• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Teoria me...

Nawigacja

Teoria metodyki i rekreacjiTeoria metodyki i rekreacji
TEORIA – zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania

TEORIA REKREACJI :

# zespół twierdzeń wyjaśniających rekreację jako dziedzinę kultury fizycznej oraz mechanizmy jej przekształcania

# ogół nagromadzonej wiedzy o rekreacji

# zbiór uporządkowanych i niesprzecznych twierdzeń dotyczących zjawiska rekreacji

WARUNKI TEORII REKREACJI JAKO NAUKI

-- posiada przedmiot badań

-- metody badań

-- narzędzia badań

Teoria rekreacji jako subdyscyplina naukowa w nauce o kulturze fizycznej korzysta z osiągnięć:

- nauk humanistycznych

- przyrodniczo - przestrzennych

- ekonomiczno - prawnych

PRZEDMIOT BADAŃ NAUKI O REKREACJI:

~ rekreacja jako zespół zachowań w czasie wolnym

~ rekreacja jako proces odpoczynku

~ rekreacja jako zjawisko społeczno-kulturowe

ZAKRES BADAŃ :

? Rekreacyjne zachowanie się, jego cechy, treść, struktura i mechanizm

? Biologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnego zachowania się

? Wpływ zachowań rekreacyjnych na organizm i osobowość człowieka oraz ich znaczenie w jego rozwoju fizycznym i społeczno-kulturowym (efekty)

? Skutki zachowań rekreacyjnych w środowisku zewnętrznym człowieka (wpływ na ekologię i ekonomię)

METODY BADAWCZE W TEORII REKREACJI :

› obserwacje

• zewnętrzne

• uczestniczące

› wywiady

• kwestionariuszowe (ankietowe) zamknięte, otwarte

• swobodne

› analiza wtórna

• analizowanie już istniejących danych (informacji)

› eksperyment – zbieranie danych w warunkach kontrolowanych

• terenowy

• laboratoryjny

ANKIETOWANIE jako technika zbierania danych to sposób kontaktowania się z podmiotem badania i gromadzenia informacji pierwotnych.

Kwestionariusz to narzędzie badań.AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA-dowolna forma ruchu ciała spowodowana mięśniami szkieletowymi, która wpływa na wzrost przemiany podstawowej ponad wydatek energii spoczynkowej.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA-zachowanie się i postępowanie człowieka, w którym składowa motoryczna jest dominująca.

AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA- aktywność, która jest dobrowolnie podjęta dla przyjemności w czasie wolnym, bez negatywnych skutków oddziaływania (wg Bucher’a)

REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA-aktywność dobrowolnie podjęta dla przyjemności w czasie wolnym, w której dominuje składowa motoryczna (potocznie-rekreacje ruchowa)

REKREACJA RUCHOWA-wszystkie zajęcia (czynności) ruchowe, którym człowiek oddaje się z własnej chęci w czasie wolnym dla odpoczynku, rozrywki, pomnazania zdrowia i samodoskonalenia –społecznie aprobowane (wg Wolańskiej)

SPORT REKREACYJNY-sport wykorzystywany jako środek przyjemnego spędzania czasu wolnego związany z uprawianiem ulubionej/ulubionych dyscyplin sportowych (w sposób indywidualny lub zorganizowany)

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA- zajęcia (czynności) ruchowe związane z celami poznawczymi, którym człowiek oddaje się z własnej chęci w czasie wolnym poza miejscem stałego zamieszkania.

AKTYWNY ODPOCZYNEK- aktywizacja procesów wypoczynkowych przez pracę również niezaangażowanych dotąd grup mięśniowych, np. przez wykonywanie ćwiczeń fizycznych lub zadań ruchowych innych od tych, które spowodowały zmęczenie.

STYL ŻYCIA-zespół wartości, przekonań i codziennych zachowań zgodnie z którymi dana jednostka lub grupa żyje i z którymi się identyfikuje.

REKREACYJNY STYL ŻYCIA- zespół wartości, przekonań przejawiających się w aktywnym uczestnictwie w rekreacji stosując ją w codziennym życiu-w czasie wolnym dnia powszedniego, w wypoczynku weekendowym i urlopowym przeznaczanym na podejmowanie ulubionych form rekreacji ruchowej.

SPORT DLA WSZYSTKICH- wszystkie formy aktywności fizycznej, które przez dorywczy lub zorganizowany udział ukierunkowane są na ekspresję lub doskonalenie sprawności i kondycji fizycznej i psychicznego dobrostanu, kształtowanie stosunków społecznych lub które prowadzą do uzyskania wyników we współzawodnictwie sportowym na różnych poziomach.CECHY SPECYFICZNE FORM AKTYWNOŚCI REKREACYJNEJ:

-- ŁATWOŚĆ uczenia się i nauczania, opanowywania i organizowania

-- MOŻLIWOŚĆ zastosowania w każdym terenie

-- DOSTĘPNOŚĆ dla wszystkich, modyfikując cele, metody i środki

-- ELASTYCZNOŚĆ swoboda w stosowaniu reguł i zasad

-- WSZECHSTRONNOŚĆ pełne oddziaływanie na organizm i osobowość

-- ATRAKCYJNOŚĆ element nowości, odkrywczości, zawsze pozytywnej emocji

KRYTERIA KLASYFIKACJI FORM AKTYWNOŚCI:

a) wielkość wysiłku fizycznego

- relaksacyjne (np. wędkowanie, spacerowanie, fotografowanie)

- średnio intensywne (np. gry rekreacyjne, narciarstwo zjazdowe, jogging)

- intensywne (np. pływanie długodystansowe, bieganie na nartach, wiosłowanie)

b) stopień trudności ości technicznej)

- łatwe (np. chodzenie, bieganie, wiosłowanie, wędkowanie)

- średnio trudne (np. tenis stołowy)

- trudne (np. sztuki walki)

c) miejsce

- formy plenerowe, terenowe

- w pomieszczeniach

- pod dachem

- na boisku

d) środowisko przyrodnicze, naturalne człowieka

- na i w wodzie

- w terenie

- w powietrzu

e) ze względu na porę roku

- całoroczne

- letnie

- zimowe

METODY REKREACJI- zespoły czynności oraz środków stosowanych w sposób powtarzalny dla osiągnięcia zaplanowanego celu związanego z rekreacją

KLASYFIKACJA METOD REKREACJI:

a) metody realizacji czynności rekreacyjnych:

-- metoda ćwiczeń przerywanych

-- metoda ćwiczeń ciągłych

b) metody nauczania-uczenia się czynności rekreacyjnych:

-- metoda słowna

-- metoda oglądowa

-- metoda działań praktycznych:

- częściami

- całością

- wymiennie lub równocześnie

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W METODZIE ĆWICZEŃ CIĄGŁYCH, BEZ PRZERW WYPOCZYNKOWYCH:

» ciągły wysiłek ze stałą intensywnością (np. jogging, pływanie dystansowe)

Cechy charakterystyczne tej metody:

- umiarkowana intensywność bodźca

- długi czas trwania wysiłku przy angażowaniu możliwie największej liczby grup mięśniowych

» długotrwałe ćwiczenia o zmiennej intensywności bodźca. W czasie wysiłku o niższej intensywności stwarza się organizmowi warunki do niepełnego wypoczynku.

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W METODZIE ĆWICZEŃ PRZERYWANYCH:

» ćwiczenia metodą powtórzeniową (ćwiczenia występują po przerwie umożliwiającej odpoczynek i uspokojenie tętna i oddechu)

» ćwiczenia metodą interwałową (ćwiczenia występują w dłuższych seriach i przedzielone są krótkimi przerwami umożliwiającymi tylko częściowy odpoczynek)

Cechą charakterystyczną tej metody jest dokładne określenie:

- intensywności ćwiczenia

- liczby powtórzeń

- czasu i charakteru przerw między ćwiczeniamiProjektowanie programu rekreacji codziennej

Warunki (predyspozycje) uczestnika rekreacji: dominujący cel, ilość czasu wolnego, wiek, płeć, stan zdrowia, wykształcenie, umiejętności, zainteresowanie rekreacyjne

Warunki środowiska dla rekreacji: przyrodniczego, antropogenicznego

Kryterium oceny obciążenia fizjologicznego wysiłkiem fizycznym jest tętno treningowe.

-- wg Bauma 170 skurczów serca minus wiek (dla niewytrenowanych)

-- wg Wormsa 200-190 skurczów serca minus wiek (dla wytrenowanych)

-- wg Liesena 180 skurczów serca minus wiek plus 5 na każdą dekadę powyżej

-- wg Schmita i Israel 170 skurczów serca minus 1 wieku plus/minus 10%IMPREZA REKREACYJNA- określone zachowanie zbiorowe związane z rekreacją, posiadające charakterystyczne organizacyjne formy przebiegu.

CELE ORGANIZACJI:

- stworzenie warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności, skłaniających do współzawodnictwa i zdeterminowania cech sprawności fizycznej jednostki lub różnego rodzaju zespołu (drużyny, reprezentacji, grupy rodzinnej itp.)

- stworzenie warunków dla przyjemnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego

REGULAMIN IMPREZY jest wyznacznikiem dla działań organizacyjnych i czynnikiem stymulującym do uczestnictwa w imprezie.

REGULAMIN DLA POTENCJALNEGO UCZESTNIKA to pewne, ostatecznie sformułowane ustalenia umożliwiające zainteresowanemu podjęcie decyzji w sprawie udziału w imprezie.

REGULAMIN IMPREZY

1) Nazwa imprezy

2) Cel – dane określające charakter imprezy, oś imprezy

3) Organizatorzy – dane dotyczące organizatora, prorektora lub komitetu honorowego, nazwiska przewodniczącego komitetu organizacyjnego i nazwiska przewodniczących poszczególnych komisji (sędziego głównego, kierownika bezpieczeństwa, szefa służby medycznej)

4) Termin i miejsce – dane dotyczące terminu ( w tym terminu otwarcia i zamknięcia imprezy), miejscowości, konkretnych obiektów-sportowych, recepcji, żywieniowych, noclegowych

5) Program zasadniczy i towarzyszący – dane zależne od rodzaju imprezy (dyscyplin, skali przedsięwzięcia)

6) Zasady uczestnictwa i finansowe – dane określające uprawnienia do uczestnictwa, termin i forma zgłoszeń, koszt uczestnictwa i sposób jego opłacenia (koszty może pokrywać organizator, uczestnik lub po części i org. i uczestnik)

7) Sposób rozgrywek – dane dotyczące systemu eliminacji i wyłaniania zwycięzców

a) system każdy z każdym

b) s. pucharowy-przegrywający odpada

c) s. punktowy-decyduje liczba punktów

d) s. australijski-ostatni w rundzie odpada

e) s. pierwszeństwa przestrzennego- wygrywa uzyskujący najlepszy czas, najdalszy rzut, najwyższy skok

8) Sposób ogłoszenia wyników i nagród – dane dotyczące czasu, miejsca i formy ogłoszenia wyników, rodzaju nagród i sponsorów

9) Postanowienia końcowe

-- dane dotyczące sposobów orzekania o wyniku, trybie odwołania się od orzeczenia, organu rozstrzygającego

-- dane dot. sposobu funkcjonowania służby medycznej

-- dane dot. wymagań sprzętowych

-- dane dot. ceremoniału otwarcia i zamknięcia imprezy

-- dane dot. sposobu akwizycji reklam, sposobu kontaktowania się z komitetem organizacyjnym itp.ZAKRES PRAC SEKCJI SPECJALISTYCZNYCH:

* Sekcja programowo-sportowa

- opracowanie programu i scenariusza imprezy

- przygotowanie regulaminu ogólnego oraz poszcz. konkurencji technicznych

- powołanie komisji sędziowskiej

- przeprowadzenie rozgrywek

- obliczenie wyników i punktacji końcowej

- opracowanie komunikatu końcowego

* Sekcja techniczno-finansowa

- przygotowanie i opracowanie odpowiednich obiektów, urządzeń oraz sprzętu sportowego

- przygotowanie technicznej strony przekazu informacji (wizualnej, dźwiękowej itp.)

- opracowanie preliminarza imprezy

- gromadzenie środków finansowych (dotacje, wpisowe, sponsorzy itp.)

* Sekcja org.-marketingowa

- analiza środowiska

- przygotowanie oraz skierowanie do odbiorców materiałów informacyjnych i reklamowych

- promocja imprezy: ogłoszenia, plakaty, inf. w radiu, TV, prasie itp.

- dekoracja miejsca, w którym będzie przeprowadzona impreza

- zapewnienie inf. bieżącej w trakcie trwania imprezy (spiker, wolontariusze)

- zapewnienie pomocy medycznej

- przygotowanie upominków, dyplomów, nagród

- organizowanie uroczystości otwarcia i zamknięcia imprezyKLASYFIKACJA IMPREZ REKREACYJNYCH:

› ze wzgl. na skalę działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy oraz liczebności uczestników:

• masowe

• lokalne (kameralne)

› ze wzgl. na program rekreacji realizowany podczas imprezy:

• jednodyscyplinowe (jednokierunkowe)

• wielodyscyplinowe (wielokierunkowe)

› ze wzgl. na dostępność dla potencjalnych uczestników:

• otwarte

• zamknięte

› ze wzgl. na czas trwania:

• jednodniowe

• wielodniowe

› ze wzgl. na cykliczność:

• jednorazowe

• okazjonalne

• powtarzalneANIMACJA to zaplanowana, zorganizowana działalność, której celem jest optymalizacja zachowań w czasie wolnym jednostki lub grupy dla podniesienia ich jakości. Zadaniem jest mobilizowanie ludzi do aktywności w cz. wolnym wykorzystując różnorodne środki i sytuacje.

Animowanie to:

-- intencjonalne kierowanie ludźmi w ich cz. wolnym poprzez włączanie ich bezpośrednio do jakiejś aktywności /Wolańska ’89/

-- forma działania wychowawczego, którego celem jest zachęcanie, zjednywanie, ale także włączanie ludzi do aktywnego uprawiania rekreacji /Winiarski ‘89/

Działania animacyjne to inaczej: ożywianie, pobudzanie, stymulowanie, inicjowanie, uaktywnianie

narzędzia działalności animacyjnej to:

sposoby, treści, efekty

SPOSOBY ANIMACJI

1) Jak? (kanał, droga) – środowisko naturalne

Przez co? (nośnik) – biosfera (morze, słońce, las itp.)

Kiedy? (czas oddziaływania) – w czasie działań rekreacyjnych

2) Jak? – mass media

Przez co? – informacja (reklama, ulotka, reportaż)

Kiedy? – przed i w czasie działań rekreacyjnych

3) Jak? – dobra materialne

Przez co? – wyposażenie (sprzęt i urządzenia)

Kiedy? – w czasie działań rekreacyjnych

4) Jak? – osoby

Przez co? – animatorzy

Kiedy? – w czasie działań rekreacyjnych

EFEKTY ANIMACJI to pozytywne zjawiska towarzyszące działaniom animacyjnym (pożądane skutki działań animacyjnych)

~ zabawa, radość, przyjemność

~ wzmocnienie przeżyć wypoczynkowych

~ zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi

~ poznanie różnorodnych możliwości w zakresie sposobów organizowania cz. wolnego

~ podwyższenie poziomu aktywności psycho-fizycznej

~ zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności

~ możliwość realizowania osobistych potrzebTREŚCI ANIMACJI to programy, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczestnika rekreacji.

Potrzeby i oczekiwania uczestnika rekreacji zaspokajane są przez sfery animacji.

Treści animacji w sferze aktywności ruchowej

* na lądzie:

- w pomieszczeniu (bez urządzeń i sprzętu lub z urządzeniami i sprzętem)

- na wolnym powietrzu (–??–)

* w powietrzu (z urządzeniami i sprzętem)

* na wodzie i w wodzie:

- w pomieszczeniu (–??–)

- na wolnym powietrzu (–??–)

Treści animacji w sferze rozrywki

* w pomieszczeniu i na trasie:

- różnorodne imprezy, np. powitalna, pożegnalna, dyskoteki)

- bale przebierańców

- wieczory z grami

- wieczory kabaretowe, przedstawienia folklorystyczne, prelekcje

- uroczyste kolacje, szwedzki bufet, grillowanie

* na wolnym powietrzu:

- kolacje przy ognisku

- pikniki na plaży

- imprezy dla dzieci, olimpiady, turnieje

- spławy z muzyką, potańcówki na statku

- udział w imp. ludowych

* imprezy nieformalne:

- odpowiednie ustawienie stołów do posiłku przy różnych imprezach grupowych

- imprezy niekonwencjonalne

Treści animacji w sferze zajęć twórczych

- działania manualne

- działania artystyczne

- działania muzyczne

Treści animacji w sferze kształcenia

* w pomieszczeniach:

- słuchając, biorąc udział: odczyty ilustrowane, koncerty, teatr, prelekcje, dyskusje

- aktywny udział własny: wieczory quizowe z określonymi zadaniami, wieczory dyskusyjne, koncerty życzeń, kursy tańca itp.

* poza pomieszczeniami (niekoniecznie w jednym miejscu):

- zwiedzanie budowli, pomników, muzeów, wystaw, osobliwości historycznych- samemu lub z animatorem

Treści animacji w sferze relaksu

- ćwiczenia jogi

- słuchanie klasycznej muzyki (w sali koncertowej lub w leżaku na tarasie)

- małe wędrówki bez celu

- spontaniczne rozmowy w małych grupach przy kominku

- przejażdżki wieczorne statkiem

- spacery przy księżycu

- czytanie poezji

Treści animacji w sferze przygody (przygoda to: urozmaicenie, wyzwanie, romantyzm)

- posiłki w naturze; pikniki, pieczenie kiełbasy- uczestnicy robią wszystko sami

- noclegi na wolnym powietrzu: biwak w lesie, na plaży, w chatce w lesie, górskiej, w szałasie itp.

- sporty z przygodą: skoki spadochronowe, latanie na lotniach, balonem, nurkowanie podwodne, wspinanie się itp.

- nocne wędrówki, złazy

- wędrówki w ekstremalnych krajobrazach: jaskinie, wulkany, lodowce, skały itp.

- odkrycia: samotne wyspy, opuszczone wioski, ruiny zamków, wraki statków

- wycieczki:

- samochodem terenowym, safari, spływy tratwą, pontonem, kajakiem itp.

SPOŁECZNE BARIERY REKREACJI (wybrane czynniki ograniczające aktywność rekreacyjną)

› poznawcza – poziom wiedzy, stan upowszechnienia wiedzy, społeczna percepcja wiedzy

› psychologiczna – niedorozwój potrzeb, nietrwała motywacja, skromne aspiracje, brak dobrej woli, lęk przed urazem/ośmieszeniem

› kulturowa – historyczny wzorzec zachowań, brak tradycji w tym zakresie, negatywne postawy do kultury fizycznej

› ekonomiczna – niski poziom warunków życia, wysoki koszt usług rekreacyjnych, wysokie ceny sprzętu rekreacyjnego

› ideologiczna – rekreacja nie jest uznawana za ważną strefę życia społecznego-brak dotacji finansowych, trudności organizacyjno-programowe i prawne, niski prestiż zawodu specjalisty rekreacji

TRENDY OBSERWOWANE W REKREACJI:

-- ustawiczność – stałe miejsce aktywności rekreacyjnej w stylu życia

-- intensywność – obecność wysiłku fizycznego

-- regularność – w takich samych odstępach czasu

-- plenerowość – czyli na zewnątrz

-- naturalność – z wykorzystaniem naturalnych form ruchu człowieka, np. chodzenie

-- samokontrola i samoocena – kontrolowanie i śledzenie efektów naszych działań rekreacyjnych

-- familijność – in. rekreacja rodzinna, dla potrzeb rodzinnych

-- kameralność – rekreacja w warunkach ograniczonej przestrzeni, odpowiednio zagospodarowanej

-- kompleksowość – oddziałuje na bio-psycho-społeczny aspekt

-- indywidualność – wg własnego programu, zwłasnymi możliwościami, ulubionymi ćwiczeniami

-- paradygmat zdrowia (staje się dominującym)

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA to funkcjonalnie wyróżniająca się część przestrzeni geograficznej, na którą składają się elementy przyrodnicze powłoki ziemskiej, trwałe efekty działalności gospodarczej człowieka, a także środowisko społeczne.

Przestrzeń ta jest wytworem człowieka wykorzystującego dla celów rekreacyjnych środowisko geograficzne.

Kryteria podziału przestrzeni rekreacyjnej:

a) charakter strukturalny przestrzeni

b) funkcja pełniona na rzecz człowieka

Rodzaje przestrzeni dla rekreacji:

-- miejska (w tym domowa)

-- podmiejska

-- wiejska (duże obszary rekreacyjne)

TEZA

W szeregu przestrzeń miejska – podmiejska – wiejska zwiększa się ilość i wpływ naturalnych czynników i procesów środowiskowych, zmniejsza się ilość i wpływ elementów technicznych i antropologicznych.


Przykładowe prace

Wprowadzenie do teorii gospodarowania

Wprowadzenie do teorii gospodarowania WPROWADZENIE DO TEORII GOSDPODAROWANIA Ekonomia jako nauka Adam Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, które przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1776). Dzieło to jest uznawane za podstawowe w ekon...

List- twój kolega z USA przebywający właśnie w Polsce napisał do ciebie list z propozycja wspólnego wyjazdu w okresie świat wielkanocnych. Ty jednak zaplanowalaś już

List- twój kolega z USA przebywający właśnie w Polsce napisał do ciebie list z propozycja wspólnego wyjazdu w okresie świat wielkanocnych. Ty jednak zaplanowalaś już spędzenie świąt z rodziną. Napisz list, w którym: przeprosisz i podasz pow Dear Michael, Thank you for yo...

Partizip 2

Partizip 2 przyjezdzac-ankommen-angek s dzwonic-anrufen-anger wstawac-aufstehen-aufgestanden s zaczynac-beginnen-begonnen dostawac-bekommen zostawiac-bleiben-geblieben s myslec-denken-gedacht zapraszac-einladen-eingen zasypiac-einschlafen-einges s wprowadzac sie-einziehen-eingezogen s decydowac-entscheiden-entschiede...

Chodzenie ze sobą - narzeczeństwo. Jakie wartości wnosi w życie młodego człowieka?

Chodzenie ze sobą - narzeczeństwo. Jakie wartości wnosi w życie młodego człowieka? CZŁOWIEK ZOSTAŁ STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA, KTÓRY SAM JEST MIŁOŚCIĄ. STĄD TEŻ MIŁOŚĆ JEST PODTAWOWYM I WPISANYM W LUDZKĄ NATURĘ POWOŁA...

Rola miast i wsi na przestrzeni wieków

Rola miast i wsi na przestrzeni wieków Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze Wydarzenia Rok 1956 jest bardzo istotną datą w historii Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczął on szereg przemian w krajach bloku komunistycznego, był to pierwszy zryw ludności przeciw...

Poczułem empatie i napisze dlaczego jacek soplica przyjął pseudonim Ksiądz Robak? może być napisane w pierwszej połowie

Poczułem empatie i napisze dlaczego jacek soplica przyjął pseudonim Ksiądz Robak? może być napisane w pierwszej połowie Muszę coś zrobić ze swoim życiem muszę się zmienić dla niepoznaki. .. Zrzucę z siebie strój , który przypomina mi złe czasy. Zgo...

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński Kongres wiedeński – układ polityczny ustalony na 100 lat 1. Zwołanie kongresu wiedeńskiego - decyzja o zwołaniu zapadłą 30.05.1814 r po pierwszym pokonaniu Napoleona- I pokój paryski. - państwa decydujące: Rosja, W.B, Prusy, Austria, reszta p...

Charakterystyka węglowodorów nasyconych

Charakterystyka węglowodorów nasyconych Węglowodory w zależności od typu wiązań występujących pomiędzy atomami węgla dzieli się na nasycone czyli alkany i nienasycone czyli alkeny oraz alkiny. Alkany są związkami węgla i wodoru, w których pomiędzy at...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry