• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Umowy

Nawigacja

UmowyUmowy


Umowa Sprzedaży – sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą gospodarczą sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy (a także energii lub praw) na pieniądz. Toteż nie może być sprzedaży nieodpłatnej (byłaby to umowa darowizny), bądź sprzedaży polegającej na wymianie jednej rzeczy na inną (byłaby to umowa zamiany).Przepisy k.c. nie przewidują obowiązku zachowania szczeglnej formy umowy sprzedaży. W zasadzie może być ona zawierana w formie dowolnej (np. ustnej). Jednak, gdy wartość przedmiotu sprzedaży przekracza 2 tyś. Zł, umowa powinna być zawarta na piśmie, jednak nie pod rygorem nieważności, lecz dla celw dowodowych. Specjalna forma sprzedaży jest natomiast wymagana, jeżeli przedmiotem umowy jest przeniesienie własności nieruchomości. Konieczna jest wtedy forma aktu notarialnego.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi – ponosi sprzedawca wtedy, gdy rzecz sprzedana ma wady. Najczęściej mamy do czynienia z wadami fizycznymi rzeczy. Za wady takie uznaje się wady zmniejszające wartość lub użyteczność rzeczy sprzedanej, jeżeli nie ma ona właściwości, o ktrych istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub, jeżeli wydana została w stanie niezupełnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący o wadzie wiedział. Kupującemu, w wypadku, jeżeli rzecz ma wady fizyczne, służą względem sprzedawcy określone roszczenia, a w szczeglności możność:

-odstąpienia od umowy

-żądania obniżenia ceny-żądania dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy wolnych od wad-żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi wtedy, gdy nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.Udzielenie gwarancji – sprzedawca lub producent przyjmuje na siebie zobowiązanie do usunięcia wad fizycznych rzeczy sprzedanej lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancyjnym.Sposoby zawarcia umowy:-oferta-jest to jednostronne oświadczenie woli, ktre zawiera stanowczą propozycję zawarcia umowy i określa jej istotne postanowienia.-rokowania-strony prowadzą rozmowy (negocjacje) dotyczące warunkw, ktrych celem jest zawarcie umowy.-przetarg-jest to zaproszenie do składania ofert z, pośrd ktrych oferent wybiera jedną lub nie wybiera żadnej.-umowa przedwstępna-jej celem jest przygotowanie do zawarcia umowy w przyszłości. W swej treści powinna zawierać elementy istotne.Zabezpieczenie wykonania umw:-zadatek-jest to suma pieniężna lub rzecz, ktrej jedna strona daje drugiej-prawa odstąpienia od umowy-jest to zastrzeżenie na mocy, ktrej jedna strona lub obie strony umowy będzie przysługiwać w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy.-kara umowna-jest to określona kwota pieniędzy, ktrą dłużnik powinien zapłacić wierzycielowi w razie niewykonania zobowiązania tytułem z rekompensowania poniesionej przez wierzyciela szkody.Rodzaje umowy sprzedaży:-sprzedaż na raty-dotyczy rzeczy ruchomych, kupujący płaci cenę w ratach, natomiast rzecz będąca przedmiotem umowy jest mu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny i kupujący staje się właścicielem rzeczy z chwilą wydania mu jej przez sprzedawcę.-sprzedaż z zastrzeżeniem-własności rzeczy sprzedanej ma miejsce wwczas, gdy cena lub jej część będą zapłacone przez kupującego nie w momencie wydania mu rzeczy przez sprzedawcę, lecz w przyszłości.-sprzedaż na prbę- polega na tym, że umowa sprzedaży dochodzi do skutku, jeżeli kupujący w określonym czasie nie zwrci rzeczy sprzedanej.-sprzedaż z prawem odkupu-polega na tym, że w umowie zamieszczamy zastrzeżenie, ktre pozwoli sprzedawcy odkupić rzecz od kupującego-sprzedaż z prawem pierwokupu-polega na tym, że w sytuacji gdyby jedna ze stron umowy sprzedaży-kupujący chciał odsprzedać zakupioną rzecz to sprzedawca ma pierwszeństwo przy jej zakupie.Umowa przewozu-ktra mwi nam, że przez umowę przewozu, przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osb lub rzeczy:Umowa przewozu osb:W umowie tej przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podrżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunkw bezpieczeństwa i higieny, oraz takich wygd, jakie względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. Przewoźnik odpowiada za bagaż podrżny według zasad przewidzianych dla przewozu rzeczy.Umowa przewozu rzeczy:W umowie tej biorą udział trzy osoby: wysyłający, przewoźnik i odbiorca. Dlatego umowę przewozu nazywa się też umową na rzecz osoby trzeciej. W umowie powinno być zawarte: adres wysyłającego i odbiorcy, miejsce przeznaczenia, przeznaczenie przesyłki według rodzaju, ilość oraz sposb opakowania, wartość rzecz. Wysyłający może zażądać wydania mu listu przewozowego, ktrego oryginał posiada przewoźnik.Umowa użyczenia-polega na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez czas określony lub nieoznaczony.Umowa ta może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej, jest to umowa niepłatna. Biorący może rzecz używać jedynie w sposb odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Jeżeli rzecz zużywa się pod wpływem prawidłowego używania biorący nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli używana rzecz jest potrzebna z powodw nieprzewidzianych użyczający może zażądać od biorącego zwrotu rzeczy chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Jeżeli kilka osb wzięło do używania odpowiadają za nią solidarnie.Umowa zlecenia-przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W umowie zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest do starannego i sumiennego wykonania objętych zleceniem czynności, a nie odpowiada za ich końcowy efekt. Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą z każdą chwilą wypowiedzieć umowę dokonując należytych rozliczeń. Zlecenie wygasa z chwila śmierci zleceniobiorcy albo utraty przez niego zdolności do czynności prawnej. Natomiast nie wygasa z tych samych powodw, jeżeli dotyczą one zleceniodawcy, chyba, że umowa stanowi inaczej. Umowa zlecenia może dotyczyć nieodpłatnego wykonania czynności, lecz reguły jest ona odpłatna. Umowa zlecenia jest umową dwustronną, zobowiązująca.Umowa darowizny-przez tą umowę darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to umowa o charakterze jednostronnym i nieodpłatnym.Umowa spedycji-na podstawie tej umowy przedsiębiorstwo spedycyjne zobowiązuje się do wysyłania lub odbioru przesyłki, albo innych usług związanych z jej przewozem za wynagrodzeniem. Spedytor może występować w imieniu własnym albo imieniu osoby zlecającej. Jest odpowiedzialny za przewoźnikw i spedytorw, z ktrych usług korzysta przy wykonywaniu zlecenia, chyba, że nie ponosi winy za dokonany ich wybr. Jeżeli spedytor sam wykonuje przewz przesyłki to ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.Umowa Składu – przez tą umowę przedsiębiorstwo składowe zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem przyjętych na skład towarw. Umowa składu może dotyczyć tylko towaru przeznaczonego do obrotu gospodarczego i może być zawarta tylko z przedsiębiorstwem składowym. Podmiotami są przedsiębiorstwa składowe i składający, ktrym może być każda osoba fizyczna i prawna. Przedmiotem jest przechowanie przyjętych na skład towarw. Umowa składu zawierana jest w formie pisemnej dla celw dowodowych. Przedsiębiorstwo składowe zobowiązane jest do wydania tzw. dowodu składowego. Jest to umowa o charakterze dwustronnym, odpłatnym i realnym.Umowa leasingu – Leasing polega na zawarciu umowy pomiędzy producentem przedmiotu leasingu lub pośrednikiem (firmą leasingowa, bankiem) posiadającym ten przedmiot (leasingodawcą), a przyszłym użytkownikiem tego przedmiotu (leasingobiorcą). Umowa leasingu stanowi, ze leasingodawca przekazuje leasingobiorcy przedmiot umowy do użytkowania za odpłatnością w postaci rat leasingowych. Ponadto strony określają okres trwania umowy, wysokości rat i ich liczbę sposb zabezpieczenia spłaty, prawy leasingobiorcy do wykupienia przedmiotu leasingowego po wygaśnięciu umowy.Leasingodawcą, – czyli właścicielem przedmiotu umowy może być:-producent przedmiotu leasingu-firma specjalizująca się w działalności leasingowej, będąca pośrednikiem, ktra nabywając dane urządzenie od producenta staje się jego właścicielem, a następnie udostępnia go leasingobiorcy na określonych warunkach-bank posiadający zasoby kapitałowe pozwalające na lokowanie ich w przedmiotach leasingu.Leasingobiorcą – może być każdy, kto chce prowadzić działalność inwestycyjną, lecz nie posiada (bądź nie chce uruchomić) kapitału wystarczającego na zakupienie potrzebnych urządzeń i wyposażenia.Przedmiotem umowy leasingu mogą być budynki, budowle, maszyny i urządzenia produkcyjne, linie technologiczne, środki transportu i inne środki trwałe oraz wyposażenie nowe i używane.Umowa dostawy – przez umowę dostawy, dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.Istotą umowy dostawy jest – podobnie jak w umowie sprzedaży wymiana towaru na pieniądz. Jest jednak kilka cech odrżniających umowę dostawy od sprzedaży:-dostawcą może być jedynie producent-przedmiotem umowy dostawy mogą być tylko rzeczy oznaczone, co do gatunku i to takie, ktre mają być dopiero wytworzone-z dostawą mamy do czynienia tylko wtedy, gdy świadczenie rzeczy następuje sukcesywnie.Umowa dostawy powinna być zawarta w formie pisemnej. Zawady w rzeczy odp

8da4

owiada dostawca z tytułu rękojmi albo gwarancji leżeli ją udzielił.Umowa o Dzieło – przez umowę o dzieło przyjmujący zamwienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W umowie przyjmujący zamwienie zobowiązuje się do wykonania dzieła, tj. do uzyskania określonego, pozytywnego rezultatu. Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Wynagrodzenie powinno być określone w umowie. Przyjmujący zamwienie odpowiada za wady wykonanego dzieła. Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jeżeli dzieło ma wady istotne, zamawiający może odstąpić od umowy. W razie wad drobniejszych może on żądać obniżenia wynagrodzenia. Do podstawowych obowiązkw zamawiającego należy zapłacenie wynagrodzenia.Umowa Najmu – przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umwiony czynsz. Do istotnych składnikw umowy najmu należy określenie przedmiotu najmu oraz ustalenie czynszu. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umwionego użytku, musi on też utrzymywać rzecz w takim stanie przez cały czas trwania najmu. Najemca ma obowiązek używania rzeczy w sposb określony w umowie, a jeżeli umowa tego nie precyzuje, w sposb odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Nie może on także bez zgody wynajmującego czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub jej przeznaczenie. Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu. Musi on płacić czynsz w umwionym terminie, a jeżeli termin taki nie został ustalony, w terminach określonych przez k.c. Najemca powinien zwrcić rzecz wynajmującemu w takim stanie, w jakim ją otrzymał, nie odpowiada jedynie za zmiany wynikłe z jego normalnego używania. Najemca odpowiada za wszystkie uszkodzenia wynikłe z jego winy. Umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na ktry została zawarta. Jeżeli zawarta była na czas nie oznaczony, może być wypowiedziana przez każdą ze stron terminw ustawowych.Umowa Dzierżawy – przez umowę dzierżawy wydzierżawiając zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytkw przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umwiony czynsz. Podstawowym obowiązkiem wydzierżawiającego jest wydanie rzeczy dzierżawcy w takim stanie, aby mgł jej używać i pobierać pożytki. Podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest obowiązek płacenia czynszu. Kodeks cywilny podaje reguły dotyczące terminw płacenia czynszu. Zwykle czynsz płacony jest płrocznie z dołu. Dzierżawca sam musi dokonywać wszystkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawa zawarta na czas oznaczony wygasa z upływem tego terminu, zawarta zaś na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana w określonych terminach. Dzierżawę gruntu rolnego w braku odmiennej umowy można wypowiedzieć na jeden rok naprzd pod koniec roku dzierżawnego, inne zaś dzierżawy na sześć miesięcy naprzd.Umowa rachunku bankowego – przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środkw pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia bankowi wniosku o otwarcie rachunku i wyrażenia na to zgody przez bank. Przy każdej zmianie stanu rachunku, bank obowiązany jest przesłać posiadaczowi rachunku wyciąg z ustaleniem salda. Posiadacz rachunku musi zgłosić bankowi ewentualną niezgodność salda w ciągu 14 dni. Umowa rachunku bankowego zawarta na czas nie oznaczony może ulec rozwiązaniu w każdym czasie przez wypowiedzenie.Umowa ubezpieczenia – Ubezpieczenie polega na tworzeniu specjalnych funduszy w drodze pobierania składek od osb zainteresowanych, z ktrych wypłacane są określone świadczenia, jeżeli zajdzie przewidziany ubezpieczeniem wypadek. Wyrżnia się dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń:-ubezpieczenia społeczne związane są ze stosunkiem pracy. Ich przedmiotem jest życie, zdrowie, zdolność do pracy itp. Wśrd ubezpieczeń społecznych wyrżnić można dalsze ich rodzaje, np. ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, od wypadkw przy pracy itp.-ubezpieczenia gospodarcze nie są związane ze stosunkiem pracy. Ich przedmiotem jest majątek albo dobra osobiste, taki jak życie lub zdrowie, ktre narażone są na wypadki losowe. W związku z tym przeprowadza się dalszy podział tych ubezpieczeń na majątkowe, ktrych celem jest pokrycie szkd majątkowych spowodowanych zdarzeniami, takimi jak pożar czy kradzieże, oraz na osobowe, w razie zajścia zdarzeń losowych dotyczących życia, zdrowia lub zdolności do pracy. Ubezpieczenia majątkowe podzielić wreszcie można na obowiązkowe i dobrowolne.Umowa ubezpieczenia uregulowana jest najoglniej w kodeksie cywilnym. Przez umowę zabezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczeglności na zapłacie:-w ubezpieczeniu majątkowym określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku,-w ubezpieczeniu osobowym umwionej sumy pieniężne, ranty lub innego świadczenia, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.Umowa ubezpieczenia powinna być stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową lub zaświadczeniem. Podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego jest zapłacenie składki. Podstawowym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest zaś wykonanie wskazanych wyżej świadczeń, z reguły o charakterze pieniężnym.Umowa ubezpieczenia określać musi sumę ubezpieczenia, ktra stanowi grna granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Odszkodowanie pokrywa zwykle faktyczny uszczerbek majątkowy, jakiego doznał ubezpieczający. Umowa ubezpieczenia najczęściej zawierana jest na czas określony i z upływem tego czasu wygasa. Może zostać zawarta na czas nieokreślony i być wypowiedziana w terminach ustalonych w umowie lub w stanowiących integralną część umowy oglnych warunkach ubezpieczenia.Przykadowe prace

Biblia i mitologia jako źrdła kultury europejskiej.

Biblia i mitologia jako źrdła kultury europejskiej. Biblia jest jednym z ważnych źrdeł kultury europejskiej, zarwno w sferze religijno-moralnej jak rwnież w sferze inspiracji artystycznych. Biblia odegrała szczeglną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. Ś...

Wspwłasność

Wspwłasność WSPŁWŁASNOŚĆ 1. Pojęcie i charakterystyka wspłwłasności Wspłwłasność – jedna rzecz jest przedmiotem własności kilku osb Art. 195. Własność tej samej rzeczy może przysług...

Biografia - Adam Mieckiwicz

Biografia - Adam Mieckiwicz Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata przy sądach niższych w Nowogrdku i komornika mińskiego oraz Barbary z Majewskich. Matka Adama Mickiewicza pochodziła ze starego szlacheckiego rodu - była crką Mateusza Majewskiego herbu Starykoń o...

Drzeworyt na świecie

Drzeworyt na świecie Drzeworyt na świecie. Drzeworyt - to najstarsza technika graficzna, w ktrej na wygładzoną powierzchnię drewnianego klocka nanosi się rysunek, a potem wycina się go w odpowiedni sposb za pomocą rżnego rodzaju noży i dłutek. Jeśli chcemy mie&#...

Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe Upośledzenie umysłowe wg Kostrzewskiego to: istotnie niższy od przeciętnego, co najmniej o dwa odchylenia standardowe, poziom funkcjonowania intelektualnego o charakterze globalnym wraz z zaburzeniami w zakresie dojrzewania, uczenia się i przystosowania społeczneg...

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią"

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią" Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest najdłuższym polskim wierszem średniowiecznym o charakterze moralistyczno-dydaktycznym. Prezentuje on typowo średniowieczny wizerunek śmierci w postaci rozkładającego się cia ...

Administracja III Rzeszy

Administracja III Rzeszy Na wstępie wymaga zdefiniowania używane w nazwie przedmiotu – pojęcia administracji. Termin ten narodził się w starożytnym Rzymie, a w żywych językach europejskich znany był od czasw średniowiecza. Od dawna miał on jednak i wci...

Reportaż o rodzinie

Reportaż o rodzinie Murowany dom na skraju lasu, nieopodal rzeki, z dala od zgiełku miasta. Duży ogrd, w ktrym kwitną kwiaty. Cisza, spokj. Tylko owczarek niemiecki o imieniu Max od czasu do czasu szczeknie leniwie na wiewirkę. To właśnie mj dom, azyl, najlepsze miejsce na świecie. N...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry