• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: WOSsejm,...

Nawigacja

WOS - sejm, prezydent, rządWOS - sejm, prezydent, rząd
1. Konstytucje polskie:
- artykuły henrykowskie (1573)
- Konst. 3-ego Maja (1791 do 1792)
- Konst. Marcowa (17 III 1921)
- Konst. Kwietniowa (23 IV 1935)
- Konst. Stalinowska (22 VII 1952)
- obecna (2 IV 1997)

2. System wyborczy
a) wybory bezpośrednie (prezydenckie i do Senatu)
b) system mieszany = bezpośrednio-pośredni (do Sejmu - bezp. na listy oglnopolskie, pośr. na listę krajową)
c) cechy systemu wyborczego bezp.:
- pięcioprzymiotnikowe:
tajne
bezpośrednie (osobiście)
rwne
powszechne
proporcjonalne (przy wielomandatowych okręgach wyborczych - Sejm)

3. Organa wewnętrzne sejmu
460 posłw (100 senatorw), kandydat musi być na liście (3 tys. podpisw)
obowiązki: uczestniczy w obradach sejmu (inaczej kary dyscyplinarne) i obradach komisji sejmowej (też kary)
nie są posłami wyborcw tylko narodu - nie jest zobligowany żądaniami wyborcw (robi co uważa za słuszne dla narodu)
nie jest odpow. za działal. polit. - można go co najwyżej nie wybrać
ma immunitet - przed prześladowaniem - nie można zatrzymać ani aresztować, chyba że na gorącym uczynku; żeby został ukarany musi wyrazić na to zgodę albo trzeba odebrać mu immunitet; o zatrzymanym pośle decyduje marszałek
a) prezydium sejmu (marszałek + 5 wicemarszałkw)
- ustala porządek obrad sejmowych
- ktryś z członkw prowadzi obrady
- marszałek dba o godność i respektowanie praw sejmu
- marsz. przejmuje kompetencje prezydenta, zastępuje go
- wybierane przez sejm
b) Konwent Seniorw (marszałek i przewodniczący klubw posel.)
- opiniuje porządek obrad sejmu
- zapewnia wspłpracę między klubami poselskimi
c) kluby poselskie - min 10 osb (koła poselskie - poniżej 10 os.)
- posłowie tej samej opcji polit.
- uzgadniają politykę danego klubu podczas głosowania
- ustalają o dyscyplinie w głosowaniu
d) komisje sejmowe (teraz 24): tematyczne, stałe, nadzwyczajne, śledcze
- przygotowują projekty ustaw

4. Funkcje sejmu
a) uchwalanie ustaw (większ. głosw w obec. min 1/2 posłw)
prezydent, rząd lub grupa posłw - zgłaszają projekt ustawy; czytanie; komisje wnoszą poprawki; w sejmie drugie czytanie i głosowanie
ustawa wchodzi w życie gdy wydrukowana w Dzienniku Ustaw (podpisana przez prezydenta) może nie podpisać - odsyła w ciągu 21 dni z poprawkami lub do Trybunału Konstytucyjnego; sejm głosuje - poprawia lub 3/5 z 50%+1 posłow za ustawą poprzednią - wtedy musi w ciągu 7 dni podpisać
ustawy mogą być więc niezgodne z konstytucją
b) powoływanie organw państwa:
rząd
ministrowie
sędziowie trybunału kon. (badają zgodność ustaw z konstytucją) i tryb. stanu
członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
czł. Kraj. Rady Sądownictwa
prezes Sądu Najwyższego
prezes Nar. Banku Pol.
prezes Najwyż. Izby Kontr.
rzecznik praw obywatelskich
c) kontrola rządu (odpow. polit. przed sejmem) - votum zauf./nieuf.

5. Wybory prezydenckie (4-przymiot. - bez propor.)
czynne prawo wyborcze - 18 lat; bierne - 35 lat
nie może pełnić żadnych funkcji państwowych (w kampanii); nie może być karany; obywatelstwo od min. 5 lat (nie podwjne); wystawiony przez grupę ludzi (100.000 podpisw)
wybory zarządza marszałek sejmu w dzień wolny od pracy
trzeba uzyskać min 1/2 głosw
powtrne wybory - tylko 2 kandydatw, 2 tyg. po pierwszym
kadencja - 5 lat, można tylko raz powtrzyć
wybory przedterminowe gdy:
śmierć poprzedniego prezydenta
przed trybunałem stanu i wyrok skazujący prezydenta
może podać się do dymisji
Zgromadzenie Narodowe (posłowie+senat.) 3/5 na temat zdrowia - mogą prezydenta zdjąć

6. Odpowiedzialność prezydenta
wyłącznie konstytucyjna (tylko za łamanie konstytucji lub pospolite, nie - polit.)
na każdym rozporządzeniu wydawanym przez prez. musi być podpis odpowiedniego ministra - on odpowiedzialny
gdy złamie konst. - Zgromadzenie Nar. (trybunał stanu) 2/3 głosw go skazuje
przest, pospolite - też przed tryb. st. - wtedy zawieszone jego urzędowanie, zastępuje go marsz. stanu

7. Kompetencje
a) posiada inicjatywę ustawodawczą (projekty ustaw przygot. przez jego kancelarię)
b) podpisywanie i ogłaszanie ustaw
c) prawo rozwiązywania sejmu i senatu:
- jeżeli sejm nie uchwali w ciągu 4 mies. ustawy budżetowej
- niemożność powołania przez sejm rządu (po 3 nieud. prb.)
d) powoływ. premiera i rządu (tylko przedst. mu kandydatw)
e) stoi na czele Rady Gabinetowej (prezydent+rząd) i zarządza jej posiedzenia gdy szczeglne okolicz. (powdź, lustracja)
f) nadawanie odznaczeń państwowych
g) nadaw. obywatelstwa polskiego
h) nad. nominacje sędziowskie
i) nad. stopnie naukowe
j) powołuje dyplomatw na ambasadorw
k) zarządzanie oglnonarodowego referendum
l) wprowadza stan: wyjątkowy, wojenny, klęski żywiołowej

8. Skład Rady Ministrw (rząd):
Prezes Rady Ministrw (pot. premier)
wiceprezesi Rady Min. (powoływani na wniosek premiera, odwoływani, ich liczba dowolnie kształtowana przez premiera)
ministrowie:
resortowi (na czele ministerstwa)
bez teki" (nie mają minist.)
członkowie komitetw rządowych (K. Ekonomiczny, Społecz.-Polit., Spraw Obronnych, Rozwoju Regionalnego, Legislacyjna-bada postępowanie prem. rządu)

9. Zadania Rady Ministrw
a) funkcje ministrw:
- kierowanie pracą ministerstwa
- realizacja postanowień sejmu oraz wytycznych premiera
- powoływanie i odwoływanie sekretarzy i podsekretarzy stanu (zastępcy ministrw odpowiedzialni za działal. ministerstwa)
b) funkcje Prezesa Rady Ministrw:
- kierowanie pracami rządu
- powoływanie składu rządu
- odwoływanie członkw rządu
- koordynacja pracy resortw
- reprezentowanie rządu na zewnątrz
- wydawanie rozporządzeń do ustaw (konkrety)
- kontrola nad działalnością samorządw terytorialnych
- powoływaniewojewodw
- nadzr nad następującymi instytutami: UOP, Głwny Urząd Miar, PAP, ZUS, Komisja Papierw Wart.

10. Tryb powoływania rządu
I. prezydent (inicjatywa) w ciągu 14 dni od zwoł. posiedzenia nowego sejmu spośrd większości parlamentarnej
w ciągu 2 tyg. przedstawia program swojego rządu sejmowi
głosowanie (50%+1 z 50%) nad votum zaufania
II. jeśli nie uzyska głosw to inicjatywa sejmu (14 dni)
2 tyg. - skład rządu i program, głosowanie
III. jeśli też nie poparty - inicjatywa prezydenta
głosowanie zwykłą większością głosw (50%+1 z x)
IV. jeśli też nie, to rozwiązanie sejmu

11. Odpowiedzialność rządu
a) polityczna (przed sejmem za bieżącą politykę)
można postawić votum nieufności (do prem. lub całego rządu), wtedy do dymisji
inicjatywa min 46 posłw - wniosek o odwoł. prem/rządu
wniosek głosowany (50%+1 z 50%)
jeśli upadnie, to następny dopiero po 3 mies. można zgłaszać
wcześniej, jeśli inicjatywa 119 posłw
to votum nieufności musi być konstruktywne (zgłaszają i przedstawiają skład nowego rządu)
b) konstytucyjna (przed Trybunałem Stanu) - premier lub minister (nie cały rząd)
za działanie niezgodne z konstytucją
Tr. St. orzeka o winie, ale nie musi orzekać karyPrzykadowe prace

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieś

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści. Fragment powieści przedstawia jedno z najważniejszych wydarzeń w "Chłopach". Jest to wesele Macieja Boryn...

Mitologia grecka - postacie i miejsca.

Mitologia grecka - postacie i miejsca. kureci - kapłani Rei - Alkioneus - gigant, pierworodny syn Gai, odzyskiwal siły po dotknięciu miejsca urodzenia, Herakle zabił go po zaniesieniu w odlegle miejsce - Tyfon - olbrzymi potwr, syn Gai, Zeus przywalił go Sycylia Epimeteusz- "wstecz myslac...

Analiza "Ballady i romanse" W. Broniewskiego.

Analiza "Ballady i romanse" W. Broniewskiego. W 1945r. ukazał się tomik poezji Władysława Broniewskiego zatytułowany Drzewo rozpaczające. W tomiku ukazał się między innymi wiersz pod tytułem Ballady i Romanse. Pod tym samym tytułem w 1822r. nastąpiło wydanie pierw...

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga STRUTURA DYWIZJONALNA-Zalety:-jasno określony obszar uprawnień , -obciążenie naczelnego kierownictwa , -szybkość podejmowania decyzji , -łatwość koordynacji działań wewnąt...

Człowiek wspłczesny i jego renesansowi poprzednicy

Człowiek wspłczesny i jego renesansowi poprzednicy We wspłczesności cały świat ogarnięty jest terroryzmem a oglniej mwiąc ?złem? . Według wiedzy encyklopedycznej zło to - jedna z podstawowych kategorii etyczno-filozoficznych i religijnych, używana także w r...

Moje zakończenie "Lalki" Bolesława Prusa.

Moje zakończenie "Lalki" Bolesława Prusa. Stanisław Wokulski po wysadzeniu ruin zasławskiego zamku wyjeżdża do Paryża. Postanawia tam powrcić do swych zainteresowań chemicznych i eksperymentw. Oddaje się całą duszą pracy nad wynalezieniem metalu lżejszego od...

Unia Europejska- dokładne kalendarium

Unia Europejska- dokładne kalendarium 1948 7-11 maja Kongres haski: ponad tysiąc przedstawicieli z prawie 20 krajw europejskich prowadzi dyskusje na temat nowych form wspłpracy w Europie. Wypowiadają się na rzecz utworzenia "Zgromadzenia europejskiego". 1949 27-28 stycznia Kongres haski...

Biografia - Mikołaj Kopernik

Biografia - Mikołaj Kopernik Według badań dotyczących pochodzenia rodu Kopernikw, wywodzi się on ze Śląska. W czternastym i piętnastym wieku pojawiają się wzmianki o rodzie Kopernikw zamieszkującym w miastach śląskich, a potem i innych. Dziadek astronoma Ja...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry