• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Umowa ra...

Nawigacja

Umowa rachunku bankowego.Umowa rachunku bankowego.
Osoby prawne i fizyczne mogą otwierać rachunki bankowe w wybranym banku. Umowa o otwarcie rachunku bankowego ma charakter cywilno prawny, a umawiające się strony są rwnymi partnerami. Cywilno prawny charakter umowy podkreśla swoboda wyboru banku, w ktrym klient może otworzyć rachunek.W umowie rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środkw pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jednostki gospodarcze dokonują za pośrednictwem bankw rozmaitych operacji rozliczeniowych, korzystają z kredytw, deponują lokaty terminowe, gromadzą fundusze o rżnym przeznaczeniu i w związku z tym mają z reguły więcej niż jeden rachunek bankowy. Rachunki bankowe mają rżny charakter ze względu na ich przeznaczenie i treść ekonomiczną ewidencjonowanych na nich operacji.Instytucję rachunku bankowego regulują przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego. Na ich podstawie opracowano w poszczeglnych bankach wewnętrzne regulaminy, określające szczegłowo stosunki między klientami a bankiem, dotyczące prowadzenia rachunkw bankowych. Regulaminy mogą rżnić się w szczegłach pomiędzy rżnymi bankami, ale uregulowane ustawowo zasady oglne są identyczne we wszystkich bankach. Bank ma obowiązek zapoznać klienta z regulaminem przed zawarciem umowy rachunku bankowego. Stosownie do nowego prawa bankowego od 1998 r. Umowa rachunku bankowego powinna określać przede wszystkim:- strony umowy

- rodzaj otwartego rachunku

- waluty, w jakiej rachunek został otwarty

- czas, na jaki rachunek został otwarty

- wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany

- sposb dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku

- terminy wpłaty lub kapitalizacji odsetek

- terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku

- zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku

- tryb i warunki dokonywania zmian umowy

- sposb i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy

- zasady rozwiązania umowy w razie nie dokonania na rachunku żadnych obrotw

- wysokość prowizji i opłat za prowadzenie rachunkuZgodnie z polskim prawem bankowym, w celu przechowywania środkw pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą banki prowadzą rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych oraz oszczędnościowe. Ponadto klient może mieć wydzielone rachunki ( np.: dla rozliczeń zagranicznych czy kredytw ). Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osb fizycznych jako tzw. rachunek wsplny. Oddział banku może zastrzec obowiązek zawiadomienia go o otwarciu przez klienta rachunku pomocniczego w innym banku.Prawa i obowiazki stron umowy rachunku bankowegoUmowa rachunku bankowego została ściśle uregulowana w kodeksie cywilnym. Na podstawie Art. 725-733 k.c. możemy określić podstawowe prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego dla każdej ze stron. Umową rachunku bankowego należy rozumieć zobowiązanie się banku względem posiadacza rachunku do przechowywania środkw pieniężnych na oznaczony lub nieoznaczony czas oraz do przeprowadzania na zlecenie posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych. Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na potrzeby gospodarki narodowej z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba, że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia.

Bank może odmwić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczegłowych. Bank jest zobowiązany przy każdej zmianie stron rachunku bankowego przesłać jego posiadaczowi wyciąg z rachunku z ustaleniem salda.

Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia bankowi niezgodności salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku.

Posiadacz imiennego rachunku bankowego obowiązany jest zawiadomić bank o każdej zmianie swojego zamieszkania lub siedziby.

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie w skutek wypowiedzenia przez ktrąkolwiek ze stron. Jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodw.

Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem dwch lat. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładw oszczędnościowych.Obowiazki wynikajace z przepisw prawa bankowegoPosiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie swoimi środkami pieniężnymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku mogą być oprocentowane w wysokości i według zasad określonych w umowie z bankiem.

Banki są zobowiązane realizować zlecenia płatnicze w terminach przewidzianych w umowie rachunku bankowego.


Przykadowe prace

Zanalizuj i zinterpretuj wiersz W. H. Audena Muse des Beaux Arts.

Zanalizuj i zinterpretuj wiersz W. H. Audena Muse des Beaux Arts. W mojej pracy sprbuje zinterpretować oraz zanalizować wiersz W.H.Audena Musee des Beaus Arts . W pierwszym zdaniu tego wiersza podmiot liryczny stwierdza,że Starzy Mistrzowie nigdy się nie mylili ,jeśli chodzi o cierpienie...

Streszczenie - Wreonika pozstanawia umrzeć

Streszczenie - Wreonika pozstanawia umrzeć. Książka Paula Colho „Weronika postanawia umrzeć” jest historią pewnej młodej dziewczyny o imieniu Weronika dla ktrej życie straciło sens. Głwna bohaterka decyduje się na samobjstwo, zażywając tabletki nasenne....

Dzialanie GPW

Dzialanie GPW Organizacja i działanie GPW Giełda papierw wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skarb Państwa jako spłka akcyjna, ktrej udziałowcami mogą być ( oprcz ...

Degradujący wpływ wojny i obozw, pojęcie człowieka zlagrowanego w świetle utworw Borowskigo i Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Degradujący wpływ wojny i obozw, pojęcie człowieka zlagrowanego w świetle utworw Borowskigo i Gustawa Herlinga Grudzińskiego Obaj pisarze, zarwno Gustaw Herling-Grudziński, ktry przeżył łagier sowiecki w Jercewie, jak i Tadeusz Borowski, ktry przeżył szereg lag...

Wiosna Ludw

Wiosna Ludw Wiosna Ludw-1848-1849 ogarnęła Wiele krajw Europy. FRANCJA-luty-Obalono monarchie, proklamowano Republikę, prawo wyborcze wprowadzono Powszechne- czerwiec- zbuntowanie Robotnikw- powstanie upadło.BERLIN- marzec- zwołanie zgr.Narodowego i nadanie konstytucji.W innych obszarach niemi...

Szlezwig - Holsztyn

Szlezwig - Holsztyn Po śmierci duńskiego krla Fryderyka VII (15 listopada 1863r.), tron objął Krystian IX. Kwestia panowania nad dwoma księstwami bałtyckimi (inaczej zwanymi nadłabskimi lub płnocnymi) była ustalona i oglnie przez wszystkie mocarstwa (rwnież Prusy) przy...

Układ narządw ruchu

Układ narządw ruchu Układ narządw ruchu stanowi układ kostny (szkielet) i stawowy oraz układ mięśniowy. Szkielet otacza i chroni narządy wewnętrzne, jest podporą dla ciała, a poruszany przez mięśnie umożliwia nam wykonywanie ruchw oraz utrzymanie pion...

Podatek od towarw i usług - VAT

Podatek od towarw i usług - VAT Wprowadzenie podatku od towarw i usług do polskiego systemu podatkowego stanowiło istotny etap reformy podatkw pośrednich. Do dnia 05.07.1993 r. obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, ktre odzwierciedlały zasadę nierwności podatko...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry