowadza się je do 3 etapw: wejścia, przetworzenia, wyjścia. Wejścia i wyjścia są relacjami między systemem a otoczeniem przetworzenie zaś jest procesem wewnętrznym.System polityczny:

1) Sensu largo: to idee i wartości polityczne, organizacje i instytucje uczestniczące w życiu politycznym kraju i organizujące to życie oraz normy regulujące i organizujące wcielanie w życie idei i wartości politycznych oraz regulujące strukturę i funkcjonowanie organizacji i instytucji politycznych.

2) Sensu stricto: to ogł organw państwowych a także partii politycznych, organizacji społecznych oraz grup formalnych i nieformalnych, uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa jak rwnież ich wzajemne stosunki, tworzące funkcjonalną całość.

System polityczny będzie efektywny, jeżeli:

- jest zdolny zapewnić własne istnienie bez uciekania się do zmasowanej przemocy

- stwarza warunki wszechstronnego ekonomicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju kraju

- jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo kraju na zewnątrz

System polityczny wysoce efektywny umożliwia zachowanie konstytucyjnej procedury w kreowaniu decyzji i organw państwowych, wzrost zamożności i bezpieczeństwa obywateli, rozwj kraju i wzrost kultury politycznej.Typologia systemw politycznychWspłczesne systemy polityczne mogą być klasyfikowane ze względu na:

1) Charakter reżimu politycznego

• Państwo demokratyczne

• Państwo totalitarne

• Państwo autorytarne

2) Zasady organizacji aparatu państwowego

• Monarchia i republika

• Systemy prezydialne i parlamentarne

• Systemy: parlamentarno-gabinetowy, gabinetowo-parlamentarny, prezydencki, mieszany, parlamentarno komitetowy

3) Struktury terytorialno-administracyjne państwa:

• Państwo unitarne

• Państwo złożone (federacja)

• Państwo autonomiczneSystem prezydencki – zespł zasad prawno ustrojowych określający w szczeglny sposb stosunki między parlamentem jako władzą ustawodawczą, prezydentem jako szefem państwa i zarazem szefem rządu oraz ministrami jako doradcami prezydenta i realizatorami jego polityki a także sądami jako organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości i zarazem kontrolującymi konstytucyjność ustaw parlamentu oraz aktw prezydenta i innych organw administracyjnych.

Cztery podstawowe zasady tego systemu:

1) Prezydent jest głową państwa i zarazem szefem administracji, nie występuje premier rządu oraz rząd jako organ kolegialny.

2) Prezydent jest rwnorzędnym z parlamentem reprezentantem narodu, wybierany w wyborach powszechnych jak i parlament, prezydent jest politycznie niezależny od parlamentu

3) Nie jest on odpowiedzialny przed parlamentem, nie może być przez parlament odwołany

4) Prezydent, jaki jego ministrowie mogą być pociągnięci d odpowiedzialności konstytucyjnej.System płprezydencki – to zespł zasad prawnoustrojowych, według, ktrych posiadający szerokie uprawnienia osobiste prezydent jest powoływany niezależnie od parlamentu w wyborach powszechnych i powołuje rząd, ktry jest odpowiedzialny zarwno przed nim jak i przed parlamentem.

System ten nie jest systemem w pełni prezydenckim, chociaż daje osobistą władzę prezydentowi państwa, powołanemu niezależnie od parlamentu i mogącego śmiało uchodzić za przedstawiciela narodu to jednak nie rozdziela władzy ustawodawczej od wykonawczej, przeciwnie przewiduje formalny udział i aktywną rolę rządu w działaniach parlamentu.System parlamentarno-gabinetowy – to system charakteryzujący się szczeglnym stosunkiem do siebie 3 naczelnych organw państwa: parlamentu, prezydenta i rządu. W układzie tym prezydent będąc organem nieodpowiedzialnym politycznie, powołuje rząd licząc się przy tym z układem sił politycznych w parlamencie a rząd realizując władzę wykonawczą odpowiada przed parlamentem za swoją działalność i działalność prezydenta.

Głwne zasady działania tego systemu:

1) Prezydent powołuje premiera i na jego wniosek innych członkw rządu

2) Głowa państwa nie ponosi za swoją działalność odpowiedzialności politycznej. Instytucja kontrasygnaty każdy akt urzędowy głowy państwa musi być podpisany przez odpowiedniego członka rządu

3) Egzekutywa, aby działać skutecznie musi reprezentować większość parlamentarną

4) Rząd ponosi solidarnie odpowiedzialność zarwno za swoją działalność jak i za głowę państwa

5) Członkowie rządu i głowa państwa ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną

System parlamentarno-komitetowy – zespł zasad ustrojowo politycznych, ktre w szczeglny sposb określają stosunki między 3 naczelnymi organami państwowymi tj. parlamentem, głową państwa i rządem, w ten sposb, że parlament jako najwyższy organ państwowy bezpośrednio powołuje zarwno głowę państwa jak i rząd.

Cechy systemu:

1) najwyższa władza państwowa należy do parlamentu ktry reprezentuje lud jako całość i sprawuje władzę państwową na zasadzie wyłączności

2) rząd jest wybierany bezpośrednio przez parlament

3) rząd jest jedynie organem przez ktry parlament wykonuje swoje decyzje

4) rząd jest bezpośrednio podporządkowany parlamentowi i politycznie przed nim odpowiedzialny

5) głowa państwa nie może rozwiązać parlamentu przed upływem jego kadencji

6) kolegialna głowa państwa jest przez parlament bezpośrednio powoływana i politycznie przed nim odpowiada

7) głowa państwa jaki i członkowie rządu podlegają odpowiedzialności karno-sądowej, podobnie jak wszyscy obywatele i na rwnych zasadach.


Przykadowe prace

Podatek vat i podatek akcyzowy

Podatek vat i podatek akcyzowy Temat: Podatek VAT i podatek akcyzowy. Plan projektu: 1. Zbieranie informacji 2. Segregowanie informacji 3. Poszerzenie informacji zaczerpniętych z : Rachunkowość J.Barszczak., J. Białobrzeski Prawo podatkowe , Internet, Gazeta wyborcza . 4. Przystąpienie do napisani...

List do Goplany - "Balladyna"

List do Goplany - "Balladyna" Droga Goplano! Na początku mojego listu pragnę przeprosić Cię za tak długie zwlekanie z odpowiedzią. Jak pisałam do Ciebie wcześniej, moja mama wyjechała na trzy tygodnie do sanatorium. Był to głwny powd braku czasu na cokolwiek, gdyż...

Pozytywizm

Pozytywizm Nazwa Nazwa epoki pochodzi od tytułu dzieła Augusta Comte?a Kurs filozofii pozytywnej i ma bezpośredni związek z rozwijanymi w nim poglądami myśliciela. Filozofia pozytywna to nie tylko pewnego rodzaju ruch ideowy, ale też program konkretnych wskazań, mających na celu ro...

Konsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej

Konsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej Gospodarstwo domowe jest związkiem ludzi wsplnie mieszkających i podejmujących decyzje finansowe. Podstawowym warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jest zarabianie pieniędzy przez przynajmniej jednego z domownikw. Domownicy pracujący sprzedaj&...

Bohaterowie "Mistrza i Małgorzaty".

Bohaterowie "Mistrza i Małgorzaty". 1 Abbadona Morderca, krwawy kat ze świty Wolanda. 2 Adelfina Buzdiak Przedstawicielka sekcji poetyckiej Massolitu. 3 Afraniusz Dowdca tajnych służb Poncjusza Piłata. 4 Aleksander Gribodejew Pisarz. 5 Amwrosij “Rumianog&#...

Kontrola przyrostu naturalnego

Kontrola przyrostu naturalnego Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie w W ostatnim czasie wywołuje niepokj związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia .Wielu specjalistw uważa ,że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna , aby zapobiec całkowitemu zniszc...

Wiercenie

Wiercenie 6. Wiercenie 6.1. Wiadomości oglne. Wiercenie stosowane jest przy wykonywaniu otworw narzędziami nazywanymi wiertłami-ruch głwny jest tu obrotowym, zaś ruchem posuwowym-prostoliniowy. Wiercenie należy do najczęściej stosowanych sposobw obrbki. W zależno...

Problematyka utworu Szewcy

Problematyka utworu Szewcy Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Świat przedstawiony w opowiadaniach Schulza jest osobliwy, nigdzie indziej niespotykany i rządzący się też swoimi prawami. Nie znajdujemy tu zatem typowych elementw tradycyjnej powieści realistycznej. Opisywana rzeczywisto...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry