• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: System po...

Nawigacja

System polityczny i typologia systemów politycznychSystem polityczny i typologia systemów politycznych


System politycznySystem to najogólniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbiór elementów. Strukturę można określić jako ogół związków między elementami uwarunkowanych przynależnością danych elementów do tego systemu.

Możemy wyróżnić trzy charakterystyczne koncepcje:

1) Koncepcja instytucjonalna – system polityczny to całokształt działających instytucji politycznych oraz stosunków między nimi, a także zasad działania i stosunków normatywnych na podstawie, których one działają. J. Kowalski - system polityczny to aparat państwowy, partie polityczne oraz organizacje i grupy społeczne formalne i nieformalne uczestniczące w działaniach politycznych w obrębie danego państwa oraz ogół zasad politycznych i norm regulujących ich wzajemne stosunki.

2) Koncepcja behawiorystyczno-funkcjonalna – system polityczny określany jest jako zachodzący w obrębie poszczególnych wspólnot dynamiczny proces społeczny, którego istotą jest przetwarzanie impulsów społecznych w decyzje i działania polityczne. Karol B. Jankowski – System polityczny to układ tworzący płaszczyznę artykułowania interesów, samoregulacji zapewniającej dynamiczną równowagę społeczną.

3) Koncepcja systemowa – istotne są tu relacje między systemem a jego otoczeniem, sprowadza się je do 3 etapów: wejścia, przetworzenia, wyjścia. Wejścia i wyjścia są relacjami między systemem a otoczeniem przetworzenie zaś jest procesem wewnętrznym.System polityczny:

1) Sensu largo: to idee i wartości polityczne, organizacje i instytucje uczestniczące w życiu politycznym kraju i organizujące to życie oraz normy regulujące i organizujące wcielanie w życie idei i wartości politycznych oraz regulujące strukturę i funkcjonowanie organizacji i instytucji politycznych.

2) Sensu stricto: to ogół organów państwowych a także partii politycznych, organizacji społecznych oraz grup formalnych i nieformalnych, uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa jak również ich wzajemne stosunki, tworzące funkcjonalną całość.

System polityczny będzie efektywny, jeżeli:

- jest zdolny zapewnić własne istnienie bez uciekania się do zmasowanej przemocy

- stwarza warunki wszechstronnego ekonomicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju kraju

- jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo kraju na zewnątrz

System polityczny wysoce efektywny umożliwia zachowanie konstytucyjnej procedury w kreowaniu decyzji i organów państwowych, wzrost zamożności i bezpieczeństwa obywateli, rozwój kraju i wzrost kultury politycznej.Typologia systemów politycznychWspółczesne systemy polityczne mogą być klasyfikowane ze względu na:

1) Charakter reżimu politycznego

• Państwo demokratyczne

• Państwo totalitarne

• Państwo autorytarne

2) Zasady organizacji aparatu państwowego

• Monarchia i republika

• Systemy prezydialne i parlamentarne

• Systemy: parlamentarno-gabinetowy, gabinetowo-parlamentarny, prezydencki, mieszany, parlamentarno komitetowy

3) Struktury terytorialno-administracyjne państwa:

• Państwo unitarne

• Państwo złożone (federacja)

• Państwo autonomiczneSystem prezydencki – zespół zasad prawno ustrojowych określający w szczególny sposób stosunki między parlamentem jako władzą ustawodawczą, prezydentem jako szefem państwa i zarazem szefem rządu oraz ministrami jako doradcami prezydenta i realizatorami jego polityki a także sądami jako organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości i zarazem kontrolującymi konstytucyjność ustaw parlamentu oraz aktów prezydenta i innych organów administracyjnych.

Cztery podstawowe zasady tego systemu:

1) Prezydent jest głową państwa i zarazem szefem administracji, nie występuje premier rządu oraz rząd jako organ kolegialny.

2) Prezydent jest równorzędnym z parlamentem reprezentantem narodu, wybierany w wyborach powszechnych jak i parlament, prezydent jest politycznie niezależny od parlamentu

3) Nie jest on odpowiedzialny przed parlamentem, nie może być przez parlament odwołany

4) Prezydent, jaki jego ministrowie mogą być pociągnięci d odpowiedzialności konstytucyjnej.System półprezydencki – to zespół zasad prawnoustrojowych, według, których posiadający szerokie uprawnienia osobiste prezydent jest powoływany niezależnie od parlamentu w wyborach powszechnych i powołuje rząd, który jest odpowiedzialny zarówno przed nim jak i przed parlamentem.

System ten nie jest systemem w pełni prezydenckim, chociaż daje osobistą władzę prezydentowi państwa, powołanemu niezależnie od parlamentu i mogącego śmiało uchodzić za przedstawiciela narodu to jednak nie rozdziela władzy ustawodawczej od wykonawczej, przeciwnie przewiduje formalny udział i aktywną rolę rządu w działaniach parlamentu.System parlamentarno-gabinetowy – to system charakteryzujący się szczególnym stosunkiem do siebie 3 naczelnych organów państwa: parlamentu, prezydenta i rządu. W układzie tym prezydent będąc organem nieodpowiedzialnym politycznie, powołuje rząd licząc się przy tym z układem sił politycznych w parlamencie a rząd realizując władzę wykonawczą odpowiada przed parlamentem za swoją działalność i działalność prezydenta.

Główne zasady działania tego systemu:

1) Prezydent powołuje premiera i na jego wniosek innych członków rządu

2) Głowa państwa nie ponosi za swoją działalność odpowiedzialności politycznej. Instytucja kontrasygnaty każdy akt urzędowy głowy państwa musi być podpisany przez odpowiedniego członka rządu

3) Egzekutywa, aby działać skutecznie musi reprezentować większość parlamentarną

4) Rząd ponosi solidarnie odpowiedzialność zarówno za swoją działalność jak i za głowę państwa

5) Członkowie rządu i głowa państwa ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną

System parlamentarno-komitetowy – zespół zasad ustrojowo politycznych, które w szczególny sposób określają stosunki między 3 naczelnymi organami państwowymi tj. parlamentem, głową państwa i rządem, w ten sposób, że parlament jako najwyższy organ państwowy bezpośrednio powołuje zarówno głowę państwa jak i rząd.

Cechy systemu:

1) najwyższa władza państwowa należy do parlamentu który reprezentuje lud jako całość i sprawuje władzę państwową na zasadzie wyłączności

2) rząd jest wybierany bezpośrednio przez parlament

3) rząd jest jedynie organem przez który parlament wykonuje swoje decyzje

4) rząd jest bezpośrednio podporządkowany parlamentowi i politycznie przed nim odpowiedzialny

5) głowa państwa nie może rozwiązać parlamentu przed upływem jego kadencji

6) kolegialna głowa państwa jest przez parlament bezpośrednio powoływana i politycznie przed nim odpowiada

7) głowa państwa jaki i członkowie rządu podlegają odpowiedzialności karno-sądowej, podobnie jak wszyscy obywatele i na równych zasadach.Przykładowe prace

Interpretacja i analiza wiersza ,,A kto ciebie będzie złotem" Marii Konopnickiej

Interpretacja i analiza wiersza ,,A kto ciebie będzie złotem" Marii Konopnickiej Wiersz ,,A kto ciebie będzie złotem" jest dynamiczny, zrytmizowany.Występują rymy nieregularne, naprzemienne. Wersy są 8- i 5-zgłoskowe. Nie ma graficznego podziału na strofy, ale całość zn...

Kazania Sejmowe

Kazania Sejmowe "Kazania sejmowe" są przykładem publicystyki publicznej. Piotr Skarga napisał je z myślą wpłynięcia na obradowujących wówczas posłów. W tym czasie Piotr Skarga był królewskim kaznodzieją i to on odprawiał mszę rozpoczynającą obrady Sejmu....

Charakterystyka Balladyny

Charakterystyka Balladyny Balladyna to główna, a zarazem tytułowa bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego pt: Balladyna. Balladyna jest w młodym wieku. Mieszka skromnie, w starym domu z siostrą Aliną i matką, która jest wdową. Wraz z mamą i Aliną zajmowała się gos...

System medialny Wielkiej Brytanii

System medialny Wielkiej Brytanii System medialny Wielkiej Brytanii Pomocą w wyjaśnieniu roli mediów w procesach komunikowania masowego w procesach politycznych i ekonomicznych jest kategoria systemu medialnego. System medialny zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem technicznych środków przekazu. Do lat 60. X...

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla Dwutlenek Węgla 1. Dwutlenek węgla jako składnik powietrza. 2. Badanie właściwości CO2. 3. Występowanie dwutlenku węgla w przyrodzie. 4. Rola CO2 w przyrodzie (fotosynteza, efekt cieplarniany) 5. Wykrywanie dwutlenku węgla za pomocą wody ...

Bezrobocie, stopa procentowa, Stopa inflacji i PKB- co to jest i jak kształtuje się w Polsce

Bezrobocie, stopa procentowa, Stopa inflacji i PKB- co to jest i jak kształtuje się w Polsce CO TO JEST STOPA BEZROBOCIA, JAK JĄ MIERZYMY I JAK KSZTAŁTUJE SIĘ ONA W POLSCE. Bezrobocie to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna liczba osób poszukujących pracy i zdolnych do niej nie z...

Pech - poprawiony na 3-4 (w zaleznosci od nauczyciela)

Pech - poprawiony na 3-4 (w zaleznosci od nauczyciela) Ich bine sehr frh aufgestanden. Ich bin ins Bad gegangen und habe dort den Spiegel zergeschlagen. Ich werde sieben Jahre Pech haben! - habe ich mir gesagt. Dann habe ich Frhstuck gemacht. Aber ich habe kein Brot mehr gehabt! Und es ist Sonntag gewesen, deshalb kann ich nich...

Rembrandt - biogram barokowego malarza.

Rembrandt - biogram barokowego malarza. Rembrandt, właściwie Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669), holenderski malarz i grafik. Jeden z największych artystów w dziejach sztuki, o cechach geniuszu zgodnego z tendencjami charakteryzującymi sztukę holenderską XVII stulecia. Rembrandta doceniono w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry