• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Tworzenie...

Nawigacja

Tworzenie i podział dochodu narodowego:Tworzenie i podział dochodu narodowego:
Wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie to produkcja globalna-składa się z wartości przeniesionej(obejmuje nabyte z zewn.i zużyte w produkcji surowce,materiały,półprodukty i paliwo,enerię itd.) i wartości dodanej(suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie,do której włącza się amortyzację-wtedy to jest wart.dodana brutto);

Suma produkcji globalnych wszystkich działów to produkt globalny gosp.narodowej.

Produkcja finalna-kiedy zakończony proces produkcji i dane dobro nie podlega już dalszemu przetworzeniu w kraju; oblicza się ją:od produkcji globalnej odejmuje się sumę przepływów międzygałęziowych

Łączna suma wartości dodanej we wszystkich działach gosp. narodowej stanowi roczny dochód narodowy,którego nie należy utożsamiać z rocznym produktem globalnym(bo doch.narodowy nie uwzględnia w swym rachunku sumy przepływów międzygał.i dlatego jest właściwą miarą wzrostu gospodarczego kraju).

Proces tworzenia wart.dodanej i proces tworzenia substancji rzeczowej doch.narodowego nie pokrywają się w poszczególnych przedsięb,gałęziach i działach,ale dają ten sam wynik w całej gosp.narodowej; każde przeds.przyczynia się do tworzenia nowych wartości tworzących doch.nar;

Kategorie produktu i dochodu nar.:

1)produkt krajowy brutto-PKB

2)produkt narodowy brutto-PNB

3)produkt nar.netto wg cen rynkowych-PNN

4)dochód nar.wg cen czynników wytwórczych-DNCW

5)osobisty dochód ludności-ODL

6)dyspozycyjny doch.luności-DDL

PKB-miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju,niezależnie od tego,kto jest właścicielem;

PNB-miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju powiększonych o dochody neto z tytułu własności za granicą;jeśli odpływ doch.wypłacanych z tytułu własności cudzodziemcom > niż przypływ doch.z tytułu posiadanych czynników produkcji za granicą,to PKB>PNB,itd.

PNN-mniejszy od PNB o wielkość amortyzacji(miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego w kraju zasobu kapitału trwałego w danym okresie,bedącego wynikiem jego fizycznego/ekonom.zużycia.PNB i PNN-wyrażone w cenach rynkowych(czyli z podatkiem pośrednim-wpłacany przez producentów do budżetu państwa).

DNCW-mniejszy od PNN o podatki pośrednie(ich suma stanowi korektę w stos.do PNN wyrażonego w cenach rynkowych)

Do dochodów czynników wytwórczych zaliczamy: wynagrodzenie pracowników, renty z tyt.dzierżawy,czynsze z tyt.najmu,zyski z kapitału i dochody z pracy na własny rachunek;

ODL-część DNCW pozostała po potrąceniu zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i po spłaceniu podatku od dochodów przeds.do budżetu państwa; powiększony o transfery(przkazanie określonej sumy doch.na rzecz ludności bez bieżącego świadczenia usług)z budżetu państwa;podlegaja bezpośredniemu opodatkowaniu;

DDL-dochody godp.domowych po strąceniu podatków bezpośr;suma tych dochodów po potrąceniu podatków reprezentuje potencjalną siłę nabywczą społ.Nagromadzone dochody przeds, budżetu państwa i gosp.domowych przekształcają się w ciągu roku w wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne i rządowe-ich suma tworzy globalny popyt,który decyduje o wielkości wytwarzanego PNB.Różnica między wartością eksportu i importu stanowi saldo bilansu handlu zagranicznego:

E>I,zwiększenienie popytu globalnego-korzystny wpływ na wzrost PNB itd.

Inf.o wielkości,dynamice i strukturze doch.nar są niezbędne do prowadzenia w kraju polit. pieniężnej,fiskalnej i dochodowej.Na tej podst.bank centralny i państwo mogą uruchamiać różne instrumenty ekonomiczne i za ich pośrednictwem oddziaływać na wszystkie sfery działalności gospodarczej.Inf.muszą być wiarygodne;wielkie znaczenie praktyczne ma ewidencja wszelkiego rodzaju dochodów i wydatków ludnośco,przeds.i instytucji.


Przykładowe prace

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czyli poetka, która szeroką wiedzę zyskała dzięki domowej edukacji. Była córką Wojciecha Kossaka. Głęboki wpływ na jej twórczość miały związk...

Heinrich Böll und die Nachkriegsliteratur

Heinrich Böll und die Nachkriegsliteratur Heinrich Böll und die Nachkriegsliteratur Der Zusammenbruch des Dritten Reiches stellte Deutschland nicht nur vor der Folgen der militärischen Niederlage sondern auch vor der Notwendigkeit einer moralischen Neuorientierung. Die vier Besatzungsmächte: USA, Großbritannien, Frankr...

Czy zgadzasz się z twierdzeniem Małego Księcia, że dorośli są bardzo dziwni?

Czy zgadzasz się z twierdzeniem Małego Księcia, że dorośli są bardzo dziwni? ‘Czy zgadzasz się z twierdzeniem Małego Księcia, że dorośli są bardzo dziwni?’ Osoby mające ukończone osiemnaście lat są osobami pełnole...

Makroekonomia - wykłady 2005

Makroekonomia - wykłady 2005 MAKROEKONOMIA 26.09.05 1. Wprowadzenie do makroekonomii 2. Rola państwa w gospodarce 3. Kategorie PKB 4. Determinanty dochodu narodowego 5. Pieniądz i jego funkcje 6. System pieniężno – kredytowy 7. Budżet państwa 8. Bezrobocie 9. Inflacja 10. Czyn...

Ryski traktat pokojowy

Ryski traktat pokojowy Polsko – radzieckie rozmowy rozejmowe zapoczątkowane zostały 14 sierpnia 1920 roku w zajętym przez wojska bolszewickie Mińsku, w okresie największych sukcesów armii Tuchaczewskiego w Polsce, gdy czołówki ich przekraczały Wisłę, w przededniu operacji warsza...

Charakterystyka bohaterów "Syzyfowych prac" - Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

Charakterystyka bohaterów "Syzyfowych prac" - Marcina Borowicza i Andrzeja Radka Bohaterowie Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Pierwszy z nich – to syn zubożałego szlachcica z Gawronek, jedynak rozpieszczany przez ojca i matkę, wychowywany w dostatku. Drugi – syn fornala ...

Chrzest polski i jego znaczenie

Chrzest polski i jego znaczenie W pracy chciałbym ukazać kolejne etapy na drodze do przyjęcia przez Polskę chrztu, omówić przyczyny, skutki oraz znaczenie jakie miało dla Polski przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Chronologiczne zestawienie po sobie faktów historycznych będzie pomocne przy u...

Renesansowa koncepcja człowieka i świata (renesansowy optymizm )a pesymistyczna wymowa wiersza pt. Przedpowitanie .Zbuduj rozprawkę porównując współczesną i renesansow

Renesansowa koncepcja człowieka i świata (renesansowy optymizm )a pesymistyczna wymowa wiersza pt. Przedpowitanie .Zbuduj rozprawkę porównując współczesną i renesansową wizję człowieka i świata . Renesansowa koncepcja człowieka i świata a pesymistyczna wymowa wiersza au...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry