• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Sytuacja...

Nawigacja

Sytuacja Polakw w 3 zaborach po roku 1864Sytuacja Polakw w 3 zaborach po roku 1864
Zabr rosyjski:

Represje po upadku powstania styczniowego były wyjątkowo ciężkie. Oprcz pacyfikacji i konfiskat przeprowadzonych w czasie trwania powstania, postanowiono zlikwidować wszelkie przejawy odrębności ziem polskich. Skonfiskowane dobra prywatne, kościelne i narodowe zostały rozdane zasłużonym w tłumieniu powstania Rosjanom. Trwały masowe aresztowania, zsyłki na Sybir, wyroki śmierci i konfiskata majątkw uczestnikw powstania.

Zmieniono nazwę Krlestwa na Kraj Przywiślański

Dekretem z 1865 roku wprowadzono język rosyjski do administracji; zlikwidowano centralne instytucje Autonomii: Sekretariat Stanu do spraw Krlestwa, Radę Stanu i Radę Administracyjną - wszystkie sprawy Krlestwa poddano bezpośrednio pod zarząd ministerstw w Petersburgu.

Zmieniono nazwy wielu miast. Rozpoczęto walkę z kościołem katolickim. Już od 1864 rozpoczęła się likwidacja klasztorw, a nielicznym ktre pozostały, odebrano majątki.

W 1864 wprowadzono naukę języka rosyjskiego jako obowiązkową dla szkł średnich, a po 4 latach uczono w nim wszystkich przedmiotw oprcz religii. Zamknięto szkoły prywatne. W 1869 zamknięto Szkołę Głwną, ktra przekształcono w rosyjski uniwersytet. Stopniowo rusyfikowano szkolnictwo podstawowe.

W1872 rosyjski minister oświaty wprowadził całkowitą likwidację odrębności polskiego szkolnictwa. W szkołach Krlestwa uczyli nauczyciele z Rosji, często o niższych kwalifikacjach lecz wiernie spełniające polecenia władzy. Zrusyfikowano rwnież polskie sądownictwo. Od 1886 nie mianowano w ogle sędziw - Polakw. Stanowiska w administracji i szkolnictwie były obsadzane przez urzędnikw przybyłych z Rosji.

System carski miał na celu sterroryzowanie społeczeństwa polskiego. Hamowano rozwj gospodarczy Krlestwa, mnożyła się samowolo administracji, brutalnie łamano prawa jednostki i narodu. Unifikacyjna polityka caratu, poprzez zniesienie w 1850 granicy celnej, ściśle związała Krlestwo z Rosją. Uwłaszczenie chłopw i zniesienie granicy celnej stworzyło korzystne warunki do rozbudowy polskiego przemysłu. Ziemiaństwo zaczęło lokować swe kapitały w przemyśle, budowie nowych fabryk, co przyciągało do krlestwa liczny kapitał zagraniczny, wabiony możliwością dużych zyskw. Przyczynił się to do rozwoju grnictwa, hutnictwa, przemysłu metalurgicznego i włkienniczego.

W latach 1870-1914 liczba ludność Krlestwa wzrosła z 6 do 10 milionw. Przemysł tworzył dodatkowe miejsca pracy. Warszawa podwoiła liczbę mieszkańcw (pod koniec wieku około 600 tys.); podobnie Łdź.Zabr pruski

Represje popowstaniowe w zaborze pruskim nie były tak dotkliwe jak w rosyjskim; trwały tylko do 1866. Wtedy dał się zauważyć ekonomiczny napr Niemcw poprzez wykupywanie polskiej własności ziemskiej.

Polityka germanizacyjna nasiliła się po zjednoczeniu Niemiec. Otto von Bismarck (kanclerz Prus) nie ukrywał, że chce raz na zawsze przekreślić nadzieje Polakw na odbudowanie niepodległego państwa. Nasilono ograniczenia administracyjne oraz germanizację szkolnictwa ludowego i średniego. Język polski wyrzucano z administracji, sądownictwa i samorządu. Na dużą skalę stosowano zniemczanie nazw miejscowości i nazwisk mieszkańcw. Zamykano Polakom dostęp do służby państwowej, pojawiły się represje wobec polskiej prasy, zgromadzeń i stowarzyszeń. Piętnowano za rozmowę w języku polskim w szkole. Brutalnie traktowano polskich rekrutw. W czasie kilku lat zlikwidowano resztki swobd jakie Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu przyznał Kongres Wiedeński.

Zdecydowany atak przypuścił Bismarck na kościł katolicki. Na początku odebrał Kościołowi prawa w dziedzinie szkolnictwa powszechnego, zabraniając nauki religii po polsku. W roku 1873 szeregiem ustaw podporządkował Kościł państwu. Akcje ta przyniosła gwałtowny opr ze strony duchowieństwa. Podczas 6 lat walki z Kościołem Bismarck ponisł klęskę. Rezultaty były mizerne a stosowane środki mało skuteczne. W tej sprawie Bismarck miał przeciw sobie większość parlamentu Rzeszy.

Politykę germanizacji najgorzej znieśli Polacy na Kaszubach, Warmii i Mazurach, gdzie brakowało inteligencji polskiej, ale i tam zachowała się polskość.

W marcu 1885 Bismarck wydał rozporządzenie o natychmiastowym usunięciu z terenw państwa pruskiego wszystkich Polakw, ktrzy nie są pruskimi poddanymi. Te głośne rugi pruskie objęły około 30 tys. ludzi, ktrych brutalnie wyrzucono z mieszkań i odtransportowano do granicy, przesiedlając ich głwnie do Krlestwa.

W 1886 sejm pruski uchwalił ustawę o ustanowieniu funduszu w wysokości 100 mln marek dla Komisji Kolonizacyjnej na wykup ziemi z rąk polskich w prowincjach wschodnich i przekazanie jej w ręce kolonistw niemieckich. Obrona Polakw miała charakter gospodarczy i moralny. Utworzono polskie organizacje kredytowe, ktre przychodziły z pomocą Polakom, ratując ich od bankructwa, ułatwiając otrzymanie ziemi (np. Bank Ziemski). Dzięki tej zorganizowanej akcji wyniki starań Komisji Kolonizacyjnej były kompromitujące.

W Poznaniu utworzono Związek do popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich - zwany przez Polakw Hakatą. W jego programie znalazły się hasła wzmacniania niemieckiej świadomości narodowej, rozwoju ekonomicznego ludności niemieckiej. Następna akcja antypolska rozpoczęto w 1904 wydając wiele ograniczeń i restrykcji budowlanych - zabroniono chłopom stawiania zabudowań gospodarczych na kupionej ziemi (Drzymała)Zabr austriacki - Galicja

Po połączeniu Cesarstwa Austrii i Krlestwa Węgier (1867) Galicja otrzymała szerszą niż dotychczas autonomię, ktrej podstawą był sejm krajowy. Na czele administracji Galicji stał mianowany przez cesarza namiestnik. Językiem urzędowym stawał się powoli polski. Autonomia galicyjska oddawała władzę wąskiej grupie arystokracji i szlachty polskiej oraz dość licznej inteligencji.

Poprzez nadanie autonomii stworzone zostały możliwości pracy organicznej na dużą skalę. Do Galicji przybywało wielu Polakw z Krlestwa i emigracji, reprezentujących wysoki poziom patriotyzmu i ducha narodowego. W zaborze austriackim doszło do znacznego spolszczenia administracji i szerokiego udziału Polakw w zarządzaniu nie tylko Galicją ale rwnież państwem austro-węgierskim

Pomimo uzyskania dużej swobody w rządzeniu prowincją, spolszczeniu administracji i zmian w szkolnictwie, Galicja u progu autonomii w 1866 była traktowana jak kolonia, na ktrą władze administracyjne nakładały rujnujące podatki, a nad budżetem wisiało widmo spłat za dokonane w 1848 uwłaszczenie. Kraj był wybitnie rolniczy, 80 % ludzi żyło na wsi, a ponad 2/3 gospodarstw wiejskich było rozdrobnionych. Wolnocłowy handel między krajami monarchii podważył i tak słabą gospodarkę. Po roku 1870 nastąpił w Galicji upadek niektrych gałęzi przemysłu. Likwidowano huty szkła i cukrownie, a po roku 1904 zamknięto ostatnią hutę żelaza. Bogactwa naturalne eksploatowane były w niewielkich ilościach, prymitywnymi metodami. Jedynie wydobycie ropy naftowej wzrastało z roku na rok. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczął się dokonywać w Galicji widoczny postęp - rozbudowa kolei i sieci drg.

Zacofanie gospodarcze, słaby przemysł, nędza wsi, przeludnienie stały się przyczyną dużej emigracji zarobkowej z Galicji (do USA, Kanady, Brazylii, Argentyny, Niemiec, Francji).

Sprawami oświaty kierowała w Galicji Szkolna Rada Krajowa. Rozwj szkolnictwa powszechnego i średniego uległ intensyfikacji, gdy na jego czele stanął znany historyk, profesor Michał Bobrzyński. W latach 90-tych XIX rozpoczęła się w Galicji walka z analfabetyzmem. Szybko rosła sieć gimnazjw w miastach. Dobre warunki do rozwoju miały szkoły wyższe (Uniwersytet Krakowski i Lwowski; Politechnika Lwowska). Do Galicji przybywało wielu wybitnych ludzi nie mogąc swobodnie uczyć w innych zaborach.
Przykadowe prace

Historia lotw kosmicznych

Historia lotw kosmicznych W maju 1961 roku John Fitzgerald Kennedy, wczesny prezydent Stanw Zjednoczonych, obiecał swym rodakom, że pod koniec tej dekady Amerykanin stanie na Księżycu. Gdy Kennedy składał tę obietnicę, musiała ona brzmieć nieprawdopodobnie. Człowiek staw...

Poziom życia Polakw.

Poziom życia Polakw. CEL PRACY Prezentowane opracowanie ma na celu ukazanie jak zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka. Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźnikw zaczerpniętych z rocznikw statystycznych. Ze względu na rżny układ lat po uwagę wzięto lat...

Turystyka aktywna

Turystyka aktywna turystyka aktywna Pojęcie turystyki aktywnej jest szeroko i rżnorodnie definiowane. Wsplnym mianownikiem wszystkich teorii jest jej samodzielność organizowania lub wspłorganizowania przez turystę. Ponadto ważnym elementem wyjazdu jest podejmowanie szczeglnych form aktyw...

Rola poradnictwa zawodowego w procesie kształcenia ponadgimnazjalnego

Rola poradnictwa zawodowego w procesie kształcenia ponadgimnazjalnego Problem poradnictwa zawodowego stał się w Polsce, szczeglnie w ostatnim dziesięcioleciu, ważnym elementem polityki edukacyjnej i polityki rynku pracy. Złożyło się na to wiele przyczyn. Pojawiające si&#...

Śmierć Jana Pawła II - przeżycie osobiste każdego z nas czy wydarzenie medialne?

Śmierć Jana Pawła II - przeżycie osobiste każdego z nas czy wydarzenie medialne? 16 października 1978 roku Karol Wojtyła usłyszał pytanie: Czy przyjmujesz dokonany przed chwilą (…) wybr Twojej osoby na Najwyższego Kapłana?. Przyjmuję- odparł. Świat...

Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie w XIX w.

Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie w XIX w. Piotr Jaworowicz Przewrt przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą...

Boże miłosierdzie

Boże miłosierdzie Boże miłosierdzie To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, taj jak Ja was umiłowałem (J 15, 12). Miłosierdzie jest jedną z podstawowych zasad wiary katolickiej. To właśnie miłosierdzie pozwala nam żyć wś...

Unia Europejska

Unia Europejska 1. Historia Unii Europejskiej Podziały w Europie były źrdłem napięć, wrogości i wojen. Sprawiły one, że aż do okresu po II wojnie światowej rywalizacja i nieufność rządziły stosunkami większości krajw. II wojna świa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry