• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Typy i fo...

Nawigacja

Typy i formy państwaTypy i formy państwa
Typy państwaTyp danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek politycznej decyzji. Do klasy władającej środkami produkcji należy, bowiem kierownictwo społeczeństwem.

Przez typ państwa rozumiano całokształt cech, państwa, wyrażający jego klasowy charakter. 4 Podstawowe typy państwa:

1) Państwo niewolnicze – wykorzystanie człowieka jako narzędzie pracy, posiadacze niewolników i niewolnicy

2) Państwo feudalne – poddaństwo chłopów, feudałowie i chłopi

3) Państwo kapitalistyczne – traktowanie pracy ludzkiej jako towaru, kapitaliści i proletariat

4) Państwo socjalistyczne – eliminuje prywatną własność środków produkcji, robotnicy i chłopi.

Uważano, że każdy następny typ jest wyższym typem organizacji państwowej, przy czym przejściu państwa z jednego typu do następnego towarzyszyła walka klasowa, a forma tego przejścia nazywana była rewolucją społeczną. Poczynając od statusu narzędzia poprzez status człowieka półwolnego a następnie równego wobec prawa robotnika kapitalistycznego, którego praca traktowana jest jako towar – aż do pracownika socjalistycznego, będącego członkiem kształtujących się samorządnych organizacji społecznych.

Krytykując taką periodyzację należy wskazać, iż:

- błędem jest założenie, że układ klasowy jest zawsze i wszędzie fundamentem relacji rządzący – rządzeni

- nie jest w pełni usprawiedliwione przyjęcie tezy, iż doświadczenie tylko jednego kontynentu stanowi klasyczny wzorzec tego typu układu w ogóle

Typologia taka nie jest uniwersalna, gdyż często aparat państwa funkcjonuje w interesie sprawujących władzę nie dbając o interes jakiejkolwiek klasy poza klasą rządzącą. Klasyfikacje państwa ze względu na jego typ jest niewłaściwe właściwsza jest klasyfikacja ze względu na jego formę.Formy państwaPojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa.

Arystoteles wskazał, iż można podzielić formy państwa na dwie podstawowe grupy A i B.

A – monarchia, arystokracja, politea. B – tyrania, oligarchia, demokracja.

Forma państwa to struktura organizacyjna oraz całokształt sposobów i metod sprawowani władzy państwowej.

Podział formy państwa ze względu na:

1) Reprezentanta najwyższej władzy w państwie

- monarchia

- republika

2) charakter ustroju państwowego

- forma unitarna

- forma federalna

3) reżim polityczny

- forma demokratyczna

- forma autokratyczna


Przykładowe prace

Kwas DNA- budowa i struktura

Kwas DNA- budowa i struktura Temat: Kwas DNA- jego struktura i budowa. GENETYKA to nauka badająca dziedziczność i wynikające z tego zmienianie się organizmów.Nośnikiem informacji genetycznej jest dwu niciowe DNA, a model struktury przestrzennej odkryli w 1953r. Watson i Crick. DNA zbudowa...

Streszczenie - Hrabia Roland

Streszczenie - Hrabia Roland Hrabia Roland jest uznawany za wzór rycerza chrześcijańskiego. Świadczą o tym jego cechy – jak rycerz walczył i umierał, kochał, służył swej ojczyźnie, wreszcie oddał za nią życie, wiernie służył cesarzowi, a...

Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Porównaj różne realizacje tego motywu w wybranych utworach.

Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Porównaj różne realizacje tego motywu w wybranych utworach. Mit grecki towarzyszy literaturze i sztuce europejskiej od czasów narodzin do czasów współczesnych. (najnowszych). Zagadnienie relacji miedzy mitem a literaturą i sztuką jest kwestią rozleg ...

High culture and pop culture

High culture and pop culture CULTURE generally refers to patterns of human activity and the symbolic structures that give such activities significance and importance. It includes codes of manners, dress, language and religion. Culture is manifested in music, literature, lifestyle, food, painting and sculpture, theater and fil...

Biografia - Stefan Żeromski

Biografia - Stefan Żeromski Życie Urodził się w 1864 roku w Strawczynie na Kielecczyźnie, w niezbyt bogatej rodzinie szlacheckiej. Od wczesnej młodości musiał sam sobie radzić i zdobywać środki na utrzymanie. Już w gimnazjum i potem na studiach utrzymywał...

My home is my castle

My home is my castle My home is my castle. I fully agree with that. Our home is the place where we feel free and save. It has also benefical or sometimes harmful influence on our life. All memories from childhood are connected with our home ad people in it. My home isn't just a place to live. It's not only a block where I am a...

Kwasy tlenowe oraz sole - ściąga

Kwasy tlenowe oraz sole - ściąga 1. Kwasy Tlenowe • Ogólny wzór: HnR => R toK reszta kwasowa, składająca się zazwyczaj z NIEMETALU i TLENU • Otrzymywane zazwyczaj w reakcji: Tlenek Niemetalu + Woda => Kwas Tlenowy Np. SO3 + H2O => H2SO4 N2O + H2O => 2 HNO3 3 NO2 + H2O =>...

Bezrobocie – rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki - esej

Bezrobocie – rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki - esej Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjolog...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry