• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Typy reak...

Nawigacja

Typy reakcji chemicznychTypy reakcji chemicznych
Typy reakcji chemicznych1. Reakcje syntezySynteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych.A + B ---> AB

2. Reakcje analizyAnaliza (rozkład) jest reakcją, w której z jednej substancji złożonej powstają dwie lub kilka substancji prostszych , różniących się od substratu właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

AB ---> A + B

3. Reakcje wymiany- wymiana pojedyncza (reakcja wypierania) jest reakcją, w której z jednego związku chemicznego i jednego pierwiastka powstaje inny związek chemiczny i inny, mniej aktywny pierwiastek

A + BC ---> AC + B

- wymiana podwójna jest reakcją, w której biorą udział dwa związki chemiczne i jako produkty powstają nowe dwa związkiAB + CD ---> AD + BC

Podział reakcji chemicznych1. Reakcje przebiegające bez wymiany elektronów, polegają głównie na wymianie protonów między cząsteczkami:

a) reakcje zobojętnienia,

b) reakcje kwasów i zasad z amfoterami,

c) reakcje kwasów i zasad z solami,

d) reakcje soli z solami,

e) reakcje jonów z wodą.2. Reakcje oksydacyjno-redukcyjne (redoks), związane z przeniesieniem elektronów od jednego reagenta do drugiego, powodujące zmianę stopni utlenienia reagujących atomów lub jonów.Utlenianie (dezelektronacja) jest procesem polegającym na utracie elektronów przez obojętne atomy, cząsteczki lub jony, w którym następuje podwyższenie stopnia utlenienia reduktora.Redukcja (elektronacja) jest procesem polegającym na pobieraniu elektronów przez atomy lub jony, w którym następuje obniżenie stopnia utlenienia utleniacza.Utleniacz (dezelektronator) jest substancją ulegającą redukcji, pobierającą elektrony od substancji utlenionej i obniżającą swój stopień utlenienia.Reduktor (elektronator) jest substancją ulegającą utlenieniu, oddającą elektrony substancji redukowanej i podwyższającą swój stopień utlenienia. W dowolnej reakcji redoks liczba elektronów przyłączonych przez utleniacz równa jest liczbie elektronów oddanych przez reduktor.Stopnie utlenieniaStopnie utlenienia pierwiastka wchodzącego w skład określonego związku to liczba dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, jakie zyskałby atom, gdyby wszystkie wiązania w cząsteczce były jonowe.Zasady oznaczenia stopnia utlenienia:1. Stopień utlenienia pierwiastka w stanie wolnym równy jest zero.2. Stopień utlenienia pierwiastka w postaci jonu prostego równa się jego elektrowartościowości (wartościowości jonu).

3. Suma stopnia utlenienia wszystkich atomów wchodzących w skład jonu złożonego równa jest ładunkowi jonu.4. Suma stopnia utleniania wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki obojetnej wynosi zero.5. Fluor we wszystkich swych połączeniach występuje na -1 stopniu utlenienia.6. Tlen w połączeniach ma stopień utlenienia -2. Wyjątki stanowią: fluorek tlenu OF2, w którym tlen ma stopień utlenienia +2, ponadtlenki np. KO2, w których stopień utlenienia tlenu wynosi -1/2 i nadtlenki np. H2O2, Na2O2, BaO2, w których wynosi -1.

Nadtlenek wodoru (H2O2) w reakcjach chemicznych może pełnić rolę utleniacza lub reduktora.

Jako utleniacz pobiera 2 e i tworzy H2O.

H2O2 - 2e + 2H+ ---> 2 H2O

Jako reduktor traci 2e i powstaje O2.

H2O2 + 2e ---> 2 H+ + O27. Wodór przyjmuje w swych związkach stopień utlenianie równy +1, z wyjątkiem wodorków litowców i berylowców, gdzie stopień utlenienia wynosi -1.8. Stopień utlenienia litowców równy jest +1, a berylowców +2, (metale przyjmują dodatnie stopnie utlenienia).Utleniacze i reduktoryDo substancji ulegających redukcji czyli utleniaczy należą:

1. pierwiastki najbardziej elektroujemne (np. F2, Cl2, Br2, J2, O2).

2. jony metali na wyższym stopniu utlenienia, jony metali szlachetnych i jon wodorowy (np. Fe3+, Cu2+, Ag+, H+)

3. związki chemiczne, w których pewne pierwiastki występują na najwyższych stopniach utlenienia

Nadmanganian potasu (KMnO4) w zależności od środowiska może ulegać redukcji do różnych stopni utlenienia. Wiąże się to także ze zmianą zabarwienia roztworu.Do substancji ulegających utlenieniu, czyli reduktorów należą:

1. pierwiastki najbardziej elektrododatnie (np. Na, K, Mg, Ca, Al);

2. niemetale (np. C, N, S, H);

3. jony metali i niemetali na niższym stopniu utlenienia (np. Fe2+, Sn2+, S2-);

4. związki chemiczne, które posiadają atomy metali i niemetali na niższym stopniu utlenienia (np. SbCl2, FeCl2, CO, NaNO2, aldehydy);

5. jony ujemne fluorowców, dla których rosną zdolności redukcyjne wraz ze wzrostem mas atomowych (np. Cl-, Br-, J-).


Przykładowe prace

Treny Jana Kochanowskiego

Treny Jana Kochanowskiego Tren to gatunek poezji zalobnej , wyraza zal z powodu czyjejs smierci . Tren wprowadzil Jan Kochanowski pierwszy wielki poeta polski . Skomponowal cykl dziewietnastu piesni , poswiecil je swojej coreczce Urszuli . Treny Kochanowskiego ukazaly sie w 1580 r. Rozpisanie przezycia smierci corki , pozwolilo...

Recenzja z przedstawienia Balladyna

Recenzja z przedstawienia Balladyna W dniu 23 listopada poszedłem do teatru Polskiego na przedstawienie pod tytułem,,Balladyna’’. Jest to inscenizacja dramatu Juliusza Słowackiego pod tym samym tytułem. Opowiada on o wydarzeniach, do których doszło w pewnej wsi nad jeziorem Gopło...

Skutki odkryć geograficznych.

Skutki odkryć geograficznych. Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Był to punkt zwrotny w dziejach cywilizacji europejskiej, dający człowiekowi wiedzę, o jakiej dawniej nawet się nie śniło. Ludzie...

Analiza trenu IX J.Kochanowskiego

Analiza trenu IX J.Kochanowskiego -występujący w trenie motyw snu i zaświatów -podmiot liryczny wyrażony w 1 os. l.poj o czym świadczą zaimki osobowe -typ liryki bezpośredni -apostrofa matki do podmiotu lirycznego ukazuje ,iż podmiot liryczny to Kochanowski.Świadczy o tym cy...

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne Na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23.08.1939 Polskę wykreślono z mapy Europy i znalazła się ona pod okupacją niemiecką i sowiecką. Lecz nie poddała się i jako jedyna kontynuowała swój byt państwowy w postaci państwa pod...

Oksymoron - literacki znak światopoglądu barokowego.

Oksymoron - literacki znak światopoglądu barokowego. Oksymoron (z greckiego "dowcipna - niedorzeczność") to figura stylistyczna, po którą bardzo chętnie sięgali twórcy barokowi. Polega ona na żartobliwym zestawieniu dwóch widocznie sprzecznych pojęć. Przyczyną niez...

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)...

Rozumienie siebie

Rozumienie siebie Psychologia społeczna. Temat: Rozumienie siebie. Literatura: 1. E.Aronson Psychologia społeczna. Serce i umysł. . 1. Natura Ja Podstawowy dualizm w rdzeniu postrzegania Ja. I. Ja to aktywny odbiorca informacji, który ją przetwarza ( poznające Ja) –...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry