• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Transform...

Nawigacja

TransformatoryTransformatory
TransformatoryTransformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądw przemiennych na układ napięć i prądw o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości. Zmiana ta odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego.Podstawową właściwością transformatora jest więc możliwość zmiany wartość napięcia i prądu w obwodzie prądu przemiennego. Obecnie potrzeba takiej zmiany występuje zarwno w obwodzie prądu przemiennego zarwno w energetyce, m.in. przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej, jak też w zakładach przemysłowych i wielu urządzeniach powszechnego użytku (np. zasilacz z regulowanym napięciem, radioodbiornik itp.). Z tego wynika konieczność produkowania ogromnej liczby rżnorodnych transformatorw.Ze względu na zastosowanie transformatory można podzielić na trzy podstawowe grupy:

1. Transformatory energetyczne - stosowane przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej (zwane też transformatorami mocy)

2. Transformatory małej mocy - stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w automatyce, łączności, teletechnice.

3. Transformatory specjalne budowane dla rżnych celw specjalnych, np. przekładniki pomiarowe, transformatory spawalnicze, probiercze, piecowe, prostownikowe, bezpieczeństwa itd.

Najistotniejsze funkcje spełniają transformatory energetyczne. To dzięki nim energia elektryczna stała się bardziej dostępna, gdyż umożliwiły one przesyłanie dużych energii na wielkie odległości przy jak najmniejszych stratach. Konieczność stosowania transformatorw przy przesyłaniu energii wynika stąd, że tę samą moc pozorną S można przesłać liniami energetycznymi przy małym napięciu U1 i dużym prądzie I1 lub przy dużym napięciu U2 i małym prądzie I2.Generatory w elektrowniach wytwarzają energię elektryczną o napięciu nie przekraczającym 25 kV przy prądzie rzędu tysięcy amperw. Przesyłanie energii o takich parametrach byłoby związane z ogromnymi stratami, gdyż straty energii w linii są tym większe im większy przepływa przez nią prąd, dlatego też konieczne jest zmniejszenie prądu. Służy do tego transformator, ktry zmniejszając prąd jednocześnie podwyższa napięcie (transformator podwyższający). Natomiast w miejscu, gdzie są dołączone odbiorniki, należy obniżyć napięcie (zainstalować transformator obniżający), gdyż odbiorniki mają zawsze napięcia znamionowe mniejsze od napięć przesyłowych.Transformatory są stosowane nie tylko w energetyce zawodowej, lecz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zmiany wartości napięcia lub prądu w obwodach prądu przemiennego.Z rżnorodności zastosowań transformatorw wynika bardzo duży zakres mocy obecnie produkowanych jednostek. Największe na świecie transformatory energetyczne są budowane na moce rzędu 1 GVA i napięcia setek kilowoltw, najmniejsze zaś - stosowane w układach elektronicznych - na moc poniżej 1 VA i napięcia kilku woltw. Taka rżnorodność zastosowań transformatorw oraz zakresu ich mocy i napięć pociąga za sobą rżnorodność konstrukcji, jednak zasada ich działania jest zawsze taka sama.• Zasada działania transformatora

Każdy transformator składa się z trzech podstawowych elementw:

• uzwojenia pierwotnego (zasilanego),

• uzwojenia wtrnego (odbiorczego),

• rdzenia ferromagnetycznego, na ktrym są umieszczone oba uzwojenia

(w specjalnych zastosowaniach stosuje się transformatory bez rdzenia, tzw. transformatory powietrzne).

Uzwojenie pierwotne i wtrne stanowią obwody elektryczne transformatora, a rdzeń jest obwodem magnetycznym. Uzwojenia nie są ze sobą połączone elektrycznie, a tylko sprzęgnięte strumieniem magnetycznym przenikającym rdzeń. Dzięki istnieniu obwodu magnetycznego, prawie cały strumień jest sprzęgnięty z obydwoma uzwojeniami transformatora. Niekiedy (bardzo rzadko) stosuje się transformatory bez rdzenia.W zasadzie działania transformatora wykorzystano szczeglny przypadek zjawiska indukcji elektromagnetycznej - indukowanie napięcia w układzie nieruchomym.Uzwojenie pierwotne jest zasilane ze źrdła napięcia sinusoidalnego. Pod wpływem napięcia zasilającego w uzwojeniu pierwotnym płynie prąd przemienny (sinusoidalny) wywołując przepływ strumienia magnetycznego. Pod wpływem tego przepływu powstaje przemienny strumień magnetyczny, Znaczna część tego strumienia zamyka się przez rdzeń, a niewielka część zamyka się przez powietrze i jest skojarzona tylko z uzwojeniem pierwotnym (strumień rozproszony pierwotny). Strumień głwny sprzęgając się z uzwojeniem wtrnym i uzwojeniem pierwotnym indukuje w tych uzwojeniach siły elektromotoryczne zmieniające się tak jak strumień, a więc rwnież sinusoidalnie.Jeżeli do zaciskw uzwojenia wtrnego przyłączymy jakikolwiek odbiornik, to w zamkniętym obwodzie tego uzwojenia popłynie prąd przemienny (sinusoidalny). Jednocześnie zmieni się wartość prądu uzwojeniu pierwotnym i strumienia wytwarzanego przez przepływ pierwotny. Prąd wtrny wytworzy swj strumień. Od chwili , gdy płyną prądy w obu uzwojeniach, strumień magnetyczny zamykający się przez rdzeń jest strumieniem wypadkowym powstałym w wyniku działania dwch przepływw - pierwotnego i wtrnego.W ten sposb energia elektryczna dostarczona do uzwojenia pierwotnego przy napięciu pierwotnym i prądzie pierwotnym przetwarza się w energię elektryczną wydawaną z uzwojenia wtrnego przy napięciu i prądzie wtrnym.Jak wynika z rozważań, transformator może pracować tylko przy zasilaniu go ze źrdła napięcia przemiennego, bo tylko ciągła zmienność w czasie napięć, prądw i strumieni jest podstawą do indukowania się napięcia.Wszystkie linie przemiennego strumienia występującego w rdzeniu transformatora, sprzęgają się zarwno z uzwojeniem pierwotnym jak i uzwojeniem wtrnym. W obu uzwojeniach indukują się więc napięcia sił elektromotorycznych.Siły elektromotoryczne zmieniają się sinusoidalnie. Wartości napięcia sił elektromotorycznych w obu uzwojeniach zależą od prędkości zmian strumienia magnetycznego, ktry te uzwojenia obejmuje. W każdym zwoju jednego lub drugiego uzwojenia powstaje taka sama siła elektromotoryczna, zatem wartość indukowanego napięcia w całym uzwojeniu zależy od liczby zwojw tego uzwojenia.Oprcz podstawowego zadania (zmiana wartości napięcia i prądu), transformator może pełnić rwnież inne funkcje:

• Uzwojenia transformatora nie są ze sobą połączone galwanicznie, umożliwia to izolowanie od siebie obwodw elektrycznych. Jeżeli chcemy jedynie izolować od siebie pewne obwody elektryczne bez zmiany wartości napięcia i prądu, to wprowadzamy do układu transformator i jednakowej liczbie zwojw na obu uzwojeniach.

• Transformator nie przenosi ze strony pierwotnej na wtrną składowych stałych prądu i napięcia i dlatego może służyć jako filtr do ich eliminacji, przy zachowaniu składowych przemiennych.

• Z transformatorw można korzystać rwnież wtedy, gdy chodzi o "dopasowanie" elementw obwodu w celu uzyskania optymalnych warunkw.

• Transformator jest czwrnikiem o pewnej impedancji. czwrnik taki można włączyć między źrdło i odbiornik, np. w celu ograniczenia prądu zwarciowego.

• Podstawowe określenia i wartości

Strona pierwotna transformatora jest to uzwojenie, ktre zasilamy ze źrdła. Strona wtrna transformatora jest to uzwojenie, do ktrego podłączamy odbiornik.Wszystkie wielkości odnoszące się do strony pierwotnej (zasilanej) zawsze są oznaczane ze wskaźnikiem 1 i nazywane wielkościami pierwotnymi, np.:

• napięcie pierwotne - U1,

• prąd pierwotny - I1,

• liczba zwojw uzwojenia pierwotnego - N1 itd.

Wszystkie wielkości odnoszące się do uzwojenia wtrnego (odbiorczego) są oznaczane ze wskaźnikiem 2 i nazywane wielkościami wtrnymi, np.:

• napięcie wtrne - U2,

• prąd wtrny - I2,

• liczba zwojw uzwojenia wtrnego - N2 itd.

Jeżeli napięcie wtrne jest wyższe od pierwotnego, taki transformator nazywamy transformatorem podwyższającym. Jeżeli napięcie wtrne jest niższe od pierwotnego, to taki transformator nazywamy obniżającym. Z tego względu niezależnie od określeń pierwotne i wtrne stosuje się określenia grne i dolne. Uzwojenie wyższego napięcia nazywa się uzwojeniem grnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się grnymi i oznacza je wskaźnikiem g, np.:

• napięcie grne - Ug,

• prąd grny - Ig,

• liczba zwojw uzwojenia grnego - Ng itd.

Uzwojenie niższego napięcia nazywa się uzwojeniem dolnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się dolnym i oznacza je ze wskaźnikiem d, np.:

• napięcie dolne - Ud,

• prąd dolny - Id,

• liczba zwojw uzwojenia dolnego - Nd itd.

Tak więc napięcie pierwotne może być napięciem grnym lub dolnym i odwrotnie. Nie stosuje się jednocześnie wskaźnikw "pierwotne i wtrne" oraz "grne i dolne".Zgodnie z oglnie przyjętymi zasadami, literami dużymi oznacza się wartości skuteczne napięć, prądw i strumieni, a literami małymi wartości chwilowe. Wskaźnik m przy dużej literze oznacza wartość maksymalną tej wielkości.Dla użytkownika niezmiernie istotne są wielkości znamionowe. Wszystkie wielkości znamionowe są oznaczone ze wskaźnikiem N i uwidocznione na tabliczce znamionowej. Zgodnie z P-83/E-06040 na tabliczce znamionowej transformatora podaje się:

• nazwę lub znak wytwrni,

• rok produkcji,

• typ transformatora wg oznaczeń wytwrcy,

• numer fabryczny transformatora,

• przepisy (numer normy), wg ktrych transformator został wykonany,

• dopuszczalną temperaturę otoczenia,

• moc znamionową (moc pozorną w VA lub kVA),

• napięcie znamionowe,

• liczbę faz,

• napięcie zwarcia,

• prądy znamionowe,

• częstotliwość,

• straty w stali (jałowe)

• straty w miedzi przy obciążeniu znamionowym (obciążeniowe),

• stopień ochrony,

• rodzaj chłodzenia,

• klasę izolacji,

• masę całkowitą,

• grupę połączeń dla transformatorw wielofazowych.

Tabliczki znamionowe transformatorw małych mocy zawierają znacznie mniej danych, a często dodatkowo podaje się na nich liczbę zwojw w obu uzwojeniach.Jako moc znamionową transformatora podaje się moc pozorną SN, a nie moc czynną PN, jak np. dla silnikw, grzejnikw itp. Moc znamionowa daje informację użytkownikowi o dopuszczalnym obciążeniu. Praca przy obciążeniu większym od znamionowego powoduje nadmierne nagrzanie, mogące doprowadzić w konsekwencji do awarii. Transformator nagrzewa się głwnie wskutek strat w uzwojeniach zależnych od prądu oraz strat w stali zależnych w przybliżeniu od napięcia. Parametrami miarodajnymi dla nagrzania są zatem wartości napięcia UN i prądu IN, praktycznie niezależnie od kąta przesunięcia fazowego między nimi. O nagrzaniu transformatora decyduje więc moc zależna tylko od wartości napięcia i wartości prądu, a niezależna od wspłczynnika mocy; mocą tą jest moc pozorna SN = UNINNapięcie znamionowe transformatora określa się w stanie jałowym, czyli przy prądzie obciążenia rwnym zeru. Jeżeli transformator nie jest obciążony, a jest zasilany z sieci o napięciu znamionowym, czyli U1 = U1N, to napięcie strony wtrnej tego transformatora w stanie jałowym będziemy nazywać napięciem znamionowym, czyli gdy I2 = 0, to U20 = U2N.Przekładnia transformatora (zgodnie z normą) jest to stosunek napięcia grnego do napięcia dolnego mierzonych na zaciskach transformatora będącego w stanie jałowym.Często w odniesieniu do przekładni transformatora jest używane określenie, przekładnia napięciowa. Przekładnia jest parametrem transformatora, określającym jego zdolność do zmiany wartości napięcia. Przekładnia ma zawsze wartość większą od 1, zwykle mwi się więc: transformator podwyższający (lub obniżający) o przekładni 10. Oznacza to, że stosunek napięć występujących jednocześnie na zaciskach uzwojeń transformatora w stanie jałowym jest w przybliżeniu rwny stosunkowi liczb zwojw.

Aby określić przybliżoną zależność między prądami obu uzwojeń, należy skorzystać z zasady zachowania mocy. Dla uproszczenia pominiemy wszystkie straty mocy czynnej i mocy biernej.

• Podział transformatorw

Transformator sieciowy jest przykładem transformacji jednej wartości napięcia zmiennego na inną, np. 230 V na 11 V. Moc przenoszona przez transformator ulega zmniejszeniu o wartość strat. Ponieważ moc jest iloczynem wartości napięcia i natężenia prądu, więc w przykładowym transformatorze przy poborze 1 A po stronie wtrnej co najmniej 0,05 będzie przepływać po stronie pierwotnej.Transformator jest obliczany na pewną maksymalną moc, ktrej nie wolno przekraczać. Oznacza to, że rezystancje uzwojeń muszą być wystarczająco niskie, aby nie dawały zbyt dużych spadkw napięcia. Oznacza to także, że rdzeń transformatora musi mieć wystarczającą wielkość aby nie był nasycany. Wielkość ta decyduje nie tylko o przenoszonej mocy, ale rwnież o częstotliwości pracy. Oglnie, im mniejsza częstotliwość przenoszona, tym większy rdzeń jest niezbędny.Rdzeń nie może stanowić jednolitej masy, ponieważ prądy wirowe, ktre w takim przypadku powstają, powodują duże straty. W związku z tym używa się blach transformatorowych, ktre są układane w pakiet blaszek, wzajemnie od siebie odizolowanych. Są one często wycinane w formie liter E i I. Tworzą w ten sposb rdzeń EI, w ktrym uzwojenie umieszczone jest w środku, aby uzyskać możliwie duże pole magnetyczne.W pewnych zastosowaniach strumień rozproszenia może być krytyczny. Dotyczy to np. wzmacniaczy Hi - Fi i urządzeń pomiarowych, w ktrych pole indukuje przydźwięk sieci. W takich wypadkach lepszym rozwiązaniem są transformatory o rdzeniu toroidalnym, ponieważ dają one bardzo małe rozproszenie. Właściwością rdzeniu toroidalnych jest to, że prądy załączenia są większe niż w transformatorach o rdzeniu IE. Przenoszą one rwnież, w dużo większym stopniu, zakłcenia sieciowe. Rdzenie toroidalne używane są rzadko do mocy powyżej 500 VA.Transformatorami pełnymi nazywamy transformatory z oddzielnymi uzwojeniami pierwotnymi i wtrnymi. Posiadają one galwaniczne oddzielnie wejścia i wyjścia.Autotransformatory mają wsplne uzwojenie pierwotne i wtrne. Dlatego ten typ transformatorw nie posiada oddzielenia galwanicznego między wejściem i wyjściem, ale może być używany zarwno do transformacji napięć w grę jak i w dł. Ze względu na "ścisłe" sprzężenie między uzwojeniami i fakt, że uzwojenie zajmuje mniej miejsca, ten typ transformatora posiada mniejsze wymiary niż porwnywalny transformator dwuuzwojeniowy.Transformator regulacyjny jest najczęściej odmianą autotransformatora, gdzie odczep uzwojenia wtrnego jest ruchomy, tak że napięcie w tym uzwojeniu można zmieniać. Jest on bardzo praktyczny w zastosowaniach laboratoryjnych, gdzie chcemy badać jak aparatura zachowuje się przy zmiennych napięciach zasilania. Transformator regulacyjny produkowany może być rwnież w wersji dwuuzwojeniowej, czyli jako pełny transformator.Transformator separujący jest transformatorem dwuuzwojeniowym, ktrego używa się do zasilania urządzeń napięciem odizolowanym od podstawowej sieci zasilającej. W laboratoriach pomiarowych stosuje się go np. tam, gdzie nie można używać uziemionych wyjść sieciowych, ponieważ wtedy otrzyma się pętlę uziemień, ktre mogą mieć wpływ na wynik pomiarw. Bieguny sieci mają jak wiadomo 230 V i O V w stosunku do ziemi. Uzwojenie wtrne transformatora separującego można pozostawić nieuziemione i w takim wypadku nie daje ono napięcia w stosunku do ziemi (napięcie wtrne pozostanie "pływające") To pływające napięcie zmniejsza zasadniczo ryzyko dla osb pracujących w laboratorium. Transformator może być wyposażony w ekran pomiędzy stroną pierwotną i wtrną, aby zapobiec zakłceniom przenoszonym pojemnościowo.Transformator bezpieczny i pośredni do celw ochronnych winny być używane, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem w urządzeniach elektrycznych i przedmiotach powszechnego użytku. Transformatory te muszą mieć zapewnioną izolację pomiędzy stroną pierwotną i wtrną, a także ograniczone napięcie wyjściowe, ktre może wynosić 12, 24, 42 i 115V w zależności od wymaganego zastosowania.Transformatorem bezpiecznym nazywamy taki transformator, ktry posiada tzw. bezpieczne niskie napięcie pracy, najwyżej 50 V, transformator pośredni dla celw ochrony to taki, ktry dostarcza napięcia w zakresie pomiędzy 50 i 125 V.Do zabawek powinno się używać tzw. transformatorw zabawkowych, ktre dają napięcie o wartości najwyżej 24 V i zapewniają bezpieczeństwo w przypadku nieostrożnej obsługi.Transformator dzwonkowy to transformator przeznaczony do dzwonkw drzwiowych i podobnych zastosowań. Może mieć on wartość prądu zwarciowego najwyżej 10 A, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia przewodw dzwonkowych, ktre mogą przenosić tylko krtkotrwałe obciążenia.Transformatory małej częstotliwości (m.cz., akustyczne) spełniają zadania, ktre rżnią się zasadniczo od zadań transformatorw sieciowych. Używa się ich przede wszystkim nie w celu transformatorowania wartości napięcia, ale do transformacji impedancji. Używane są do dopasowywania impedancji pomiędzy np. dwoma stopniami wzmacniacza lub też do dopasowania impedancji między wzmacniaczem i głośnikiem.Przełożenie impedancji dokonuje się z kwadratem przekładni uzwojenia (przełożenia napięciowego), tzn. transformator z przełożeniem uzwojenia 10:1 ma przełożenie impedancji 100:1.Transformatory małej częstotliwości do zastosowań Hi - Fi muszą przenosić cały zakres częstotliwości akustycznych 20 Hz do 20 kHz bez zmian w tłumieniu i bez większych przesunięć fazowych. Oznacza to w praktyce, że muszą one przenosić jeszcze szerszy zakres częstotliwości. Dlatego jest znacznie trudniej skonstruować i zbudować transformator małej częstotliwości, niż transformator sieciowy, ktry musi funkcjonować dobrze tylko przy jednej częstotliwości.Transformator wyjściowy akustyczny jest bardzo krytycznym elementem. Obecnie znowu stało się to aktualne w związku z tendencją budowy wzmacniaczy Hi - Fi i innych przyrządw w oparciu o lampy elektronowe. Lampy powinny być obciążane optymalną impedancją wynikającą z ich charakterystyk. Chodzi tu o impedancję rzędu wielu kohm, ktra przy pomocy transformatora dopasowywana jest do niskiej impedancji głośnika. Ta wysoka impedancja oznacza wiele zwojw uzwojenia pierwotnego, posiadających określoną pojemność. W celu uniknięcia rezonansu, ktry przypada w pobliżu zakresu tonw słyszalnych, staramy się utrzymać tę pojemność na jak najniższym poziomie, poprzez nawijanie transformatora sekcjami: na przemian sekcje uzwojenia pierwotnego i wtrnego. Poprawia to rwnież stopień sprzężenia między uzwojeniami. Czasami stosuje się specjalne stopy na rdzeń, aby straty były jak najniższe.Transformatory małych częstotliwości używa się np. w mikrofonach, w przetwornikach gramofonowych z ruchomą cewką oraz na wejściach wzmacniaczy. Rwnież tu istnieje wymaganie dużej szerokości pasma. Szczeglnie ważne jest aby transformator znajdujący się na początku łańcucha wzmacniającego był jak najlepiej zaekranowany przeciwko polu wytwarzanemu przez sieć energetyczną. Bardzo efektywne ekranowanie dają tzw. mumetale.Transformatory modemowe zapewniają galwaniczne odseparowanie modemu od sieci telefonicznej. Zbudowane są tak, aby spełniać normy stawiane przez przepisy telekomunikacyjne. Należy zwrcić uwagę, że normy te mogą znacznie rżnić się w rżnych krajach. W Szwecji wystarczy np. wytrzymałość napięciowa 2,5 kV, a w innych, np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, wymaga się 4 kV.Transformator częstotliwości pośrednich składa się z dwch połączonych stopni rezonansowych. Jest on skonstruowany na pewne częstotliwości pracy np. 455 kHz (AM) lub 10,7 MHz (FM), ktre mogą być dostrojone przy pomocy ruchomych rdzeni. Przy AM, SSB, i CW pożądane jest by pasmo było możliwie wąskie, tzn. by wartość Q była jak największą, podczas gdy transformatory dla radia FM powinny mieć szerokość pasma ok 250 kHz, dla uniknięcia zniekształceń. W tunerach Hi - Fi wymagana jest najczęściej większa szerokość pasma gdyż chcemy mieć jak najniższe zniekształcenia, podczas gdy w radiu samochodowym możemy tolerować większe zniekształcenia, dla uzyskania w zamian większej czułości i selektywności.Transformator prądowy zwany rwnież przekładnikiem prądowym, stosuje się do pomiaru - za pośrednictwem pola magnetycznego - natężenia prądu płynącego przez przewd. Oznacza to, że obwd przepływu prądu nie musi być przerywany dla dokonania pomiaru. Transformatorw tych używa się np. w wyłącznikach rżnicowo - prądowych.

• Budowa transformatorw małej mocy

Rdzenie transformatorw małej mocy wykonuje się z materiałw magnetycznie miękkich, ktre można podzielić na trzy podstawowe grupy:

• blachy żelazo - krzemowe walcowane na zimno i na gorąco,

• blachy ze stopw żelazo - niklowych lub żelazo - kobaltowych,

• ferryty - najczęściej manganowo - cynkowe i niklowo - cynkowe.

Blachy i taśmy są produkowane o grubości od 0,1 do 0,35 mm. Ferryty (stopy niemetaliczne) są stosowane do budowy rdzeni transformatorw pracujących w szerokim zakresie częstotliwości.Rdzenie (często nazywane magnetowodami) transformatorw małej mocy mogą mieć kształt:

• Kwadratowy lub prostokątny - rdzenie kształtkowe ...Blachy, z ktrych składa się rdzenie, są dwustronnie izolowane przez pokrycie warstwą tlenkw lub lakierw izolacyjnych. Po złożeniu rdzenia nakłada się na niego obejmę, ktra ma na celu wzmocnienie konstrukcyjne transformatora.

• Zbliżony do prostokąta - rdzenie zwijaneRdzenie zwijane (cięte rdzenie taśmowe) uzyskuje się zwijając taśmę magnetyczną na zasadzie sprężyny zegarowej. Rdzenie te zwija się na odpowiednich szablonach, następnie wyżarz i klei, a wreszcie przecina. Otrzymane dwie połwki rdzenia umożliwiają oddzielne nawijanie uzwojeń na korpusach, do ktrych jest następnie wkładany rdzeń i ściskany przez obejmę i obudowę.

• Okrągły - rdzenie ferrytoweTransformatory o rdzeniach pierścieniowych (okrągłych) nie mają szczeliny, a więc rozproszenie jest bardzo małe, dzięki czemu straty są ograniczone do minimum. W transformatorach tego typu uzwojenie jest nawijane bezpośrednio na rdzeń, co wiąże się z trudnościami przy uzwajaniu.

Uzwojenia transformatorw małej mocy wykonuje się z drutu miedzianego (znaczeni rzadziej aluminiowego) o przekroju kołowym. Drut ten pokrywa się materiałami izolacyjnymi, najczęściej emalią lub coraz powszechniej stosowanymi żywicami syntetycznymi: poliestrowymi i epoksydowymi. W przypadku, gdy są wymagane małe straty w uzwojeniach, używane są druty nawojowe w izolacji: emalia-jedwab. Uzwojenia wykonuje się na nawijarkach, przez zawijanie drutu na tzw. korpus (karkas). Korpusy są wykonywane z papieru bakelizowanego, tkaniny bakelizowanej (korpusy składane) albo z tworzyw termoutwardzalnych lub termoplastycznych (korpusy prasowane). Każdą warstwę uzwojenia izoluje się (izolacja międzywarstwowa) najczęściej papierem kondensatorowym, często nasyconym impregnatem, lub ceratką izolacyjną. Uzwojenie dolne i grne rwnież przedziela się warstwą izolacji (izolacja międzyuzwojeniowa) - może tu być stosowany rwnież papier nasycany, ceratka lub tkanina bakelizowana czy szklana. Wykonane uzwojenie izoluje się (tzw. izolacja głwna) najczęściej żywicą utwardzalną.


Przykadowe prace

Kredytowanie podmiotw gospodarczych na przykładzie banku BPH Busko Zdrj

Kredytowanie podmiotw gospodarczych na przykładzie banku BPH Busko Zdrj WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM.BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO W KELCACH WYDZIAŁ: EKONOMII KIERUNEK: EKONOMIA SPECJALNOŚĆ:EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Kredytowanie Podmiotw Gospodarczych na przykładzie BP...

Poznanie ludzkie.

Poznanie ludzkie. Człowiek poznający. Poznanie jest warunkiem i narzędziem ludzkiego poznania. Jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii danej osoby, sposobem bytowania każdego z nas. Dzięki poznaniu człowiek przyswaja świat. Potrzeba posiadania oglnego po...

Dydaktyzm literatury Oświecenia.

Dydaktyzm literatury Oświecenia. Co wyjątkowego przynosi literatura oświecenia człowiekowi XX wieku? Oświecenie to epoka parenetyczna, czyli wskazująca na to, że jej celem był dydaktyzm—pouczenie. Czy jednak nauki zawarte w tych utworach są uniwersalne i czy można się ...

Znaczenie wspłczesnej genetyki dla człowieka

Znaczenie wspłczesnej genetyki dla człowieka Inżynieria genetyczna zajmuje się wywoływaniem w sposb sztuczny zmian struktury DNA w obrębie jądra komrkowego w celu modyfikacji organizmu lub populacji. Modyfikacje te mają na celu tworzenie nowych produktw z korzyścią dla nauki,...

Charakterystyka spłki akcyjnej.

Charakterystyka spłki akcyjnej. Spłka akcyjna jest spłką kapitałową, jej działalność uregulowana jest w kodeksie spłek handlowych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (tytuł III, dział II, art. 301 – 490 ). Spłki akcyjne stanowią formę prawn...

Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego

Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego Prawie wszystkie pożary zaczynają się od maleńkich ognisk, ktre można błyskawicznie ugasić w zarodku. Aby tak się stało, każda firma powinna być wyposażona w odpowiedni i sprawny podręczny sprzęt g...

Oddziaływanie na siebie sfer

Oddziaływanie na siebie sfer Oddziaływanie BIOSFERY(wszelkie życie, organizmy na Ziemi) NA: - atmosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na atmosferę (powietrze) – zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosynte...

Podboje Mongołw

Podboje Mongołw Na wschd od chrześcijańskich państw europejskich rozciągała się obca i bliżej nieznana nierozpoznana kraina. Od Karpat i wybrzeży Morza Czarnego zaczynał się bezkresny step, sięgający poprzez rwniny Eurazji aż po Ocean Spokojny. Z obszaru te...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry