• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wiek dor...

Nawigacja

Wiek dorastaniaWiek dorastania


Wiekiem dorastania przyjęto nazywać ten okres życia jednostki, ktry następuje po okresie pźnego dzieciństwa i trwa do wieku młodzieńczego. Powszechnie uważa się, że jest to okres pomiędzy czternastym a osiemnastym rokiem życia.

Dorastanie nie jest procesem prostym i obejmuje ono intensywny rozwj wielu funkcji powodujących zmiany fizjologiczne oraz zmiany w zakresie intelektu, uczuć, woli, a także w sferze zainteresowań, kontaktw rodzinnych i społecznych. Dlatego też psychologowie mwią o rżnych aspektach dojrzewania czy dorastania fizjologicznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, kulturalnym itp. Na szczeglną uwagę zasługuje często występujące zjawisko nierwnomiernego rozwoju tych poszczeglnych aspektw. Zdarza się nam, że nasi synowie i crki pod pewnymi względami tak jak dorośli zachowują się niekiedy wręcz dziecinnie. Innym razem dziecko o wysokim poziomie rozwoju intelektualnego uderza nas zaskakująco niskim poziomem rozwoju emocjonalno - społecznego.Powszechnie słyszy się narzekania nauczycieli, wychowawcw i rodzicw na niewłaściwy stosunek młodzieży do obowiązkw szkolnych. Twierdzi się, że młodzież jest leniwa, nieobowiązkowa, lekceważy pracę szkolną, nie ma ambicji osiągania lepszych wynikw w nauce, nie wykazuje zainteresowania pracą szkolną. Oczywiście powyższych zarzutw nie można donosić do wszystkich uczniw, ale zdarza się, że nawet u uczniw ambitnych i zdolnych można zauważyć niektre z tych objaww, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Dlatego też warto zastanowić się nad czynnikami wpływającymi na stosunek młodzieży do szkoły.Wśrd wielu czynnikw istotnych dla kształtowania się stosunku młodzieży do szkoły, niektre mają swe źrdło w samej młodzieży (we właściwościach wieku, charakteru, osobowości jednostki) - są to czynniki subiektywne. Inne natomiast tkwią poza młodzieżą (w sytuacji rodzinnej, szkolnej, koleżeńskiej itp.) - są to czynniki obiektywne. Najczęściej jedne i drugie działając razem lub oddzielnie ułatwiają lub utrudniają przystosowanie się młodzieży do wymagań szkoły.Do pierwszej grupy tych czynnikw należą czynniki związane z rozwojem młodocianych. Nadpobudliwość emocjonalna sprawia iż młodzież nadmiernie reaguje na niektre bodźce. Jest arogancka, niegrzecznie odpowiada nauczycielom , przybiera pozę lekceważącą, dziewczęta z byle powodu wybuchają płaczem. Rozwj krytycyzmu sprawia, iż młodzież stawia teraz o wiele wyższe wymagania pod adresem nauczycieli, ktrzy - jeśli nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, narażeni są na krytykę i lekceważenie. Stosunek do nauczyciela często przenosi młodzież na przedmiot przez niego wykładany i przestaje się go uczyć. Wzmożona drażliwość zwiększa jeszcze możliwość konfliktw z nauczycielem. Intensywny rozwj fizyczny w okresie dojrzewania powoduje nadmierną męczliwość, osłabienie, niechęć do pracy, trudność koncentracji uwagi, osłabienie pamięci. Dają one takie niepożądane objawy w pracy szkolnej jak: tzw. lenistwo szkolne czyli nie odrabianie lekcji, wymigiwanie się od dodatkowych obowiązkw, opuszczanie lekcji lub nawet wagarowanie. Często rżne ucieczki od pracy szkolnej stanowią sygnał, że wysiłek umysłowy zaczyna sprawiać trudności i że uczeń taki musi więcej odpoczywać. Czasem jednokierunkowe zainteresowania jak np. sport czy inne powodują, że uczeń zaniedbuje naukę szkolną.Pewien wpływ na stosunek ucznia do obowiązkw szkolnych wywierają oglne trudności psychiczne tego okresu jak przeżywanie stanw przygnębienia, apatii, zniechęcenia, przekorny stosunek do wymagań dorosłych. Czasem potrzeba wyczynw i mocnych wrażeń powoduje, że młodzież obdarzona nadmiarem energii, traktuje szkołę jako teren odpowiedni do popisywania się swoją odwagą i niezależnością.

Wśrd czynnikw obiektywnych wpływających na stosunek młodzieży do szkoły wyrżnić należy środowisko rodzinne. Negatywne i lekceważące sądy o szkole wypowiadane przez rodzicw obniżają w oczach dzieci autorytet nauczycieli. I odwrotnie - gdy rodzice wyrażają się z uznaniem o pracy szkoły, utrzymują z nią żywy kontakt wtedy i młodzież czuje się zobowiązana do należytego zachowania w szkole. Rwnież oglna atmosfera w rodzinie rzutuje w znacznym stopniu na stosunek młodzieży do obowiązkw szkolnych. Młodzież tkwiąca bezustannie w atmosferze niesnasek, kłtni rodzinnych i awantur, podlegająca przypadkowym, nieprzemyślanym działaniom wychowawczym popada z reguły w stan napięcia nerwowego i pobudzenia emocjonalnego. Często nie ma ona w domu należytych warunkw do nauki i przychodzi do szkoły niedostatecznie przygotowana.Rodzice powinni rwnież brać pod uwagę fakt, że w okresie dorastania zaczyna się rżnicowanie uzdolnień i stąd niektre przedmioty mogą ich dziecku sprawiać szczeglną trudność. Niewłaściwa jest rwnież postawa tych rodzicw, ktrzy winą za niepowodzenia szkolne czy zły stosunek ucznia do szkoły obarczają wyłącznie szkołę i nauczycieli. Osłabiają oni wewnętrzną dyscyplinę młodzieży, przyzwyczajają ją do szukania błędw nie w sobie lecz w innych, obniżają wymagania młodych względem siebie i ich poczucie odpowiedzialności za kierowanie własnym życiem.

Drugim czynnikiem obiektywnym, wpływającym na kształtowanie stosunku ucznia do szkoły jest klasa szkolna. Wpływ klasy dokonuje się poprzez rżne elementy życia społecznego: atmosferę klasy, normy i opinie w niej panujące, stosunki między uczniami, pozycję, jaką zajmuje dana jednostka w klasie. Atmosfera klasy decyduje o wytwarzaniu się określonych form, wzorw zachowania się. Przeciętny uczeń dostosowuje swj sposb bycia do wymagań panujących w danej klasie. W okresie dorastania podatność na wpływy grupy rwieśniczej znacznie się zwiększa i tylko bardzo silne osobowości są w stanie oprzeć się presji wywieranej przez grupę. Dokładniejsza obserwacja wskazuje, że życie wewnętrzne każdej klasy jest bardzo zrżnicowane. Stanowi ono skomplikowany układ powiązań i zależności w ramach stosunkw międzyjednostkowych i międzygrupowych i może mieć charakter koleżeński, egoistyczno - separatyczny, antagonistyczny, erotyczny. Indywidualna pozycja każdego ucznia w klasie kształtuje rwnież w dużym stopniu jego stosunek do szkoły. Przez pozycję najczęściej rozumie się zespł praw i obowiązkw przypisany jednostce przez grupę. Na pozycję składa się rola, ktrą spełnia w życiu klasowym (np. rola przywdcy, organizatora, błazna), funkcję jaką pełni (np. w samorządzie szkolnym), wpływ jaki wywiera na resztę klasy itp. Miernikiem pozycji ucznia w klasie jest jego popularność tj. uznanie i sympatia kolegw. Uczniowie ktrzy cieszą się dużą popularnością w klasie czują się pewni siebie, są spokojni, wolni od krytyki pod swoim adresem i konfliktw z otoczeniem. Sytuacja tka wpływa bardzo korzystnie na rozwj ich osobowości i stosunek do szkoły. Zgoła odmienna jest sytuacja osb izolowanych zwłaszcza w okresie, kiedy rozluźniają się więzy uczuciowe z domem. Nie znajdując wsplnego języka ani z dorosłymi ani z rwieśnikami młody osobnik staje się zrozpaczony, żywi żal do świata, traci radość życia.Osobowość nauczyciela wywiera rwnież ogromny wpływ na ucznia i jego stosunek do pracy szkolnej. Wśrd cech wpływających na pozytywny stosunek do nauczyciela młodzież wymienia przede wszystkim wyrozumiałość, życzliwość, dobroć i bezpośredniość w obcowaniu z młodzieżą, następnie sprawiedliwość, wiedzę, opanowanie, umiejętności dydaktyczne, stawianie wysokich wymagań uczniom. Pożądane są rwnież takie cechy jak: pogodne usposobienie, dobry humor, zainteresowanie młodzieżą, znajomość jej psychiki, uprzejme obejście. W nauczycielach, podobnie jak w rodzicach młodzież pragnie widzieć jakiś ideał. Z chwilą gdy rzeczywistość nie odpowiada tym pragnieniom młodzież czuje się rozczarowana, zniechęca się do nauczycieli i do poszczeglnych przedmiotw, a czasem i do wszystkiego co reprezentuje szkoła.

Na koniec tych rozważań należy stwierdzić, że w praktyce szkolnej młodzież prezentuje zrżnicowane postawy wobec szkoły. Jednak świadomość czynnikw wpływających na jej stosunek do szkoły zarwno wśrd nauczycieli jak i rodzicw powinna umożliwić doskonalenie metod i środkw wychowania, to z kolei wpłynąć na ścisłą wspłpracę między szkołą a domem i stanowić skuteczne oddziaływanie wychowawcze.Opracował:

Paweł Strociak

Przykadowe prace

Pedagogika emancypacyjna (wyzwolenia).

Pedagogika emancypacyjna (wyzwolenia). Pedagogika wyzwolenia jest normatywnym nurtem w naukach o wychowaniu, o zrżnicowanej strukturze i założeniach, biorąc pod uwagę występujące wśrd jej przedstawicieli odmienne poglądy na istotę i rolę władzy czy autorytetu oraz e...

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka.

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka. Kształcenie ustawiczne oznacza stan uczenia, się, ktry trwa od narodzin człowieka do kresu jego istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. Kształcenie ustawiczne jest rwnocześnie ideą, procesem i zasa...

Reklama jest szkodliwa czy pożyteczna? Wyraź swoją opinię w oparciu o znane reklamy.

Reklama jest szkodliwa czy pożyteczna? Wyraź swoją opinię w oparciu o znane reklamy. praca: by Mannie Temat: Reklama jest szkodliwa czy pożyteczna? Wyraź swoją opinię w oparciu o znane reklamy. Reklama szkodliwym działaniem promocyjnym W obecnych czas...

Dualistyczna natura wirusw

Dualistyczna natura wirusw WIRUS to kompleks nukleinowo-białkowy, ktrego kwas nukleinowy po wniknięciu do komrki zachowuje się jak jej część składowa, zmieniając jej program działania. KWAS NUKLEINOWY stanowi najważniejszą część wirusa, wystarczają...

"Dług" - recenzja filmu

"Dług" - recenzja filmu Senny koszmar? Nie… To rzeczywistość. recenzja filmu Dług W przeciwieństwie do strachu, ktry jest sytuacyjny, wywoływany przez konkretny bodziec, lęk pojawia się jak niewidzialna zjawa, jest to długotrwały stan psychiczny. Gdy...

Reforma Edukacji

Reforma Edukacji Reforma edukacji zaczęła się od 1 września 1999 roku. Uczniowie klas 1 - 6 szkoły podstawowej stali się wtedy automatycznie uczniami odpowiednich klas nowej 6-letniej szkoły podstawowej. 1 września 1999 roku powstały też gimnazja. W pierwszej klasie trzyletniego ...

Biografia Jana Kalwina

Biografia Jana Kalwina Jan Kalwin przyszedł na świat w 1509 roku w Noyon w płnocnej Francji. Jego ojciec był prawnikiem, a matka pochodziła z rodziny mieszczańskiej - zmarła jednak, kiedy Jan miał sześć lat. W roku 1521 nabył prawa do beneficjum kościelnego (pensji poc...

Komunikacja interpersonalna jako umiejeność społeczna.

Komunikacja interpersonalna jako umiejeność społeczna. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO UMIEJĘTNOŚĆ SPOŁECZNA. Komunikacja – porozumiewanie. O komunikacji możemy mwić w dwch aspektach: 1. Teoretycznym. 2. Praktycznym. Teoretyczne jej rozumien...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry