• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Walka o ...

Nawigacja

Walka o kształt państwa polskiego w latach 1944 - 1947Walka o kształt państwa polskiego w latach 1944 - 1947
Polska była jednym z krajw zniewolonych przez komunistyczny reżim totalitarny. Padła ofiarą dwch najeźdźcw - we wrześniu 1939 r. napadły na nią Niemcy z zachodu oraz Związek Radziecki ze wschodu. Państwo polskie straciło w czasie II wojny światowej ponad 6 milionw obywateli na skutek eksterminacji przez totalitaryzm Niemiec i ZSRR. Pod koniec II wojny światowej Polska, podobnie jak inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej, za zgodą mocarstw zachodnich została przekazana pod strefę wpływw Związku Radzieckiego. Straciła tak ciężko wywalczoną wolność i niepodległość. Pozbawiono ją suwerenności, narzucono komunistyczny ustrj i rząd, będący pod ścisłą kontrolą ZSRR. Represjami, zabjstwami, fikcyjnymi procesami politycznymi, przemocą i terrorem władze komunistyczne starały się przełamać opr Narodu Polskiego przeciwko totalitarnemu zniewoleniu. Nard polski jednak nie pogodził się z tym zniewoleniem. Toczył przez długie dziesięciolecia samotną walkę o elementarne prawa człowieka, o prawo do wolności, prawo do życia w godności, sprawiedliwości i bezpieczeństwie.

Z chwilą zerwania stosunkw pomiędzy rządem Rzeczpospolitej a władzami Związku Radzieckiego, przyszłość ziem polskich stała się przedmiotem uzgodnień przywdcw Wielkiej Trjki. Stalin oraz przystający na jego warunki Churchill i Roosevelt mieli wytyczyć granicę i wspłtworzyć polski rząd. Tym samym, władze RP utraciły wpływ na treść uzgodnień sojusznikw dotyczących kwestii polskiej. Już na konferencji Wielkiej Trjki w Teheranie w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku doszło do zawarcia wstępnych decyzji odnośnie dalszych losw Polski. Uzgodniono, że powojenne państwo polskie znajdzie się pomiędzy Linią Curzona, przebiegającą wzdłuż rzeki Bug a linią Odry z włączeniem w polskie terytorium Prus Wschodnich i prowincji opolskiej. Tym samym Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływw, zaś zachodnie granice państwa polskiego przesunięto w kierunku zachodnim.

W styczniu 1944 roku oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na terytorium II Rzeczpospolitej. Rząd polski, pomimo mediacji i nacisku ze strony Churchilla odrzucił roszczenia Stalina odnośnie ziem wcielonych do ZSRR w 1939 roku. Mikołajczyk uznający, że rezygnacja z części terytorium uratuje niepodległość kraju, był skłonny zaakceptować linię demarkacyją na wschd od Lwowa i Wilna. Niebawem Moskwa uzależniła wznowienie stosunkw z rządem RP od spełnienia nowych żądań dotyczących odrzucenia konstytucji kwietniowej. W połowie 1944 roku ruszyła letnia ofensywa Armii Czerwonej a już na początku sierpnia Rosjanie osiągnęli linię Wisły. Stalin, widząc ustępliwość Lodynu i Waszyngtonu, zdecydował się na powołanie zależnego od Kremla ośrodka władzy – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, administrującego ziemiami polskimi na zachd od Linii Curzona. Istnienie dwch głwnych polskich ośrodkw władzy skomplikowało rozwiązanie kwestii polskiej i osłabiło pozycję Mikołajczyka, dążącego do porozumienia z ZSRR.

Kryzys w stosunkach polsko-radzieckich i rozwj podziemia komunistycznego związanego z ZSRR oznaczały, że Polskę nie będzie wyzwalać armia sojusznika, lecz siła wrogo nastawiona do Polskiego Państwa Podziemnego. W lutym 1944 roku, rząd polski nakazał realizację akcji sabotażowo-dywersyjnej pod kryptonimem Burza. Akcja ta pomyślana jako swoista manifestacja praw Polski do ziem zabużańskich rozpoczęła się na Wołyniu. Tu od lutego do kwietnia walczyła kilkutysięczna 27. Dywizja Piechoty AK pod dowdztwem Jana Kiwerskiego. Po okresie wspłpracy z Rosjanami nastąpiły represje: część żołnierzy wcielono do Armii Berlinga a oficerw wywieziono w głąb ZSRR. W lipcu siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK podjęły walki w ramach operacji Ostra Brama. 13 lipca Polacy przy wspłudziale Armii Czerwonej zdobyli Wilno i wwczas zaproszono polskich oficerw na rozmowy. Po przybyciu zostali oni jednak aresztowani przez władze radzieckie a żołnierze AK rozbrojeni. Podobnie zakończyła się akcja we Lwowie w lipcu 1944 roku. Polscy partyzanci dowodzeni przez Władysława Filipkowskiego opanowali miasto a następnie zostali aresztowani przez władze radzieckie. Akcja Burza na Kresach Wschodnich zakończyła się polityczną klęską Polakw. Władze radzieckie przystąpiły do rusyfikacji, ateizacji i sowietyzacji społeczeństwa, mordując przy tym i deportując w głąb ZSRR tysiące Polakw. 1 sierpnia 1944 roku Komendant Głwny AK gen. Komorowski podjął decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie. Powstanie warszawskie było wydarzeniem bezprecedensowym w dziejach II wojny światowej. Słabo uzbrojeni powstańcy bronili się 63 dni przed jedną z najpotężniejszych armii świata, zadając jej duże straty. W walkach poniosło śmierć około 25 tys. hitlerowcw, jednak Polakw zginęło o wiele więcej, gdyż aż około 200 tys. Powstanie zakończyło się nie tylko klęską militarną, ale także polityczną. Ta prba odzyskania niepodległości była nieudana, a Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływw.

Na początku sierpnia 1944 roku doszło do spotkania Mikołajczyka i Stalina w Moskwie. Stalin żądał przyjęcia Linii Curzona za wschodnią granicę Polski oraz uznania nowych komunistycznych władz. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, a dodatkowo Mikołajczyk nie uzyskał żadnego realnego wsparcia dla trwającego w Polsce powstania warszawskiego. Po upadku walk w stolicy, Mikołajczyk ponownie odwiedził Stalina w Moskwie. Jednak i tym razem rozmowy nie dały żadnych rezultatw. Wwczas obecny na miejscu Churchill rozpoczął starania o przyjęcie Linii Curzona za wschodnia granicę Polski i oddanie połowy miejsc w rządzie komunistom. Rosjanie obiecali popierać granicę polsko-niemiecką na Odrze i Nysie Łużyckiej w zamian za zaakceptowanie granicy polsko-radzieckiej i zrzeczenie się rejonu Krlewca. Ostatecznie Mikołajczyk zgodził się przyjąć stalinowskie żądania, lecz wkrtce pod wpływem sytuacji panującej w kraju złożył dymisję. Rząd ZSRR oficjalnie uznał PKWN jako legalną władzę i tym samym rozpoczął się nowy etap w kształtowaniu powojennej Polski.

Na początku lutego, dokładnie w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku, odbyło się kolejne spotkanie Wielkiej Trjki, tym razem w Jałcie na Krymie. Jednym z głwnych tematw konferencji jałtańskiej była sprawa polska. Churchill prbował przeforsować koncepcje powołania w Polsce nowych władz, będących połączeniem rządu emigracyjnego z komunistycznym Rządem Tymczasowym. Stalin natomiast zgadzał się jedynie na wejście do Rządu Tymczasowego demokratycznych przywdcw o polskim pochodzeniu. Ta koncepcja też wygrała i utworzony został Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Wielka Trjka na obradach w Jałcie określiła rwnież ostateczny kształt polskiej granicy wschodniej. Zgodnie z decyzjami miała ona przebiegać wzdłuż Linii Curzona z odchyleniem od 5 do 8 km na korzyść Polski. Niestety odrzucono propozycję brytyjskiego premiera o przyznaniu Polsce Lwowa. Jednak zrekompensowało ją podjęcie decyzji dotyczącej płnocnej i zachodniej granicy państwa polskiego, ktra miała zostać przesunięta tak, aby zapewnić znaczny przyrost terytorialny. Jednak jej ostateczny kształt pozostawiono do ustalenia na konferencji pokojowej, gdyż szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii i USA uzgodnili, iż nie należy dążyć do rozszerzenia Polski na zachd i płnoc, jeżeli powstanie tam rząd komunistyczny. Uchwały jałtańskie w odrżnieniu od porozumień z Teheranu były jawne, co wpłynęło na odrzucenie ich przez polski rząd emigracyjny i porwnanie do kolejnego rozbioru Polski.

Uchwały konferencji krymskiej dopuszczały przywdcw polskiego podziemia do rozmw w sprawie powołania jednolitego rządu polskiego. Wiosną 1945 roku stopniowo rosło społeczne poparcie dla rządu. Obok apatii, poczucia klęski i rozczarowania pojawił się entuzjazm wynikający z możliwości podjęcia normalnej egzystencji. Już 28 czerwca 1945 roku powołano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej kierowany przez Edwarda Osbkę-Morawskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich działaczy politycznych tamtych czasw. Jednak nadal kwestią otwartą pozostawała sprawa zachodniej i płnocnej granicy Rzeczpospolitej. W trakcie konferencji Wielkiej Trjcy w Poczdamie, w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku, postanowiono przyznać Polsce ziemie na wschd od Odry (ze Szczecinem) i Nysy Łużyckiej, obszar byłego Wolnego Miasta Gdańska i południową część Prus Wschodnich. Ziemie uzyskane po pokonanych Niemcach częściowo rekompensowały straty, jednak w sumie terytorium RP zmniejszyło się o około 20%.

Zgonie z ustaleniami jałtańskimi w Polsce miały odbyć się wybory demokratyczne. Komuniści zwlekali z przeprowadzeniem wyborw, gdyż obawiali się dotkliwej klęski a nie dysponowali odpowiednimi siłami do sfałszowania wynikw. Ostatecznie wybory zostały przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku, a udział w nich wzięło około 90% osb uprawnionych do głosowania. Wybory do Sejmu Ustawodawczego okazały się ogromnym sukcesem Bloku Stronnictw Demokratycznych i Związkw Zawodowych, ktrym przypadły w udziale aż 394 mandaty poselskie. Jak się pźniej okazało wyniki wyborw zostały sfałszowane a większość elektoratu w rzeczywistości głosowała na Polskie Stronnictwo Ludowe. Sejm Ustawodawczy zebrał się 4 lutego 1947 roku i następnego dnia wybrał na prezydenta jedynego kandydata, Bolesława Bieruta. Ten misję tworzenia rządu powierzył Jzefowi Cyrankiewiczowi.

Na mocy postanowień Jałcie i Poczdamie znaleźliśmy się w radzieckiej strefie wpływw i wyzwoleni spod hitleryzmu wpadliśmy w nową niewolę. Kraj po II wojnie światowej był w opłakanym stanie. Wiele miast zrwnanych zostało z ziemią a ogromne straty były widoczne zarwno w skarbie państwa jak i w ludziach. Jednak oprcz licznych okrucieństw zaznanych w czasie wojny, do Polski przyłączono rwnież nowe ziemie, ktrymi wprawdzie władali niegdyś Piastowie, lecz teraz zamieszkane były głwnie przez ludność pochodzenia niemieckiego. Dlatego też na konferencji w Poczdamie podjęto decyzję o przesiedleniu ludności niemieckiej z terenw przyznanych Polsce. Mimo zniszczeń wojennych oraz rabunkw przyłączone tereny kryły w sobie ogromny potencjał ekonomiczny. To sprawiło, że nowa niewola już na samym początku wyzwoliła w Polakach silne ruchy wyzwoleńcze.


Przykadowe prace

Biografia - Czesław Miłosz

Biografia - Czesław Miłosz Życie Urodził się w 1911 roku w Szetejnach, na terenie dzisiejszej Litwy, w rodzinie inteligenckiej. Studiuje w Wilnie, gdzie wspłtworzy grupę poetycką Żagary. Edukację kontynuuje w Paryżu, gdzie poznaje Jzefa Czapskiego i swego krewniaka...

Charakterystyka Makbeta.

Charakterystyka Makbeta. Makbet jest tytułowym bohaterem jednej z największych literackich pereł europejskiego romantyzmu. Głwny bohater dzieła Williama Shakespeare'a to postać obdarzona wyjątkowymi cechami - siłą, walecznością, odwagą. To także, przy wielu wspani...

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzr

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzr 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac obejmujących sporządzanie dokumentw dotyczących funkcjonowania zakładw meblarskich ?MEBLEX? z dnia 31 marca 200x, kalkulacji kosztu własnego, wytworzenia wyrobw go...

Biografia - Ignacy Krasicki

Biografia - Ignacy Krasicki Ignacy Krasicki (1735-1801) nazywany był "księciem poetw". Urodził się w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu kolegium jezuickiego wstąpił do seminarium, a studia podjął w Rzymie. Po powrocie do kraju nawiązał kontakt ze stolnikiem litewskim St...

Promieniotwrczość

Promieniotwrczość BLASKI I CIENIE PROMIENIOTWRCZOŚCI Zjawisko promieniotwrczości zaobserwował po raz pierwszy francuski uczony Henri Becquerel. 23 listopada 1986r. zawiadomił Akademię Nauk, że kawałki soli uranowej, przechowywane przez sześć miesięcy w zupe&#...

Treny Jana Kochanowskiego - dramat ojca, filozofa.

Treny Jana Kochanowskiego - dramat ojca, filozofa. Jan Kochanowski był wzorem humanisty, w swoich utworach często nawiązywał do filozofii stoickiej - sam pragnął być stoikiem. Był przekonany, że jest bliski osiągnięcia pełni spokoju wewnętrznego, rwnowagi duchowej...

Przyczyny upadku państwa polskiego

Przyczyny upadku państwa polskiego Przyczyny upadku państwa Polskiego Co jest przyczyną upadku państwa istniejącego przeszło osiem wiekw? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wymazanie polski na 123 lata nie było spowodowane jednym konkretnym wydarzeniem lecz wieloma powiązanymi ze so...

Mieszko II

Mieszko II UR.- 990; LATA PANOWANIA- 1025-1034 KORONACJA- 1025 W VI 1025 roku zmarł Bolesław Chrobry. Władzę przekazał wcześniej swemu drugiemu synowi- Mieszkowi (pominięto Bezpryma). Chrobry znał dobrze swoich synw, wybrał więc tego, ktry był jego zdaniem obd...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry