• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Systemy ...

Nawigacja

Systemy płac i ich porwnanie.Systemy płac i ich porwnanie.
Pod pojęciem systemu (formy) wynagradzania (płac) należy rozumieć sposb, w jaki ustala się wielkość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za wykonaną przez niego pracę. Z kolei w celu określenia wynagrodzenia za pracę należy ustalić wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia (czyli inaczej mwiąc kwoty, ktra odpowiada najmniejszej przyjętej do obliczenia wynagrodzenia jednostce podstawy obliczeniowej) za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także dodatkowych składnikw wynagrodzenia, w przypadku gdy zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. W ten sposb tworzymy strukturę wynagrodzenia dla określonego stanowiska, bądź rodzaju wykonywanej pracy.Przyjęty system wynagradzania w danej jednostce organizacyjnej wpływa na wydajność pracownika oraz wyniki jego pracy. System ten rwnież determinuje strukturę wynagrodzenia. Do najczęściej stosowanych systemw wynagradzania za pracę w Polsce zaliczyć można dwa systemy (zgodnie z obowiązującym prawem pracy):

1. System czasowy.

2. Systemy wynikowe

o akord,

o prowizja

3. Systemy mieszane:

o czasowo-premiowy,

o czasowo-prowizyjny,

o akordowo-premiowy,

o dniwkowo-zadaniowy

Ilość pracy można mierzyć na kilka sposobw. Może być ona mierzona jednostkami miary czasu, jednostkami wyniku lub wykonywaniem wyznaczonych zadań. Podstawową cechą, ktra odrżnia systemy czasowe od wynikowych to sposb ustalania podstawy obliczeniowej wynagrodzenia, ktra odzwierciedla wielkość wkładu pracownika w wykonywaną pracę.

System czasowy:

W systemach czasowych podstawą obliczeniową wynagrodzenia jest jednostka miary czasu. Inaczej mwiąc mamy do czynienia z systemem, w ktrym wynagradza się za czas pracy. Z powyższego wynika, że stawka wynagrodzenia jest tutaj stała. Najczęściej przyjmuje się stawkę godzinową lub miesięczną, rzadziej dzienną i tygodniową (maksymalnym okresem rozliczeniowym dopuszczonym przez ustawodawstwo polskie jest miesiąc). Wynagrodzenie pracownika w systemie czasowym jest prostą relacją ilości przepracowanego czasu oraz przypadającej stawki za jednostkowy czas pracy, przy czym przez przepracowanie nie należy rozumieć wyłącznie efektywnego wykonywania pracy, lecz także czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy.System czasowy nie uwzględnia rżnic ilościowych i jakościowych w wynikach pracy, z tego też względu jest on mało motywujący do efektywnej pracy. Wyniki pracy zależą od poczucia osobistej odpowiedzialności pracownika, a z drugiej strony od skuteczności stosowanego nadzoru przez przełożonego. System czasowy stosuje się najczęściej w przypadkach, gdzie trudno jest wprowadzić inną miarę efektywności pracy. Warto zaznaczyć, że system ten jest często stosowany w przypadkach, gdzie ważną rolę odgrywa jakość wykonywanej pracy, a nie na jej ilość. W tych przypadkach efektywność pracy podnoszona jest poprzez dodatkowe stosowanie premii.

System akordowy:

Akordowa forma płac polega na powiązaniu wynikw pracy (liczby wykonanych jednostek, usług lub czynności) wykonanej przez pracownika w określonej jednostce czasowej, przy uwzględnieniu stopnia wykonania normy dla danego pracownika. Stąd istotną rolę w tym systemie odgrywają normy (szerzej na ten temat w dalszej części rozdziału). Akord powinien być stosowany tylko w takich przypadkach, gdzie jest możliwe opracowanie norm pracy i obliczanie wynikw ilościowych pracy.System akordowy ma wiele odmian, ze względu na rodzaj jak i charakter. Do najczęściej występujących rodzajw akordu zaliczyć można:

• prosty (tzw. czysty)

Polega na tym, że za każdą wykonaną jednostkę pracy wynagrodzenie jest stałe.

• progresywny

Za każdą wykonaną jednostkę pracy wynagrodzenie jest stałe do wysokości wykonania normy, natomiast za jednostki pracy wykonane ponad ustaloną normę pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie.

• pośredni

Wynagrodzenie pracownikw oblicza się w określonym procencie od zarobku pracowniczych stanowisk wiodących.

• akord z premią

Powiązanie dwch systemw wynagradzania.

• akord zryczałtowany

Polega na podpisaniu umowy z brygadą, z ktrą ustala się zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie całości wyznaczonego wcześniej zadania.

Systemy akordowe może mieć następujący charakter:

• indywidualny,

Podstawą do obliczenia wynagrodzenia pracownika jest jego osobista wydajność.

• zbiorowy,

Podstawą do obliczenia wynagrodzenia pracownika jest wynik uzyskany przez cały zespł. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik w systemie akordowym powinno odzwierciedlać nie tylko ilość świadczonej przez niego pracy, ale rwnież jej jakość (gwarancja jakości dla pracodawcy określona została w art. 82 k.p.).Wynagrodzenie w systemie akordowym obliczane jest według stawki odpowiadającej danej kategorii pracy, w zależności od ilości i jakości wykonanej pracy w jednostce czasu.System ten zmusza pracownika do efektywnej pracy, gdyż nie gwarantuje stałego wynagrodzenia. Z tego też względu jest on dogodny dla pracodawcy, natomiast mniej dogodny dla przeciętnego lub słabego pracownika. Ponadto w przypadku obniżenia jakości wykonanej pracy prowadzącej często do zakłceń w funkcjonowaniu zakładu obciążany jest pracownik, z winy ktrego stan taki zaistniał. Z drugiej strony, w celu wyeliminowania nadmiernego wysiłku ze strony pracownika stworzono normy czasu, ktre wyznaczają wzorcową ilość pracy przypadającą na jednostkę czasu (zazwyczaj godzina).W celu efektywnego wykorzystania systemu akordu w organizacji ważnym elementem jest zapoznanie pracownikw ze sposobem obliczania wynagrodzenia. Dodatkowo należy wprowadzić odpowiedni system nadzorowania pracownika oraz ewidencjonowania efektw jego pracy.

System prowizyjny:

System prowizyjny, lub krcej prowizja jest drugim z kolei systemem, w ktrym uzależnia się wynagrodzenie pracownika od wynikw jego pracy. System wynagradzania prowizyjnego stosuje się w przypadkach, gdy do obowiązkw pracownika należy zawieranie w imieniu pracodawcy transakcji (rwnież przyczynianie się do ich zawarcia) albo inkasowanie należności. System ten stosowany jest głwnie w handlu i usługach.Istota prowizji polega na określeniu wynagrodzenia w postaci pewnego procentu (ułamku procenta) od wartości dokonanych przez pracownika transakcji, usług, lub - co można coraz częściej zaobserwować w praktyce - od wpływw uzyskanych z przeprowadzonych transakcji. Zazwyczaj stawka prowizyjna ustalana jest dla poszczeglnych pracownikw dokonujących tych samych transakcji lub usług i stanowi podstawę obliczania wynagrodzenia. Często stawka prowizyjna zależy od osobistego zaszeregowania pracownika oraz od poziomu wymaganych kwalifikacji zawodowych.Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, wysokość stawki prowizyjnej można zmienić tylko i wyłącznie za zgodą pracownika lub za wypowiedzeniem, z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia. W przypadku systemu prowizyjnego należy zwrcić szczeglną uwagę na regulacje prawne. Przede wszystkim dotyczy to wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święto lub w nocy. W tym przypadku pracodawca musi zastosować stawki zwiększonego wynagrodzenia. Jeżeli system prowizyjny jest skonstruowany w taki sposb, że pracownikom trudno jest osiągnąć najniższe wynagrodzenie określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wwczas muszą oni otrzymać wyrwnanie do kwoty tego wynagrodzenia.System prowizyjny może przyjmować charakter indywidualny, bądź grupowy. Prowizja występująca w czystej formie ma tę wadę, iż wynagrodzenie nie odzwierciedla rzeczywistego wkładu pracy pracownika. Dla pracobiorcy czysta prowizja wiąże się rwnież z dużym ryzykiem zawierania transakcji. Z powyższych względw czysta prowizja rzadko jest spotykana - najczęściej stosuje się ją w uzupełnieniu z systemem czasowym, rzadziej akordowym.Każdy z systemw wynikowych może być stosowany samodzielnie lub dla uzyskania lepszych rezultatw (głwnie wyższej wydajności pracownikw) stosuje się w połączeniu z elementami innego systemu tworząc systemy mieszane. O ile pierwsze z trzech systemw nie wymagają komentarza, oglnie omwiony zostanie system dniwkowo-zadaniowy.Podstawą obliczeniową w tym systemie jest dniwka zadaniowa, ktra łączy w sobie elementy systemu akordowego oraz czasowego i dodatkowo stosuje się premie. System ten polega na ustaleniu dla każdego pracownika czasu niezbędnego do wykonania określonej pracy, jaka wynika z obowiązujących norm pracy. w przypadku, gdy pracownikowi uda się wykonać tę pracę w krtszym czasie, wwczas proporcjonalnie do tego czasu pracy wzrośnie wysokość premii, jaką otrzyma.Wybr odpowiedniego systemu wynagradzania oraz dodatkowych składnikw wynagrodzenia zależy od rodzaju prowadzonej działalności, możliwości finansowych pracodawcy oraz przyjętej przez niego polityki płacowej.

Ktry z systemw płac jest najkorzystniejszy?

Wydaje się, że najbardziej korzystnym systemem płacy jest system akordowy ponieważ pozwala pracownikowi wykazać się swoimi umiejętnościami oraz efektami pracy. Pracownik po wykonaniu swojej pracy jest w stanie obliczyć własną płacę.


Przykadowe prace

Zasady Czatownika

Zasady Czatownika 1. Czat jest miejscem publicznym i należy posługiwać się na nim językiem kulturalnym i poprawnym, dotyczy to w szczeglności poprawności pod względem ortografii, gramatyki i interpunkcji. Językiem oficjalnym w tym kraju jest język polski, jego odmiana literacka,...

Krwotoki

Krwotoki Krwotoki to wydostanie się krwi z naczynia w skutek przerwania jego ciągłości. Są one skutkami urazw. Choroby organizmu wywołujące groźne dla życia to np. rak, gruźlica, wrzody żołądka i dwunastnicy. Nagłe krwotoki pociągające za sobą ...

Filozofia romantyczna

Filozofia romantyczna Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789. Duży wpływ n...

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnej METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ (w) Proces postępowania metodycznego w porządku chronologicznym. 1. Życzenie lub problem społeczny. (czynność informacyjna o tym, czego chce klient) 2. Analiza sytuacji ? oznacza zebranie wszystkich elementw odnosz&#...

Notatka z lektury Florian Znaniecki Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo

Notatka z lektury Florian Znaniecki Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo Grupą społeczną nazywamy każde zrzeszenie ludzi, ktre w świadomości samych ludzi stanowi pewnego rodzaju odrębną całość. Zrzeszenie może być bardziej lub mniej ...

Sentencje łacinskie

Sentencje łacinskie II 1) Ubi societas, ibi ius = gdzie społeczeństwo, tam prawo 2) Ubi lex, ibi poena = gdzie przepis, tam kara 3) Divide et impera! = Dziel rozkazy ! 4) Audi, vide, sile! = Słuchaj, patrz, milcz! 5) Centrum dare spondes? Sdeo. Promittis? = Przyrzekasz dajesz sto? Przy...

Nic nie czyni człowieka bardziej przydatnym niż miłość.Prawda czy fałsz? Moje rozważania na temat lektury "Cierpień Młodego Wertera" i odczuć wsp

Nic nie czyni człowieka bardziej przydatnym niż miłość.Prawda czy fałsz? Moje rozważania na temat lektury "Cierpień Młodego Wertera" i odczuć wspłczesnego człowieka. Żaden opis, żadne słowa nigdy w pełni nie przekażą właściwo"...

Morfonologia

Morfonologia Praca w załączniku.

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry