• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Terenowe ...

Nawigacja

Terenowe organy administracji publicznejTerenowe organy administracji publicznej


TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJTerenowe organy administracji publicznej:

Organy administracji państwowej

Organy administracji samorządowejTerenowy organ administracji oglnej: wojewoda 16Terenowe organy administracji socjalnej:

WKZ, Kurator

IS, IH, IB, IOR, IW…

ARRR, AOŚ, AON

PSP, KWP, KWSGTerenowe organy administracji państwowej:

Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny.

Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierownikw zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii.

Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji oglnej

1. reprezentuje Rząd RP w wojewdztwie

2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w wojewdztwie

3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewdzkie,

4.koordynuje prace administracji zespolonej,

5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym,

6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem

7.kieruje pracami urzędu wojewdzkiegoSamorząd terytorialny:

Samorząd wojewdzki Wsplnota osb zamieszkujących wojewdztwo

Samorząd powiatowy Wsplnota osb zamieszkujących powiat

Samorząd gminny Wsplnota osb zamieszkujących gminęSamorząd terytorialny tworzy lokalna wsplnota mieszkańcw zamieszkujących dane terytorium.

Cechy:

•Ma osobowość prawną, własny majątek,

•Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej

•Organy samorządu wybierane są w sposb demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich,

•Ma prawo stanowienia prawa lokalnego

•Ustrj określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzneOrgany samorządu terytorialnego:

Samorząd gminny

Organ stanowiący:

Rada gminy, prezydium

Organ wykonawczy:

Wjt, Burmistrz, Prezydent

Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu

Zadania samorządu gminnego:

Własne:

Utrzymanie czystości, wywz śmieci, utylizacja odpadw

Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami

Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola

Gminne ośrodki zdrowia, kultury

Zlecone:

Akta stanu cywilnego

Rejestracja pojazdwOrgany samorządu terytorialnego:

Organ stanowiący: Rada Powiatu

Organ wykonawczy: Zarząd, Starosta, Urząd Powiatowy

Zadania samorządu powiatowego

Własne

– Szkoły średnie,

– Szpitale powiatowe, poradnie

– Domy opieki społecznej

– Transport i drogi między gminne

– Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP

Zlecone

--Koordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚOrgany samorządu wojewdzkiego:

Organ stanowiący: Sejmik wojewdzki

Organ wykonawczy: Zarząd Marszałek, Urząd MarszałkowskiZadania samorządu wojewdzkiego:

Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego wojewdztwa poprzez:

–Projekty regionalne finansowane z UE

– Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spjności, rozwoju regionw wiejskich

Nadzoruje wojewdzkie szpitale, WZOZ

Nadzoruje wojewdzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj. biblioteka publiczna.

Odpowiada za drogi wojewdzkie

Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowychPrzykadowe prace

Proces ewolucji modelu polityki rolnej i wiejskiej Unii Europejskiej

Proces ewolucji modelu polityki rolnej i wiejskiej Unii Europejskiej Spis treści: Rozdział 1. Przesłanki i powstanie wsplnej polityki rolnej Rozdział 2. Założenia i cele wsplnej polityki rolnej Rozdział 3. Podstawowe założenia organizacji rynkw rolnych Rozdział 3.1 Inst...

Streczczenie - Zemsty

Streczczenie - Zemsty Cześnik ujawnia swe plany małżeńskie wobec Podstoliny. Nakazuje Papkinowi udać się do niej i powiedzieć o tym. Podstolina się zgadza. Tymczasem, Rejent naprawia mur graniczny. Cześnik wysyła ludzi, aby przerwali pracę. Wacław z Klarą spotyk...

Ideał człowieka - Brat Albert

Ideał człowieka - Brat Albert Nazywano go najpiękniejszym człowiekiem pokolenia, Szarym Bratem, Polskim Biedaczyną z Asyżu, Bratem wszystkich ludzi; Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał go Bratem naszego Boga, a potem, jako papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji, patronem naszeg...

Pojęcie filozofii

Pojęcie filozofii Filozofia Jest to najtrudniejsza dziedzina ludzkiego poznania. Platon stwierdził: każdy człowiek ze swej natury jest bytem filozofującym. Każdy drąży, szuka, jest filozofem na swj sposb. Człowiek jest bytem filozofującym, myśl nie jest bytem. ...

Moje rozmyślania o życiu, po lekturze Ojca Antoniego Czechowa.

Moje rozmyślania o życiu, po lekturze Ojca Antoniego Czechowa. Każdy z nas niemal każdego dnia wykonuje te same czynności, załatwia te same sprawy, żyje co dzień tak samo, zapominając niejednokrotnie o możliwości istnienie czegoś innego poza ustalonym niegdyś schem...

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę - marinistę.

Przedstaw Jana Andrzeja Morsztyna jako polskiego poetę - marinistę. Marinizm - od nazwiska wybitnego przedstawiciela tego stylu, włoskiego poety Giambatisty Marino, ktry stał się twrcą nowego kierunku w literaturze europejskiej i głosicielem nowej epoki. Uważał, że: ...

Rynek jako mechanizm regulacji

Rynek jako mechanizm regulacji RYNEK – miejsce, w ktrym dokonuje się transakcji kupna – sprzedaży, podsystem w systemie gospodarki narodowej, ktra sprawia, że gospodarka nie popada w anarchię. Działa na zasadzie procesw, wytwarza się tyle dbr, ile są w stanie nabyć konsumenci ...

Polska za pierwszych Piastw

Polska za pierwszych Piastw Źrdła Pisane dot ziem pol. 1) JORDANES – histor Gotw w VI w. opisał plemiona słowiańsk nad Wisłą. 2) Geograf Bawarski anonim źrdło z IX w. opis plemion pol. 3) Żywot Św. Metodego przedstawienie państwa Wiślan. 4) Al Masudi R...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry