• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sytemy ba...

Nawigacja

Sytemy baz danychSytemy baz danych
Pytania do egzaminu z przedmiotu Systemy baz danych"

UWAGA:

Na egzamin należy przynieść indeks i dowód osobisty.

Osoby bez dokumentów zostaną wyproszone z sali egzaminacyjnej.

1. Informacja to: zinterpretowane dane.

2. Zbiór definicji opisujących strukturę bazy danych to: część intensjonalna

bazy danych.

3. Część ekstensjonalna bazy danych to: zbiór faktów w bazie danych.

4. Zbiór faktów, których zadaniem jest reprezentowanie pewnego aspektu

rzeczywistości to: baza danych.

5. Zbiór faktów z nałożoną na niego wewnętrzną strukturą to: baza danych.

6. Do właściwości baz danych należą:

- współdzielenie danych

- integracja danych

- integralność danych

- bezpieczeństwo danych

- abstrakcja danych

- niezależność danych

7. Za zmianę bazy danych z jednego stanu w drugi odpowiadają: funkcje

aktualizujące.

8. Za sprawdzenie czy pewien fakt lub grupa faktów jest spełniona w danym stanie

bazy danych odpowiadają: funkcje zapytań.

9. Zapewnienie jednoczesnego dostępu do danych wielu uprawnionym podmiotom to:

współdzielenie danych.

10. Zapewnienie zbioru faktów nie będących danymi redundancyjnymi to: integracja

danych.

11. Integralność danych to: zapewnienie dokładnego odbicia obszaru analizy nie

tylko strukturą danych, ale przede wszystkim stanem faktów.

12. Zapewnienie zbioru uprawnień użytkowników do wykonywania operacji

(transakcji/kwerend) na całości/części bazy danych to: bezpieczeństwo danych.

13. Niezależność danych to: zapewnienie oddzielenia danych od procesów, które

ich używają.

14. Bazy danych stosowane do zbierania danych o stanie pewnego przedsięwzięcia

to: produkcyjne bazy danych.

15. System baz danych to: zorganizowany zbiór narzędzi umożliwiających dostęp i

zarządzanie jedną lub wieloma bazami danych.

16. Funkcje realizowane przez DBMS to:

- pielęgnacja danych

- wyszukiwanie danych

- kontrola danych

17. Narzędzia administratora systemu bazy danych to:

- archiwizacja, kopiowanie i odtwarzania

- zarządzanie uprawnieniami

- monitorowanie aktywności

- import i eksport danych.

18. Narzędzia użytkownika końcowego DBMS to:

- interfejs języka naturalnego

- interfejs Visual Query

- interfejs QBE (zapytanie przez przykład)

19. Narzędzia tworzenia aplikacji baz danych to:

- interfejs programowania aplikacji

- narzędzia projektowania bazy danych

- generator ekranów

- generator raportów

20. Język definiowania danych, w interfejsie DBMS, odpowiada za:

dodawanie/usuwanie/modyfikację struktur danych; aktualizuje metadane w słowniku

danych.

21. Język operowania danymi, w interfejsie DBMS, odpowiada za:

dodawanie/czytanie/usuwanie/modyfikację danych (CRUD).

22. Język integralności danych, w interfejsie DBMS, odpowiada za: określenia

więzów integralności danych.

23. Język kontroli danych, w interfejsie DBMS, odpowiada za: definiowanie

użytkowników i określanie ich uprawnień.

24. Funkcje menedżera bazy danych to:

- kontrola uprawnień prób dostępu do bazy danych

- przetwarzanie poleceń subjęzyka bazy danych

- kontrola spójności – przestrzeganie zdefiniowanych więzów spójności

- optymalizacja zapytań – strategia wykonania zapytań do bazy danych

- planowanie i zarządzanie transakcjami

- zarządzanie odtwarzaniem – zawieranie i anulowanie transakcji

- zarządzanie buforami – transfer danych do i z pamięci głównej i

pomocniczej.

25. Architektura systemu baz danych, zbiór ogólnych zasad posługiwania się

danymi to: model danych.

26. Zbiór reguł określających strukturę danych to: definicja danych.

27. Zbiór reguł dotyczących procesu dostępu do danych i ich modyfikacji to:

operowanie danymi.

28. Zbiór reguł określających, które stany bazy danych są poprawne to:

integralność danych.

29. Proste modele danych są: danymi zorganizowanymi w strukturę rekordów

zgrupowanych w plikach.

30. Klasyczne modele danych są: modelami hierarchicznymi, sieciowymi i

relacyjnymi.

31. Semantyczne modele danych są: modelami znaczeniowymi; to modele nakierowane

na lepsze (niż modele klasyczne) odwzorowanie dziedziny problemu.

32. Dedukcyjne modele danych są: modelami obejmującymi zastosowanie logiki

formalnej do definiowania danych, operowania danymi i integralności danych.

33. Każda relacja w bazie danych jest jednoznacznie określona: przez swoją

nazwę.

34. Każda relacja musi zawierać: klucz główny – kolumnę (lub kolumny), której

wartości jednoznacznie identyfikują wiersz (w szczególności nie powtarzają się).

35. Kolumna lub grupa kolumn relacji, o wartościach z tej samej dziedziny co

klucz główny tabeli z nią powiązanej: to klucz obcy.

36. W teoretycznym opisie modelu relacyjnego operacje

na danych definiuje się w ramach: tzw. algebry relacyjnej.

37. Operacja na relacji określona przez warunek dotyczący

wartości kolumn danej relacji, dająca w wyniku relację

zawierającą te wszystkie wiersze wejściowej relacji, których atrybuty spełniają

dany warunek to: selekcja (restrict).

38. Operacja na relacji określona przez podzbiór zbioru kolumn danej relacji,

dająca w wyniku relację składającą się z kolumn wejściowej relacji to: rzut

(project).

39. Operacja na relacjach, której wynikiem jest tabela zbudowana ze wszystkich

par wierszy relacji wyjściowych to: iloczyn kartezjański (product).

40. Jeżeli argumentami operacji są dwie relacje, posiadające kolumny o tych

samych dziedzinach, a wynikiem jest tabela otrzymana z iloczynu kartezjańskiego

relacji wejściowych i selekcję za pomocą warunku równości wspólnych atrybutów

to jest to: równozłączenie (equi-join).

41. Operacja działająca na dwóch zgodnych relacjach,

produkująca relację której wiersze są sumą teoriomnogościową wierszy z relacji

wejściowych to: suma (union).

42. Operacja, która wymaga dwóch zgodnych tabel, a wynikiem jest tabela

zawierająca wiersze wspólne dla obu tabel jest: przecięcie (intersection).

43. Operacja, która wymaga na dwóch zgodnych relacjach

i odpowiada dokładnie różnicy teoriomnogościowej

zbiorów wierszy tabel wejściowych to: różnica (difference).

44. Integralność encji w modelu relacyjnym oznacza, że: każda tabela musi

posiadać klucz główny, a wartości klucza głównego muszą być w ramach tabeli

unikalne i nie równe NULL.

45. Integralność referencyjna w modelu relacyjnym

oznacza, że: każda wartość klucza obcego może być albo równa jakiejś wartości

klucza głównego występującej w tabeli powiązanej lub (ewentualnie) NULL.

46. Zastosowanie ograniczonego usuwania jako reguły

postępowania w wypadku usuwania wiersza z tabeli

powiązanej powoduje, że: wartości kluczy obcych wierszy z innych tabel stają się

nieważne.

47. Zastosowanie kaskadowego usuwania jako reguły

postępowania w wypadku usuwania wiersza z tabeli

powiązanej powoduje, że: automatycznie usuwane są z innych tabel wszystkie

wiersze, dla których wartości kluczy obcych stały się nie ważne.

48. Wstawianie NULL przy usuwaniu jako reguły

postępowania w wypadku usuwania wiersza z tabeli

powiązanej powoduje, że: nieważne wartości kluczy obcych ulegają zastąpieniu

przez NULL.

49. W obiektowym modelu danych integralność danych

typu klasa-klasa polega na tym, że: nadklasa nie może być usunięta dopóty,

dopóki nie zostaną usunięte wszystkie powiązane z nią podklasy.

50. W obiektowym modelu danych integralność danych

typu klasa-obiekt polega na tym, że: klasa nie może być usunięta dopóty, dopóki

nie zostaną usunięte wszystkie jej obiekty.

51. W obiektowym modelu danych integralność dziedziny

polega na tym, że: atrybuty są definiowane na utworzonych wcześniej klasach lub

na zbiorach identyfikatorów obiektów.

52. Identyfikowanie logicznych związków między

elementami danych w bazie, która będzie

reprezentować takie związki, ale bez występowania

anomalii danych to: normalizacja.

53. Proces normalizacji danych to usuwanie: ????? anomalii ?????

54. Jeżeli dla każdej wartości elementu danych A istnieje

ograniczony zbiór wartości elementu danych B to: jest to zależność niefunkcyjnawielowartościowa.

55. Jeżeli dla każdej wartości A istnieje jedna,

jednoznacznie określona wartość B to: jest to zależność funkcyjnajednowartościowa.

56. Związki zależności (determinowania) między

elementami danych to: skierowane logiczne związki; jeżeli element danych A jest

determinującym elementem danych, a B zależnym elementem danych, to kierunek

związku jest od A do B.

57. Relacja jest w pierwszej postaci normalnej wtedy i

tylko wtedy, gdy każdy atrybut niekluczowy: jest funkcyjnie zależny od klucza

głównego.

58. Relacja jest w drugiej postaci normalnej wtedy i tylko

wtedy, gdy jest w pierwszej postaci normalnej i każdy

atrybut niekluczowy: jest w pełni funkcyjnie zależny od klucza głównego.

59. Relacja jest w trzeciej postaci normalnej wtedy i tylko

wtedy, gdy jest w drugiej postaci normalnej i każdy

atrybut niekluczowy: jest bezpośrednio (nie przechodnio) zależny od klucza

głównego.

60. Przekształcenie diagramu zależności w zbiór struktur

tabel lub schemat relacyjny to: akomodacja.

61. Gdy relacja jest w trzeciej postaci normalnej oraz

jeżeli w danej relacji występuje nie trywialna zależność

nie funkcyjna do dowolnego podzbioru atrybutów to

podzbiór ten musi zawierać klucz tej relacji to relacja

jest: w postaci normalnej Boyce’a-Codda (BCNF).

62. Relacja jest w piątej postaci normalnej wtedy i tylko

wtedy, gdy jest w czwartej postaci normalnej: i nie istnieje jej rozkład na

zbiór mniejszych tabel.

63. Abstrakcja istniejącego niezależnie i jednoznacznie

zidentyfikowanego elementu dziedziny problemu to: encja.

64. Związek encji to: powiązanie między encjami.

65. Atrybut encji to: charakterystyka encji; opis właściwości encji.

66. Ogólnie przyjęta notacja na diagramach ER dla encji to: prostokątna ramka z

wpisaną nazwą będąca rzeczownikiem w liczbie pojedynczej.

67. Ogólnie przyjęta notacja na diagramach ER dla atrybutu encji to: owal lub

koło z wpisaną nazwą atrybutu.

68. Wskaż diagram odpowiadający następującej relacji

klient może mieć wiele kont bankowych; konto

bankowe należy do jednego klienta:

odpowiedź ?69. Poniższy diagram opisuje relację: klient ma wiele kont bankowych; konto

bankowe może należeć do wielu klientów-(N:M).

70. Poniższy diagram opisuje relację: klient może mieć wiele kont bankowych lub

nie ma żadnego; konto bankowe należy do jednego klienta.

71. Poniższy diagram opisuje: r1 – wykłada, jest wykładany przez

r2 – egzaminuje, jest egzaminowany przez

72. Związki rekurencyjne na diagramach ER to: związki unarne; wiązanie ze sobą

instancji tego samego typu.

73. Różne spojrzenia na encje (na diagramach ER) pod

kątem uczestniczenia w różnych związkach to: role encji.

74. Upraszczanie związków wiele do wiele na diagramach

ER polega na zastąpieniu go: dwoma związkami jeden do wiele.

75. Podczas przekształcania diagramu ER w schemat

relacyjny przyjmuje się, że:

- każdy związek wiele do wielu należy rozpisać jako dwa jeden do wielu

- każdy związek jeden do jeden może być częścią jednej tabeli

- każda encja to tabela

- każdy atrybut encji jest kolumną tabeli

- każdy identyfikator encji staje się kluczem głównym tabeli

- dla każdego związku jeden do wielu klucz główny tabeli (po stronie

jeden) wstawiany jest jako klucz obcy do tabeli po stronie wiele

- opcjonalność oznacza dopuszczanie wartości NULL przez klucz obcy tabeli

- każdy związek trójargumentowy należy przekształcić w jedną tabelę ze

złożonym kluczem głównym składającym się z identyfikatorów encji związku

- dla każdej roli reprezentującej związek jeden do wielu jest potrzebny

oddzielny klucz obcy

- każdy związek rekurencyjny jeden do wiele wymaga umieszczenia w tabeli

dodatkowego klucza obcego, którego wartości pochodzą z klucza głównego tej

tabeli.

76. Podczas przekształcania diagramu ER w schemat

relacyjny przyjmuje się, że: POWTÓRZONE PYTANIE!

77. System baz danych, w którym występuje rozłożenie danych przez ich

fragmentację lub replikację do różnych lokalizacji geograficznych to:

rozproszony system baz danych.

78. Fragmentacja pionowa w rozproszonych systemach

baz danych polega na przechowywaniu: kolumn tabeli; rzut z kluczami

głównymi/złączenie.

79. Fragmentacja pozioma w rozproszonych systemach

baz danych polega na przechowywaniu: wierszy tabeli; restrykcja/suma.

80. W rozproszonych systemach baz danych wymaga się przezroczystości:

- lokalizacji – użytkownicy nie muszą wiedzieć gdzie przechowywane są dane

- fragmentacji – użytkownicy nie muszą wiedzieć w jaki sposób dane są

podzielone

- replikacji – użytkownicy nie muszą wiedzieć w jaki sposób dane są

przetwarzane.

81. Zaletą rozproszenia danych w porównaniu z systemem

scentralizowanym jest:

- odwzorowanie w bazie danych geograficznego podziału organizacji

- przechowywanie danych w miejscu gdzie są one potrzebne

- zwiększenie niezawodności systemu przez utrzymywanie repliki danych

- poprawa efektywności dostępu do danych poprzez kierowanie zapytań do małej

lokalnej niż dużej, odległej (centralnej) bazy danych.

82. Rozproszenie danych między dwa lub więcej systemów

opartych o taką samą konfigurację

sprzętowo-programową to: system jednorodny.

83. Rozproszenie danych w oparciu o heterogeniczny

zestaw platform sprzętowo-programowych tworzy: system niejednorodny.

84. Rozproszenie funkcji, a nie danych, jest

charakterystyczne dla: systemu klient-serwer.

85. Typ systemu bazy danych przeznaczonego do

realizacji potrzeb związanych z podejmowaniem

decyzji to: hurtownia danych.

86. Który z poniższych typów nie jest typem schematu

hurtowni danych: ??? (typy schematów hurtowni danych to:

- gwiazda

- płatek śniegu

- konstelacja).

87. Wskazać polecenie SQL tworzące tabelę studenci o

strukturze (notacja nawiasowa) studenci(id_stud, nazwisko):

CREATE TABLE studenci (

id_stud INT PRIMARY KEY,

nazwisko VARCHAR(20) NOT NULL ) ;

88. Wskazać polecenie SQL dodające kolumnę wiek do

tabeli studenci: ALTER TABLE studenci ADD COLUMN wiek INT

89. Wskazać polecenie SQL zmiany nazwy kolumny

wiek tabeli w studenci: ALTER TABLE studenci RENAME COLUMN wiek TO studenci

90. Wskazać polecenie SQL zmiany nazwy tabeli

studenci: ALTER TABLE studenci RENAME TO nowa_tabela

91. Wskazać polecenie SQL usunięcia kolumny wiek z

tabeli studenci: ALTER TABLE studenci DROP COLUMN wiek

92. Wskazać polecenie SQL usunięcia tabeli studenci: DROP TABLE studenci

93. Wskazać polecenie SQL wprowadzenia danych do

tabeli studenci o strukturze (notacja nawiasowa)

studenci(id_stud, nazwisko):

INSERT INTO studenci VALUES (37798 , cJonesc );

94. Wskazać polecenie SQL wprowadzenia danych do

tabeli studenci z pliku tekstowego stud.txt: COPY studenci FROM stud.txt

95. Wskazać polecenie SQL pozwalające uzyskać

wszystkie wiersze i kolumny tabeli studenci: SELECT * FROM studenci

96. Wskazać polecenie SQL pozwalające uzyskać niektóre wiersze tabeli studenci

o strukturze (notacja nawiasowa) studenci(id_stud, nazwisko):

SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko = cSmithc

97. Wskazać polecenie SQL pozwalające uzyskać wszystkie wartości kolumny

nazwisko tabeli studenci o strukturze (notacja nawiasowa) studenci(id_stud,

nazwisko): SELECT nazwisko FROM studenci

98. Wskazać polecenie SQL usuwające wszystkie wiersze

tabeli studenci: DELETE FROM studenci

99. Wskazać polecenie SQL usuwające wszystkie wiersze

tabeli studenci o strukturze (notacja nawiasowa)

studenci(id_stud, nazwisko): DELETE FROM studenci

100. Wskazać polecenie SQL łączące tabele o strukturze

(notacja nawiasowa)

moduly (modul, nr_prac)

wykladowcy(nr_prac, nazwisko)

względem kolumny nr prac:

SELECT modul, nazwisko FROM moduly JOIN wykladowcy USING(nr_prac);

101. Wskazać polecenie SQL wykonane na tabelach o

strukturze (notacja nawiasowa)

moduly(modul, nr_prac)

wykladowcy (nr_prac, nazwisko)

którego wynik wygląda następująco

modul | nazwisko

--------------------------+-----------

Systemy baz danych | Davis

Projektowanie baz danych | Davis

Dedukcyjne baz danych | Evans

Administracja baz danych |

SELECT modul, nazwisko FROM moduly LEFT JOIN wykladowcy USING(nr_prac);

102. Wskazać polecenie SQL wykonane na tabelach o

strukturze (notacja nawiasowa)

moduly(modul, nr_prac)

wykladowcy (nr_prac, nazwisko)

którego wynik wygląda następująco

modul | nazwisko

--------------------------+-----------

| Black

Systemy baz danych | Davis

Projektowanie baz danych | Davis

Dedukcyjne baz danych | Evans

SELECT modul, nazwisko FROM moduly RIGHT JOIN wykladowcy USING(nr_prac);

103. Wskazać polecenie SQL wykonane na tabelach o

strukturze (notacja nawiasowa)

moduly(modul, nr_prac)

wykladowcy (nr_prac, nazwisko)

którego wynik wygląda następująco

modul | nazwisko

--------------------------+-----------

| Black

Systemy baz danych | Davis

Projektowanie baz danych | Davis

Dedukcyjne baz danych | Evans

Administracja baz danych |

SELECT modul, nazwisko FROM moduly FULL JOIN wykladowcy USING(nr_prac);

104. Wskazać polecenie SQL wykonane na tabelach o

strukturze (notacja nawiasowa)

moduly(modul, nr_prac)

wykladowcy (nr_prac, nazwisko)

którego wynik wygląda następująco

modul | nazwisko

--------------------------+-----------

Systemy baz danych | Davis

Projektowanie baz danych | Davis

Dedukcyjne baz danych | Evans

SELECT modul, nazwisko FROM moduly JOIN wykladowcy USING(nr_prac);

105. Wskazać polecenie SQL zliczające wiersze tabeli

studenci o strukturze (notacja nawiasowa)

studenci(id_stud, nazwisko),

w których nazwisko ma taką samą wartość:

SELECT * FROM studenci WHERE nazwisko = cSmithc

106. Wskazać polecenie SQL aktualizujące wiersze tabeli

studenci o strukturze (notacja nawiasowa)

studenci(id_stud, nazwisko),

podnosząc wartość pola nr_stud o 2:

UPDATE studenci SET nr_stud = nr_stud + 2;

107. Wskazać polecenie SQL aktualizujące wiersze tabeli

studenci o strukturze (notacja nawiasowa)

studenci(id_stud, nazwisko),

zmieniając wartość pola nr stud tylko dla

określonego nazwisko:

UPDATE studenci SET nr_stud = 37500 WHERE nazwisko = cJonesc ;

108. Wskazać polecenie SQL tworzące perspektywę:

CREATE VIEW perspektywa AS zapytanie

109. Wskazać polecenie SQL nadające wszystkie

uprawnienia grupie użytkowników staff do tabeli studenci:

GRANT ALL ON studenci TO GROUP staff ;

110. Wskazać polecenie SQL odbierające uprawnienia

usuwania wierszy w tabeli studenci użytkownikowi bob:

REVOKE DELETE ON studenci FROM bob ;


Przykładowe prace

Która z filozofii i postaw życiowych św. Aleksego czy św. Franciszka jest mi bliższa i dlaczego?

Która z filozofii i postaw życiowych św. Aleksego czy św. Franciszka jest mi bliższa i dlaczego? Utwory, w których poznajemy żywot św. Franciszka z Asyżu oraz św. Aleksego reprezentują nurt średniowiecznej literatury hagiograficznej. Obaj święci mają zbliżone ...

Zatrucia

Zatrucia 1. Zatrucie alkoholem etylowym Jest to najczęstsze zatrucie coraz częściej występujące w wieku dziecięcym i w okresie dorastania. O stopniu zatrucia decydują: dawka alkoholu oraz szybkość jego spożycia (dawka śmiertelna wynosi 300-400ml czystego alkoholu zaż...

Rola pracy w życiu mieszkańców Lipiec (na podstawie "Chłopów" Reymonta).

Rola pracy w życiu mieszkańców Lipiec (na podstawie "Chłopów" Reymonta). Praca... Jak ważna jest w naszym życiu wie prawie każdy, kto choć raz zetknął sie z problemem bezrobocia. Cenimy ją głównie za to, że posiada cudowny dar zamiany naszych umiejętności i wy...

Bezrobocie a zdrowie

Bezrobocie a zdrowie Bezrobocie a zdrowie Od pewnego czasu jednym z głównych problemów społeczeństwa na całym świecie jest powiększające się w zastraszającym tempie bezrobocie. Coraz większa liczba ludzi znajduje się bez pracy. Zastanówmy się więc, c...

Bogowie greccy

Bogowie greccy Atena - była córką Zeusa i Metis. Kiedy Metis miała wydać na świat dziecko, Zeus, przestrzeżony, że pozbawi go ono tronu, połknął przyszłą matkę. Gdy przyszedł czas rozwiązania, poczuł okropne bóle w głowie, rozkazał wię...

Finanse publiczne

Finanse publiczne POZYCJA, ROLA I ZNACZENIE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W SYSTEMIE FINANSOWYM System finansowy jest to mechanizm przepływu środków pieniężnych (jako podstawa siły nabywczej) pomiędzy produktami funkcjonującymi na rynku (w gospodarce). Składa się z: 1. Pod...

Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów.

Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów. Mistrzyni życia, Historio, zachciewa ci się psich figlów: zza kraty podgląda Orion, jak siedzimy na kiblu. Opowiadasz mi stare kawały i uśmiechasz się, na wpół drwiąca, i tak kiblujemy pomału – ty od wiek...

Które z prerogatyw Prezydenta RP są szczególnie istotne? Oceń wykorzystywanie prerogatyw przez Prezydenta. PUW

Które z prerogatyw Prezydenta RP są szczególnie istotne? Oceń wykorzystywanie prerogatyw przez Prezydenta. PUW PREROGATYWY PREZYDENTA RP: 1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry