• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Walka o ...

Nawigacja

Walka o prawa człowieka w USA i Francji w XVIII wiekuWalka o prawa człowieka w USA i Francji w XVIII wieku
Z potrzeby ułożenia, wdrożenia i przestrzegania praw człowieka zdawano sobie sprawę już w starożytności. Prawa człowieka, jakie zna i uważa za jak najbardziej oczywiste większość ludzi końca XX wieku, przez setki lat były poza zasięgiem ludzi i pozostawały w marzeniach filozofw. W dalszej części mojej pracy chciałbym przedstawić jak wyglądała walka o prawa człowieka na przykładzie Stanw Zjednoczonych i Francji w XVIII wieku. To właśnie w wieku XVIII narodziły się pierwsze idee związane z jednolitymi dla każdego prawami.

Żeby mwić o walce o prawa człowieka najpierw trzeba wiedzieć, co rozumiemy przez te nasze prawa?- Wydaje mi się, że nie każdy jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie. Według encyklopedii prawa człowieka to: zespł praw i wolności, ktre przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatw domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwj. Lecz dla ludzi XVIII wieku były to prawa podstawowe, prawa do życia.

Wiek XVIII to okres wielkich zmian zarwno w sposobie myślenia ludzi, jak i wprowadzania nowych idei w życie. Idee te upowszechniano rżnymi nowymi metodami, co sprawiło, że zaczęły one docierać także do ludzi z innych klas społecznych, nie tylko arystokracji. Ceną tej wielkiej popularyzacji było uproszczenie myśli filozofw. W efekcie mamy do czynienia z dwoma zjawiskami- po pierwsze z wykorzystywaniem motyww oświeceniowego pisarstwa do bardzo rżnych celw. Dzieło Rousseau fascynowało żyrondystw, jakobinw, sankiulotw, ale także niektrych ludzi z kontrrewolucji. Po drugie nastąpiła tendencja do zacierania rżnic między wybitnymi ludźmi Oświecenia. Akcentowano to wszystko, co było wsplne w ich twrczości: obronę Wolności, Prawdy, Rozumu, Praw Natury, Cnoty, Szczęścia. Te idee docierały wszędzie, dotarły oczywiście też do Kolonii angielskich w Ameryce Płnocnej.

Od XVI w. wschodnie wybrzeże Ameryki stało się terenem kolonizacji angielskiej i holenderskiej, lecz Anglicy wyparli holendrw i tak w drugiej połowie XVIII wieku istniało 13 kolonii angielskich, ludność kolonii stanowili uciekinierzy polityczni bądź religijni, tak, więc te obszary były zrżnicowane pod względem nie tylko religijnym, ale także gospodarczym. Między koloniami nie istniała żadna więź prawna, każda były samodzielna i zależała tylko od Anglii. Wszystkie decyzje dotyczące kolonii podejmowane były w metropolii bez konsultacji z koloniami i często ze stratami dla kolonii. Niezadowolenie społeczne rosło, ciągłe nakładanie ceł i ograniczanie produkcji i rozwoju kolonii nie podobało się mieszkańcą wczesnej Ameryki. Koloniści przedstawili projekt, aby przedstawiciele kolonii mieli wpływ na decyzje, ale parlament angielski odrzucił te postulaty. W konsekwencji stało się to przyczyna wybuchu wojny, jednak bezpośrednią przyczyną było bostońskie picie herbatki z 1773 roku, gdzie koloniści przebrani za Indian zatopili statek z herbatą angielską. W 1774 parlament angielski ogłosił ustawy represyjne, mające zmusić do posłuszeństwa kolonistw. W odpowiedzi zebrał się I Kongres Kontynentalny, jego członkowie chcieli wycofania ustaw od krla angielskiego i wprowadzili bojkot towarw z metropolii. Odrzucenie tych postulatw stało się przyczyną do wybuchu konfliktu zbrojnego. W czasie trwania walk, w 1775r w Filadelfii odbył się II Kongres Kontynentalny, podczas ktrego uchwalona została Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 1776 roku, opracowana przez Tomasza Jeffersona. Było to najważniejsze wydarzenie na świecie, gdyż Deklaracja ogłaszała niepodległość wszystkich kolonii, ale co najważniejsze proklamowała rwność wszystkich obywateli, ich prawo do życia i wolności. Wezwano jednocześnie kolonie do wprowadzenia i uchwalenia konstytucji. Co miało miejsce 17 września 1787r także w Filadelfii. Tak zakończyła się walka o prawa człowieka w USA w XVIII wieku. Uchwalenie Deklaracji Niepodległości było zwieńczeniem wielo wiekowej budowy podstaw do tego, aby każdy zdawał sobie sprawę z tego, iż ma takie prawa i ma prawo żądać ich przestrzegania.

Dla większości pisarzy oświecenia własność była święta i nietykalna. Była prawem wyłącznym i nie mogła istnieć podzielona. Rousseau domagał się by państwo ograniczało swobodę bogacenia się jednych, drugich zaś chroniło przed polaryzacją. Idea wyrwnania fortun była drobnomieszczańskim ideałem upowszechnienia własności. Właśnie w tej epoce zaczęto myśleć o korzyściach dla chłopstwa i drobnomieszczaństwa nie tylko w sferze politycznej, ale i w finansowej i ekonomicznej. Budziło to coraz większe zainteresowanie ludności. Wszystkie te zmiany postulowane i sugerowane przez filozofw i inteligencję prowadziły nieopatrznie do jednego: rewolucji społecznej i politycznej. I choć oni sami nie dążyli do rewolucji to ich idee wywarły ogromny wpływ na kształtującą się i dojrzewającą świadomość ludzką- zaczęli oni w końcu ubiegać się o swoje prawa. Postulaty ludu miejskiego były o wiele głębsze i konkretniejsze niż poprzednio, zaś formy ich dochodzenia wytrwalsze. Ale przede wszystkim dojrzewała burżuazja. Poważny problem dla obywateli Francji stanowił despotyzm i panujący ustrj polityczny. Wg Monteskiusza nie można wydawać ludzi na łup despotyzmu. Ustroje są rżne i zmienne, jednak ich reguła powinien być zawsze umiar dający szansę wolności jednostek. Także nieco młodsze pokolenie filozofw- Wolter, d’Alambert, Diderot, Holbach- nie chciało się zgodzić z absolutyzmem. Rousseau natomiast w swojej Umowie społecznej zaproponował oddanie zwierzchnictwa całemu ludowi, co praktycznie miało się wyrażać w rządach woli powszechnej. To wszystko wraz z niezadowoleniem społecznym doprowadziło do wybuchu Rewolucji Francuskiej (1789-1799), rewolucji społecznej, ktra obaliła monarchię absolutną i ustrj stanowy we Francji. Dokonując demokratycznej transformacji systemu politycznego i prawnego rewolucja francuska doprowadziła do monarchii konstytucyjnej w 1791 r., a następnie proklamowania I Republiki w 1792 r., ktra z kolei po okresie terroru i wojen ustąpiła miejsca cesarstwu.

Zwołanie przez Ludwika XVI Stanw Generalnych dnia 5 maja 1789 r. Podczas kampanii wyborczej do Stanw Generalnych skargi i postulaty reformatorskie, spisywane w tzw. kajetach skarg (cahiers des dolances), odegrały poważną rolę w powstawaniu nowej tożsamości społecznej Francuzw. Natomiast przekształcenie się Zgromadzenia Narodowego w Konstytuantę, 9-tego lipca, rozpoczęło pracę nad przemianami ustrojowymi, a co najważniejsze rozpoczęto pracę nad konstytucją. Obrady Konstytuanty toczyły się w atmosferze ostrego konfliktu z krlem i częścią rządzącej arystokracji, przeciwnej reformom. Zdymisjonowanie popularnego ministra finansw J. Neckera, uznawanego za symbol dążeń reformatorskich, wywołało rozruchy. 14 lipca lud Paryża (sankiuloci) zdobył twierdzę Bastylię - symbol monarchii represyjnej. W tej sytuacji Ludwik XVI zaakceptował dotychczasowe postanowienia Zgromadzenia Narodowego, zmierzając do ustabilizowania przemian i uniemożliwienia ich dalszej radykalizacji. Dworskie środowiska antyrewolucyjne oceniły decyzje krla jako grożące monarchii samozniszczeniem.

Rewolta chłopska na przełomie lipca i sierpnia 1789 r. (Wielka Trwoga) skłoniła Konstytuantę do zniesienia praw i przywilejw stanowych, w tym bezpośrednio obciążających chłopw świadczeń feudalnych. Przyjęta 26 sierpnia Deklaracja praw człowieka i obywatela potwierdziła m.in. zasadę rwności wobec prawa, suwerenności narodu, wolności wyznania i słowa oraz nienaruszalności prawa własności. W 1790 r. przeprowadzono reformę administracyjną - nowy podział terytorialny (departamenty). Deklaracja praw człowieka i obywatela była zwieńczeniem idei oświeceniowych głoszonych przez całą plejadę filozofw francuskich, co prawda cała rewolucja była bardzo krwawa i nieobliczalna to jednak dla nas najważniejsza jest uchwała deklaracji, ponieważ to ona pozwoliła na pźniejsze uchwalenie konstytucji i to ona regulowała prawo we Francji, końcu po tylu latach zwyciężyła idea rwności, wolności i prawa do życia. Uchwalona 3 września 1791 r. konstytucja przekształciła Francję w monarchię konstytucyjną, z władzą ustawodawczą należącą do wybieralnego Zgromadzenia Prawodawczego. Niepowodzenia wojsk francuskich, chaos gospodarczy, głd i nędza spowodowały wrzenie ludności Paryża. Ludwik XVI, skompromitowany prbą ucieczki i podejrzany o wspłpracę z obcymi dworami w celu zdławienia rewolucji, został 10 sierpnia 1792 r. uwięziony. Nowo wybrany Konwent Narodowy, w ktrym żyrondyści utrzymali dotychczasową przewagę, proklamował 22 września Francję republiką. Krlowi wytoczono proces o zdradę, został skazany i 21 stycznia 1793 r. stracony.

Rewolucja francuska stała się wzorem dla wielu ruchw rewolucyjnych w Europie i w Ameryce Łacińskiej w końcu XVIII i w XIX wieku. Do demokratycznych haseł rewolucji francuskiej nawiązywało także powstanie kościuszkowskie z 1794 r. Przemarsz armii francuskiej przez Europę przyspieszył burzenie porządku feudalnego i zapoczątkował proces powstawania nowoczesnych państw i demokratycznych społeczeństw. Hasło wolność, rwność, braterstwo legło u podstaw wielu doktryn społeczno-politycznych. Jednocześnie rewolucja francuska częściowo usankcjonowała terror państwowy, co znalazło wyraz w pźniejszych mutacjach myśli rewolucyjnych oraz w proponowanym przez nie kształcie państwa.

Jak widzimy walka o prawa człowieka nie była łatwa zarwno w USA jak i we Francji. Wcielanie idei oświeceniowych oświeceniowych życie nie było prosta sprawą, szczytne cele często musiały być osiągane niepotrzebnym rozlewem krwi. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie na przykładzie tych dwch państw najlepiej widać co nam dają i jak ważne są prawa człowieka. Śmiało mogę powiedzieć, że chyba nie do końca doceniamy nasze prawa, chyba dopiero jak byśmy je stracili zdalibyśmy sobie sprawę jak ogromnie ważne są dla nas. Natomiast dla ludzi XVIII wieku prawa te były jedyna możliwością na godne życie, tak naprawdę oni nie chcieli wiele, pragnęli tylko prawa do życia oraz rwnego traktowania. Bez wątpienia walka o prawa człowieka w XVIII wieku ma bezpośredni wpływ na nasze wspłczesne, codzienne życie


Przykadowe prace

Starożytne cywilizacje

Starożytne cywilizacje M e z o p o t a m i a – najstarsza cywilizacja powstała na terenie dorzecza Eufratu i Tygrysu ( dzisiejszy Irak ). Ziemia mezopotamska przynosiła wielkie plony, ale pozbawiona była bogactw mineralnych. Rozwijał się handel. Największym miastem był Babilon licz&#...

Wyobraźnia

Wyobraźnia Agnieszka Salińska gr. II a Wyobraźnia to proces poznawczy, definiowany jako umiejętność przypomnienia sobie lub wytworzenia w umyśle dowolnych bodźcw odbieranych przez zmysły: obrazw, dźwiękw, zapachw, smakw, wrażeń dotykowych. Tak...

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie jako piąte, ostatnie dziecko Władysława i Bronisławy Skłodowskich. Pochodziła z drobnej szlachty. Ojciec, Władysław ukończył Uniwersytet w Petersburgu i był na...

Biografia - Jan Liszewski

Biografia - Jan Liszewski Jan Liszewski (1852- 1894) "Polakiem był sercem i duszą." Urodził się 10 listopada 1852 roku w Klebarku Wielkim koło Olsztyna w rodzinie Mikołaja i Katarzyny. Od najmłodszych lat wychowywany był w rodzinie, w ktrej kultywowano polskie obyczaje i t...

Recenzja "Ani z Zielonego Wzgrza" Lucy Maud Montgomery.

Recenzja "Ani z Zielonego Wzgrza" Lucy Maud Montgomery. Ania z Zielonego Wzgrza autorstwa Lucy Maud Montgomery to interesująca opowieść o rudowłosej dziewczynie, Annie Shirley, wychowanej na Wyspie Księcia Edwarda, na Zielonym Wzgrzu. Tylko przypadek sprawił, że trafiła z sier...

Charakterystyka Zośki - Tadeusza Zawadzkiego

Charakterystyka Zośki - Tadeusza Zawadzkiego Jednym z głwnych bohaterw powieści Aleksandra Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec" jest Tadeusz Zawadzki - pseudonim Zośka. Urodził się 24 stycznia 1921r. w Warszawie. Zośka pochodził z rodziny inteligenckiej. Był synem dzia&...

Elastyczność cenowa popytu

Elastyczność cenowa popytu Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywcw na każdą zmianę czynnikw determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na każdą zmianę ceny. ...

Mitologia Grecka

Mitologia Grecka Na początku był Chaos, pierwsza wyłoniła się z otchłani bytu Gaja, Matka-Ziemia, od dna Ziemi, w głębinach nieograniczonych myślą oddzielił się ponury Tartar, przeraźliwa kraina ciemności, oraz dzieci Chaosu, groźny Ereb-Mrok, i Nyks, Noc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry