• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Test tole...

Nawigacja

Test tolerancji (ankieta)Test tolerancji (ankieta)


Autor:
Małgorzata Karska-Wilczek
WSNS im. ks. Józefa Majki
III sem.

T E S T T O L E R A N C J I

Witam! Niepokoi mnie zjawisko jakim jest walka z dyskryminacją kobiet poprzez paradoksalną dyskryminację matek zajmujących się dziećmi, czy też w ogóle poprzez piętnowanie kobiet pragnących podjąć obowiązki rodzicielskie.
Swoim badaniem chciałabym ustalić, czy większą skłonność do traktowania macierzyństwa jako nieproduktywności społecznej lub zgoła pasożytnictwa społecznego przejawiają mężczyźni, czy kobiety oraz jaki wpływ na ich poglądy ma posiadany status osoby pracującej, bądź niepracującej zarobkowo.
Zapraszam do pomocy w tych ustaleniach wypełnieniem niniejszej ankiety.
Wzięcie udziału w teście jest anonimowe i nikogo nie zobowiązuje do ujawnienia tożsamości. Tym niemniej będzie pozbawione sensu bez prawdomówności z Państwa strony.


1. Proszę zaznaczyć swoją płeć:

a) Kobieta
b) Mężczyzna

2. Proszę zaznaczyć swój status:

a) Jestem osobą niepracującą zarobkowo
b) Jestem osobą pracującą zarobkowo

3. Czy uważa Pani/Pan, że rola matki jest doceniana społecznie?

a) Tak
b) Nie

4. Czy należy coś zrobić dla podniesienia rangi społecznej matek?

a) Tak
b) Nie

5. Czy osobiście ma Pani/Pan wpływ na podniesienie prestiżu jakiejś matki?

a) Tak
b) Nie

6. Czy zdarzyło się Pani/Panu jako osobie dorosłej zasięgać porad u matek niepracujących zarobkowo?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam

7. Czy uważa Pani/Pan że sądy rodzinne w równym stopniu udzielają praw rodzicielskich matkom pracującym (A) i matkom niepracującym zarobkowo (B)?

a) Tak
b) Nie

W przypadku wyboru "Nie" proszę wpisać dużą literę dotyczącą grupy poszkodowanej

..................

8. Czy swojej córce wskazałaby Pani/wskazałby Pan zostanie matką, jako aspirację życiową?

a) Tak
b) Nie

9. Czy ciąża, to nieszczęście?

a) Tak
a) Nie

10. Czy zdarzyło się Pani/Panu doradzać komuś usunięcie ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

11. Czy zdarzyło się Pani/Panu odwodzić kogoś od usunięcia ciąży?

a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam
d) Odmawiam odpowiedzi

12. Proszę wybrać, który z poniższych zwrotów gorszy Panią/Pana (w przypadku żadnego nie zaznaczać)

a) Dziecko nie jest własnością rodzica, tylko państwa
b) Radzę sobie z dziećmi, bo mogę wyjść punktualnie z pracy
c) Zły dotyk boli przez całe życie

13. Proszę wskazać czynniki osłabiające autorytet matek zajmujących się wyłącznie dziećmi (zaznaczyć dowolną ilość)

a) Brak własnych pieniędzy
b) Niemożność wykorzystywania posiadanego wykształcenia dla podnoszenia prestiżu społecznego
c) Łatwość umieszczania ich w zakładach psychiatrycznych
d) Obowiązek szkolny dzieci
e) Obowiązek szczepień i badań okresowych dzieci
f) Wymaganie od innych, czegoś innego, niż od siebie
g) Uleganie zachciankom dzieci
h) Nie chodzenie do kościoła
i) Inne (wpisać) ....................................................................................................
14. Do jakiej grupy społecznej odnosi się wg Pani/Pana pojęcie aktywizacji zawodowej kobiet

a) Kobiet po studiach
b) Kobiet ze wsi
c) Kobiet poszukujących zatrudnienia przez Urzędy Pracy
d) Rencistek i emerytek
e) Ogółu kobiet
f) Kobiet zajmujących się dziećmi
g) Inne (wpisać)
...........................................................................................................
15. Proszę opisać wobec jakiej grupy zastosowałaby Pani/zastosowałby Pan program aktywizacji zawodowej mężczyzn ........................................................................................................

16. Czy zgodziłaby się pani/ Zgodziłby się Pan aby państwo udzielało świadczeń emerytalnych i zdrowotnych matkom za wychowywanie dzieci, do zakończenia przez nie obowiązku szkolnego?

a) Tak
b) Nie


Serdecznie dziękuję!
Wyniki badania proszę śledzić na stronie www.socjologia.pl/Przykładowe prace

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych wybranych fragmentów "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem, odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych wybranych fragmentów "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza Despotyzm jest to forma niczym nieograniczonej, opartej na samowoli i w sposób bezwzględny sprawowanej władzy jednostki. Opiera si...

Przyczyny powstawania pożarów

Przyczyny powstawania pożarów Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się: 1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosa...

Spółki

Spółki 1.Spółka – to związek 2 lub więcej osób które działają dla wspólnego celu np. osiągnięcia zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólnicy łączą posiadane środki co pozwala im na prowadzenie działalności na większą skale n...

Zabijamy Amazonię! -krótka refleksja nad lasami równikowymi

Zabijamy Amazonię! -krótka refleksja nad lasami równikowymi Wiele milionów lat temu całą kulę ziemską porastały lasy. Gęste puszcze są źródłem naszego pochodzenia. Cóż więc się stało, że tak wielki obszar lasów zmniejszył się do tego stopnia, &#...

Slownik obsluga ruchu turystycznego Z. kruczek

Slownik obsluga ruchu turystycznego Z. kruczek A LA CARTE MENU (DANIA z KARTY) - jadłospis z wyborem dań, z których każde ma przypisaną cenę. AGENT - osoba, która posiada otwarcie wyrażone lub domniemane upoważnienie działania lub reprezentowania kogo innego, tj. zleceniodawcy. ...

Zawał serca Udar mózgu Czynności ratownicze

Zawał serca Udar mózgu Czynności ratownicze Zawał serca-to obumarcie części mięśnia sercowego z powodu niewystarczającego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Zawał oraz zaburzenia rytmu pracy serca mogą spowodować silne przeżycie emocjonalne (np. śmier...

Biografia - Mój ulubiony aktor/ aktorka

Biografia - Mój ulubiony aktor/ aktorka Anna Mucha jest moją ulubioną aktorką. Lubię oglądać filmy z jej udziałem. Podoba mi się to, jak bardzo angażuje sie w swoje role. Tak na prawdę Ania swoją karierę zaczęła przez przypadek. Gdyż w 1989 roku. ...

Bezrobocie

Bezrobocie II. Bezrobocie 1. Czym jest bezrobocie i kim jest bezrobotny? Bezrobocie jest jednym z największych problemów społecznych w obecnych czasach, występuje na skalę masową i jest poważnym zagrożeniem ekonomicznym dla państwa, jak i dla indywidualnych jednostek społ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry