• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Typy reak...

Nawigacja

Typy reakcji chemicznychTypy reakcji chemicznych
Typy reakcji chemicznych1. Reakcje syntezySynteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych.A + B ---> AB

2. Reakcje analizyAnaliza (rozkład) jest reakcją, w której z jednej substancji złożonej powstają dwie lub kilka substancji prostszych , różniących się od substratu właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

AB ---> A + B

3. Reakcje wymiany- wymiana pojedyncza (reakcja wypierania) jest reakcją, w której z jednego związku chemicznego i jednego pierwiastka powstaje inny związek chemiczny i inny, mniej aktywny pierwiastek

A + BC ---> AC + B

- wymiana podwójna jest reakcją, w której biorą udział dwa związki chemiczne i jako produkty powstają nowe dwa związkiAB + CD ---> AD + BC

Podział reakcji chemicznych1. Reakcje przebiegające bez wymiany elektronów, polegają głównie na wymianie protonów między cząsteczkami:

a) reakcje zobojętnienia,

b) reakcje kwasów i zasad z amfoterami,

c) reakcje kwasów i zasad z solami,

d) reakcje soli z solami,

e) reakcje jonów z wodą.2. Reakcje oksydacyjno-redukcyjne (redoks), związane z przeniesieniem elektronów od jednego reagenta do drugiego, powodujące zmianę stopni utlenienia reagujących atomów lub jonów.Utlenianie (dezelektronacja) jest procesem polegającym na utracie elektronów przez obojętne atomy, cząsteczki lub jony, w którym następuje podwyższenie stopnia utlenienia reduktora.Redukcja (elektronacja) jest procesem polegającym na pobieraniu elektronów przez atomy lub jony, w którym następuje obniżenie stopnia utlenienia utleniacza.Utleniacz (dezelektronator) jest substancją ulegającą redukcji, pobierającą elektrony od substancji utlenionej i obniżającą swój stopień utlenienia.Reduktor (elektronator) jest substancją ulegającą utlenieniu, oddającą elektrony substancji redukowanej i podwyższającą swój stopień utlenienia. W dowolnej reakcji redoks liczba elektronów przyłączonych przez utleniacz równa jest liczbie elektronów oddanych przez reduktor.Stopnie utlenieniaStopnie utlenienia pierwiastka wchodzącego w skład określonego związku to liczba dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, jakie zyskałby atom, gdyby wszystkie wiązania w cząsteczce były jonowe.Zasady oznaczenia stopnia utlenienia:1. Stopień utlenienia pierwiastka w stanie wolnym równy jest zero.2. Stopień utlenienia pierwiastka w postaci jonu prostego równa się jego elektrowartościowości (wartościowości jonu).

3. Suma stopnia utlenienia wszystkich atomów wchodzących w skład jonu złożonego równa jest ładunkowi jonu.4. Suma stopnia utleniania wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki obojetnej wynosi zero.5. Fluor we wszystkich swych połączeniach występuje na -1 stopniu utlenienia.6. Tlen w połączeniach ma stopień utlenienia -2. Wyjątki stanowią: fluorek tlenu OF2, w którym tlen ma stopień utlenienia +2, ponadtlenki np. KO2, w których stopień utlenienia tlenu wynosi -1/2 i nadtlenki np. H2O2, Na2O2, BaO2, w których wynosi -1.

Nadtlenek wodoru (H2O2) w reakcjach chemicznych może pełnić rolę utleniacza lub reduktora.

Jako utleniacz pobiera 2 e i tworzy H2O.

H2O2 - 2e + 2H+ ---> 2 H2O

Jako reduktor traci 2e i powstaje O2.

H2O2 + 2e ---> 2 H+ + O27. Wodór przyjmuje w swych związkach stopień utlenianie równy +1, z wyjątkiem wodorków litowców i berylowców, gdzie stopień utlenienia wynosi -1.8. Stopień utlenienia litowców równy jest +1, a berylowców +2, (metale przyjmują dodatnie stopnie utlenienia).Utleniacze i reduktoryDo substancji ulegających redukcji czyli utleniaczy należą:

1. pierwiastki najbardziej elektroujemne (np. F2, Cl2, Br2, J2, O2).

2. jony metali na wyższym stopniu utlenienia, jony metali szlachetnych i jon wodorowy (np. Fe3+, Cu2+, Ag+, H+)

3. związki chemiczne, w których pewne pierwiastki występują na najwyższych stopniach utlenienia

Nadmanganian potasu (KMnO4) w zależności od środowiska może ulegać redukcji do różnych stopni utlenienia. Wiąże się to także ze zmianą zabarwienia roztworu.Do substancji ulegających utlenieniu, czyli reduktorów należą:

1. pierwiastki najbardziej elektrododatnie (np. Na, K, Mg, Ca, Al);

2. niemetale (np. C, N, S, H);

3. jony metali i niemetali na niższym stopniu utlenienia (np. Fe2+, Sn2+, S2-);

4. związki chemiczne, które posiadają atomy metali i niemetali na niższym stopniu utlenienia (np. SbCl2, FeCl2, CO, NaNO2, aldehydy);

5. jony ujemne fluorowców, dla których rosną zdolności redukcyjne wraz ze wzrostem mas atomowych (np. Cl-, Br-, J-).


Przykładowe prace

"Przypowieść o talentach"

"Przypowieść o talentach" Najbardziej zainteresowała mnie znana wszystkim przypowieść o talentach, która dotyczy nie tylko jej bohaterów, ale i nas, ludzi współczesnych. Jesteśmy z nią bardzo związani. Utwór ten jest fragmentem Biblii. Opowiada on o pewnym, wyżej postawionym rang...

Charakterystyka Doryny i jej roli w domu Orgona - "Świętoszek" Moliera.

Charakterystyka Doryny i jej roli w domu Orgona - "Świętoszek" Moliera. Doryna jest jedna z drugoplanowych bohaterek komedii "Świętoszek" Moliera. Mieszka w domu Orgona i pełni role doradcy oraz służącej. Jest szanowana osoba i uważana jako część rod...

Budowa czasteczek polimerów.

Budowa czasteczek polimerów. Polimery,zwizki,których czasteczki skladaja sie z bardzo wieleu mniejszych,powtarzajacych sie ugrupowan atomowych,merów.Istnieja polimery naturalne(np.bialka,celuloza,kauczuk)i sentytyczne, Ze wzgledu na ogólna strukture i warunki przetwórstwa rozroznia sie polimery lancuchowe,które topi sie ...

Czynniki okreslajace funkcje podazy

Czynniki okreslajace funkcje podazy Czynniki określające funkcje podaży.Podaż produktów żywnościowych jest współzależna z ich produkcją, choć nie jest z nią tożsama. Podaż w czasie (t1) może być większa lub mniejsza od produkcji w tym samym casie (...

Bezrobocie w rodzinie

Bezrobocie w rodzinie I. OPIS SYTUACJI PROBLEMOWEJ KLIENTA Małgorzata lat 40, zarejestrowana w PUP bez prawa do zasiłku. Wykształcenie zawodowe-krawcowa. Mąż Bogdan lat 45, bezrobotny, bez prawa do zasiłku, wykształcenie zawodowe-murarz. Córka Marlena lat 18, uczy się w Zasadni...

Streszczenie - W pustyni i w puszczy - opis burzy piaskowej

Streszczenie - W pustyni i w puszczy - opis burzy piaskowej Karawana podążała przez pustynię. Panował upał, w powietrzu czuć było nieprzyjemną woń, a w górze krążyły sępy. Wszystko wskazywało na to, że dzieje się coś złego. Niebo prz...

Na podstawie "Konrada Wallenroda" i innych poznanych utworów oceń, czy rola poezji i poety jest rzeczywiście tak ważna i znacząca, jak to pokazał Adam Mickiewicz.

Na podstawie "Konrada Wallenroda" i innych poznanych utworów oceń, czy rola poezji i poety jest rzeczywiście tak ważna i znacząca, jak to pokazał Adam Mickiewicz. W romantyzmie wartość poezji i poety zaczęła być bardziej doceniana, głównie przez filozofów tego okre...

Energia jądrowa

Energia jądrowa WSTĘP Energia jest obecnie bardzo potrzebna ludzkości. Przez wieki zastanawiano się jakie sposoby i środki byłyby najlepsze do jej uzyskiwania. Pierwszym podstawowym źródłem energii był ogień. Niestety w dobie rozwoju i postępu nie był on już...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry