• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Terenowe ...

Nawigacja

Terenowe organy administracji publicznejTerenowe organy administracji publicznej


TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJTerenowe organy administracji publicznej:

Organy administracji państwowej

Organy administracji samorządowejTerenowy organ administracji oglnej: wojewoda 16Terenowe organy administracji socjalnej:

WKZ, Kurator

IS, IH, IB, IOR, IW…

ARRR, AOŚ, AON

PSP, KWP, KWSGTerenowe organy administracji państwowej:

Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny.

Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierownikw zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii.

Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji oglnej

1. reprezentuje Rząd RP w wojewdztwie

2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w wojewdztwie

3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewdzkie,

4.koordynuje prace administracji zespolonej,

5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym,

6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem

7.kieruje pracami urzędu wojewdzkiegoSamorząd terytorialny:

Samorząd wojewdzki Wsplnota osb zamieszkujących wojewdztwo

Samorząd powiatowy Wsplnota osb zamieszkujących powiat

Samorząd gminny Wsplnota osb zamieszkujących gminęSamorząd terytorialny tworzy lokalna wsplnota mieszkańcw zamieszkujących dane terytorium.

Cechy:

•Ma osobowość prawną, własny majątek,

•Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej

•Organy samorządu wybierane są w sposb demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich,

•Ma prawo stanowienia prawa lokalnego

•Ustrj określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzneOrgany samorządu terytorialnego:

Samorząd gminny

Organ stanowiący:

Rada gminy, prezydium

Organ wykonawczy:

Wjt, Burmistrz, Prezydent

Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu

Zadania samorządu gminnego:

Własne:

Utrzymanie czystości, wywz śmieci, utylizacja odpadw

Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami

Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola

Gminne ośrodki zdrowia, kultury

Zlecone:

Akta stanu cywilnego

Rejestracja pojazdwOrgany samorządu terytorialnego:

Organ stanowiący: Rada Powiatu

Organ wykonawczy: Zarząd, Starosta, Urząd Powiatowy

Zadania samorządu powiatowego

Własne

– Szkoły średnie,

– Szpitale powiatowe, poradnie

– Domy opieki społecznej

– Transport i drogi między gminne

– Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP

Zlecone

--Koordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚOrgany samorządu wojewdzkiego:

Organ stanowiący: Sejmik wojewdzki

Organ wykonawczy: Zarząd Marszałek, Urząd MarszałkowskiZadania samorządu wojewdzkiego:

Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego wojewdztwa poprzez:

–Projekty regionalne finansowane z UE

– Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spjności, rozwoju regionw wiejskich

Nadzoruje wojewdzkie szpitale, WZOZ

Nadzoruje wojewdzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj. biblioteka publiczna.

Odpowiada za drogi wojewdzkie

Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowychPrzykadowe prace

Bohater romantyczny w twrczości Adama Mickiwicza

Bohater romantyczny w twrczości Adama Mickiwicza Romantyzm, określany przez niemieckich myślicieli wiekiem burzy i naporu [sturm und strang], był okresem zgoła innym od pozostałych. Wielka Rewolucja Francuska przeciw niesprawiedliwym stosunkowm społecznym, rewolucja burżuazyjna w Angli, p...

Analiza porwnawcza wierszy C. K. Norwida Moja piosnka [II] i Antoniego Słonimskiego Smutno mi, Boże

Analiza porwnawcza wierszy C. K. Norwida Moja piosnka [II] i Antoniego Słonimskiego Smutno mi, Boże Wiersze Norwida i Słonimskiego przemawiają do nas tonem pełnym nostalgii i smutnej zadumy wygnańca nad własnym losem, a także nad tym czym jest ojczyzna. Jak ciężko musi by&...

Historia architektury i urbanistyki- ściąga

Historia architektury i urbanistyki- ściąga 1. PORZĄDKI GRECJA DORYCKI- ciężkie, monumentalne proporcje,budowle przysadziste,surowe, kolumnu grube w stosunku do wysokości, proste, geometryczne, nie mają bazy. Elementy pionowe- podpory, spoczywaja na nich elementy poziome, JOŃSKI- trzon smukle...

Sporządź umowę spłki cywilnej

Sporządź umowę spłki cywilnej UMOWA SPŁKI CYWILNEJ Zawarta w dniu 14 marca 2006 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Jan Nowak zamieszkały w Warszawie przy ul. Radosnej 7/23 legitymującym się dowodem osobistym seria AAI nr 123654 PESEL 06018315674 NIP 599-134-23-84, 2. Janek Kowalski zami...

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny Handel zagraniczny Historia handlu zagranicznego ma już za sobą kilka tysięcy lat. Pierwsze szlaki handlu zagranicznego funkcjonowały w miastach dorzeczy Tygrys i Eufratu. Handel zagraniczny miał duży wpływ na historię świata, choćby odkrycie przez Krzyszt...

Komu przysluguja uprawnienia osoby bezrobotnej?

Komu przysluguja uprawnienia osoby bezrobotnej? W nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej państwo nie gwarantuje każdemu miejsca pracy. Może wspomagać ich starania w znalezieniu zatrudnienia a także w inny sposb stara się pomagać bezrobotnym. Jednakże bezrobotny to nie tylko same uprawnienia...

Istota poetyckiego przesłania w hymnie Smutno mi Boże.

Istota poetyckiego przesłania w hymnie Smutno mi Boże. Podmiotem lirycznym w wierszu Juliusza Słowackiego jest podrżnik, emigrant. Zwraca się do Boga, opowiadając Mu o tym, co widzi, o swoich wspomnieniach, o niepewności dotyczącej przyszłości i uczuciach temu towarzyszącyc...

Pojęcie budżetu państwa.

Pojęcie budżetu państwa. W literaturze finansowej istnieje wiele definicji budżetu. Wiekszośc z nich akcentuje tylko pewną stronę określonego zjawiska, jakim jest budżet. Natomiast określenie budżet może być używane w trojakim znaczeniu: 1) jako zasb pieni&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry