• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wła...

Nawigacja

Właściwości niektych pierwiastkw chemicznychWłaściwości niektych pierwiastkw chemicznych
Azot (N, nitrogenium), pierwiastek chemiczny należący do grupy V A w układzie okresowym, liczba atomowa 7, masa atomowa 14,01. Azot jest gazem dwuatomowym (atomy azotu połączone wiązaniem potrjnym), bezbarwnym i bezwonnym, o gęstości 1,2506 g/dm3, temperatura krytyczna -147,0 oC i ciśnienie krytyczne - 33,5 atmosfery.

Azot otrzymuje się przez destylację frakcjonowaną ciekłego powietrza oraz spalanie metanu w powietrzu (dla celw technicznych) albo rozkład azotynu amonowego bądź azydku sodowego (dla celw laboratoryjnych).

Azot jest głwnym składnikiem atmosfery. Pod wpływem promieniowania kosmicznego z izotopu azotu 14N powstaje promieniotwrczy izotop węgla, wykorzystywany w metodzie datowania 14C. Najbardziej rozpowszechnionym minerałem zawierającym azot jest azotan sodowy (tzw. saletra chilijska).

Azot jest składnikiem aminokwasw i białek. Krąży w środowisku w tzw. cyklu azotowym. W związkach chemicznych azot przyjmuje stopnie utlenienia -3, +1, +2, +3, +5. W normalnych warunkach jest bierny chemicznie, w podwyższonej temperaturze wchodzi w reakcje z niektrymi metalami (dając azotki, np. AlN, Mg3N2 Li3N), wodorem (amoniak), węglikiem wapniowym, borem (BN), krzemem (Si3N4).

Podczas wyładowań elektrycznych w azocie powstaje tzw. azot aktywny, łatwo reagujący z siarką, jodem, fosforem, arsenem, wieloma metalami, a także węglowodorami. Znanych jest pięć tlenkw tworzonych przez azot: podtlenek N2O (gaz bezbarwny, nietrujący, podtrzymuje spalanie), tlenek NO (gaz o cząsteczkach paramagnetycznych, bardzo reaktywny (grupa nitrozylowa), trjtlenek dwuazotu N2O3 (niebieska ciecz poniżej temperatury -10 oC, nietrwały powyżej tej temperatury), dwutlenek NO2 (czerwonobrunatny gaz o gryzącym zapachu, silnie trujący), czterotlenek dwuazotu N2O4 (bezbarwny gaz, produkt dimeryzacji dwutlenku), pięciotlenek dwuazotu N2O5 (ciała stałe, krystaliczne, bezwodnik kwasu azotowego). Inne ważne związki azotu: azotyny, azotany, azydki, chlorek amonowy, hydrazyna, hydroksyloamina, karbamid, siarczan amonowy, węglan amonowy.

Azot jest surowcem wyjściowym do produkcji amoniaku, kwasu azotowego, nawozw sztucznych. Stosowany jest rwnież jako gaz ochronny w procesach przemysłowych i laboratoryjnych oraz do napełniania żarwek. Azot ciekły znajduje zastosowanie w kriogenice.Siarka, S, sulphur, pierwiastek chemiczny należący do grupy VI A w układzie okresowym, liczba atomowa 16, masa atomowa 32,07. Znanych jest 16 izotopw siarki, w tym 4 stabilne. Siarka występuje w przyrodzie w postaci rodzimej, w gazach wulkanicznych oraz w minerałach: galenie PbS (galena), blendzie ZnS (blenda cynkowa), pirycie FeS2 (piryt), pirycie miedzionośnym Cu2SFe2S3, gipsie CaSO42H2O (gips), anhydrycie CaSO4 (anhydryt).

Jest składnikiem aminokwasw cysteiny i metioniny, peptydw, białek, niektrych witamin i wielu innych substancji organicznych. Na skalę techniczną siarkę otrzymuje się ze złż rodzimych metodą wytapiania gorącą parą wodną, metodami flotacyjnymi z rud lub przez odzysk z siarkowodoru.

Siarka jest ciałem stałym, niemetalem, tworzy odmiany alotropowe, spośrd ktrych do ważniejszych należą:

1) siarka rombowa (siarka a, Sa), żłta substancja krystaliczna, rozpuszczalna w CS2, składa się z cząsteczek pierścieniowych ośmioatomowych (S8, oktasiarka).

2) siarka jednoskośna (siarka b, Sb), jasnożłta substancja krystaliczna, otrzymywana z Sa w temperaturze 95,5C, rwnież zbudowana z oktasiarki i rozpuszczalna w CS2.

3) siarka żłta, ruchliwa ciecz składająca się z oktasiarki i ośmioatomowych łańcuchw, istnieje w zakresie temperatur 119-160C.

4) katena-polisiarka (siarka m, Sm), gęsta, lepka ciecz barwy czerwonobrunatnej, zbudowana z długich spiralnych łańcuchw, osiągająca najwyższą lepkość przy temperaturze ok. 200C.

5) siarka plastyczna, zbudowana głwnie z Sm, powstaje wskutek jej oziębienia w wodzie, jest ciągliwa.

6) siarka bezpostaciowa (kwiat siarczany), subtelny jasnożłty proszek otrzymywany przez kondensację par siarki, trudno rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, powoli przechodzi w formę krystaliczną.

Gęstość Sa 2,07 g/cm3, temperatura topnienia 112,8C. W związkach chemicznych siarka przyjmuje -1, -2, +2, +4 i +6 stopień utlenienia. Reakcje (w nawiasach podano produkty): siarka łączy się z fluorem już w temperaturze pokojowej (SF6), reaguje na gorąco z tlenem (SO2), chlorem (SCl2, SCl4), kwasem azotowym (H2SO4), alkaliami (Na2Sn). Silniej ogrzana ulega działaniu wodoru (H2S), pary wodnej (SO2, H2SO4), stężonego kwasu siarkowego (SO2).

Siarka wchodzi w reakcje z metalami (Na2S, HgS, FeS, CuS), niemetalami (P4S5, CS2), rozpuszcza się w roztworach zawierających jony S2- tworząc polianiony. Reaguje rwnież z wieloma związkami organicznymi (np. z olefinami). Do ważniejszych związkw siarki należą rwnież: S2O, SO3, liczne kwasy siarkowe, BaSO4, Na2S2O3, SOCl2, SO2Cl2.

Krzem, (Si, silicium), pierwiastek chemiczny należący do grupy IV A (węglowce) w układzie okresowym, liczba atomowa 14, masa atomowa 28,09. Tworzy 3 trwałe izotopy. W przyrodzie występuje jedynie w postaci związkw, bardzo licznych i obficie występujących.

Jest szarym, twardym i kruchym ciałem stałym o strukturze typu diamentu, niemetalem (płmetalem, o własnościach płprzewodnikowych) o temperaturze topnienia 1417C i gęstości 2,33 g/cm3. Otrzymywany przez redukcję krzemionki magnezem lub glinem, albo przez prażenie węgla, krzemionki i żelaza.

W związkach z reguły czterowartościowy, najważniejsze z nich to: dwutlenek krzemu SiO2 (krzemionka), kwasy krzemowe i ich sole - krzemiany i glinokrzemiany, połączenia z wodorem (krzemowodory czyli silany SinH2n+2) oraz z wodorem i tlenem (siloksany), związki z metalami (krzemki), związki fluorokrzemowe oraz karborund SiC.

Zastosowania krzemu i jego związkw są bardzo rozległe: podstawowe surowce w przemyśle szklarskim, ceramicznym, materiałw budowlanych, produkcja płprzewodnikw (tranzystory i układy scalone, procesory), smary silikonowe, to tylko niektre z zastosowań.Siarka znajduje zastosowanie w produkcji kwasu siarkowego, celulozy, w wulkanizacji kauczuku, produkcji barwnikw, tworzyw sztucznych, pestycydw, lekw, środkw dezynfekcyjnych. Światowa produkcja siarki wynosi 49 mln t (1994).

Zasoby siarki rodzimej w Polsce szacuje się na 747 mln t ogłem (1994), w tym zagospodarowane na 410 mln t. Eksport wynosi 1813,5 tys. t rocznie (1994). Do największych producentw siarki zalicza się: USA (19,1% produkcji światowej w 1994), Kanadę (14,6%), Chiny (10%) oraz Polskę (6%). W produkcji siarki rodzimej Polska zajmuje pierwsze miejsce (35,3% światowej produkcji w 1994), m.in. przed USA (28,1%) i Meksykiem (9,6%) - największe złoża znajdują się w rejonie Tarnobrzega, Jezirka i Grzybowa.

Węgiel, C, carboneum, pierwiastek chemiczny należący do grupy IV A w układzie okresowym, liczba atomowa 6, masa atomowa 12,0. Znanych jest 12 izotopw węgla, w tym 2 trwałe. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, ponadto w licznych związkach chemicznych w organizmach roślinnych i zwierzęcych, węglach kopalnych, ropie naftowej, gazie ziemnym, minerałach, atmosferze (atmosfera ziemska).

Tworzy odmiany alotropowe: diament, grafit, fullereny, węgiel bezpostaciowy (sadza, węgiel aktywny). Jest typowym niemetalem.

Temperatura topnienia powyżej 3550C. W związkach chemicznych na -4, +2 i +4 stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej łączy się z fluorem (CF4). Silnie ogrzany reaguje z tlenem (CO2), siarką (CS2), wodorem, parą wodną, metalami.

Jest odporny na działanie kwasu solnego i fluorowodoru, z azotem reaguje podczas wyładowań elektrycznych ((CN)2).

Do najważniejszych związkw węgla należą: czterochlorek węgla, freony, fosgen, dwusiarczek węgla, dwutlenek węgla, tlenek węgla, woda sodowa, sekwikarbonat, wodorotlenek sodu, węglan sodu, cyjanki, izocyjaniany, węglowodory, związki międzywęzłowe.

Jest źrdłem energii w przemyśle, środkiem redukującym stosowanym przy otrzymywaniu niektrych metali. Izotop 14C jest wskaźnikiem promieniotwrczym. Liczne zastosowania mają organiczne związki węgla, np. polimery.


Przykadowe prace

Kim byli tyranobjcy (monarchomachowie)?

Kim byli tyranobjcy (monarchomachowie)? Kim byli Tyranobjcy (monarchomachowie). Monarchomachowie, inaczej tyranobjcy byli przeciwnikami monarchii absolutnej we Francji, wzywali do oporu wobec złego władcy, a w nurcie skrajnym- do tyranobjstwa. Działali w XVI w. Myśl ta reprezentowana była zarwn...

Temperament i tematy powiązane

Temperament i tematy powiązane TEMPERAMENT - to się przydaje Historię temperamentu rozpoczął grecki filozof i lekarz Hipokrates, opisując zdrowie jako stan zależny od czterech sokw organizmu: krwi, flegmy, żłci czarnej i żłtej. Pł tysiąca lat pź...

Mikołaj Sęp - Szarzyński jako poeta pogranicza dwch epok

Mikołaj Sęp - Szarzyński jako poeta pogranicza dwch epok Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się ok. 1550 roku pod Lwowem. Dokładne miejsce urodzenia poety nie jest znane. Podejrzewa się, że znajdowało się ono w Zimnej Wodzie lub Rudnie. Studiował na uniwersyteci...

Podatek

Podatek Podatek:-bezpośredni – osoby fizyczne płącą podatek dochodowy od otrzymanych wynagrodzeń za pracę, czynszw, opłat dzierżawnych dywidend i odsetek. Przdsiębiorstwa płacą podatek dochodowy, obciążający ich zyski. Po odjęciu zapłacony p...

Biografia - Penderecki Krzysztof.

Biografia - Penderecki Krzysztof. Przedstawicielem wspłczesnej polskiej muzyki klasycznej jest Penderecki Krzysztof - wybitny kompozytor i dyrygent. Urodził się w 1933 r. Studiował kompozycję prywatnie w Krakowie u F. Skołyszewskiego, następnie w krakowskiej Państwowej Wyższej Szko...

Historia i rozwj prasy

Historia i rozwj prasy Około 200 r. p. n. e. w Chinach krążyły oficjalne biuletyny rządowe, tzw. tipao, ktrych podstawowym celem było informowanie o dekretach carskich, nominowaniu urzędnikw i życiu dworu. W Rzymie w 59 roku p.n.e. pojawiły się Acta Diurna Populi Romani, cz...

Turcja - Ankara - Izmir

Turcja - Ankara - Izmir Powierzchnia: 779 452 km2 Nazwa oficjalna: Republika Turecka, Trkiye Cumhuriyrti. Waluta: lira turecka Stolica: Ankara Inne Miasta: Stambuł, Szmir, Adana. Warunki naturalne: głwnie tereny grzyste, w centrum kraju wyżyna. Klimat: na wybrzeżach podzwrotnikowy morski,...

List motywacyjny

List motywacyjny Imię i Nazwisko Ulica Kod Miasto tel. email Chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko w Państwa firmie. Interesuje mnie praca w weekendy w dowolnych godzinach. Jestem uczennicą Liceum Oglnokształcącego nr ? w Wrocławiu. Jak Państw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry