• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tworzenie...

Nawigacja

Tworzenie i podział dochodu narodowego:Tworzenie i podział dochodu narodowego:
Wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie to produkcja globalna-składa się z wartości przeniesionej(obejmuje nabyte z zewn.i zużyte w produkcji surowce,materiały,półprodukty i paliwo,enerię itd.) i wartości dodanej(suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie,do której włącza się amortyzację-wtedy to jest wart.dodana brutto);

Suma produkcji globalnych wszystkich działów to produkt globalny gosp.narodowej.

Produkcja finalna-kiedy zakończony proces produkcji i dane dobro nie podlega już dalszemu przetworzeniu w kraju; oblicza się ją:od produkcji globalnej odejmuje się sumę przepływów międzygałęziowych

Łączna suma wartości dodanej we wszystkich działach gosp. narodowej stanowi roczny dochód narodowy,którego nie należy utożsamiać z rocznym produktem globalnym(bo doch.narodowy nie uwzględnia w swym rachunku sumy przepływów międzygał.i dlatego jest właściwą miarą wzrostu gospodarczego kraju).

Proces tworzenia wart.dodanej i proces tworzenia substancji rzeczowej doch.narodowego nie pokrywają się w poszczególnych przedsięb,gałęziach i działach,ale dają ten sam wynik w całej gosp.narodowej; każde przeds.przyczynia się do tworzenia nowych wartości tworzących doch.nar;

Kategorie produktu i dochodu nar.:

1)produkt krajowy brutto-PKB

2)produkt narodowy brutto-PNB

3)produkt nar.netto wg cen rynkowych-PNN

4)dochód nar.wg cen czynników wytwórczych-DNCW

5)osobisty dochód ludności-ODL

6)dyspozycyjny doch.luności-DDL

PKB-miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju,niezależnie od tego,kto jest właścicielem;

PNB-miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody neto z tytułu własności za granicą;jeśli odpływ doch.wypłacanych z tytułu własności cudzodziemcom > niż przypływ doch.z tytułu posiadanych czynników produkcji za granicą,to PKB>PNB,itd.

PNN-mniejszy od PNB o wielkość amortyzacji(miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego w kraju zasobu kapitału trwałego w danym okresie,bedącego wynikiem jego fizycznego/ekonom.zużycia.PNB i PNN-wyrażone w cenach rynkowych(czyli z podatkiem pośrednim-wpłacany przez producentów do budżetu państwa).

DNCW-mniejszy od PNN o podatki pośrednie(ich suma stanowi korektę w stos.do PNN wyrażonego w cenach rynkowych)

Do dochodów czynników wytwórczych zaliczamy: wynagrodzenie pracowników, renty z tyt.dzierżawy,czynsze z tyt.najmu,zyski z kapitału i dochody z pracy na własny rachunek;

ODL-część DNCW pozostała po potrąceniu zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i po spłaceniu podatku od dochodów przeds.do budżetu państwa; powiększony o transfery(przkazanie określonej sumy doch.na rzecz ludności bez bieżącego świadczenia usług)z budżetu państwa;podlegaja bezpośredniemu opodatkowaniu;

DDL-dochody godp.domowych po strąceniu podatków bezpośr;suma tych dochodów po potrąceniu podatków reprezentuje potencjalną siłę nabywczą społ.Nagromadzone dochody przeds, budżetu państwa i gosp.domowych przekształcają się w ciągu roku w wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne i rządowe-ich suma tworzy globalny popyt,który decyduje o wielkości wytwarzanego PNB.Różnica między wartością eksportu i importu stanowi saldo bilansu handlu zagranicznego:

E>I,zwiększenienie popytu globalnego-korzystny wpływ na wzrost PNB itd.

Inf.o wielkości,dynamice i strukturze doch.nar są niezbędne do prowadzenia w kraju polit. pieniężnej,fiskalnej i dochodowej.Na tej podst.bank centralny i państwo mogą uruchamiać różne instrumenty ekonomiczne i za ich pośrednictwem oddziaływać na wszystkie sfery działalności gospodarczej.Inf.muszą być wiarygodne;wielkie znaczenie praktyczne ma ewidencja wszelkiego rodzaju dochodów i wydatków ludnośco,przeds.i instytucji.


Przykładowe prace

Parlamentaryzm brytyjski

Parlamentaryzm brytyjski Parlamentaryzm brytyjski. Jednym z bardziej wyróżniających się ustrojów politycznych na całym świecie jest niewątpliwie parlamentaryzm brytyjski. Jest to ustrój, który mimo swej burzliwej historii jest nadal aktualny. O czym może świadczyć gospodarka Wielki...

Test ze znajomości lektury Chłopi TOM I

Test ze znajomości lektury Chłopi TOM I Test Z Chłopów tom I JESIEŃ – sprawdzian z treści lektury – poziom rozszerzony. 1. Jakie relacje łączyły: Macieja Boryne i Józkę (ojciec-córka) Hanka i Antek (żona-mąż) Dominikowa i Jagna (matka-córka) J...

Miasta partnerskie Lublina

Miasta partnerskie Lublina Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Paweł Piotr Błasiak Miasta partnerskie Lublina Praca magisterska napisana w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Pietrasia Lublin 2002 SPIS TREŚCI...

List miłosny utrzymany poniekąd w konwencji romantycznej.

List miłosny utrzymany poniekąd w konwencji romantycznej. O piękna Cirillo, Pani serca mego! Powiadają, że kto snom wiarę daje jest jako chcący pojmać wiatr lub cień uchwycić. Łudzi się obrazem zwodniczym, krzywym zwierciadłem, które kłamie lub prawi n...

Hiszpania

Hiszpania Hiszpania Królestwo Hiszpańskie, państwo w południowo-zachodniej części kontynentu europejskiego. Obszar 504 782 km2 łącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi oraz hiszpańskimi enklawami w Afryce Północnej: Penón de Vlez de la Gomera, Alhucemas, Chafarinas, Ceuta, Melil...

Jak rzucić wieniec zielony na grób wykopany w powietrzu – P. Jastrun. Niewystarczalność słowa wobec koszmaru doświadczeń.

Jak rzucić wieniec zielony na grób wykopany w powietrzu – P. Jastrun. Niewystarczalność słowa wobec koszmaru doświadczeń. Po lekturze literatury dotyczącej okresu drugiej Wojny Światowej odnosi się wrażenie, iż przewodnim motywem jest śmierć. Wtedy było ...

Klasycyzm francuski XVII wieku.

Klasycyzm francuski XVII wieku. Dominującym kierunkiem w lit. i sztuce francuskiej XVII w. był nie barok lecz klasycyzm. Nawiązywał on do sztuki starożytnej i renesansowej. U jego podłoża był racjonalizm (kierunek filozoficzny gloryfikujący wartość rozumu). Za jego twórc...

Słówka związane z katastrofami - mini sciąga

Słówka związane z katastrofami - mini sciąga verw'u'stet gauze Regionen-pustoszy cale regiony verursacht Verletzungen-powoduje zranienia fordet Menschenopfer-pociaga za soba ofiary w ludziach verursacht Tod vieler Tiere-powoduje smeirc wielu zwierzat verursacht groBe materielle Sch'a'den-powoduje duze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry