• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Teoria me...

Nawigacja

Teoria metodyki i rekreacjiTeoria metodyki i rekreacji
TEORIA – zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania

TEORIA REKREACJI :

# zespół twierdzeń wyjaśniających rekreację jako dziedzinę kultury fizycznej oraz mechanizmy jej przekształcania

# ogół nagromadzonej wiedzy o rekreacji

# zbiór uporządkowanych i niesprzecznych twierdzeń dotyczących zjawiska rekreacji

WARUNKI TEORII REKREACJI JAKO NAUKI

-- posiada przedmiot badań

-- metody badań

-- narzędzia badań

Teoria rekreacji jako subdyscyplina naukowa w nauce o kulturze fizycznej korzysta z osiągnięć:

- nauk humanistycznych

- przyrodniczo - przestrzennych

- ekonomiczno - prawnych

PRZEDMIOT BADAŃ NAUKI O REKREACJI:

~ rekreacja jako zespół zachowań w czasie wolnym

~ rekreacja jako proces odpoczynku

~ rekreacja jako zjawisko społeczno-kulturowe

ZAKRES BADAŃ :

? Rekreacyjne zachowanie się, jego cechy, treść, struktura i mechanizm

? Biologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnego zachowania się

? Wpływ zachowań rekreacyjnych na organizm i osobowość człowieka oraz ich znaczenie w jego rozwoju fizycznym i społeczno-kulturowym (efekty)

? Skutki zachowań rekreacyjnych w środowisku zewnętrznym człowieka (wpływ na ekologię i ekonomię)

METODY BADAWCZE W TEORII REKREACJI :

› obserwacje

• zewnętrzne

• uczestniczące

› wywiady

• kwestionariuszowe (ankietowe) zamknięte, otwarte

• swobodne

› analiza wtórna

• analizowanie już istniejących danych (informacji)

› eksperyment – zbieranie danych w warunkach kontrolowanych

• terenowy

• laboratoryjny

ANKIETOWANIE jako technika zbierania danych to sposób kontaktowania się z podmiotem badania i gromadzenia informacji pierwotnych.

Kwestionariusz to narzędzie badań.AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA-dowolna forma ruchu ciała spowodowana mięśniami szkieletowymi, która wpływa na wzrost przemiany podstawowej ponad wydatek energii spoczynkowej.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA-zachowanie się i postępowanie człowieka, w którym składowa motoryczna jest dominująca.

AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA- aktywność, która jest dobrowolnie podjęta dla przyjemności w czasie wolnym, bez negatywnych skutków oddziaływania (wg Bucher’a)

REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA-aktywność dobrowolnie podjęta dla przyjemności w czasie wolnym, w której dominuje składowa motoryczna (potocznie-rekreacje ruchowa)

REKREACJA RUCHOWA-wszystkie zajęcia (czynności) ruchowe, którym człowiek oddaje się z własnej chęci w czasie wolnym dla odpoczynku, rozrywki, pomnazania zdrowia i samodoskonalenia –społecznie aprobowane (wg Wolańskiej)

SPORT REKREACYJNY-sport wykorzystywany jako środek przyjemnego spędzania czasu wolnego związany z uprawianiem ulubionej/ulubionych dyscyplin sportowych (w sposób indywidualny lub zorganizowany)

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA- zajęcia (czynności) ruchowe związane z celami poznawczymi, którym człowiek oddaje się z własnej chęci w czasie wolnym poza miejscem stałego zamieszkania.

AKTYWNY ODPOCZYNEK- aktywizacja procesów wypoczynkowych przez pracę również niezaangażowanych dotąd grup mięśniowych, np. przez wykonywanie ćwiczeń fizycznych lub zadań ruchowych innych od tych, które spowodowały zmęczenie.

STYL ŻYCIA-zespół wartości, przekonań i codziennych zachowań zgodnie z którymi dana jednostka lub grupa żyje i z którymi się identyfikuje.

REKREACYJNY STYL ŻYCIA- zespół wartości, przekonań przejawiających się w aktywnym uczestnictwie w rekreacji stosując ją w codziennym życiu-w czasie wolnym dnia powszedniego, w wypoczynku weekendowym i urlopowym przeznaczanym na podejmowanie ulubionych form rekreacji ruchowej.

SPORT DLA WSZYSTKICH- wszystkie formy aktywności fizycznej, które przez dorywczy lub zorganizowany udział ukierunkowane są na ekspresję lub doskonalenie sprawności i kondycji fizycznej i psychicznego dobrostanu, kształtowanie stosunków społecznych lub które prowadzą do uzyskania wyników we współzawodnictwie sportowym na różnych poziomach.CECHY SPECYFICZNE FORM AKTYWNOŚCI REKREACYJNEJ:

-- ŁATWOŚĆ uczenia się i nauczania, opanowywania i organizowania

-- MOŻLIWOŚĆ zastosowania w każdym terenie

-- DOSTĘPNOŚĆ dla wszystkich, modyfikując cele, metody i środki

-- ELASTYCZNOŚĆ swoboda w stosowaniu reguł i zasad

-- WSZECHSTRONNOŚĆ pełne oddziaływanie na organizm i osobowość

-- ATRAKCYJNOŚĆ element nowości, odkrywczości, zawsze pozytywnej emocji

KRYTERIA KLASYFIKACJI FORM AKTYWNOŚCI:

a) wielkość wysiłku fizycznego

- relaksacyjne (np. wędkowanie, spacerowanie, fotografowanie)

- średnio intensywne (np. gry rekreacyjne, narciarstwo zjazdowe, jogging)

- intensywne (np. pływanie długodystansowe, bieganie na nartach, wiosłowanie)

b) stopień trudności ości technicznej)

- łatwe (np. chodzenie, bieganie, wiosłowanie, wędkowanie)

- średnio trudne (np. tenis stołowy)

- trudne (np. sztuki walki)

c) miejsce

- formy plenerowe, terenowe

- w pomieszczeniach

- pod dachem

- na boisku

d) środowisko przyrodnicze, naturalne człowieka

- na i w wodzie

- w terenie

- w powietrzu

e) ze względu na porę roku

- całoroczne

- letnie

- zimowe

METODY REKREACJI- zespoły czynności oraz środków stosowanych w sposób powtarzalny dla osiągnięcia zaplanowanego celu związanego z rekreacją

KLASYFIKACJA METOD REKREACJI:

a) metody realizacji czynności rekreacyjnych:

-- metoda ćwiczeń przerywanych

-- metoda ćwiczeń ciągłych

b) metody nauczania-uczenia się czynności rekreacyjnych:

-- metoda słowna

-- metoda oglądowa

-- metoda działań praktycznych:

- częściami

- całością

- wymiennie lub równocześnie

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W METODZIE ĆWICZEŃ CIĄGŁYCH, BEZ PRZERW WYPOCZYNKOWYCH:

» ciągły wysiłek ze stałą intensywnością (np. jogging, pływanie dystansowe)

Cechy charakterystyczne tej metody:

- umiarkowana intensywność bodźca

- długi czas trwania wysiłku przy angażowaniu możliwie największej liczby grup mięśniowych

» długotrwałe ćwiczenia o zmiennej intensywności bodźca. W czasie wysiłku o niższej intensywności stwarza się organizmowi warunki do niepełnego wypoczynku.

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W METODZIE ĆWICZEŃ PRZERYWANYCH:

» ćwiczenia metodą powtórzeniową (ćwiczenia występują po przerwie umożliwiającej odpoczynek i uspokojenie tętna i oddechu)

» ćwiczenia metodą interwałową (ćwiczenia występują w dłuższych seriach i przedzielone są krótkimi przerwami umożliwiającymi tylko częściowy odpoczynek)

Cechą charakterystyczną tej metody jest dokładne określenie:

- intensywności ćwiczenia

- liczby powtórzeń

- czasu i charakteru przerw między ćwiczeniamiProjektowanie programu rekreacji codziennej

Warunki (predyspozycje) uczestnika rekreacji: dominujący cel, ilość czasu wolnego, wiek, płeć, stan zdrowia, wykształcenie, umiejętności, zainteresowanie rekreacyjne

Warunki środowiska dla rekreacji: przyrodniczego, antropogenicznego

Kryterium oceny obciążenia fizjologicznego wysiłkiem fizycznym jest tętno treningowe.

-- wg Bauma 170 skurczów serca minus wiek (dla niewytrenowanych)

-- wg Wormsa 200-190 skurczów serca minus wiek (dla wytrenowanych)

-- wg Liesena 180 skurczów serca minus wiek plus 5 na każdą dekadę powyżej

-- wg Schmita i Israel 170 skurczów serca minus 1 wieku plus/minus 10%IMPREZA REKREACYJNA- określone zachowanie zbiorowe związane z rekreacją, posiadające charakterystyczne organizacyjne formy przebiegu.

CELE ORGANIZACJI:

- stworzenie warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności, skłaniających do współzawodnictwa i zdeterminowania cech sprawności fizycznej jednostki lub różnego rodzaju zespołu (drużyny, reprezentacji, grupy rodzinnej itp.)

- stworzenie warunków dla przyjemnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego

REGULAMIN IMPREZY jest wyznacznikiem dla działań organizacyjnych i czynnikiem stymulującym do uczestnictwa w imprezie.

REGULAMIN DLA POTENCJALNEGO UCZESTNIKA to pewne, ostatecznie sformułowane ustalenia umożliwiające zainteresowanemu podjęcie decyzji w sprawie udziału w imprezie.

REGULAMIN IMPREZY

1) Nazwa imprezy

2) Cel – dane określające charakter imprezy, oś imprezy

3) Organizatorzy – dane dotyczące organizatora, prorektora lub komitetu honorowego, nazwiska przewodniczącego komitetu organizacyjnego i nazwiska przewodniczących poszczególnych komisji (sędziego głównego, kierownika bezpieczeństwa, szefa służby medycznej)

4) Termin i miejsce – dane dotyczące terminu ( w tym terminu otwarcia i zamknięcia imprezy), miejscowości, konkretnych obiektów-sportowych, recepcji, żywieniowych, noclegowych

5) Program zasadniczy i towarzyszący – dane zależne od rodzaju imprezy (dyscyplin, skali przedsięwzięcia)

6) Zasady uczestnictwa i finansowe – dane określające uprawnienia do uczestnictwa, termin i forma zgłoszeń, koszt uczestnictwa i sposób jego opłacenia (koszty może pokrywać organizator, uczestnik lub po części i org. i uczestnik)

7) Sposób rozgrywek – dane dotyczące systemu eliminacji i wyłaniania zwycięzców

a) system każdy z każdym

b) s. pucharowy-przegrywający odpada

c) s. punktowy-decyduje liczba punktów

d) s. australijski-ostatni w rundzie odpada

e) s. pierwszeństwa przestrzennego- wygrywa uzyskujący najlepszy czas, najdalszy rzut, najwyższy skok

8) Sposób ogłoszenia wyników i nagród – dane dotyczące czasu, miejsca i formy ogłoszenia wyników, rodzaju nagród i sponsorów

9) Postanowienia końcowe

-- dane dotyczące sposobów orzekania o wyniku, trybie odwołania się od orzeczenia, organu rozstrzygającego

-- dane dot. sposobu funkcjonowania służby medycznej

-- dane dot. wymagań sprzętowych

-- dane dot. ceremoniału otwarcia i zamknięcia imprezy

-- dane dot. sposobu akwizycji reklam, sposobu kontaktowania się z komitetem organizacyjnym itp.ZAKRES PRAC SEKCJI SPECJALISTYCZNYCH:

* Sekcja programowo-sportowa

- opracowanie programu i scenariusza imprezy

- przygotowanie regulaminu ogólnego oraz poszcz. konkurencji technicznych

- powołanie komisji sędziowskiej

- przeprowadzenie rozgrywek

- obliczenie wyników i punktacji końcowej

- opracowanie komunikatu końcowego

* Sekcja techniczno-finansowa

- przygotowanie i opracowanie odpowiednich obiektów, urządzeń oraz sprzętu sportowego

- przygotowanie technicznej strony przekazu informacji (wizualnej, dźwiękowej itp.)

- opracowanie preliminarza imprezy

- gromadzenie środków finansowych (dotacje, wpisowe, sponsorzy itp.)

* Sekcja org.-marketingowa

- analiza środowiska

- przygotowanie oraz skierowanie do odbiorców materiałów informacyjnych i reklamowych

- promocja imprezy: ogłoszenia, plakaty, inf. w radiu, TV, prasie itp.

- dekoracja miejsca, w którym będzie przeprowadzona impreza

- zapewnienie inf. bieżącej w trakcie trwania imprezy (spiker, wolontariusze)

- zapewnienie pomocy medycznej

- przygotowanie upominków, dyplomów, nagród

- organizowanie uroczystości otwarcia i zamknięcia imprezyKLASYFIKACJA IMPREZ REKREACYJNYCH:

› ze wzgl. na skalę działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy oraz liczebności uczestników:

• masowe

• lokalne (kameralne)

› ze wzgl. na program rekreacji realizowany podczas imprezy:

• jednodyscyplinowe (jednokierunkowe)

• wielodyscyplinowe (wielokierunkowe)

› ze wzgl. na dostępność dla potencjalnych uczestników:

• otwarte

• zamknięte

› ze wzgl. na czas trwania:

• jednodniowe

• wielodniowe

› ze wzgl. na cykliczność:

• jednorazowe

• okazjonalne

• powtarzalneANIMACJA to zaplanowana, zorganizowana działalność, której celem jest optymalizacja zachowań w czasie wolnym jednostki lub grupy dla podniesienia ich jakości. Zadaniem jest mobilizowanie ludzi do aktywności w cz. wolnym wykorzystując różnorodne środki i sytuacje.

Animowanie to:

-- intencjonalne kierowanie ludźmi w ich cz. wolnym poprzez włączanie ich bezpośrednio do jakiejś aktywności /Wolańska ’89/

-- forma działania wychowawczego, którego celem jest zachęcanie, zjednywanie, ale także włączanie ludzi do aktywnego uprawiania rekreacji /Winiarski ‘89/

Działania animacyjne to inaczej: ożywianie, pobudzanie, stymulowanie, inicjowanie, uaktywnianie

narzędzia działalności animacyjnej to:

sposoby, treści, efekty

SPOSOBY ANIMACJI

1) Jak? (kanał, droga) – środowisko naturalne

Przez co? (nośnik) – biosfera (morze, słońce, las itp.)

Kiedy? (czas oddziaływania) – w czasie działań rekreacyjnych

2) Jak? – mass media

Przez co? – informacja (reklama, ulotka, reportaż)

Kiedy? – przed i w czasie działań rekreacyjnych

3) Jak? – dobra materialne

Przez co? – wyposażenie (sprzęt i urządzenia)

Kiedy? – w czasie działań rekreacyjnych

4) Jak? – osoby

Przez co? – animatorzy

Kiedy? – w czasie działań rekreacyjnych

EFEKTY ANIMACJI to pozytywne zjawiska towarzyszące działaniom animacyjnym (pożądane skutki działań animacyjnych)

~ zabawa, radość, przyjemność

~ wzmocnienie przeżyć wypoczynkowych

~ zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi

~ poznanie różnorodnych możliwości w zakresie sposobów organizowania cz. wolnego

~ podwyższenie poziomu aktywności psycho-fizycznej

~ zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności

~ możliwość realizowania osobistych potrzebTREŚCI ANIMACJI to programy, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczestnika rekreacji.

Potrzeby i oczekiwania uczestnika rekreacji zaspokajane są przez sfery animacji.

Treści animacji w sferze aktywności ruchowej

* na lądzie:

- w pomieszczeniu (bez urządzeń i sprzętu lub z urządzeniami i sprzętem)

- na wolnym powietrzu (–??–)

* w powietrzu (z urządzeniami i sprzętem)

* na wodzie i w wodzie:

- w pomieszczeniu (–??–)

- na wolnym powietrzu (–??–)

Treści animacji w sferze rozrywki

* w pomieszczeniu i na trasie:

- różnorodne imprezy, np. powitalna, pożegnalna, dyskoteki)

- bale przebierańców

- wieczory z grami

- wieczory kabaretowe, przedstawienia folklorystyczne, prelekcje

- uroczyste kolacje, szwedzki bufet, grillowanie

* na wolnym powietrzu:

- kolacje przy ognisku

- pikniki na plaży

- imprezy dla dzieci, olimpiady, turnieje

- spławy z muzyką, potańcówki na statku

- udział w imp. ludowych

* imprezy nieformalne:

- odpowiednie ustawienie stołów do posiłku przy różnych imprezach grupowych

- imprezy niekonwencjonalne

Treści animacji w sferze zajęć twórczych

- działania manualne

- działania artystyczne

- działania muzyczne

Treści animacji w sferze kształcenia

* w pomieszczeniach:

- słuchając, biorąc udział: odczyty ilustrowane, koncerty, teatr, prelekcje, dyskusje

- aktywny udział własny: wieczory quizowe z określonymi zadaniami, wieczory dyskusyjne, koncerty życzeń, kursy tańca itp.

* poza pomieszczeniami (niekoniecznie w jednym miejscu):

- zwiedzanie budowli, pomników, muzeów, wystaw, osobliwości historycznych- samemu lub z animatorem

Treści animacji w sferze relaksu

- ćwiczenia jogi

- słuchanie klasycznej muzyki (w sali koncertowej lub w leżaku na tarasie)

- małe wędrówki bez celu

- spontaniczne rozmowy w małych grupach przy kominku

- przejażdżki wieczorne statkiem

- spacery przy księżycu

- czytanie poezji

Treści animacji w sferze przygody (przygoda to: urozmaicenie, wyzwanie, romantyzm)

- posiłki w naturze; pikniki, pieczenie kiełbasy- uczestnicy robią wszystko sami

- noclegi na wolnym powietrzu: biwak w lesie, na plaży, w chatce w lesie, górskiej, w szałasie itp.

- sporty z przygodą: skoki spadochronowe, latanie na lotniach, balonem, nurkowanie podwodne, wspinanie się itp.

- nocne wędrówki, złazy

- wędrówki w ekstremalnych krajobrazach: jaskinie, wulkany, lodowce, skały itp.

- odkrycia: samotne wyspy, opuszczone wioski, ruiny zamków, wraki statków

- wycieczki:

- samochodem terenowym, safari, spływy tratwą, pontonem, kajakiem itp.

SPOŁECZNE BARIERY REKREACJI (wybrane czynniki ograniczające aktywność rekreacyjną)

› poznawcza – poziom wiedzy, stan upowszechnienia wiedzy, społeczna percepcja wiedzy

› psychologiczna – niedorozwój potrzeb, nietrwała motywacja, skromne aspiracje, brak dobrej woli, lęk przed urazem/ośmieszeniem

› kulturowa – historyczny wzorzec zachowań, brak tradycji w tym zakresie, negatywne postawy do kultury fizycznej

› ekonomiczna – niski poziom warunków życia, wysoki koszt usług rekreacyjnych, wysokie ceny sprzętu rekreacyjnego

› ideologiczna – rekreacja nie jest uznawana za ważną strefę życia społecznego-brak dotacji finansowych, trudności organizacyjno-programowe i prawne, niski prestiż zawodu specjalisty rekreacji

TRENDY OBSERWOWANE W REKREACJI:

-- ustawiczność – stałe miejsce aktywności rekreacyjnej w stylu życia

-- intensywność – obecność wysiłku fizycznego

-- regularność – w takich samych odstępach czasu

-- plenerowość – czyli na zewnątrz

-- naturalność – z wykorzystaniem naturalnych form ruchu człowieka, np. chodzenie

-- samokontrola i samoocena – kontrolowanie i śledzenie efektów naszych działań rekreacyjnych

-- familijność – in. rekreacja rodzinna, dla potrzeb rodzinnych

-- kameralność – rekreacja w warunkach ograniczonej przestrzeni, odpowiednio zagospodarowanej

-- kompleksowość – oddziałuje na bio-psycho-społeczny aspekt

-- indywidualność – wg własnego programu, zwłasnymi możliwościami, ulubionymi ćwiczeniami

-- paradygmat zdrowia (staje się dominującym)

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA to funkcjonalnie wyróżniająca się część przestrzeni geograficznej, na którą składają się elementy przyrodnicze powłoki ziemskiej, trwałe efekty działalności gospodarczej człowieka, a także środowisko społeczne.

Przestrzeń ta jest wytworem człowieka wykorzystującego dla celów rekreacyjnych środowisko geograficzne.

Kryteria podziału przestrzeni rekreacyjnej:

a) charakter strukturalny przestrzeni

b) funkcja pełniona na rzecz człowieka

Rodzaje przestrzeni dla rekreacji:

-- miejska (w tym domowa)

-- podmiejska

-- wiejska (duże obszary rekreacyjne)

TEZA

W szeregu przestrzeń miejska – podmiejska – wiejska zwiększa się ilość i wpływ naturalnych czynników i procesów środowiskowych, zmniejsza się ilość i wpływ elementów technicznych i antropologicznych.


Przykładowe prace

Korporacjonizm w nauce społecznej Kościoła

Korporacjonizm w nauce społecznej Kościoła Korporacjonizm (łac. Corporatio – zrzeszenie, stowarzyszenie), koncepcja ustroju społeczno- gospodarczego wypracowana przez katolicyzm społeczny XIX i XXw. o charakterze samorządu stanowo- zawodowego. Podstawą tego stanu są stany zawodo...

Charakterystyka Balladyny

Charakterystyka Balladyny Balladyna to tytułowa bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego. Mieszka ona ze swoją siostrą Aliną i matką wdową w wiejskiej chacie nad jeziorem Gopło. Jest szczupłą, wysoką i zgrabną dziewczyną o alabastrowej cerze. Ma ciemne...

Oto pierwsze zagadnienie do dyskusji w czwartym module: Dlaczego, Państwa zdaniem, wybuchła II wojna światowa? Czy można było jej uniknąć, jakie warunki o tym przes

Oto pierwsze zagadnienie do dyskusji w czwartym module: Dlaczego, Państwa zdaniem, wybuchła II wojna światowa? Czy można było jej uniknąć, jakie warunki o tym przesądzały? Wszystko zaczęło się już w 1936 roku, ośmielony bezczynnością aliantów Hitl...

Trzy drogi życiowe trzech bohaterów powieści pozytywistycznych.

Trzy drogi życiowe trzech bohaterów powieści pozytywistycznych. W powieściach pozytywistycznych jest wiele postaci budzących nieprzemijające czytelnicze fascynacje. Mało bohaterów szkolnych lektur na długo staje się bliskimi znajomymi odbiorcy. Dlatego najczęściej zapadają n...

Heutzutage haben viele Menschen Angst von den unterschiedlichsten Gefahren. Welche Ursachen knnen diese Gefahren haben?

Heutzutage haben viele Menschen Angst von den unterschiedlichsten Gefahren. Welche Ursachen knnen diese Gefahren haben? Heutzutage gibt es in der Welt viele verschiedene Gefhrdungen die sehr gefhrlich fr die Leute sind und sie kmmern sich um das. In diesen Aufsatz mchte ich ber diesen Gefahren schreiben. Der erste Problem, ...

Sztuka romańska i sztuka gotycka

Sztuka romańska i sztuka gotycka Styl romański powstał na zachodzie Europy w końcu X wieku i przetrwał do końca XIII wieku.Dzięki wyprawom krzyżowym zaznaczyła również swą obecność na Bliskim Wschodzie.Sztuka romańska wyrosła z doświadczeń sztuk...

Istota i funkcje rachunkowości.

Istota i funkcje rachunkowości. 1. Zasady rachunkowości to podstawowe normy i reguły stosowane w ewidencji działalności gospodarczej. 2. Do podstawowych zasad rachunkowości zalicza się: · Zasadę wiernego i rzeczywistego obrazu, tzn. stanu faktycznego. Wymaga, aby księgi rachun...

Spektakl "Małe zbrodnie małżeńskie" na podstawie opowiadania Erica-Emmanuela Schmitta

Spektakl "Małe zbrodnie małżeńskie" na podstawie opowiadania Erica-Emmanuela Schmitta "Mieszkanie, w nocy. Otwierają się drzwi, ukazując dwie sylwetki w brunatnożółtej poświacie korytarza. Kobieta wchodzi do środka, mężczyzna stoi w progu, w pewnej odleg&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry