• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tworzenie...

Nawigacja

Tworzenie i podział dochodu narodowego:Tworzenie i podział dochodu narodowego:
Wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie to produkcja globalna-składa się z wartości przeniesionej(obejmuje nabyte z zewn.i zużyte w produkcji surowce,materiały,półprodukty i paliwo,enerię itd.) i wartości dodanej(suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie,do której włącza się amortyzację-wtedy to jest wart.dodana brutto);

Suma produkcji globalnych wszystkich działów to produkt globalny gosp.narodowej.

Produkcja finalna-kiedy zakończony proces produkcji i dane dobro nie podlega już dalszemu przetworzeniu w kraju; oblicza się ją:od produkcji globalnej odejmuje się sumę przepływów międzygałęziowych

Łączna suma wartości dodanej we wszystkich działach gosp. narodowej stanowi roczny dochód narodowy,którego nie należy utożsamiać z rocznym produktem globalnym(bo doch.narodowy nie uwzględnia w swym rachunku sumy przepływów międzygał.i dlatego jest właściwą miarą wzrostu gospodarczego kraju).

Proces tworzenia wart.dodanej i proces tworzenia substancji rzeczowej doch.narodowego nie pokrywają się w poszczególnych przedsięb,gałęziach i działach,ale dają ten sam wynik w całej gosp.narodowej; każde przeds.przyczynia się do tworzenia nowych wartości tworzących doch.nar;

Kategorie produktu i dochodu nar.:

1)produkt krajowy brutto-PKB

2)produkt narodowy brutto-PNB

3)produkt nar.netto wg cen rynkowych-PNN

4)dochód nar.wg cen czynników wytwórczych-DNCW

5)osobisty dochód ludności-ODL

6)dyspozycyjny doch.luności-DDL

PKB-miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju,niezależnie od tego,kto jest właścicielem;

PNB-miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody neto z tytułu własności za granicą;jeśli odpływ doch.wypłacanych z tytułu własności cudzodziemcom > niż przypływ doch.z tytułu posiadanych czynników produkcji za granicą,to PKB>PNB,itd.

PNN-mniejszy od PNB o wielkość amortyzacji(miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego w kraju zasobu kapitału trwałego w danym okresie,bedącego wynikiem jego fizycznego/ekonom.zużycia.PNB i PNN-wyrażone w cenach rynkowych(czyli z podatkiem pośrednim-wpłacany przez producentów do budżetu państwa).

DNCW-mniejszy od PNN o podatki pośrednie(ich suma stanowi korektę w stos.do PNN wyrażonego w cenach rynkowych)

Do dochodów czynników wytwórczych zaliczamy: wynagrodzenie pracowników, renty z tyt.dzierżawy,czynsze z tyt.najmu,zyski z kapitału i dochody z pracy na własny rachunek;

ODL-część DNCW pozostała po potrąceniu zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i po spłaceniu podatku od dochodów przeds.do budżetu państwa; powiększony o transfery(przkazanie określonej sumy doch.na rzecz ludności bez bieżącego świadczenia usług)z budżetu państwa;podlegaja bezpośredniemu opodatkowaniu;

DDL-dochody godp.domowych po strąceniu podatków bezpośr;suma tych dochodów po potrąceniu podatków reprezentuje potencjalną siłę nabywczą społ.Nagromadzone dochody przeds, budżetu państwa i gosp.domowych przekształcają się w ciągu roku w wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne i rządowe-ich suma tworzy globalny popyt,który decyduje o wielkości wytwarzanego PNB.Różnica między wartością eksportu i importu stanowi saldo bilansu handlu zagranicznego:

E>I,zwiększenienie popytu globalnego-korzystny wpływ na wzrost PNB itd.

Inf.o wielkości,dynamice i strukturze doch.nar są niezbędne do prowadzenia w kraju polit. pieniężnej,fiskalnej i dochodowej.Na tej podst.bank centralny i państwo mogą uruchamiać różne instrumenty ekonomiczne i za ich pośrednictwem oddziaływać na wszystkie sfery działalności gospodarczej.Inf.muszą być wiarygodne;wielkie znaczenie praktyczne ma ewidencja wszelkiego rodzaju dochodów i wydatków ludnośco,przeds.i instytucji.


Przykładowe prace

Polityka kolonialna Włoch

Polityka kolonialna Włoch ? Włosi w 1889 roku zdobyli część Somalii, potem port Massauna na Morzu Czerwonym oraz założyli kolonię Erytrea sąsiadującą z niepodległą Abisynią (dzisiejsza Etiopia). ? W 1889 roku tron etiopski objął negus negesti, czyli...

Projekt badania o charakterze pedagogicznym z wykorzystaniem technik statystycznych. Temat: Wpływ agresji nauczycieli na wzrost agresywnych zachowań uczniów.

Projekt badania o charakterze pedagogicznym z wykorzystaniem technik statystycznych. Temat: Wpływ agresji nauczycieli na wzrost agresywnych zachowań uczniów. 1. Przedmiot i cel badania Przedmiotem badania są relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami. Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:...

Opisz swój sen.

Opisz swój sen. Last night I have strange dream. I was in school in the top floor. I came out of polish schoolroom and went to cloakroom change footwear. In school was quiet and dark. I went down with charlady. In the end of corridor in shadow stood suspicion lady. She holded small child. When she saw me she started off went t...

Nowoczesność I wojny światowej.

Nowoczesność I wojny światowej. Nowoczesność wojny światowej polegała przede wszystkim na wprowadzeniu nowych narzędzi i metod walki. Do metod należały m. in. walka frontowa i element zaskoczenia. Do narzędzi: zeppeliny (sterowce), karabiny maszynowe, U-booty (łodzi...

Okres niemowlęctwa

Okres niemowlęctwa NIEMOWLĘCTWO Pierwszy dwa lata życia dziecka nazywamy inaczej wiekiem niemowlęcym. Wśród 24 miesięcy które składają się zatem na niemowlęctwo, wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia dziecka jako stadium noworodka. A. STADIUM NO...

Życie i badania Zygmunta Freuda.

Życie i badania Zygmunta Freuda. Zygmunt Freud - twórca psychoanalizy, urodził się w 1856 r. we Freibergu (obecnie Pribor w Czechach), wówczas należącym do monarchii austro-węgierskiej. Gdy miał cztery lata, rodzina przeniosła się do Wiednia, gdzie spędził prawie ...

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 1000C. Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych org...

Opracowanie wiersza: Horacy- 'Do Leukone'

Opracowanie wiersza: Horacy- 'Do Leukone' Leukone- greckie imię dziewczyny, oznacza Pogodna, Radosna- imię odzwierciedla osobowość dziewczyny. Poeta nakłania Leukone do optymizmu i odrzucenia myśli o śmierci, która jest nieunikniona. Jego zdaniem, człowiek musi korzystać z czasu, jak...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry