• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tworzenie...

Nawigacja

Tworzenie i podział dochodu narodowego:Tworzenie i podział dochodu narodowego:
Wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie to produkcja globalna-składa się z wartości przeniesionej(obejmuje nabyte z zewn.i zużyte w produkcji surowce,materiały,półprodukty i paliwo,enerię itd.) i wartości dodanej(suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie,do której włącza się amortyzację-wtedy to jest wart.dodana brutto);

Suma produkcji globalnych wszystkich działów to produkt globalny gosp.narodowej.

Produkcja finalna-kiedy zakończony proces produkcji i dane dobro nie podlega już dalszemu przetworzeniu w kraju; oblicza się ją:od produkcji globalnej odejmuje się sumę przepływów międzygałęziowych

Łączna suma wartości dodanej we wszystkich działach gosp. narodowej stanowi roczny dochód narodowy,którego nie należy utożsamiać z rocznym produktem globalnym(bo doch.narodowy nie uwzględnia w swym rachunku sumy przepływów międzygał.i dlatego jest właściwą miarą wzrostu gospodarczego kraju).

Proces tworzenia wart.dodanej i proces tworzenia substancji rzeczowej doch.narodowego nie pokrywają się w poszczególnych przedsięb,gałęziach i działach,ale dają ten sam wynik w całej gosp.narodowej; każde przeds.przyczynia się do tworzenia nowych wartości tworzących doch.nar;

Kategorie produktu i dochodu nar.:

1)produkt krajowy brutto-PKB

2)produkt narodowy brutto-PNB

3)produkt nar.netto wg cen rynkowych-PNN

4)dochód nar.wg cen czynników wytwórczych-DNCW

5)osobisty dochód ludności-ODL

6)dyspozycyjny doch.luności-DDL

PKB-miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju,niezależnie od tego,kto jest właścicielem;

PNB-miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody neto z tytułu własności za granicą;jeśli odpływ doch.wypłacanych z tytułu własności cudzodziemcom > niż przypływ doch.z tytułu posiadanych czynników produkcji za granicą,to PKB>PNB,itd.

PNN-mniejszy od PNB o wielkość amortyzacji(miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego w kraju zasobu kapitału trwałego w danym okresie,bedącego wynikiem jego fizycznego/ekonom.zużycia.PNB i PNN-wyrażone w cenach rynkowych(czyli z podatkiem pośrednim-wpłacany przez producentów do budżetu państwa).

DNCW-mniejszy od PNN o podatki pośrednie(ich suma stanowi korektę w stos.do PNN wyrażonego w cenach rynkowych)

Do dochodów czynników wytwórczych zaliczamy: wynagrodzenie pracowników, renty z tyt.dzierżawy,czynsze z tyt.najmu,zyski z kapitału i dochody z pracy na własny rachunek;

ODL-część DNCW pozostała po potrąceniu zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i po spłaceniu podatku od dochodów przeds.do budżetu państwa; powiększony o transfery(przkazanie określonej sumy doch.na rzecz ludności bez bieżącego świadczenia usług)z budżetu państwa;podlegaja bezpośredniemu opodatkowaniu;

DDL-dochody godp.domowych po strąceniu podatków bezpośr;suma tych dochodów po potrąceniu podatków reprezentuje potencjalną siłę nabywczą społ.Nagromadzone dochody przeds, budżetu państwa i gosp.domowych przekształcają się w ciągu roku w wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne i rządowe-ich suma tworzy globalny popyt,który decyduje o wielkości wytwarzanego PNB.Różnica między wartością eksportu i importu stanowi saldo bilansu handlu zagranicznego:

E>I,zwiększenienie popytu globalnego-korzystny wpływ na wzrost PNB itd.

Inf.o wielkości,dynamice i strukturze doch.nar są niezbędne do prowadzenia w kraju polit. pieniężnej,fiskalnej i dochodowej.Na tej podst.bank centralny i państwo mogą uruchamiać różne instrumenty ekonomiczne i za ich pośrednictwem oddziaływać na wszystkie sfery działalności gospodarczej.Inf.muszą być wiarygodne;wielkie znaczenie praktyczne ma ewidencja wszelkiego rodzaju dochodów i wydatków ludnośco,przeds.i instytucji.


Przykładowe prace

Powtórka do matury.

Powtórka do matury. LITERATURA PO ROKU 1939 1. Wrzesień 1939r. w poezji polskiej. 2. Scharakteryzuj poezję K. K. Baczyńskiego i powiąż z przeżyciami osobistymi i doświadczeniami pokoleniowymi autora. 3. Prawda o "epoce pieców" w "Medalionach" Z. Nałkowskiej. 4. Wyjaśni...

Makbet Szekspira jako dramat o winie, karze i sprawiedliwości

Makbet Szekspira jako dramat o winie, karze i sprawiedliwości Za panowania królowej Elżbiety I Anglia przeżywała okres świetnego rozwoju kulturalnego, którego podstawę stanowiły ówczesne sukcesy gospodarcze i polityczne kraju. Imię królowej weszło nawet w skład nazwy nowego typu ...

ABC Konsumenta cz.1

ABC Konsumenta cz.1 1. wg art. 384 k. c. za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą (tu należy przypomnieć, że Kodeks cywilny w księdze pierwszej wyróżnia o...

Die Vorurteile

Die Vorurteile Die Vorurteile sind vor allen Zeiten in der Welt gewesen. Sie sind von Generation zu Generation bergegeben. Wir wissen alles ber andere Nationen, obwohl haben wir ihnen nicht kennen gelernt. Im Kopf haben wir ein fertigen Bild ber andere Leute. Das ist nicht gut, weil diese Zuversichten sind meistens nicht posit...

Moja refleksja na temat średniowiecza

Moja refleksja na temat średniowiecza Epoka trwająca około tysiąca lat, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi, nazywana jest średniowieczem. Nazwa wprowadzona została przez humanistów doby renesansu, którzy okres pomiędzy rozkwitem staro&...

Sprawozdanie z pojedynku Zbyszka z Rotgierem.

Sprawozdanie z pojedynku Zbyszka z Rotgierem. Historia ta rozpoczyna się w zimie, gdy Rotgier, brat Zygfryda, przyjeżdża do Płocka ze skargą na Juranda. Krzyżak słysząc że Polacy oskarżają go o kłamstwo, wyzwał każdego który sprzeciwia się jego słowo...

Humanizm

Humanizm Humanizm i odrodzenie to wielki ruch kulturalny przypadający na XV i XVI wiek. Humanizm jest głównym prądem umysłowym odrodzenia(renesansu), który głosił konieczność pełnego rozwoju człowieka, jego szczęście i godność. Centrum idei humanisty...

Spółka cywilna

Spółka cywilna Spółka cywilna staje się formacją zanikającą. Do 31.12.00 spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, które mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie nie jest już to możliwe, natomias...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry