• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Teoria p...

Nawigacja

Teoria potrzeb i konsumpcji.Teoria potrzeb i konsumpcji.
TEROIA POTRZEB I KONSUMPCJI Wykład I13.10.02r.

Konsumpcja a spożycie – traktujemy je jako synonimy, jedyna rżnica to: schematyczna, etymologiczna, Konsumpcja z łać spożywanie używania spożycie-pol

Istota konsumpcji – wszelkie zaspokojenie potrzeb ludzkich, istnieją 3 rżnice ujęcia konsumpcji:

1.Traktowanie go jako akt społeczny jednorazowy akt zaspokojenia, ekonomiści obliczają całkowite jednorazowe zużycie konsumpcji po obrotach sprzedanych produktw ( produktw wydatkami ludności) Inaczej sytuacja ma się do wielokrotnego zużycia (wskaźnik stanu posiadania z ewentualnym stanem wskaźnika zużycia):

-całkowite zużycie konsumpcyjne

-wielokrotny rozłożony czasie proces spożywania

2.Jako proces społeczny - po pewnym czasie następuje konieczność powtrzenia, zachowanie konsumpcji na rynku, rozpoznanie alternatyw zaspokojenia potrzeb

3.Jako faza reprodukcji społecznej – zarządzanie etyką wraz z makroekonomią, Strefa konsumpcji to cześć gospodarki i życia społecznego bezpośrednio związane z zaspokajaniem potrzeb. W ramach sfery konsumpcji wyrżniam 4 segmenty: potrzeby ludzkie; środki zaspokojenia potrzeb (przedmioty konsumpcji); sposoby zaspokojenia potrzeb; efekty skutki wyniki zaspokojenia potrzeb

Potrzeby ludzkie- potrzeba to pewien stan psychofizyczny człowieka, pojawiający się w subiektywnym poczucia braku lub w pożądaniu jakiegoś dobra lub stanu

Potrzeba konsumpcyjna – wyzwalający aktywność gospodarczą stan konieczności posiadania, użytkowania produktw wynikający z osiągniętego poziomu rozwoju środowiska człowieka oraz jego wymogw jako struktury biopsychicznej

Środki zaspokojenia potrzeb –

a) przedmioty materialne zużywające się w trakcie konsumpcji

b) przedmioty materialne o znaczeniu symbolicznym (cechą głwna jest ich umowna wartość, ktra została przyjęta przez ludzi), o ich wartości decydują cechy niematerialne

c) niematerialne wartości społeczne i kulturowe (wiedza poczucie bezpieczeństwa)

d) czynności czyli świadczenie usług

Sposoby zaspokajania potrzeb ogł zachowań i działań zmierzających do zdobycia środkw zaspokajających potrzeby oraz sposoby obchodzenia się z tymi środkami; zachowanie konsumpcyjne na rynku (zachowanie nabywcw); zachowanie konsumentw gospodarstwach domowych (co konsumenci robią z kupionymi rzeczami)

Efekty, wyniki skutki zaspokojenia potrzeb – efekty bezpośrednie ( skutki zaspokojenia potrzeb ujawniają się natychmiast) pośrednie ( skutki są widoczne po pewnym czasie0 efekty pozytywne i negatywne

Sposoby interpretacji potrzeb –

a)trwała własność człowieka wynikając a z warunkw, bez ktrych nie może funkcjonować

b)subiektywne odczucia braku i wynikające stąd chęć posiadania czegoś

c)aktualny stan organizmu człowieka charakteryzujący się niespełnieniem pewnych ważnych warunkw

Źrdła potrzeb:

-organizm człowieka (biologiczne)

-osobowość psychiczne

-otoczenie społeczne

Rodzaje potrzeb :

-potrzeby konieczności (biologiczne)

-potrzeby aspiracje, psychiczne społeczne

-rzeczywiste np. sen

-otoczkowe, te ktre otaczają rzeczywiste

-pozorne (nie są naturalne często szkodliwe dla zachowań fizycznych psychicznych

-pierwotne i wtrne

Cechy potrzeb:

-Zrżnicowania- każdy z nas odznacza się innymi potrzebami

-Odnawialność- wielkość potrzeb ludzkich odnawia się

-Zmienność

Powiązania między potrzebami-

-substytucyjne- zastępowalność (jedną potrzebę możemy zastąpić rżnymi dobrami)

-komplementarne-uzupełniające (jedno zaspokojenia potrzeby wywołuje inne)

- synergiczne – potrzeby edukacyjne i kulturalne ( wraz ze wzrostem potrzeb intelektualnych wzrasta zapotrzebowanie na dobro kulturowe)

Potrzeba a pragnienie

Pragnienie – jest wyrazem szczeglnego sposobu zaspokajania potrzeb. Potrzeby na przełomie wiekw się nie zmieniły (głd) zmieniają się pragnienia (śr zaspokojenia potrzeby się zmieniają, więc inaczej postrzegamy możliwości jej zaspokojenia)

Kryteria kwalifikacji potrzeb:

Kryterium pilności zaspok potrzeb : potrzeby elementarne (podstawowe), potrzeby wyższego rzędu(Masłowa)

Kryterium podmiotu potrzeb: indywidualne i zbiorcze

Kryterium funkcji: potrzeby biologiczne, psychiczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe

Kryterium przedmiotu potrzeb: potrzeby konkretnych przedmiotw np. w zakresie żywienia

Hierarchia potrzeb: to kolejność zaspokojenia potrzeb określona przez pilność potrzeb, wynika z faktu nieograniczoności potrzeb, co do liczby ograniczenia środkw do zaspokojenia potrzeb

Cechy potrzeb podstawowych:

1.Komplementarne wobec siebie, dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa muszą być zaspokojone wszystkie

2.Środki zaspokojenia potrzeb podstawowych wobec siebie są konkurencyjne (substycyjne)

3.Potrzeby podstawowe nie są plastyczne na oddziaływanie czynnikw zewnętrznych (cena dochody)

4.Słabe oddziaływanie informacji na te potrzeby

5.Niska elastyczność dochodowa, cenowa wydatkw na dobra i usługi zaspokajające te potrzeby

Warunkiem zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu jest: występowanie funduszy swobodnej decyzji (nadwyżka dochodu); występowanie czasu wolnego

Cech potrzeb wyższego rzędu:

1.Nie są wrodzone tylko nabyte

2.Sposoby nabywania są rżne, oddziaływanie środowiska, informacji, reklamy

3.Silnie reagują na informacje prywatna

4. Są wtrne dzięki temu jest możliwe ich wywołanie

5.Są konkurencyjne względem siebie tzn możemy zrezygnować z jednej potrzeby na rzecz innej

Wykład II 9.11.02r.

Kryteria klasyfikacyjne konsumpcji

1.Przedmiot konsumpcji- konsumpcja dbr materialnych, konsumpcja usług

2.podmiot konsumpcji – konsumpcja jednostkowa(osobista), konsumpcja zbiorowa (gospodarstw domowych,grupowa,oglnospołeczna)

3.Żrdła pochodzenia przedmiotu konsumpcji- konsumpcja rynkowa,naturalna,społeczna

4.Żrdła finansowania konsumpcji-konsumpcje prywatne (indywidualne), publiczne

Usługa- to czynność ktra zaspokaja potrzeby ludzkie, ale nie powstaje dobro materialne

Serwicyzacja – wzrost znaczenia usług w globalnym wolumenie konsumpcji

Usługa materialna-czynność oddaje istotę usługi, jest skierowana na dany przedmiot w celu (efekty): przywrcenia wartości użytkowej (naprawa przerbka); zwiększenie bądź zmniejszenie wartości użytkowej danego przedmiotu (usprawnienie, modyfikacja); przemieszczenie, przechowanie danego przedmiotu (transport)

Usługa niematerialna- czynności usługi są skierowane bezpośrednio na osobę człowieka-usługi społeczne (na organizm lub na psychikę(, np. usługi kulturowe:kino teatr TV); usługi edukacyjne(wykładamy dla studentw) usługi medyczne (badania( usługi rekreacjne *sport turystyka)

Konsumpcja jednostkowa – dotyczy dbr konsumowanych przez jedną osobę, żywność, odzież.

Konsumpcja zbiorowa- dobro konsumowane przez zbiorowość TV samochd, konsumpcja gospodarstw domowych, grupowe (emeryci mieszkańcy osiedla) oglno społeczne (całe społeczeństwo)

Źrdło finansowania konsumpcji:

-prywatne (indywidualne0 dbr i usług finansowane z prywatnych środkw konsumenta lub wytwarzane przez konsumenta

-publiczne-źrdłem finansowania są środki publiczne (fundusze socjalne państwowe)

Dobro prywatne– ktre jest spożywane przez ich nabywcw lub wytwrcę(auto mieszkanie odzież)

W przypadku dbr prywatnych występuje zasada konkurencyjności –dane dobro może być konsumowane przez 1 podmiot Na rynku odbywa się o nabycie dbr prywatnych

Zasada wykluczalności –nabycie danego dobra wyklucza z konsumpcji inne podmioty

Zasada dobrowolności- nabywanie prywatnych jest dobrowolne

Zasada opłacania – finansowanie dbr odbywa się z własnych środkw pieniężnych

Dobro publiczne – ktre jest konsumowane przez określoną zbiorowość ludzką, jest finansowane z funduszy publicznych (droga publiczna)

Zasada nie konkurencyjności – np. droga jest dostępna dla wszystkich

Zasada nie wykluczalności – jeśli ja konsumuje to i inni mogą

Zasada nie odmawialności (przymusu) – istnieje społeczny biologiczny przymus

Zasada publicznego finansowania – wszyscy płacą i wszyscy korzystają

Dobro społeczne – nie mają stałych cech prywatnych lub publicznych, lecz są kwalifikowane, do ktrej z tych grup w zależności od realiw polityczno-gospadarczo-społecznych kraju

Źrdło pochodzenia przedmiotw konsumpcji:

Konsumpcja rynkowa – dobra spożywane pochodzą z rynku SA zakupione na rynku (obecnie widoczne jest zjawisko komercjalizacji, wzrost konsumpcji rynkowej wraz z rozwojem gospadrczo-społecznym i udziału konsumpcji

Konsumpcja naturalna – to konsumpcja artykułw, ktre zostały wytworzone przez konsumenta w jego gospodarstwie domowym (samozaopatrzenie) Zjawisko spadku konsumpcji naturalnej-denaturalizacja

Konsumpcja społeczna – konsumowane dobra i usługi uzyskane nie we własnym zakresie ze środkw publicznych (dobra, ktre mają względy społeczne-choroba wiek rodzaj pracy) Konsumpcja społeczna obejmuje te dobra, ktre mają społeczne uwarunkowania

Socjalizacja konsumpcji – to wzrost udziału konsumpcji w globalnym wolumenie konsumpcji

INNE KATEGORIE SFERY SPOZYCIA

Poziom życia (stopa życia) – stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich wynikający z konsumpcji dbr materialnych usług oraz wykorzystania walorw środkw naturalnych i społecznych:

-Relacje pomiędzy potrzebami danego społeczeństwa a faktyczną konsumpcją

-Taka sama ilość dbr spożytych kraju A i B nie oznacza takiego samego poziomu życia

Dobrobyt – zasb podmiotw konsumpcji oraz środkw finansowych, będących w dyspozycji człowieka, społeczeństwa, rzeczowo finansowa baza konsumpcji, potocznie bogactwo, majątek

Sposb życia(styl życia) – całokształt zachowań i czynności, przez ktre ludzie zaspokajają swoje potrzeby

DETERMINANTY SPOŻYCIA można podzielić w skali mikro (odnoszą się do poszczeglnych jednostek gospodarczych) gospodarczych makro (odnoszą się do całego społeczeństwa)

Wśrd skali mikro rozrżniamy 4 grupy czynnikw:

-Biologiczne i ekologiczne –wpływ na poziom potrzeb ma środowisko, teren,klimat,wiekwzrost)

-Ekonomiczne – zasoby dbr konsumpcji w gospodarstwach domowych (zasoby majątkowe) dostępność dbr publicznych; dochody gosp dom; poziom cen i relacje artykułw konsumpcji; podaż dbr konsum i sposoby ich dystrybucji

-Społeczne

-Kulturowe

Dochd rozporządzalny – obejmuje bieżące pieniężne dochody gosp dom, pomniejszone o podatki od dochodu i o składki i powiększone o uzyskane transfery socjalne (renty,emerytury stypendia)

Dochd dyspozycyjny – to dochd rozporządzalny pomniejszony o pozostałe wydatki (podatek od spadku)

Źrdła dochodw rozporządzalnych – dochody z prac najemnych (wynagrodzenie) d-dy z indywid gosp dom, d-dy prac na własną rękę, d-dy z własności i wynajmu nie związane z działalnością gospodarczą, wszystkie inne np. darowizny, odszkodowania wygrane

Fundusz Swobodnej Decyzji – reszta dochodw rozporządzalnych, pozostała po wydatkach potrzebnych do życia

Minimum socjalne – pieniężny wyraz wolumenu niezbędnych dbr konsumpcyjnych związanych reprodukcją sił: posiadaniem i wychowaniem potomstwa; utrzymanie więzi ze społeczeństwem

Minimum biologiczne – (egzystencji,przeżycia) to pieniężny wyraz dbr materialnych usług niezbędnych konsumentowi do: utrzymania się przy życiu; zachowania zdrowia; zachowania zdrowego podejścia do pracy

Skłonność do konsumpcji – autorem jest Jon Keynes, to relacja wlk konsumpcji do dochodw:

-skłonność przeciętna – udział wydatkw do konsumpcji w dochodach rozporządzalnych danego gospodarstwa

-skłonność końcowa- odsetek dodanych dochodw przeznaczony na cele konsumpcji

Cena- im cena niższa tym chętniej po dobro sięgamy, im cena wyższa tym rzadziej, jeżeli dynamika wzrostu cen niż wartość dochodu nominalnej to nasz dochd realny maleje i na odwrt. W krajach rozwiniętych maleje znaczenie ceny przy wyborze dbr konsumpcyjnych

Podaż artykułw systemu dystrybucji – jakość dbr to nie tylko i ilość jest ważna

Wykład III – 08.12.02r.

Czynniki społeczne – cechy gosp

-skład gosp dom (liczba członkw,wiek płeć) – wraz ze wzrostem liczby członkw w rodzinie wzrasta globalna konsumpcja, aczkolwiek zmiany te przebiegają w sposb zrżnicowany aktywność zależności od rodzaju potrzeb i dbr zaspokajających te potrzeby. Są dobra ktrych konsumpcja nie wzrasta wraz ze wzrostem członkw aktywność gosp dom. Wraz ze wzrostem liczby członkw maleje zużycie przypadające na jednego mieszkańca (prąd woda gaz)

-aktywność aktywność pozycja zawodowa członkw gosp dom –pozycja głowy domu, ma wpływ na poziom: struktury konsumpcji,-powd ekonomiczny-z pozycją zawodową wiążą się dochody im większe dochody tym większy konsumpcja -powd socjologiczny-pełniony zawd stanowisko ma wpływ na zachowanie konsumpcyjne

- wykształcenie poziom,rodzaj-wraz ze wzrostem wykształcenia rosną i rżnicują się potrzeby, im wyższy poziom wykształcenia tym wyższe dochody i większe możliwości konsumpcji

-czas wolny-zasoby struktura- zasb czasu pomniejszamy czas pracy, czas niezbędny do normalnego funkcjonowania Ekonomika czasu wolnego- rynek na czas wolny(popyt zapotrzebowanie na czas wolny) rynek czasu wolnego(rynek dbr, usług służących do wykorzystania czasu wolnego, kino teatr) rynek dla czasu wolnego(rybek z wiązany z czasem wolnym pośrednio powstał dla obsługi czasu wolnego innych ludzi (rynek pracy w turystyce)

-rodzaj więzi z otoczeniem- grupy społeczne: dobrowolne, niedobrowolne, formalne, nieformalne. Grupy odniesienia – to takie, ktre kształtują nasz sposb postępowania

Produkty w zasobach czasu wolnego czasooszczędne (pralka) czasochłonne (kino TV, wykorzystywane do zagospodarowania czasu wolnego

Czynniki kulturowe:

a)zwyczaje tradycje nawyki – mogą wynikać z przynależności do jakiejś kultury, grupy społecznej, mogą mieć źrdło w religii, ktra określa pewne normy postępowania

Globalizacja konsumpcji: rozwj środkw masowego komunikowania (uproszczone ujednolicone zachowanie) rozwj ruchliwości osobowej (migracja turystyka) produkcja i upowszechnianie dbr o identycznych lub podobnych standardach

b)systemy wartości

c)wzorce konsumpcji rodzaje: naśladownictwo(często występująca forma zbilżania się do sposobu życia osb sławnych) stereotypizacja (utrwalony z reguły uproszczony obraz pewnych rzeczy zachowań, ludzi-do niedawna produkty zagraniczne uznawane za lepsze niż polskie)

d)edukacja konsumenta – informacje o ludzkich potrzebach uwarunkowaniach prawidłowościach rozwoju, a także o środkach sposobach strukturach konsumpcji Reklama to sposb informowania konsumenta

Czynniki w skali makro – poziom i tempo rozwoju gosp, oddziaływania państwa, czynniki demograficzne i społeczne

FUNKCJE KONSUMPCJI, PRAWIDŁOWOŚCI JEJ ROZWOJU

Funkcje konsumpcji- role ktre konsumpcja pełni w życiu gospodarczym i społecznym, wyrżniamy 2 gr: Funkcja o ch-rze gospodarczym – ekonomicznym produkcyjnym, to wpływ jaki konsumpcja wywiera na aktywności czyli zachowanie gospod człowieka, efektem końcowym powinien być wzrost zamożności w skali mikro lub, wzrost gosp w skali makro

1.Funkcje ekonomiczne – przejawiają się w inicjowaniu każde kolejnego procesu produkcji, unicestwianiu poprzednio wyprodukowanych produktw, uruchamianiu nowej produkcji dla zaspokojenia przyszłych potrzeb spożycia, stwarzania materialnych przesłanek dla nowej powiększonej produkcji Efekt reprodukcyjny- konsumpcja posiada właściwości reprodukcyjne Efekt motywacyjny – motywacja do coraz większej aktywności społeczno biologicznej

Dzięki konsumpcji odnawiamy ciągle utracaną energię-ciągłe odtwarzanie reprodukcja:

Reprodukcja biologiczna- odtwarzanie sił na wcześniejszym poziomie

Reprodukcja rozszerzona- podnoszenie kwalifikacji, rozwj osobowości, kształcenie, korzystanie z dbr kultury,

W miarę podnoszenia poziomu życia jesteśmy mobilizowani do coraz większej aktywności społecznej i biologicznej. Efekt motywacyjny nie ujawnia się we wszystkich warunkach , pojawia się tam gdzie występują fundusze swobodnej decyzji wraz z wzrostem dochodw, w pewnym momencie gaśnie – nie ma charakteru nieograniczonego.

2. Funkcja o ch-rze społeczno-kulturalnym – wyrażają się świadomym celowym rozmieszczaniu sfery spożycia z jednej strony przez rozwj, a z drugiej przed zwiększeniem możliwości ich zaspokajania warunkuje to wzrost rozwoju społeczeństwa: podtrzymanie człowieka w zdrowiu, powiększenie poziomu i rodzaju wiedzy, zwiększenie przestrzennej zawodowej ruchliwości człowieka,

Stadia rozwojowe spożycia – zwiększenie spożywanych dbr i usług, w miarę wzrostu funduszy spożycia, zastępowanie dotychczas spożywanych dbr innymi w lepszym stopniu zaspokajającymi dotychczasowe potrzeby, przechodzenie od słabszych do mocniejszych zwiększenie ilości pragnień, przechodzenie od mniejszych do większych form, sposobw konsumpcji, przechodzenie od biernej konsumpcji do aktywnego spożycia dbr

PRAWIDŁOWOŚCI KONSUMPCJI

1 Prawo Gassan

a) prawo malejącej użyteczności końcowej- w miarę zwiększenia się konsumpcji jakiegoś dobra następuje zmniejszenie przyrostu zadowolenia z każdej następnej jednostki produktu, maleje jego użyteczność końcowa

b) prawo prbujące wyjaśnić zachowanie konsumenta przy zakupie większej ilości dbr. Konsument będzie tak rozdzielał śr finansowe, aby ostatnia jednostka każdego dobra przyniosła mu jednakowy przyrost zadowolenia

c) prawo związane z wartością produktu. Towar produkt ma wartość subiektywną, ktra jest wyznaczona przez wielkość zadowolenia, jaką dostarcza konsumentowi. Jeden i ten sam produkt będzie w rżnym stopniu będzie zaspokajać te same potrzeby dla rżnych ludzi.

2.Prawa Earst Engel wpływ dochodw cen na strukturę konsumpcji

a) prawo Engla – wraz ze wzrostem dochodw udział wydatkw na żywność w dochodach ogłem zmniejsza się, niska wartość oznacza, że mamy do czynienia z gosp dom zamożnym

-sytuacja przedenglowska- prawo Engla nie działa, nie ma spadku udziału wydatkw

-sytuacja englowska- dochody rosną a przyrost zaczyna powoli spadać, udział wydatkw maleje

-sytuacja poenglowska- po pewnym czasie nie jesteśmy w stanie wydawać więcej na żywność

3.Hipoteza dochodu absolutnego Caynes’a (prawo psychologiczne) – konsumpcja rosnie wraz z dochodami lecz jej przyrost jest mniejszy od przyrostu dochodu, wraz ze wzrostem dochodu maleje udział konsumpcji a rośnie udział oszczędności

Wykład IV – 22.12.02r.

Efekt rygla ( Duesenberry) – powszechna prawidłowość gosp dom w zakresie konsumpcji, dotyczy gosp dom zamożnych, ktre w pewnym momencie dotyka nagły spadek dochodw. Zaobserwowana zdolność utrzymania konsumpcji na wysokim (nie zmienionym) poziomie. Jest to możliwe dzięki oszczędnością, kredytom:

1.Paradosk Giffera- wraz ze wzrostem ceny danego dobra popyt na to dobro nie maleje, a wręcz przeciwnie- rośnie. Irlandia Ipoł Xix- problem wielkiego głodu spowodowany nieurodzajem ziemniakw. Popyt z ziemniakw skierował się na inne dobro bliskie – chleb. Cena chleba wzrosła a mimo to popyt nie zmalał.

2.Paradoks Vedlen’a –wraz ze wzrostem ceny dbr uznanych za wysoce prestiżowe popyt na te dobra rośnie

3.Paradoks spekulacyjny – giełdy towarowe, przy spadku cen na giełdzie towarowej część nabywcw wstrzymuję się od zakupu przedmiotu obrotu towarowego, a powinni kupować więcej. I odwrotnie-przy wzroście cen zakup przedmiotw rwnież wzrasta

4.Paradoks sezonowości – dotyczy tych produktw, ktre cechują się dużą zmienną konsumpcji ciągu roku

ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE

Zachowanie konsumenta – ogł działań i percepcji konsumenta składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktw dokonanie owego wyboru im konsumowanie. Na zachowanie konsumenta wpływają 3 rodzaje działań: wybieranie, nabywanie używanie.

Decyzja konsumencka- postanowienie rozstrzygnięcia decyzja związana jest z dokonaniem wyboru (potrzeb oraz śr zaspokojenia potrzeb) Decyzje podejmowane przez konsumenta możemy podzielić na (wg długości czasu namysłu) :

-rozważane-czas podejmowania decyzji jest najdłuższy dot produktw trwałego użytku, nierzadko luksusowych

-nawykowe- nie są podejmowane z namysłem, chociaż początkowo były rozważane rżne warianty działań (art. Żywnościowe higieny osobistej wyroby tytoniowe)

-impulsywne –bardzo krtki czas namysły, podejmowane są pod wpływem silnie działającego bodźca

PROCES DECYZJI (PROCES ZAKUPU)

To kilkufazowy proces w trakcie, ktrego następuje stopniowa konkretyzacja decyzji zakupu. Proces ten składa się z5 faz:

a)odczuwanie potrzeby

b)rozpoznanie poszukiwanie sposobu zaspokojenia potrzeby- należy wprowadzić tzw rozważne zbiory produktu w procesie zakupu: zbir całkowity:obejmujący wszystkie marki typy zaspokojenia potrzeby znajdującej się na rynku; zbir znany:zanane marki modele pochodzące ze zbioru całkowitego, zbir rozważany: grupa produktw spełniających nasze oczekiwania, zbir wyboru: ok5-4 produktw każdy z nich jest akceptowany, wybr.

Kryteriami wyboru są najczęściej cechy produktw będących przedmiotami wyboru, mogą być rwnież cechy nabywcy. Sytuacja nabywcza-kolejne kryterium, w przypadku kiedy mamy do czynienia z nagłą potrzebą to pod uwagę bierzemy małą ilość cech produktu.

c)ocena alternatyw zaspokojenia potrzeb

d)decyzja o zakupie i zakup- podjęcie decyzji o zakupie, zawężenie do jednego produktu, podjęcie decyzji nie oznacza decyzji o zakupie. Czynniki mogące zmienić, wpłynąć na podjętą już decyzję o zakupie: postawy innych ludzi pod wpływem negatywnych opinii rezygnujemy z zakupu, nieoczekiwane czynniki sytuacyjne :np. nagła negatywna opinia produktu

Uczestnicy procesu decyzyjnego-w każdym gos dom wyrżnić można funkcje przypisane uczestnikom procesie zakupu możemy wyrżnić: inicjator zakupu-wysuwa pomysł zakupu, doradca-osoba ktrej poglądy mają pewną wagę w podjęciu decyzji, decydent-osoba ktra decyduje czy kupić, co kupić i gdzie, nabywca-dokonuje fizycznego zakupu, użytkownik- osoba konsumująca.

Na podstawie badań stwierdzono że istnieją grupy produkcyjne gdzie przy wyborze decyduje: żona(odzież damska,żywność śr czystości) mąż(opony samochodowe ubezpieczenia) autonomicznie-odrębnie(kosmetyki, leki samochd) synkretyczne-wsplne(zabawki dla dzieci, czas wolny)

e)odczucia po zakupie-to wynik porwnania oczekiwań przed zakupem związanych z zakupionym produktem oraz jego pźniejszym użytkowaniu.

Dysonans pozakupowy-bardzo często istnieje rozdźwięk pomiędzy odczuciami nabywcy związanych z zakupem a wyobrażeniami w tym produkcie. Dysonans wystapienie i intensywność, uzależnienie od:

-ekonom znaczenia decyzji dla konsumenta im więcej musimy zapłacić tym bardziej prawdopodobne że dysonans wystąpi

-stopień nieodwracalności decyzji-im łatwiej zmienić decyzję tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia dysonansu

-złożoność decyzji im więcej produktw bierzemy pod uwagę tym większe prawdopod wystąpienia dysonansu

-czas jaki upłynął od podjęcia decyzji – im dłuższy okres tym ryzyko wystąpienia dysonansu mniejsze

-oglna skłonnośc konsumenta do przeżywania niepokoju – cechy psycho-fizyczne

Wykład V – 11.01.03r.

NOWE ZJAWISKA W SFERZE KONSUMPCJI

Rewolucja konsumpcyjna:

Ekologizacja konsumpcji – ktrej wyrazem jest ekokonsumpcja, w II poł XX w pojawiły się skutki szybkiego rozwoju gospodarczego, degradacja środowiska, dobra naturalne i zasoby zaczęły się wyczerpywać, uciążliwe stało się życie w dużych metropoliach (hałas, zanieczyszczenie, przeludnienie).

Rozwj ruchw ekologicznych- ochrona naturalnego środowiska człowieka szczeglnie w europie Zachodniej i USA.

1.Sugerują oszczędne, racjonalne wykorzystanie dbr konsumpcyjnych

2.Propagują ograniczenie konsumpcji takich dbr do produkcji, ktrych potrzebne są rzadkie, nieodnawialne zasoby naturalne

3.Ograniczene konsumpcji tych dbr, w wyniku ktrych powstają groźne odpady tzw pokonsumpcyjne

4.Propagowanie konsumpcji dbr ekologicznych, nie uszlachetnianych (zdrowa żywność), modyfikowanie konsumpcji tak, aby skutki były pozytywne, najmniej szkodliwe

Ekokonsumpcja- jest zjawiskiem marginalnym, w skali globalnej jedynie w krajach wysoko rozwiniętych, jednak rozwj tego zjawiska staje się bardziej powszechny (zielona konsumpcja)

Serwicyzacja konsumpcji – jest związana ze wzrostem znaczenia sektora usług we wspłczesnej gospodarce, sektor usług jest wiodący (70%PKB) Przyczyny sericyzacji:

-wzrost konsumpcji produktw materialnych, ktrych użytkowanie pociąga za sobą korzystanie z usług

-polega na tym , że obserwowane jest zjawisko zastępowania pewnych dbr materialnych pewnymi usługami

-postęp cywilizacyjny, techniczny, usługi edukacyjne, ochrony zdrowia, turystyki

Dematerializacja konsumpcji – usługi materialne (na przedmiot) i niematerialne(na czł) związane z usługami niematerialnymi, wzrost znaczenia tych usług (informacja, wiedza poprawa zdrowia, samopoczucia)

Domocentryzacja konsumpcji – przenoszenie konsumpcji do domu z rżnego rodzaju instytucji publicznych (kultura, edukacja, odnowa biologiczna)

Prywatyzacja konsumpcji:

1.Rozumiana jaki komercjalizacja konsumpcji, spada udział dbr,

2.Rozumiana jako proces indywidualizacji konsumpcji, uciekanie od zbiorowych form zaspokojenia potrzeb na rzecz indywidualnej konsumpcji

Przyczyny domocentralizacji i prywatyzacji konsumpcji:

1.Obserwowane jest zjawisko ucieczki w prywatność, indywidualizacji stylw życia-domokratyzacja życia społecznego (każdy jest panem swojego losu, brak bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, rywalizacja między ludźmi w pracy)

2.Wzrost wyposażenia gos dom w dobra materialne, środki transportu, dobra z zaspokajające potrzeb informacyjnych i kulturowych dobra służące do komunikowanie się

3 Zmiany w organizacji pracy, w wykonywaniu pracy (przenoszenie pracy z biura do domu)

Homogenizacja – to proces ujednolicania, unifikacja upodabniania się poziomw struktur konsumpcji w przekrojach geograficznych i społeczno-zawodowym, Głwnym czynnikiem jest globalizacja. Upodobnianie się stylw życia rżnych grup wiekowych i społecznych, detradycjonalizacja zachowań konsumencyjnych (efekt globalizacji, zmniejszenie roli lokalnych zawodowych tradycji w zachowaniu konsumpcyjnym

Globalizacja konsumpcji – rozpowszechnienie się identycznych lub podobnych wzorcw konsumpcji w skali międzynarodowej. Wzorce te są z USA np. McDonal duża sprzedaż duże zyski, cały świat, globalna konsumpcja, produkty globalne. Wady: hamuje rozwj lokalnych kultur, niszczy lokalne produkty i sposoby konsumpcji, przenikanie rl płci

Heterogonizacja – narastanie zrżnicowanie zachowań konsumpcyjnych, czynniki sprzyjające heterogonizacji: rozwj demokracji, powiększenie obszarw swobd obywatelskich, zanikanie wielkich ideologii, indywidualizacja stylw życia i tworzeni się rżnorodnychsubkultur, wzrost mobilności ludzi i podmiotw konsumpcji, zmiany w technologii produkcji i w sposobach dystrybucji dbr konsumpcyjnych, odejście od Freudowskiej konc3epsji produktu-maks ujednolicenia-produkt powinien być indywidualny dla każdego konsumenta powinien go odrżniać

Dekonsumocja- polega na świadomym ograniczaniu konsumpcji do rozmiarw racjonalnych, wynikających z indywidualnych, fizycznych i psychicznych cech konsumenta.

Wirtualizacja konsumpcji – zaspokojenia potrzeb za pośrednictwem elektronicznym środkw przekazu (Internet TV) Przejawy:

1.Nastąpiło przeniesienie zaspokojenia wielu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych medycznych instytucji publicznych do domu

2.Zastępowanie kultury znaku, przez kulturę obrazu, pismo na wizualizację

3.Kreowanie świata wirtualnego, rozdwojenie życia ludzkiego na rzeczywisty i wirtualny.

Pełna wersja - patrz załącznik.


Przykadowe prace

Charakterystyka Antygony

Charakterystyka Antygony Tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa jest Antygona z rodu Labdakidw. Ma siostrę Ismenę i dwch braci - Polinika i Etoklesa, ktrzy zginęli w bratobjczej walce. W książce nie ma opisanego wyglądu, ale możemy się domyślić, ...

Na podstawie znajomości rżnych starożytnych koncepcji szczęścia przedstawię własną filozofię życiową.

Na podstawie znajomości rżnych starożytnych koncepcji szczęścia przedstawię własną filozofię życiową. Od wiekw ludzie starali się odnaleźć definicję słowa "szczęście" i drogę do jego osiągnięcia. Dla każdego człow...

Test - Ewangelia wg św. Mateusza

Test - Ewangelia wg św. Mateusza W jakiej miejscowości znajdował się Jezus z uczniami, kiedy nakazał dwm z nich przyprowadzić oślicę i źrebię? Gdzie Jezus nocował po przybycie do Jerozolimy? Dlaczego arcykapłani mieli problem z odpowiedzią na pytanie Jezusa ?Od...

Recenzja spektaklu Dziady

Recenzja spektaklu Dziady Dnia 20.02.2006r. w Wojewdzkim Domu Kultury miałem okazje obejrzeć spektakl Dziadw będący inscenizacją dramatu Adama Mickiewicza. Reżyserem spektaklu była Wiktoria Lato. W przedstawieniu występowali: Jzio –Stefan Kowalski, Jzia -Barbara Wytrzes...

Akceleratory

Akceleratory Akceleratory - są to urządzenia służące do przyspieszenia cząsteczek naładowanych, czyli do nadawania im energii. Akceleratory dzielimy na akceleratory elektronw, jonw, protonw, deutronw, cząsteczek delta oraz jonw atomu innych pierwiastkw do uranu włącznie. Z...

"Bądźmy świadkami miłości" referat

"Bądźmy świadkami miłości" referat Tematem dzisiejszych rozważań jest Miłość.Bądźmy świadkami miłości - To hasło programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2009/2010. Zastanwmy się,czym jest miłość,jak można j&#...

Twrczość Ignacego Krasickiego w opinii wspłczesnego, młodego czytelnika.

Twrczość Ignacego Krasickiego w opinii wspłczesnego, młodego czytelnika. Twrczość Ignacego Krasickiego najlepiej charakteryzuje jego własne stwierdzenie: “I śmiech może być nauką jeśli w przywary nie w osoby godzi. Każdy z jego utworw ma charakter pouczaj...

Informacja genetyczna i jej odczytywanie

Informacja genetyczna i jej odczytywanie >>>DNA Kwas deoksyrybonukleinowy. Zawiera geny. ~Składa się z dwch spiralnie skręconych, rwno odległych od siebie nici, ktrych szkielet tworzą deoksyryboza (cukier) i reszta fosforanowa. Taki model nazywa się podwjną helisą. ~Każda...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry