• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Udowodnij...

Nawigacja

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi.
Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. W “Odprawie posłów greckich łatwo znaleźć fragmenty, w których poeta krytykuje władców oraz całe społeczeństwo. Słowa krytyki są wyrazem troski o losy ojczyzny, mają wymowę uniwersalną, ponieważ nie odnoszą się do konkretnego władcy, czyli do Priama, lecz do każdego. “Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie- to wezwanie do wszystkich, którzy sprawują władzę. Powinni oni zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Mają oni bowiem sprawować opiekę nad całym narodem, mają stać na straży prawa i sprawiedliwości. Nie wolno im myśleć o własnych interesach, powinni mieć na uwadze dobro ogółu. Poeta ostrzega, że władcy są bezkarni.Fraszki Kochanowskiego bardzo wyraźnie odzwierciedlają stosunek autora do świata, są potwierdzeniem renesansowego światopoglądu. Ich tematyka dotyczy głównie człowieka i jego spraw (miłosne “Do Hanny, “Do Magdaleny , czy wytykające wady “Na Konrada , “O szlachcicu), zwraca uwagę na przyrodę (“Na dom , “Na lipę), odzwierciedla życie dworskie (“O doktorze Hiszpanie), stosunki społeczne, aktualne wydarzenia (“Na most).Fraszki mają świadczyć o radości i optymizmie autora, afirmacji życia, o jego zachwycie nad pięknem świata, a przede wszystkim mają ukazywać ludzkie uczucia i sposoby ich okazywania.Jan Kochanowski sięga także do tematu wsi. Utworem który mówi o wiejskim życiu, jest “Pieśń świętojańska o Sobótce. Jest on wielką pochwałą wsi i ziemiańskiej szczęśliwości.W “Hymnie do Boga opisuje naturę jako wieki dar. Kochanowski uważa, że należy cieszyć się życiem na ziemi, na łonie natury, ponieważ wszystko co nas otacza zostało nam ofiarowane przez Boga.Cnota i dobra sława są szczególnie bliskie Kochanowskiemu. O cnocie pisze w “Pieśni o cnocie i chociaż Kochanowski nie podaje konkretnej definicji cnoty, to bez trudu można zauważyć, że cnota to godność, prawość, uczciwość, czyste sumienie. Najdoskonalszą postacią cnoty jest służba ojczyźnie. W “Pieśni o dobrej sławie Poeta dobitnie podkreśla, że nie można żyć dla samego siebie. Na przykładzie poety i żołnierza, pokazuje jak człowiek powinien twórczo wykorzystywać swe zdolności, aby przedłużyć za pomocą “poczciwej sławy swoje doczesne istnienie.W “Trenach Kochanowski staje oko w oko z problemem śmierci. Śmierć Urszulki nosi imię pogańskiej bogini Persefony. W każdym z “Trenów śmierć jest intruzem w “ogrodzie świata. Poeta poddaje w wątpliwość wszystkie istotne składniki swego światopoglądu: stoicką mądrość życiową, wiarę w Boga i cnotę, która nie chroni człowieka przed nieszczęściem. “Treny uzmysławiają nie tylko to, że rzeczą ludzką jest też cierpienie, ale że wielkość człowieka ujawnia się także wtedy, gdy heroicznie z nim się zmaga, gdy pod jego brzemieniem upada i powoli się podnosi.


Przykładowe prace

Czy energia jądrowa jest dobra dla ludzkości?

Czy energia jądrowa jest dobra dla ludzkości? Moje zdanie na temat energii jądrowej jest podzielone, bo uważam, że energia ta jest z jednej strony dobra, a z drugiej zła. W wielu źródłach pisze się, że energia jądrowa jeśli jest bezpiecznie otrzymywana i stosowana ...

Welt der Gefhle

Welt der Gefhle a) Glck Was ist Glck? Glck bedeutet Geborgenheit, Euphorie, Aufregung und Extase. Glck bedeutet auch Optimismus, Freude und Zufriedenheit. Ein glcklicher Mensch ist mit Freude erfllt und hat innere Befriedigung. Er ist auch sehr lustig und will zum Himmel springen. Erklren Sie den Begriff Glcklich sein...

Właściwości metali

Właściwości metali 1. właściwości chemiczne Podstawową własnością przesądzającą o zaliczeniu jakiegoś ciała do metali lub niemetali jest zachowanie się jego atomów podczas reakcji chemicznych. Reakcje te polegają na ogół na takiej w...

Starożytna Persja

Starożytna Persja Latem 337 r.p.n.e. Król Macedoński Filip II wezwał do Koryntu przedstawicieli miast greckich z wyjątkiem Sparty. Miała to być narada, celem której było uregulowanie sytuacji politycznej w Grecji, po stoczonych w poprzednim roku bitwach. Powołano Związek Miast Greckic...

Średniowiecze - opracowanie epoki.

Średniowiecze - opracowanie epoki. ŚREDNIOWIECZE: (wczesne, właściwe, późne) - 476 r. (Upadek c. zachodniorzymskiego) - 1453, 92, 1517, 1450 ROMAŃSKI: - masywna, ciężka, okna małe i wąskie, wysoko umieszczone, wieże, sklepienia kolebkowe, na planie krzyż...

Ekonomia cz 3

Ekonomia cz 3 2. Podaj różnicę między zarządzaniem a kierowaniem? Proces zarządzania jest pojęciem szerokim obejmującym całość działań w przedsiębiorstwie w odniesieniu do kierowania, które jest zarządzaniem kadrami. Proces zarządzania obejmuje: planowanie,...

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności i dokonania oceny stanu zdrowia. Świadczenia te na terem RP są powszechne i obowiązkowe o...

Czy Sokrates został słusznie oskarżony i skazany?

Czy Sokrates został słusznie oskarżony i skazany? Sokrates - (469-399 r. p.n.e.) syn kamieniarza na trwałe wpisał się do historii jako wielki filozof grecki. To jemu przypisuje się sławną maksymę : "Wiem, że nic nie wiem". Jest też sławny z innego powodu - o jego p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry