• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Wpł...

Nawigacja

Wpływ człowieka na ekosystemyWpływ człowieka na ekosystemy
Wyjątkowym gatunkiem w przyrodzie jest człowiek. Potrafi on uprawiać glebę i hodować rośliny. Korzysta też z roślin dziko rosnących. Za pomocą broni palnej i innych wynalazkw może polować na zwierzęta większe i silniejsze od siebie. Cześć zwierząt udomowił i hoduje je dla zapewnienia sobie jajek, mleka i mięsa. Nauczył się także wykorzystywać surowce mineralne i energetyczne. Człowiekowi zagrażają jedynie drobnoustroje chorobotwrcze, ale i z nimi potrafi on walczyć. Dzięki swojemu rozumowi człowiek stał się ostatnim, najwyższym ogniwem wszystkich łańcuchw zależności. Wiemy już jednak, że organizm znajdujący się na końcu łańcucha nie może żyć bez ogniw znajdujących się niżej. Życie człowieka całkowicie zależy od wszystkich żywych i martwych zasobw przyrody.

Wszelka działalność ludzka prowadzi do poważnych zmian w przyrodzie. Przez zbieranie lub polowanie człowiek może wytępić pojedyncze gatunki roślin i zwierząt. Wycinając lasy lub osuszając bagna człowiek niszczy całe biocenozy i przez zmianę warunkw pozbawia wiele roślin oraz zwierząt środowisk życia. W miejsce biocenoz naturalnych wprowadza biocenozy sztuczne, w ktrych zła gospodarka powoduje zazwyczaj wyjałowienie gleb. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja, gdy do przyrody dostają się produkowane przez człowieka trucizny. Do substancji trujących należą dymy z kominw fabrycznych, spaliny samochodw i samolotw, gazy i ścieki przemysłowe oraz wszelkie środki chemiczne stosowane do walki ze szkodnikami. Substancje są rwnież szkodliwe dla człowieka , a ich obecność w powietrzu zmienia mikroklimat osiedli i mieszkań ludzkich.

W obecnych czasach w kolizję z przyrodą wchodzi najczęściej działalność techniczna człowieka. Bez wątpienia- przemysł jest przyczyną większych i bardziej widocznych szkd niż komunikacja. Tym niemniej, gdyby każdy pracownik drogownictwa dołożył wszelkich starań, aby na swym odcinku jak najmniej szkodzić środowisku, wwczas stan środowiska na pewno polepszył by się zdecydowanie. Zmiany wprowadzone w przyrodzie są często niekorzystne dla samego człowieka. Rezultaty zmian widać niekiedy od razu. Częściej jednak zmiany zachodzą powoli i są początkowo trudne do zauważenia, a dopiero po wielu latach powodują straty w gospodarce człowieka. Niejednokrotnie też nie zdajemy sobie sprawy z przyczyn zmian, gdyż działalność ludzka prowadzona w jednej biocenozie może przejawiać się niekorzystnymi skutkami w innej biocenozie. Wiemy już dzisiaj, że istotą wszystkich zmian dokonanych w przyrodzie przez człowieka jest niszczenie ogniw rżnych łańcuchw zależności.

W ostatnich latach w coraz silniejszym stopniu występuje zjawisko zagrożenia naturalnych elementw środowiska na skutek przyrostu ludności, nasilenia urbanizacji, rozwoju przemysłu, oglnej technizacji żucia, uprzemysłowienia produkcji rolnej, powiększenia się ilości nieutylizowanych odpadw itp. Niebagatelny też udział w zagrożeniu środowisku ma motoryzacja, jak rwnież zagęszczająca się w związku z tym sieć drogowa. Wszystkie drogi, a zwłaszcza szybkiego ruchu wywierają niekorzystny wpływ na środowisko. Dzielą one wyraźnie teren, przez ktry przechodzą, zajmują stosunkowo znaczne obszary gruntw. Są jednak przypadki, gdy droga szybkiego ruchu jest mniej szkodliwa niż sieć drg, ktre zastępuje. Budowa drg może wywołać zagrożenie środowiska przyrodniczego na skutek zmian zachodzących w stosunkach wodnych, glebowych i klimatycznych, jak tez zagrożenie życia roślin i zwierząt, a ponadto ludzi.

Budowa nowej drogi zwłaszcza w terenie otwartym powoduje rżnorodne zmiany w środowisku przyrodniczym.

Dotyczą one m.in.:

a) rzeźby terenu

b) budowy geologicznej

c) gleb

d) stosunkw wodnych

e) klimatu lokalnego

f) szaty roślinnej

g) świata zwierząt

Trasowanie drogi rozcinającej teren wpływa w ujemny sposb na rozdzielone ekosystemy na mieszkańcw podzielonych osiedli oraz na krajobraz.

Wpływ budowy drogi lub autostrady na glebę, wodę, szatę roślinną, świat zwierząt

oraz ekosystemy.

Gleba jest to najbardziej powierzchniowa warstwa ziemi umożliwiająca życie roślin, a co za tym idzie zwierząt i człowieka. Człowiek zniszczył przez nieprawidłową gospodarkę mniej więcej taką samą powierzchnię gleby, jaką obecnie uprawia. Stało się to jedną z przyczyn osłabienia i upadku całych cywilizacji, ktre trwały tak długo, jak długo rabunkowa gospodarka nie doprowadziła do zniszczenia gleby. Niszczenie gleby występuje na skutek:

a) zamierania gleby na skutek erozji

b) zatruwania gleb na skutek erozji

c) pomniejszania jej powierzchni

Gleby wokł drg są zatruwane spalinami lub przez skażoną wodę spływającą z korpusu drogowego. Związane jest to przede wszystkim z eksploatacją drogi lub jej utrzymaniem. Gleby są niszczone w trakcie robt ziemnych związanych z budową drogi przez zdzieranie grnych, urodzajnych warstw ziemi, a nadsypywanie warstw wydobytych z głębi, tzw. martwicy. Glebę można zanieczyścić łatwo, ale doprowadzenie jej do stanu ponownej użyteczności wymaga często wielu stuleci.

Woda stanowi czynnik niezbędny dla rozwoju wszelkich form życia. Roboty ziemne wykonywane w związku z budową drogi lub autostrady stają się często przyczyną zmian dotychczasowych stosunkw wodnych, np. zakłcają ustalony spływ wd opadowych i gruntowych do naturalnych zbiornikw. Zanieczyszczenie wd powierzchniowych pociąga rwnież za sobą zanieczyszczenie wd gruntowych oraz skażenie gleby.

W czasie budowy drogi roślinność znajdująca się w jej najbliższym sąsiedztwie jest usuwana w zasięgu wykonywanych robt ziemnych, a ponadto jest narażona na pogorszenie się warunkw wegetacji w otoczeniu drogi. Rezerwaty bagienne są ostoją wielu chronionych gatunkw roślin i zwierząt, źrdłem paszy i rwnież retencji wd. Torfowiska kształtują poziom wd gruntowych w swym otoczeniu, wilgotność powietrza i opady. Obniżanie poziomu wd gruntowych jest w stanie całkowicie zniszczyć torfowisko z jego roślinnością. Może się zmniejszyć ponadto wydajność łąk i terenw uprawnych w związku z obniżeniem poziomu wd gruntowych wywołanych budową drogi. Naturalne zespoły roślin przekształcają się, kurczą swj zasięg lub nawet wymierają. Autostrady podobnie jak wszystkie inne szlaki komunikacyjne stanowią przeszkodę w przemieszczaniu się zwierząt dziko żyjących w ich otoczeniu, uniemożliwiają ich rozprzestrzenianie się i utrudnia ją wędrwki związane z rozrodem, wyżywieniem lub poszukiwaniem nowych terytoriw.

Ekosystemem można nazwać (wg Oduma) każdy wycinek przyrody stanowiący pewną naturalną całość, w ktrym zachodzi stała wymiana materii pomiędzy zasiedlającymi go organizmami, a nieożywionym środowiskiem.

Ekologia ma wiele definicji. Między innymi jest ona określona jako nauka o strukturze i funkcjonowaniu żywej przyrody’’. W każdym systemie ma miejsce przepływ energii dochodzącej w postaci światła do roślin zielonych( zdolnych do fotosyntezy), część jej jest akumulowana w roślinach w postaci związkw organicznych. Rozkład tych związkw w organizmach konsumentw dostarcza niezbędnej dla nich energii. Są to zwierzęta roślinożerne ktre następnie stają się pokarmem drapieżnikw zjadanych przez inne drapieżniki. Bakterie rozkładają resztki roślin i zwierząt, powstająca prchnica jest najcenniejszą dla roślin częścią gleby. Rośliny stanowią pokarm dla wielu owadw, a te z kolei są pożywieniem ptakw. Zniszczenie jednego ogniwa w tym łańcuchu odbija się w sposb niekorzystny na pozostałych. Na przykład wytępienie ptakw może naruszyć rwnowagę ekologiczną i wywrzeć ujemny wpływ na cały ekosystem, poprzez nadmierne rozmnożenie się owadw stanowiących pokarm ptakw. Wytępienie na określonym terenie jednego gatunku może stać się przyczyną rozmnożenia się innych, o ile pierwsze należały do pasożytw lub drapieżnikw. Niekiedy natomiast staje się przyczyna wyginięcia innego gatunku, o ile te gatunki żyły ze sobą w symbiozie.

Odtworzenie zniszczonego zespołu roślinnego jest możliwe dopiero po wielu latach i to często poprzez przejściowy inny zespł. Człowiek wskutek przypadkowego przecięcia ekosystemw, m. In. Przez prowadzenie drogi, niweczy ich naturalną spoistość. W ten sposb przyczynia się do osłabienia, czasem może stać się sprawcą nieodwracalnych zmian a nawet i zniszczeń całych ekosystemw.

Na degradację środowiska wpływają głwnie :

a)działalność społeczno-gospodarcza

Obejmuje wiele rżnorodnych funkcji życiowych człowieka, do ktrych można zaliczyć bytowo-mieszkaniowe , kontakty międzyludzkie, oświatę, ochronę zdrowia, rekreację, produkcję, wymianę i transport. Dla wypełnienia tych funkcji człowiek korzysta z darw przyrody i przetwarza je rżnymi sposobami na własny użytek. Wynikiem tej działalności są zarwno wytwory pozytywne (produkty, budowle, dzieła kultury i sztuki itp.), jak też wytwory i sztuki negatywne zagrażające środowisku( zanieczyszczenia wd, powietrza atmosferycznego, skażenia roślin i gleby, wyczerpywanie nieodnawialnych zasobw naturalnych, zeszpecenia krajobrazu, hałas, wibracje i choroby).

b)militarna

Działalność ta nawet w czasie pokoju jest dla środowiska szkodliwa, gdyż wymaga znacznych ilości surowcw, a ponadto zanieczyszcza atmosferę i dewastuje tereny zajmowane na poligony.

Wpływ eksploatacji drogi na środowisko.

Ujemny wpływ ruchu samochodowego polega głwnie na wytwarzaniu hałasu i

wibracji oraz zanieczyszczaniu powietrza, wody i gleby.

Za najbardziej uciążliwe skutki eksploatacji drogi uważa się przede wszystkim hałas

i skażenia powietrza.

Szkodliwe oddziaływanie transportu na ekosystemy przejawia się w rżnych formach i w rżnym nasileniu, w zależności od obszaru oraz od rodzajw środkw transportowych używanych do przemieszczania osb i ładunkw. Najpowszechniejszymi przejawami tego oddziaływania są:

a) zajmowanie terenu i odbierane glebie jej produkcyjnych funkcji

b) wyczerpywanie nieodnawialnych surowcw zużywanych przez transport

c) zużywanie tlenu zwartego w powietrzu atmosferycznym

d) zanieczyszczanie atmosfery-samochody emitują gazy spalinowe, wytwarzają rwnież pyły np.: gumowy, azbestowy oraz pył powstający z kruszyw i cementu; w wyniku procesu spalania paliwa w cylindrach silnika dostaje się do atmosfery tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory, a ponadto dwutlenek węgla, związki ołowiu i inne.

e) pobr wody

f) zanieczyszczenie wd powierzchniowych i podziemnych

g) zmiana stosunkw wodnych wskutek powstania lub modernizacji powiązań transportowych

h) wycinanie drzew i krzeww- ujemny wpływ eksploatacji drogi na rośliny daje się zauważyć, nie jest on jednak tak wyraźny jak w otoczeniu zakładw przemysłowych; substancje gazowe przenikają do wnętrza rośliny szparkami oddechowymi liści, powodując zmianę koloru, a następnie ich opadanie ; stopień szkodliwości pyłw jest uzależniony od ich granulacji i składu chemicznego; szczeglnie są szkodliwe tlenki metali ciężkich

i) niszczenie roślinności przez środki transportowe

j) zatruwanie roślinności szkodliwymi substancjami za pośrednictwem atmosfery, wody i gleby

k) naruszanie kompleksw roślinnych wskutek powstawaniu lub modernizacji powiązań transportowych oraz związane z tym zmiany w szacie roślinnej

l) szkody wyrządzane zwierzynie w wyniku ruchu środkw transportowych

m) odbieranie zwierzętom typowych dla nich warunkw bytowania- dziko żyjące zwierzęta zwykle opuszczają najbliższe otoczenie drg, nie tylko ze względu na hałas, światła w nocy, ale rwnież ze względu na wyginięcie roślin stanowiących ich pokarm; zatrucie zwierząt występuje w mniejszym stopniu przez oddychanie, niż przez zanieczyszczony pokarm; wyjątkowo niebezpieczny jest ołw kumulujący w ich organiźmie

n) wdzieranie się wytworw cywilizacji do miejsc, ktre powinny zachować swj naturalny urok np.: niszczenie lasw, budowanie wielkich fabryk na terenach czystych i pięknych krajobrazowo, zanieczyszczanie mrz , rzek i jezior

o) zeszpecenie sieci osadniczej budowlami transportowymi nie dostosowanymi do charakteru otoczenia np.: fabryki przemysłowe w środku wsi lub na jej obrzeżach

p) szkody wyrządzane zabytkom kultury materialnej np.: uszkodzenia wskutek wibracji i zanieczyszczeńAtmosfera i jej zagrożenia

Atmosfera utrzymuje swoją naturalną rwnowagę przez setki tysięcy lat, ale wspłcześnie to siedlisko życia i jego tarcza ochronna są zagrożone wskutek działalności człowieka. Do tych zagrożeń należą:

a) efekt cieplarniany-spowodowany jest on wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze; globalne ocieplenie; zanieczyszczenie powietrza

b) zanikanie warstwy ozonowe; warstwa ozonowa w stratosferze chroni nas pochłaniając nadfioletowe promieniowanie Słońca; jednak wskutek powszechnego ostatnio stosowania chlorofluorowęglowodorw (CFSs )- w pojemnikach aerozolowych, w lodwkach, środkach czyszczących i tworzywach- do atmosfery trafia więcej tych gazw, niż jest ona w stanie wchłonąć; wskutek ich rozkładu powstaje chlor, ktry atakuje i niszczy ozon

c) kwaśne deszcze – tworzą się one gdy dwutlenek siarki i tlenek azotu- przemysłowe gazy odpadowe-reagują z parą wodną w atmosferze ; opad kwaśnego deszczu jest zabjczy zarwno dla roślin jak i zwierząt , powoduje zagładę ryb i powolną śmierć drzew; nie należą do rzadkości ogromne kompleksy leśne całkowicie zniszczone wskutek kwaśnych deszczy

Człowiek jako jedyny ssak myślący, jest odpowiedzialny za otaczającą go przyrodę. Jednak niektrzy ludzie bezmyślnie niszczą i zanieczyszczają wszystkie żywe organizmy wokł siebie. Przykładem takiego postępowania są odpadki, ktre my-ludzie wyrzucamy, nie myśląc co się dalej z nimi dzieje. Na śmietniki trafiają tysiące niepotrzebnych już przedmiotw. Co więc dzieje się z naszymi odpadkami ??? Nic dobrego. Polskie śmietniki wołają o pomstę do nieba. Oprcz ohydnego wyglądu i zapachu niosą poważne zagrożenia: na krtszą metę – zakażenia bakteryjne, na dłuższą- zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody. Ludzie muszą zacząć myśleć o przyszłości nie tylko swojej lecz i przyszłych pokoleń.

Ochrona przyrody sięga najdawniejszych czasw . Zwłaszcza niektre gatunki drzew i zwierząt były chronione z rżnych pobudek już w starożytności i średniowieczu. Dopiero jednak w czasach nowożytnych upowszechniła się świadomość faktu, że przyroda stanowi jeden wielki żywy organizm, ktrego ludzkość jest częścią składową . drastyczne pogorszenie warunkw życia człowieka na obszarach gdzie ten wielki organizm był niszczony, w znakomity sposb potwierdziło ten pogląd.

Powietrze, woda, gleba, flora i fauna stanowią wsplną własność i to nie tylko ludzi aktualnie żyjących. Obecnie ponosimy konsekwencje postępowania naszych przodkw, a z kolei nasza działalność będą mogły w całej pełni ocenić dopiero następne pokolenia. Teoretycznie są to znane stwierdzenia, praktyce jednak, gdy jest to związane z dodatkowym nakładem pracy lub z dodatkowymi kosztami, wymogi środowiska są lekceważone. Całokształt przemian dokonujących się w przyrodzie, często nieświadomie wyzwolonych przez człowieka, może przynieść nieobliczalne szkody. Doraźne oszczędności spowodują w przyszłości niepomiernie większe i czasem już nieodwracalne straty.
Przykadowe prace

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego Akty prawa miejscowego Akty prawa miejscowego wydawane są zarwno przez wojewodę, jak i przez organy samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach. Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządowej w wojewdztwie może wydawać trzy rodzaje aktw, tzn. rozporz...

Afirmacja codzienności w poezji XX-lecia międzywojennego

Afirmacja codzienności w poezji XX-lecia międzywojennego W poezji młodopolskiej było koturnowo, szumnie i grnie, więc w XX - leciu międzywojennym poeci zwrcili się ku codziennemu życiu, ktre przecież też było czasem piękne, a z pewnością - godne pira. W ok...

Recenzja "Siłaczki"

Recenzja "Siłaczki" Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworw Żeromskiego, w ktrych szczeglnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubstwa chłopstwa polskiego; problem tym bardziej palący, że spotykający się z obojętnością wi...

Badania dokłądności kł zębatych

Badania dokłądności kł zębatych Przedmioty mierzone (koła zębate walcowe o zębach prostych szlifowanych), przyrządy pomiarowe - suwmiarka uniwersalna MAUb, mikrometr do kł zębatych MMSw o zakresie pomiarowym 0 - 25 mm lub 25 - 50 mm albo mikrometr czujnikowy Ze...

"Folwark zwierzęcy" to przerażająca wizja świata totalitarnego

"Folwark zwierzęcy" to przerażająca wizja świata totalitarnego George Orwell jest autorem przypowieści Folwark zwierzęcy . Lektura ta opowiada o nieznanym dla ludzi świecie zwierząt, ich myśli i zachowań. Nie jest tu jednak mowa o bajkowej opowieści, lecz o znakomitej prze...

Metale oglne

Metale oglne Elektroliza Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źrdłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, zajdą na nich procesy określane oglnie mianem elektrolizy. Uk ...

Motyw śmierci w literaturze i sztuce.

Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Czym jest śmierć? - na to pytanie niema jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli spytam lekarza odpowie mi ze jest to całkowite i ostateczne zatrzymanie życiowych funkcji organizmu. Teolog natomiast wyrazi opinie ze śmierć jest momentem w ktrym nie...

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939 Spis treści: 1.Wstęp 2.Znaczenie Bitwy Warszawskiej dla Polski I Europy 3.Traktat Ryski 4.Stosunki polityczne miedzy Polską i Rosja Radziecką po traktacie 5.Pakt o nieagresji 1932 r 6.Prby porozumienia polski z Rosją R...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry